Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
00:33 22 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi a României. Nereguli găsite la primăriile din Dobromir și Gârliciu

ro

17 Mar, 2021 00:00 5732 Marime text
 • Primăriile Dobromir și Gârliciu au fost vizate de controlul Curții de Conturi
 • În rapoartele publicate recent de instituție, au fost prezentate neregulile
 • La Dobromir, primăria nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniu
 • La Gârliciu, au fost effectuate cheltuieli nelegale pentru servicii de inventariere a patrimoniului
 
Curtea de Conturi a României a efectuat mai multe controale, fiind publicate recent pe portalul instituției. Unitățile administrativ teritoriale din județul Constanța au fost și ele verificate.
 
Astăzi, prezentăm concluziile de la verificările din localitățile Dobromir și Gârliciu.
 

Primăria comunei Dobromir

 
Perioada efectuării acțiunii de audit la Primăria Dobromir a fost 13.07.2020 – 07.08.2020. Neregulile găsite sunt:
 • Nerespectarea de către ordonatorul de credite al bugetului local al UATC Dobromir a obligației de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent (2019) cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani a fost sub 97%. În anul 2019 venituri proprii programate au fost în sumă de 876.100 lei iar încasările efective în sumă de 507.316 lei, rezultând o supraestimare de 299.784 lei.
 • Entitatea nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniu.
 • Plata nelegală a unor lucrări de împrejmuire neexecutate la Școala Lespezi, în valoare de 1.243 lei.
 • Plata nelegală a unor servicii de întreținere și reparații podeț Lespezi, în sumă de 1.818 lei.
 • Neplata unui debit de 4.839 lei la termenul scadent (ianuarie 2017) reprezentând onorariu avocat a generat executarea silită a UATC Dobromir pentru suma de 45.670 lei reprezentând majorări de întârziere.
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
•      În timpul auditului, ordonatorul de credite emis dispoziție de numire a comisiei pentru reevaluarea activelor fixe corporale;
•      Executantul lucrărilor de împrejmuire a achitat suma de 1.242 lei decontată nelegal pentru lucrări neexecutate;
•      Executantul servicii de întreținere și reparații podeț a achitat suma de 1.818 lei decontată nelegal pentru servicii neprestate.
 
Opinia de audit/Concluzii
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Dobromir la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 
Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, efectuarea cheltuielilor și reevaluarea activelor fixe corporale.
 
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 

Primăria comunei Gârliciu

 
Perioada efectuării acțiunii de audit la Primăria Gârliciu a fost 03.08.2020 – 04.09.2020. Neregulile găsite sunt:
 • În bugetele de venituri și cheltuieli din perioada 2018-2020 nu sunt prevăzute distinct credite bugetare pentru stingerea plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul. S-a constatat astfel bugetarea supradimensionată a unor venituri și implicit a unor cheltuieli bugetare, efectuarea de noi angajamente bugetare în condițiile înregistrării de plăți restante precum și nereducerea lunară a arieratelor cu cel puțin 5%. Valoarea abaterii este de 308.405 lei și reprezintă plățile restante înregistrate la 31.12.2019.
 • Deficiențe la organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale: menținerea în soldul contului „Active fixe corporale în curs de execuție” a unor lucrări finalizate și recepționate prin procese verbale de recepție finală, în valoare totală de 2.089.473 lei; cheltuieli cu amortizarea, în valoare de 10.194 lei, necalculate pentru activele fixe ale Primăriei; garanție de bună execuție în valoare de 1.129.083 lei reținută și neînregistrată în contabilitate; diferență de 39.532 lei între creanțele fiscale neînregistrate în contabilitate și cele din evidența tehnico- operativă.
 • Nu a fost asigurat cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării controlului intern managerial, controlului financiar preventiv și auditului public intern.
 • Nestabilirea, neînregistrarea, neurmărirea și neîncasarea de venituri din taxă teren aferentă pășunii aflate în domeniul public al comunei concesionate către persoane fizice, în sumă de 10.828 lei și din impozit pe teren extravilan în sumă de 14.915 lei.
 • Nestabilirea, neînregistrarea, neurmărirea și neîncasarea de venituri din concesionare pășune comunală, în sumă de 77.068 lei. S-a mai constatat transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosință asupra unui spațiu de 22 mp din incinta dispensarului uman pentru un cabinet medical individual, fără a se stabili și încasa taxa pe clădire/teren datorată de beneficiar.
 • Ineficiența măsurile întreprinse de către UATC Gârliciu în vederea recuperării creanțelor fiscale.
 • Deficiențe în activitatea Serviciului Public de Alimentare cu Apă Gârliciu: serviciul funcționează fără a avea încheiat cu UATC Gârliciu un contract de delegare a gestiunii; prin hotărâre de consiliu local sunt aprobați indicatorii de performanță ai serviciului de alimentare cu apă, pentru care nu au prezentate însă documente privind monitorizarea pe linia îndeplinirii indicatorilor de performanță aprobați. S-a mai constatat că prețul apei potabile furnizate persoanelor fizice și juridice nu a mai fost actualizat din anul 2014 generând riscuri asupra asigurării continuității activității entității iar facturarea apei se realizează la momentul încasării sumelor de la beneficiari, deși în contractele de furnizare a serviciului de alimentare cu apă încheiate între operator și utilizatori (persoane fizice si juridice) se prevede că facturarea se face lunar, cel mai târziu până la data de 15 ale lunii următoare celei în care prestația a fost efectuat, stabilirea cantității de apă livrate se face în baza citirii contorului sau indexurilor transmise de utilizator, iar termenul scadent fără percepere de penalități este de maxim 30 de zile de data emiterii facturii.
 • Entitatea nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniu.
 • Neîntocmirea Inventarului bunurilor din domeniul public și privat al UATC Gârliciu.
 • Au fost identificate diferențe cu privire la suprafața pajiștii ce face parte din domeniul public al Comunei Gârliciu, între evidența Registrului Agricol, suprafața menționată în hotărârea de consiliu local privind organizarea pășunatului și cea din Amenajamentul pastoral.
 • Neorganizarea compartimentului de achiziții publice, acesta nefiind prevăzut în organigrama Primăriei, cu consecințe asupra modului defectuos de derulare a procedurilor de achiziție publică.
 • Neluarea măsurilor legale în vederea ocupării prin concurs a funcțiilor publice de secretar al Consiliului Local al Comunei Gârliciu și de inspector din cadrul compartimentului buget- contabilitate-impozite și taxe-resurse umane.
 • Angajarea și plata nelegală de cheltuieli în sumă de 22.273 lei cu încălcarea prevederilor legale în vigoare: drepturi de natură salarială plătite nelegal pentru un post ocupat temporar, fără organizare de concurs, fără dispoziție de delegare pentru maxim 6 luni într-un an și fără avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
 • Efectuarea unor cheltuieli nelegale pentru servicii de inventariere a patrimoniului, de identificare a lucrărilor/serviciilor cu PV de recepție aferente înregistrărilor din contul de investiții în curs și de efectuare a unor corecții de înregistrare în balanța de verificare, în sumă de 80.000 lei.
 • Încheierea de contracte de servicii conexe celor de investiții, precum întocmirea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii tehnice și detalii de execuție, în condiții de nerespectare a principiilor care stau la baza achizițiilor publice, fiind efectuate cheltuieli nelegale de 59.500 lei prin contractarea acelorași servicii de mai multe ori, sub mai multe forme.
 • Deficiențe la atribuirea și derularea contractelor de achiziție publică de lucrări de investiții în perioada 2017-2019 astfel: cheltuieli angajate fără ca la acea dată sursa de finanțare să fie aprobată; încheierea unui contract de execuție lucrări de „înființare sistem de canalizare menajeră, stație de epurare” cu un operator economic care a subcontractat lucrările către un alt operator economic, denaturându-se astfel concurența în legătură cu procedura în cauză; neconstituirea de garanții de bună execuție; situații de plată finale ce nu au viza dirigintelui de șantier; decontarea unor lucrări facturate imediat după încheierea contractului de execuție cu termen de finalizare de 18 luni. S-a creat un prejudiciu prin decontarea sumei de 10.000 lei pentru un serviciu neefectuat de dirigenție de șantier.
 • Nerespectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor alocate unor contracte de achiziție de bunuri și servicii în valoare de 64.050 lei. S-a constatat că pentru încheierea în anul 2019 a unor contracte de prestări servicii de asistență și reprezentare juridica, prestare servicii fond funciar, achiziții combustibil, entitatea nu a evaluat modul cel mai eficient și economic de realizare a lor, nefiind prezentate centralizări ale rapoartelor de activitate în vederea analizării: eficienței plăților pe fiecare dosar juridic, finalității rapoartelor pe fond funciar întocmite de prestator, justificării conform prevederilor legale a consumului de combustibil.
 
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
•      În timpul auditului, s-a procedat la elaborarea unui proiect de buget de venituri și cheltuieli care să cuprindă poziție distinctă de „plăți restante”.
•      Au fost înregistrate corect investițiile finalizate, garanțiile reținute, cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe precum și diferențele de creanțe fiscale.
 
•      Ordonatorul de credite a emis dispoziție pentru constituirea unei comisii pentru introducerea în aplicația informatică a datelor pentru toate rolurile și a unei comisii pentru introducerea în aplicația informatică de Registru agricol a tuturor datelor din registrele manuale pentru contribuabilii UATC Gârliciu. S-a dispus, de asemenea, efectuarea reconcilierii datelor din evidența tehnico-operativă cu cele din evidența contabilă și înregistrarea în contabilitate a creanțelor fiscale pe surse de venit.
•      Au fost stabilite și înregistrate creanțele nefiscale ce decurg din contractele de concesiune pășune comunală.
•      Au fost luate măsuri cu privire la accesul la aplicația informatică PATRIMVEN gestionată de ANAF și s-a emis dispoziție privind înregistrarea în aplicație a tuturor bunurilor aparținând contribuabililor UATC Gîrliciu.
•      În timpul efectuării auditului, Serviciul Public de Alimentare cu Apă Gârliciu a început întocmirea evidenței abonaților persoane fizice și juridice și a demarat acțiunea de citirea a contoarelor abonaților, în vederea facturării și încasării la zi a drepturilor provenite din taxa de apă.
•      S-a dispus constituirea unei comisii pentru reevaluare a patrimoniului entității.
•      S-a demarat procedura de centralizare a Inventarului bunurilor din domeniul public, atât în baza documentelor de atestare a dreptului de proprietate cât și a hotărârilor de consiliu local de aprobare a modificărilor ce au avut loc în perioada 2002-2019.
•      S-a emis dispoziție privind delegarea de atribuții pentru achizițiile publice, inclusiv accesul la SEAP.
•      În timpul auditului ordonatorul de credite a procedat la emiterea de dispoziții privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de secretar general al primăriei și de delegare de atribuții temporare pentru funcția de secretar general, notificând Agenția Națională a Funcționarilor Publici despre aceasta.
 
Opinia de audit/Concluzii
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Gârliciu la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanța a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entității pentru remedierea deficiențelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii și întinderii prejudiciilor și recuperarea lor.
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii