Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:17 18 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi a României, verificări la primăriile din Pantelimon și Rasova

ro

22 Mar, 2021 00:00 1975 Marime text
 • Primăriile Pantelimon și Rasova au fost vizate de controlul Curții de Conturi
 • În rapoartele publicate recent de instituție, au fost prezentate neregulile
 • La Pantelimon, s-a depistat plata nelegală către angajații UATC Pantelimon a indemnizației de hrană aferentă lunii decembrie a anului 2018
 • La Rasova, s-a descoperit nerealizarea lucrărilor de reparații, modernizări și dezvoltări la rețelele de apă și canalizare
 
Curtea de Conturi a României a efectuat mai multe controale, fiind publicate recent pe portalul instituției. Unitățile administrativ teritoriale din județul Constanța au fost și ele verificate.
 
Astăzi, prezentăm concluziile de la verificările din localitățile Pantelimon și Rasova, județul Constanța.
 

Primăria comunei Pantelimon

Localitatea a fost vizitată de inspectorii de la Curtea de Conturi între 03.08.2020 și 04.09.2020. Neregulile găsite de aceștia au fost următoarele:
 • Menținerea nejustificată în contul de creanțe ale bugetului local a unor taxe și redevențe stabilite după anul 2015 în sumă totală de 913.349 lei, pentru un contribuabil declarat în faliment în anul 2015.
 • Nereflectarea în evidența contabilă a întregului capital social subscris și vărsat la Societatea Ulmetum Service Pantelimon SRL, al cărei unic acționar este UATC Pantelimon. Valoarea capitalului social subscris și neînregistrat în contabilitate este de 150.200 lei.
 
 • Nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea de venituri din proprietate și taxe speciale în valoare totală de 17.219 lei, reprezentând taxă pe teren de 12.019 lei și taxă pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică de 5.200 lei.
 • În perioada 2019-2020, UATC Pantelimon a efectuat în mod formal inventarierea elementelor patrimoniale astfel că nu există certitudinea asupra realității și exactității patrimoniului, precum și a datelor reflectate în situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019
 • Entitatea nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniu.
 • În procesul de planificare a achizițiilor publice aferente unor lucrări de extindere imobile prin construirea de grupuri sanitare, autoritatea contractantă a divizat contractul de achiziții publice în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire.
 • Plata nelegală către angajații UATC Pantelimon a indemnizației de hrană aferentă lunii decembrie a anului 2018, în valoare totală de 9.230 lei.
 • Plăți efectuate pentru lucrări neefectuate la obiectivele de investiții de extindere școli și grădinițe prin construirea de grupuri sanitare, în valoare totală de 746.040 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități de 162.487 lei.
 • În cadrul lucrărilor de extindere imobile au fost efectuate plăți către dirigintele de șantier, în valoare mai mare cu 11.598 lei decât cea cuvenită proporțional cu gradul de execuție al lucrărilor.
 • Necalcularea și nevirarea penalităților contractuale în sumă de 37.250 lei pentru restituirea cu întârziere a sumelor datorate către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
 • Delegarea temporară a atribuțiilor și responsabilităților de secretar al Comunei Pantelimon fără a se obține avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
 • S-a constatat nepublicarea pe pagina de internet a entității, contrar prevederilor Legii finanțelor publice locale, a informațiilor privind proiectele de buget supuse consultării publice, bugetele aprobate, bugetul general consolidat al entității, programul de investiţii publice al unităţii administrativ- teritoriale.
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

 • Entitatea a stabilit mărimea redevenței și taxei calculate eronat pe perioada 2015-2020 și accesoriile aferente, instituite pe contribuabilului aflat în faliment. De asemenea, s-a emis borderou de scădere pentru acestea, fiind scăzute din evidența contabilă și fiscală.
 • Au fost înregistrate în evidența contabilă depunerile de capital social de 150.200 lei efectuate pentru societatea Ulmetum Service Pantelimon SRL.
 • Au fost emise invitații pentru persoanele fizice și juridice de pe raza UATC Pantelimon, a fost stabilit cuantumul taxelor și impozitelor neinstituite și a fost încasată suma de 2.200 lei reprezentând taxă pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică.
 • Entitatea a stabilit mărimea dobânzilor și penalităților, calculate pentru sumele achitate fără contraprestație către executantul lucrărilor de construire grupuri sanitare, a înregistrat în contabilitate valoarea plăților nelegale și a majorărilor și penalităților aferente.
 • UATC Pantelimon a virat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice suma de 37.250 lei reprezentând penalități de întârziere .
 • Au fost publicate pe pagina de internet a UATC Pantelimon informațiile publice prevăzute de Legea finanțelor publice locale.
 

Opinia de audit/Concluzii

Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Pantelimon la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.


Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.Primăria comunei Rasova

Primăria din localitatea constănțeană Rasova a fost vizitată de Curtea de Conturi între 4 noiembrie 2020 și 11 decembrie 2020. Neregulile găsite au fost următoarele:
 • S-au constatat abateri de la legalitate și regularitate privind concesionarea terenurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale.
 • Nu s-a făcut dovada publicării la timp prin afişare în locuri autorizate, inclusiv pe site-ul Primăriei Rasova și nu se face dovada publicării în Monitorul Oficial Județean și nici publicarea într-un ziar local de mare tiraj, a actelor normative adoptate de Consiliul Local Rasova în perioada noiembrie 2018 – aprilie 2019.
 • Abateri privind încasările cu numerar, în sensul că au fost identificate sume, venituri din impozite și taxe, care deși au fost încasate și depuse la trezoreria statului, nu au fost înregistrate în evidența contabilă, precum și existența unor neconcordanțe între situațiile nominale pe contribuabili privind veniturile încasate în numerar din impozite și taxe cuvenite bugetului local și cele reflectate in evidența contabilă potrivit înregistrărilor din contul „Casa”, ceea ce a determinat abateri financiar contabile în sumă de 25.663,72 lei.
 • Abateri privind modul de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor efectuate prin casierie - plăți cu numerar, ca urmare a neîntocmirii sau a întocmirii necorespunzătoare a documentelor justificative care au stat la baza plăților, și anume: nereflectarea în contabilitate a unui sold de 2.550 lei din registrul de casă; plăți în numerar de 8.436 lei fără documente justificative și fără o evidență analitică privind timbre și taxe poștale la înregistrarea în contabilitate; plăți de 7.576 lei efectuate prin casierie fără a avea la bază dispoziții de plată către casierie, pentru achiziția de combustibil-benzină, pentru plata transportului la și de la locul de muncă și pentru diverse cheltuieli materiale; plăți fără documente justificative de 855 lei reprezentând decontare cheltuieli deplasare (cazare și masă).
 • Nerespectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la modul de organizare a evidenței și utilizare a formularelor cu regim special – ,,chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale”, în sensul că formularele de chitanță utilizate nu au fost păstrate la cotor și restituite în magazie pentru a se asigura evidența și controlul modului de utilizare al acestora, nu s-a realizat inventarierea acestor formulare și nu s-a realizat verificarea inopinată a casieriei.
 • Menținerea unor cheltuieli ineficiente și ineficace, prin plata unui număr foarte mare de cartele telefonice, peste numărul de persoane active angajate la nivelul Primăriei Rasova, contrar prevederilor legale care stabilesc măsuri privind restricții bugetare și de reducere a cheltuielilor publice.
 • Nerealizarea unei cercetări administrative în vederea stabilirii răspunderii patrimoniale cu privire la amenzile de 35.000 lei plătite din bugetul UATC Rasova.
 • Nerealizarea lucrărilor de reparații, modernizări și dezvoltări la rețelele de apă și canalizare cu consecința menținerii unui risc crescut de infestare bacteriologică a populației din comuna Rasova.
 • Neasigurarea unei evidențe tehnico-operative a bunurilor reprezentând infrastructură drumuri, aflate în gestionarea și exploatarea unității administrativ-teritoriale comuna Rasova.
 

Opinia de audit/Concluzii

Concluzia generală exprimată a fost una adversă, deoarece în urma acțiunii de control auditorii publici externi au constatat faptul că modul de administrare a patrimoniului public și privat al UATC Rasova, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli nu sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu se respectă, sub toate aspectele semnificative, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității; gradul de răspândire în activitatea entității verificate a cazurilor de neconformitate a obiectivelor specifice cu criteriile de audit este ridicat (generalizat).
Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind regimul operațiunilor de casă, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenței contabile și a sistemului de control intern.
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii