Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:39 19 06 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raportul Curţii de Conturi pentru Primăria Constanţa A fost sesizată Direcţia Regională Antifraudă. Principalele deficienţe! (document)

ro

21 Feb, 2018 00:00 4430 Marime text
Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanţa, a publicat raportul/sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la Primăria Constanţa. Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale municipalităţii a fost efectuat în perioada 2.05.2017 - 30.06.2017.
 

Iată rezultatele acţiunii de audit! Principalele constatări

 
Neîncasarea unor venituri reprezentând impozit pe clădirile deţinute de persoanele juridice în conformitate cu prevederile legale în vigoare: la nivelul Primăriei Constanţa, s-a constatat că pentru 20 de persoane fizice au fost acordate nelegal facilităţi privind scutiri la impozitul pe clădiri şi terenuri în sumă de 93.000 de lei, respectiv revoluţionari/luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, deoarece la dosarele de rol fiscal ale acestora nu există certificatele preschimbate, conform prevederilor Legii nr. 341/12.07.2004 - a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 (certificatele
existente la dosare au fost obţinute în baza Legii nr. 42/1990).
 
Neîncasarea la bugetele locale a unor venituri reprezentând impozit pe teren: la UAT Constanţa s-a constatat că, în cazul unui imobil teren+clădire, persoana juridică nu a depus declaraţie de impunere pentru terenul ocupat de clădiri, care, începând cu anul 2016, este supus impozitării. În timpul auditului s-au calculat venituri suplimentare la bugetul local în sumă de 8.000 de lei.
 
Nestabilirea şi neîncasarea unor venituri din închirierea sau concesionarea unor bunuri: municipalitatea a cedat cu titlu gratuit dreptul de folosinţă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa unor persoane juridice de drept privat, încălcând astfel prevederile Legii administraţiei publice locale, cu consecinţe în neîncasarea la bugetul local de venituri provenite din proprietate în sumă de 4.054.000 de lei.
 
În cadrul UATM Constanţa, pe fondul neexercitării obligaţiilor legale privind înregistrarea în evidenţele financiar-contabile şi tehnico-operative a unor bunuri imobile (cazemate), precum şi al nedispunerii diligenţelor legale derivate din obligaţiile generate de statutul de administrator al bunurilor din domeniul public al statului, în ceea ce priveşte interesul colectiv ocrotit prin normele imperative de protecţie a proprietăţii publice, entitatea, prin reprezentanţii săi,
a facilitat producerea de acte şi fapte juridice în legătură cu aceste imobile (atât construcţiile, cât şi
terenul arondat acestora sub titulatura de zonă de protecţie) de către persoane care nu erau
abilitate de lege. S-a constatat astfel folosirea acestor bunuri în interesul material propriu al
acestora prin transferarea pe bază de documente lipsite de fundament legal, cu titlu gratuit, a
dreptului de exploatare în scop economic către terţi, persoane juridice şi fizice, în dauna
intereselor financiare ale bugetului local. Valoarea estimată în timpul auditului a veniturilor de care
a fost lipsit bugetul local este de 419.000 de lei.
 
Din verificarea încasării taxei de întreţinere cimitire/loc de veci datorată de persoanele fizice care deţin locuri de veci în cimitirele Anadalchioi, Central, Constantin Predescu, Municipal, Palazu Mare şi Viile Noi din municipiu, s-a constatat că 4.870 de persoane concesionare ale unei suprafeţe totale de 18.409,23 mp de teren au certificatele de concesiune expirate şi nepreschimbate şi nu au achitat această taxă în anii 2016 şi 2017. S-au estimat venituri neîncasate de 88.000 de lei.

La Liceul Teoretic „Traian“, din subordinea municipalităţii, soldul contului de clienţi reprezentând venituri proprii neîncasate din închirierea terenului de sport nu include penalităţi contractuale calculate până la data încasării creanţei, în sumă de 48.000 de lei.
 
Alte venituri ale bugetelor locale nestabilite şi neîncasate: cu privire la stabilirea, urmărirea şi încasarea taxei/impozitului pe mijloacele de transport pe apă, s-a constatat că 129 de persoane
fizice şi juridice care figurează înregistrate la căpităniile zonale cu ambarcaţiuni pe apă nu au
depus la SPIT Constanţa declaraţie în vederea impunerii. Astfel, bugetul local a fost lipsit de
venituri în sumă de 179.000 de lei.
 
Efectuarea unor cheltuieli cu asistenţa socială, finanţări nerambursabile etc. cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare a determinat prejudicierea fondurilor publice cu suma de 3.029.000 de lei.
 
La nivelul municipalităţii, plăţi efectuate pentru cheltuieli cu asistenţa socială, finanţări nerambursabile etc. cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare care au determinat prejudicierea bugetului local cu suma de 907.000 de lei: s-au acordat nelegal 748.000 de lei reprezentând ajutoare lunare pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei (lemne de foc, energie termică, energie electrică) în perioada sezonului rece unor persoane care deţin bunuri în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestui ajutor; s-au acordat nelegal tichete valorice în sumă de 52.000 de lei persoanelor care pe lângă pensie au obţinut şi venituri din activităţi comerciale, din activităţi agricole, din dobânzi ori din închirierea unor bunuri. Aceste venituri, cumulate cu pensia, au depăşit pragul valoric înscris în hotărârea de Consiliu Local care le dădea dreptul de a beneficia de aceste măsuri de sprijin social.
 

Festivalul Iernii 2016, în atenţia Curţii de Conturi

 
Pentru evenimentul Festivalul Iernii 2016, organizat în perioada 1.12.2016 - 30.12.2016 în parcul Tăbăcărie - zona „Ţara Piticilor şi finanţat din bugetul municipiului Constanţa în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, s-a constatat efectuarea de plăţi nelegale pentru servicii neefectuate sau efectuate fără acordul beneficiarului în sumă totală de 107.000 de lei, constând în onorarii (66.294 de lei), servicii neefectuate pentru transmiterea online cu cameră IP (15.575 de lei), broşuri tipărite fără acordul Primăriei Constanţa (25.200 de lei).
 
S-a constatat că beneficiarul proiectului „Festivalul Iernii 2016“ a încheiat cu un operator economic, în mod separat, patru contracte de închiriere, contractele având acelaşi obiect, respectiv închirierea de bunuri mobile. Totodată, la capitolul privind cheltuielile pentru prestări servicii
din raportul financiar final, acelaşi operator economic figurează ca partener pentru montarea
decorului tematic „Tărâmul Magic al Crăciunului“, decor închiriat în totalitate de fundaţie de la
acesta.
 
În ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor legale privind administrarea şi gestionarea
patrimoniului, s-au constatat abateri privind înregistrarea/administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel: în ceea ce priveşte formalizarea legală a efectelor juridice generate de Protocolul nr. L.999/03.04.2000 încheiat între Ministerul Apărării Naţionale prin Statul Major al Marinei Militare şi Primăria Municipiului Constanţa, privind „Reînnoirea şi actualizarea modalităţilor de folosire a lucrărilor de apărare permanente din teritoriul administrativ al municipiului Constanţa (inclusiv Mamaia şi localitatea Palazu Mare)“, s-a constatat neefectuarea demersurilor legale ce reveneau ca responsabilitate în egală măsură atât MApN, cât şi Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Constanţa. La nivelul Primăriei, au fost identificate bunuri aparţinând domeniului public al statului ce nu se regăsesc înregistrate în evidenţa tehnico-operativă şi contabilă a instituţiei,
contrar prevederilor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 
Camera de Conturi a sesizat Direcţia Regională Antifraudă 2 pentru nereguli constatate în desfăşurarea activităţii unor agenţi economici pe raza municipiului Constanţa.
 

Concluzii şi recomandări

 
Misiunile de audit public extern pentru exerciţiul bugetar al anului 2016 şi acţiunile de control tematic organizate şi desfăşurate în anul 2017 au arătat că părţile implicate în procesul bunei guvernanţe nu au acţionat întotdeauna în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale.
 
Principalele cauze ale producerii deficienţelor şi abaterilor prezentate în acest raport sunt:
- existenţa unor sisteme de control intern/managerial care nu şi-au atins scopul pentru care au fost instituite, respectiv acela de a sprijini buna guvernanţă în sectorul public, pentru a încuraja un proces mai bun de luare a deciziilor în cunoştinţă de cauză, precum şi pentru utilizarea eficientă a resurselor, fiind astfel întărit mecanismul de răspundere pentru actul de gestiune a resurselor respective;
- fundamentarea nerealistă sau insuficientă a proiectelor de buget ale unor
ordonatori principali de credite, motiv pentru care există încă multiple nereguli şi disfunctionalităţi în ceea ce priveşte angajarea cheltuielilor publice şi plata acestora;
- nerespectarea competenţelor
şi responsabilităţilor ordonatorilor de credite în procesul bugetar;
- managementul ineficient şi uneori incorect al fondurilor publice, care dovedeşte, cel mai adesea, că deciziile privind alocările de fonduri publice nu sunt fundamentate în funcţie de priorităţi şi în concordanţă cu cadrul legal de referinţă sau cu scopul şi atribuţiile entităţii, stabilite prin actul normativ de înfiinţare, dar şi necunoaşterea dispoziţiilor legale din domeniul finanţelor publice şi al contabilităţii publice, iar, uneori, chiar nerespectarea acestor prevederi din cauza unor interpretări eronate date dispoziţiilor respective, lipsa unui sistem bine definit de alocare a resurselor bugetare în funcţie de rezultatele obţinute, dar şi lipsa unor instrumente eficiente pentru evaluarea performanţei utilizării resurselor alocate. Lucrătorii Camerei de Conturi au constatat că nu sunt stabilite priorităţi în aprobarea cheltuielilor publice şi nu sunt analizate toate oportunităţile pentru efectuarea acestora, în vederea protejării resurselor publice de utilizare neadecvată şi pentru asigurarea bunei gestiuni financiare;
- managementul defectuos şi ineficient al cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere prin efectuarea de cheltuieli cu bunuri şi servicii fără contraprestaţie (bunuri, lucrări,
servicii nerecepţionate în cantitatea facturată si plătită) sau pe baza unor tarife neaprobate şi
neavizate;
- superficialitate în examinarea documentelor justificative, aferente operaţiunilor şi tranzacţiilor economice, cu consecinţe asupra utilizării legale a fondurilor publice, dar şi lipsa coordonării şi monitorizării, de către ordonatorul de credite ierarhic superior, a modului de utilizare a sumelor alocate prin buget, precum şi a respectării cadrului legal general şi specific, pe parcursul exerciţiului financiar, în cazul unor structuri aflate în poziţie de subordonare, coordonare sau sub autoritate.
 
Ca o caracteristică generală, misiunile de audit public extern şi acţiunile de control desfăşurate au evidenţiat, per ansamblu, o insuficientă preocupare din partea entităţilor publice pentru asigurarea acurateţei datelor din situaţiile financiare şi pentru un management financiar guvernat de buna gestiune economic-financiară. Aceasta confirmă faptul că fondurile publice şi patrimoniul public al statului sunt gestionate într-un regim în care performanţa utilizării acestora nu este un criteriu prioritar.
 
Menţionăm că i-am solicitat primarului municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, un punct de vedere cu privire la raportul Curţii de Conturi, dar acesta a precizat că nu doreşte să comenteze.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza sinteza rezultatelor auditului desfăşurat de Camera de Conturi Constanţa la nivelul UAT Municipiul Constanţa.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii