Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:33 18 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Nu vor mai fi eligibile proiectele depuse de ONG-urile care nu şi-au îndeplinit contractele anterioare sau care se află în litigii cu Primăria Constanţa! (document)

ro

23 Jan, 2018 00:00 1924 Marime text
Municipalitatea a lansat în dezbatere publică, până pe 19.02.2018, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanţării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanţate din bugetul municipiului Constanţa. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris: prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din strada Cuza Vodă nr. 27, sau prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.
 
Acordarea de finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni din domeniul cultural se va face cu aplicarea prevederilor următoarelor acte normative: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Acordarea de finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni din domeniul sportiv se va face cu aplicarea prevederilor următoarelor acte normative: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; norme legale, aflate în vigoare, referitoare la decontarea cheltuielilor derulate în cadrul unor evenimente cu specific sportiv.
 
Finanţarea nerambursabilă nu poate fi folosită pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, excepţie făcând achiziţionarea de bunuri care se constituie în obiecte de inventar, dar numai cu acordul expres al autorităţii finanţatoare şi numai după ce beneficiarul va demonstra şi justifica întemeiat necesitatea şi oportunitatea acestor achiziţii şi faptul că sunt absolut indispensabile desfăşurării proiectului, neachiziţionarea lor putând conduce la eşecul acestuia.

Cerinţe de eligibilitate pe care trebuie să le respecte solicitantul fondurilor nerambursabile ce aplică pentru realizarea de proiecte din domeniile de aplicare 

Nu este eligibil, adică este exclus dintr-o procedură de selecţie publică de proiecte, solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile ale impozitelor şi taxelor către stat, ale contribuţiei pentru asigurările sociale de stat ori ale impozitelor şi taxelor aferente bugetelor locale;
- furnizează informaţii false în documentele prezentate;
- a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens, face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- a intrat în incapacitate de plăţi sau faţă de acesta s-a deschis procedura insolvenţei, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind procedurile de prevenire a insolvenţei, şi nu are conturile blocate;
- nu a respectat obligaţiile asumate prin contracte de finanţare nerambursabilă anterioare;
- se află în litigiu cu autoritatea finanţatoare;
- solicitantul sau persoanele care au putere de reprezentare sau decizie în cadrul persoanei juridice au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă pentru o infracţiune legată de conduita lor profesională;
- solicitantul sau persoane care au putere de reprezentare sau decizie în cadrul persoanei juridice au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor masuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată.

Condiţiile de accesare a fondurilor publice pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor/programelor din domeniul sportiv

Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către cluburile sportive de drept privat, respectiv de asociaţiile pe ramură de sport judeţene, sunt următoarele:
- să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;

- să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz;
- să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;
- să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
- să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
- să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
- să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
- să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
- să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
- să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

 Condiţiile generale aplicabile contractelor de finanţare nerambursabilă 

Contractele de finanţare nerambursabilă se vor încheia în perioada de valabilitate a propunerilor de proiecte. Prin contractul de finanţare nerambursabilă, se stabileşte modalitatea de acordare a sumei aprobate ca finanţare nerambursabilă, respectiv în trei tranşe: tranşa I - 30%; tranşa a II-a - 30%, tranşa a III-a (ultima tranşă) - 40%. Beneficiarul este obligat să transmită autorităţii finanţatoare, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea proiectului, raportul final de activitate şi raportul financiar. Autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar.
 
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării celor două rapoarte, în scopul completării dosarului finanţării nerambursabile, dar nu mai târziu de trei luni de la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut mai sus.
 
În cazul în care, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, acesta are obligaţia de a respecta procedura de achiziţie prevăzută în legislaţia din domeniul achiziţiilor publice în vigoare la data încheierii contractului de finanţare nerambursabilă.
 
Contractele de finanţare nerambursabilă vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.
 
În regulament se precizează faptul că orice tip de cheltuieli cu tipăriturile sunt considerate neeligibile, neputând fi decontate din fondurile financiare nerambursabile acordate de municipiul Constanţa, dar pot fi acoperite din aportul propriu al beneficiarului. Totodată, cheltuielile efectuate din contribuţia proprie vor fi justificate exact la fel ca şi cele efectuate din fondurile financiare nerambursabile acordate de municipiul Constanţa. Beneficiarii finanţării nerambursabile de la municipiul Constanţa sunt obligaţi să facă dovada promovării municipiului, în calitatea sa de autoritate finanţatoare, în toate materialele de promovare distribuite pe parcursul proiectului cultural (materiale tipărite, spoturi audio/video, pagini web, fotografii etc.) în cadrul dosarului de presă ataşat raportului de activitate final.
 
Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice. Ca urmare, este obligatoriu ca toate deciziile Curţii de Conturi să fie puse în aplicare.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi citi pe larg regulamentul de acordare a finanţării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanţate din bugetul municipiului Constanţa.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii