Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:45 21 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raport Curtea de Conturi. Cum a pierdut în cinci ani comuna Peştera circa 9 milioane de lei. Ce nu a încasat (document)

ro

06 Feb, 2017 00:00 6510 Marime text
Inspectorii Camerei de Conturi Constanţa au efectuat audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale comunei Peştera în perioada 3.10.2016 - 10.11.2016. Auditul este valabil pentru anul 2015.

Principalele constatări ale Curţii de Conturi

La capitolul elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2015, precum şi în privinţa autorizării, legalităţii şi necesităţii modificărilor aduse bugetului aprobat, abaterea constatată rezidă în faptul că nu s-a efectuat o inventariere a masei impozabile, operaţiune ce ar fi trebuit realizată în mod obligatoriu înaintea elaborării proiectului bugetului local, în scopul fundamentării părţii de venituri a acestuia.
 
În ceea ce priveşte, exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, inspectorii Camerei de Conturi susţin că nu a fost organizată evidenţa contabilă a creditelor deschise de repartizat şi a creditelor deschise pentru cheltuieli proprii, conturi cu ajutorul cărora ordonatorii principali şi secundari evidenţiază creditele deschise cu scopul de a fi repartizate instituţiilor subordonate, respectiv a creditelor deschise de la buget.

S-a constatat că totalul soldurilor conturilor înscrise în balanţa de verificare consolidată încheiată la 31.12.2015 nu corespunde cu suma dintre totalul soldurilor înscrise în balanţa de verificare a entităţii şi totalul soldurilor din balanţa de verificare a ordonatorului terţiar de credite din subordinea UATC Peştera.
 
În ce priveşte facturarea către populaţie a consumului de apă, s-a constatat că în debitul contului de clienţi nu au fost preluate toate facturile emise, ci numai cele încasate (în momentul încasării) şi la nivelul încasării, nerespectându-se principiul contabilităţii de angajamente. Evidenţa contabilă a activelor fixe de natura terenurilor şi construcţiilor nu reflectă realitatea, entitatea neavând dezvoltată evidenţa analitică a acestora decât în cadrul gestiunilor. Unele obiecte de inventar au fost înregistrate eronat la momentul achiziţionării direct pe cheltuieli, contul corect fiind „Materiale de natura obiectelor de inventar“.

Şcoala Gimnazială nr. 1 Peştera nu a evidenţiat în contabilitate angajamentele legale de plătit, prin utilizarea contului extrabilanţier - „Angajamente legale“, şi nici angajamentele bugetare prin utilizarea contului „Angajamente
bugetare“. Terenurile pentru care unitatea de învăţământ deţine titluri de proprietate nu au fost înregistrate în contabilitate, iar prin situaţiile financiare trimestriale şi anuale nu au fost raportate veniturile proprii realizate din arendarea acestor terenuri.

Servicii de salubritate decontate în lipsa unei taxe instituite de CL

În ceea ce priveşte organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern), reprezentanţii Camerei de Conturi susţin că în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Peştera nu s-a organizat şi nu s-a exercitat controlul financiar preventiv asupra unor tipuri de operaţiuni precum angajamentele legale şi credite bugetare sau credite de angajament, deschiderea şi repartizarea de credite bugetare, ordonanţarea cheltuielilor, efectuarea de
încasări în numerar.
 
În ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele fixate de lege, s-a stabilit şi încasat impozit pe clădiri aferent turbinelor eoliene fără a se include în baza de impozitare valoarea turnurilor de susţinere a acestora.
 
Pentru perioada 2011-2016, echipa de audit a estimat un impozit pe clădiri suplimentar în valoare de 8.731.359 de lei, aproximativ 1.950.000 de euro. Tot inspectorii Camerei de Conturi Constanţa au descoperit neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea taxei pe teren pentru suprafaţa de aproximativ 30 de hectare de teren arabil aflată în proprietatea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Peştera şi dată în arendă mai multor agenţi economici.
 
Totodată, nu a fost efectuată o reevaluare, în ultimii trei ani, a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice, prin neaplicarea unei cote majorate, aşa cum prevăd Codul Fiscal şi Hotărârea de Consiliu Local de aprobare a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015.
 
„În perioada 2010-2015 au fost încasate venituri reprezentând impozit pe mijloace de transport cu masa totală maximă autorizată egală sau peste 12 tone, în valoare de 25.249 de lei, din care 40%, respectiv 10.099 de lei, reprezintă venituri cuvenite bugetului judeţean“, se mai arată în sinteza raportului Curţii de Conturi.

Primăria Peştera nu a calculat şi evidenţiat în evidenţa operativă şi contabilă majorări de întârziere aferente creanţelor bugetului
local provenind din concesionarea şi închirierea unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Peştera, precum şi din serviciile de furnizare a apei potabile către populaţie.

Administraţia locală din Peştera nu a stabilit şi evidenţiat impozitul pe clădiri pentru cele ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii. Totodată, nu s-au depus în termen încasările din impozite şi taxe la trezorerie şi nu au fost calculate penalităţi.

„UATC Peştera a acceptat la plată facturi în sumă de 309.066 de lei emise de prestatorii serviciilor de salubritate fără a stabili şi încasa de la populaţie o taxă specială pentru serviciile de salubritate prestate în folosul comunităţii. Neaplicarea tuturor procedurilor legale de executare silită a creanţelor bugetului local prevăzute de Codul de Procedură Fiscală, entitatea limitându-se la trimiterea de înştiinţări de plată fără a se emite somaţii şi fără a se urmări şi executa şi bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea debitorilor“, se arată în acelaşi raport.

Promovarea comunei s-a realizat prin plăţi care excedează prevederile legale

La capitolul privind calitatea gestiunii economico-financiare, apare din nou Şcoala Gimnazială nr. 1 Peştera, care nu a organizat inventarierea anuală a patrimoniului, acest proces desfăşurându-se prin intermediul comisiei de inventariere constituită la nivelul
ordonatorului principal de credite, contrar prevederilor OMFP nr. 2861/2009.

Totodată, Primăria nu a inventariat toate elementele patrimoniale ale UATC Peştera, ci doar bunurile de natura mijloacelor fixe,
obiectelor de inventar şi stocurilor. „Nu există proceduri scrise de efectuare a inventarierii emise de ordonatorul de credite, după cum prevede OMFP nr. 2861/2009. Au fost decontate prestări servicii de publicitate, altele decât cele pentru care avea obligaţia să le comunice din oficiu. De asemenea, au fost decontate şi reportaje TV, prestaţii de «promovare», prestaţii de «mediatizare a zilei comunei», livrări de calendare şi agende, felicitări cu ocazia diverselor sărbători (Paşte, Crăciun, Anul Nou, Sf. Maria), plăţi care excedează prevederile legale şi care nu sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute de actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea şi care nu au legătură cu informaţiile de interes public şi transparenţa decizională, definite în Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică“, se arată în acelaşi raport al Curţii de Conturi care vizează Primăria Peştera.

În altă ordine de idei, la data efectuării auditului, activitatea de alimentare cu apă a locuitorilor comunei Peştera se efectua în afara cadrului legal de către Serviciul Comunitar de Utilităţi Publice de Alimentare cu Apă, Salubrizare şi Utilităţi Publice, compartiment care figurează în organigrama aparatului primarului comunei Peştera, prin modalitatea gestiunii directe.

Totodată, la Şcoala Gimnazială nr. 1 Peştera, veniturile realizate din arendarea unor terenuri s-au încasat într-un cont deschis la o
bancă comercială, deşi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal.
 
La capitolul dedicat constituirii, utilizării şi gestionării resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă, din verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare la contribuţia de nerealizare a obligaţiei de reducere anuală cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare, s-a constatat că entitatea nu a înregistrat şi nu a virat către Fondul de Mediu obligaţiile care îi reveneau, conform prevederilor art. 9 din OUG nr. 196/2005.

Structura şi sumele estimate ale abaterilor constatate

La UAT Peştera, din activitatea proprie s-au constatat venituri suplimentare de 8.951.000 de lei şi prejudicii în valoare de 363.000 de lei. La Şcoala Gimnazială nr. 1 Peştera, condusă la acea vreme de actualul primar, Marius Petre, inspectorii Camerei de Conturi au calculat abateri financiar-contabile în valoare de 270.000 de lei.

Măsurile dispuse de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern.
Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.
 
În secţiunea „Documente“ este disponibilă sinteza acţiunii de audit desfăşurate de Curtea de Conturi în comuna Peştera.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii