Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:12 20 09 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Nereguli descoperite de inspectorii Curții de Conturi la Primăriile Cogealac și Topraisar din județul Constanța (documente)

ro

08 Feb, 2020 00:00 4557 Marime text

În ediția de astăzi, continuăm să vă prezentăm sintezele rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate de inspectorii Curții de Conturi - Camera de Conturi Constanța la Primăriile Cogealac și Topraisar din județul Constanța.
 

Deficiențe la înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare la Primăria Cogealac

 
Inspectorii Camerei de Conturi Constanța au efectuat o acțiune de audit în perioada 24.10.2019-29.11.2019 la nivelul UAT Cogealac. Urmare a controlului, inspectorii au identificat modul defectuos de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 prin supradimensionarea sumelor defalcate din impozitul pe venit și a subvențiilor. De asemenea, în buget nu au fost prevăzute distinct sume aferente plăților restante în valoare de 868.615 lei, reprezentând datorii aflate peste termenul de scadență la data de 31.12.2017.  
 
Totodată, au fost identificate deficiențe la înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare: stornări efectuate fără a avea la bază documente justificative; neinventarierea și neclarificarea soldurilor prezentate în balanța de verificare de la 31.12.2018; creanțe prescrise și nescăzute din evidență în valoare de 169.044 lei; prezentarea în bilanțul contabil de date eronate cu privire la creanțele curente și necurente în valoare de 55.624 lei; încadrarea eronată în contul de execuție-cheltuieli a unor cheltuieli cu dobânzile ca fiind cheltuieli de capital, amortizarea mijloace fixe necalculată; garanție de bună execuție de 10.500 lei neînregistrată în contabilitate.
 
Inspectorii de la Camera de Conturi au observat și o neconcordanță între evidența fiscală și cea contabilă a creanțelor din impozite și taxe locale. Au fost identificate creanțe bugetare (impozite, taxe, concesiuni și amenzi, accesorii) în valoare de 558.918 lei neînregistrate în evidența financiar-contabilă a entității, ca rămășiță a anului 2017, neorganizarea controlului intern managerial, cu consecințe asupra efectuării de operațiuni de încasare a veniturilor și de plată a cheltuielilor cu nerespectarea legislației în vigoare, nestabilirea, neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea de impozit în sumă de 4.228 lei aferent clădirilor a căror autorizație de construire a expirat și pentru care ori s-au finalizat lucrările de construcție, ori acestea au elementele constitutive ale unei clădiri.
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate  

 
-În cazul înregistrărilor contabile eronate, entitatea a operat corecțiile necesare, întocmind note contabile.  
-S-a procedat la concilierea unor date din evidența fiscală și cea contabila pentru anumite creanțe ale bugetului local, procesul de identificare a neconcordanțelor fiind în curs de desfășurare.
-S-au transmis datele și informațiile de la registrul agricol către serviciul impozite și taxe și s-a continuat introducerea datelor în formatul electronic al registrului agricol.
- Ordonatorul de credite a emis dispoziții pentru organizarea activității de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor bugetare, pentru aplicarea vizei de certificare în privința realității, regularității și legalității operațiunilor precum și pentru exercitarea vizei de CFP în condiții de legalitate.
- Personalul de specialitate din cadrul compartimentului de urbanism a efectuat verificarea în teren a stadiului lucrărilor executate la clădirile a căror autorizație este expirată și a pus la dispoziția Serviciului impozite și taxe, procesele verbale de recepție la finalizarea lucrărilor, în vederea stabilirii obligațiilor fiscale pe seama acestora.  
- S-a calculat și înregistrat în evidența fiscală taxa aferentă vehiculelor lente.
- S-a emis decizie de impunere pentru perioada 2017-2019 în sarcina Liceului Tehnologic Cogealac, pentru terenul extravilan arabil dat în arendă.

- S-a calculat și virat contribuția la fondul de handicap pentru luna octombrie 2019.
- Ordonatorul de credite a emis dispoziții pentru efectuarea inventarierii anuale și pentru reevaluarea patrimoniului entității.
- Entitatea a început acțiunea de întocmire a Inventarului bunurilor din domeniul public; au fost efectuate lucrări de reevaluare a bunurilor din domeniul public care erau înregistrate sub valoarea justă. Au început lucrările de cadastrare, intabulare și înscriere la cartea funciară a bunurilor din domeniul public al comunei.
- Bunurile (teren, clădiri, dotări) din domeniul public în care se desfășoară activitate didactică s-au predat prin protocol de predare-primire către unitățile de învățământ.
- S-a emis dispoziție de retragere a sporului de 15% acordat asistenților personali ai persoanelor cu handicap.
- S-a modificat organigrama entității și a fost transmisă la Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea avizării posturilor publice cu încadrarea în normativele stabilite prin lege
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de conturi la UAT Cogealac

 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenței contabile și a sistemelor de control intern.
 

Neconcordanțe în valoare de peste 6 milioane de lei în evidența contabilă a primăriei Topraisar

 
Un audit similar au desfășurat lucrătorii Camerei de Conturi și asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a comunei Topraisar . Și aici au fost constatate neconcordanțe în valoare de 6.024.457 lei între evidența contabilă și evidența tehnico-operativă a bunurilor din domeniul public și privat al comunei.
 
“Nu s-a procedat la evidența cantitativ-valorică și pe locuri de folosință a bunurilor achiziționate și date în consum. Nu este organizată contabilitatea analitică a clienților în cazul furnizării de apă/canal și al închirierii de suprafețe de pășune. Echipamente de iluminat ornamental – festiv achiziționate și înregistrate eronat direct pe cheltuieli, acestea fiind materiale de natura obiectelor de inventar. Neînregistrarea de creanțe fiscale și nefiscale restante, în valoare de 2.302.859 lei.
 
La Liceul Tehnologic Topraisar s-a constatat neînregistrarea în evidența contabilă a bunurilor de natura activelor primite în administrare, în valoare de 4.703.543 lei.
 
Neurmărirea de venituri fiscale cuvenite bugetului local în valoare de 4.808 lei din impozit pe clădiri și impozit pe teren datorate de persoane fizice și juridice pentru imobilele nou construite.
 
Neurmărirea veniturilor nefiscale cuvenite bugetului locale din taxa de habitat, în sumă estimată de 5.811 lei. 6 Neurmărirea veniturilor din furnizarea serviciului public de apă și canalizare, în sumă estimată de 52.540 lei. 52 Măsurile întreprinse de către UATC Topraisar în vederea  recuperării creanțelor fiscale au fost ineficiente, având în vedere că soldul acestora a crescut de la 1.752.263 lei la 31.12.2017 la 2.489.946 lei la 31.12.2018. Pentru debitele aparținând persoanelor fizice singura măsură de executare silită a fost transmiterea somației; la persoane juridice, deși au fost cazuri de continuare a măsurilor de executare silită, respectiv popriri la bănci și punerea sub sechestru  a unor imobile care erau deja sechestrate de alți creditori și care aveau deja înscrisă ipotecă, măsurile de executare nu au condus la încasarea creanțelor la bugetul local.
 
La Liceul Tehnologic Topraisar s-a constatat efectuarea în mod necorespunzător a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” – se arată în sinteza rezultatului auditului la UAT Topraisar.
Inspectorii Camerei de Conturi au semnalat și neluarea tuturor măsurilor legale în vederea ocupării prin concurs a postului de consilier din cadrul compartimentului investiții - achiziții și a postului de secretar, efectuarea de cheltuieli ineficiente de 123.160 lei cu externalizarea serviciului de achiziții publice în perioada 2016-2019, în condițiile în care persoanele delegate cu atribuții în achiziții publice nu au avut acces la parola din Sistemul Electronic de Achiziții Publice și nu și-au putut exercita atribuțiile, precum și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală către salariații entității, a unor drepturi care excedează cadrului legal aplicabil, reprezentând prime de Paște și de Crăciun în sumă totală de 58.900 lei.
 
Și tot în cadrul auditului au fost identificate plăți nelegale de 34.085 lei efectuate în cadrul contractului de amenajare pistă de cicliști și trotuare în localitatea Topraisar:  8.479 lei reprezintă cheltuieli cu 122 stâlpi de plastic negăsiți în investiție (170 buc neincluși în investiție - 48 buc lăsați în custodie la constructor); 1.094 lei reprezintă cheltuieli cu manopera pentru 170 stâlpi de plastic plătiți ca fiind montați și neidentificați pe teren; 24.118 lei reprezintă cheltuieli cu pavele nemontate pentru 400 mp; daune interese pentru plata în avans a 2000 m borduri și 1600 mp pavele, plătite în luna septembrie și puse în operă în lunile octombrie și decembrie 2018.
 
Plata nelegală a sumei de 31.160 lei reprezentând servicii de consultanță în materia aplicării legislației fiscale cu privire la administrarea impozitelor și taxelor locale, a activității de inspecție fiscală precum și a procedurilor de executare silită. Nerespectarea prevederilor legale la acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Topraisar. Au fost decontate facturi și plăți efectuate anterior primirii sprijinului financiar,  în sumă totală de 44.084 lei. Deficiențe în modul de urmărire a derulării contractului de concesiune servicii de salubrizare și neconcordanță între numărul de aproximativ 6.000 persoane pentru care se plătește serviciul de salubrizare și numărul de 2867 persoane au declarat că datorează taxa de habitat.
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate  

 
- Primarul a emis dispoziții în vederea actualizării valorii bunurilor proprietate publică și privată a comunei Topraisar. S-au actualizat Inventarul domeniului public al Comunei Topraisar și Inventarul domeniului privat al Comunei Topraisar, precedându-se la înregistrarea de diferențe. În cazul înregistrărilor contabile eronate, entitatea a operat corecțiile necesare, întocmind note contabile. S-a constituit o comisie de analiză și confruntare a evidenței din registrul agricol cu evidențele fiscale în vederea stabilirii certe a creanțelor fiscale. Au fost înregistrate creanțe restante de la 31.08.2019 în sumă totală de 2.302.859 lei, în contul de creanțe ale bugetului local, în analitic pe surse de venit.
 
- Au fost emise dispoziții de constituire a unei comisii de analiză a cazurilor în care, titularii de construcții noi în baza autorizațiilor emise de Primărie, au recepționat construcțiile și nu le-au declarat în vederea impunerii, precum și pentru verificarea stadiilor fizice a construcțiilor cu autorizație expirată și fără proces verbal de recepție; au fost identificate cazurile de nedepunere a declarației de impunere și s-au notificat contribuabilii.
 
- S-a emis dispoziție de inventariere a tuturor persoanelor beneficiare de serviciul public de salubrizare; s-a inventariat populația din satul Biruința și a fost stabilit numărul de persoane care beneficiază de serviciul public de salubrizare.
- S-a constituit comisie de citire apometre și de întocmire a situației la zi a debitelor din furnizarea serviciului public de apă și canalizare.
 
- S-a emis dispoziție pentru completarea fișei de post a unui angajat cu atribuții de executare silită; s-a transmis la ANCPI adresă în vederea înscrierii sarcinii la cartea funciară pe numele societății debitoare a creanței fiscale restante de 168.149 lei; au fost întocmite 6 dosare de insolvabilitate pentru debitori din amenzi și au fost depuse la instanța de judecată cereri de transformare în muncă în folosul comunității.
 
- Au fost inventariate și înregistrate în contabilitate echipamentele de iluminat festiv, de supraveghere și mobilierul aferent investiției Piața Agroalimentară.
 
- Au fost efectuate lucrări de reevaluare a bunurilor din domeniul public care erau înregistrate cu valori foarte mici. Au început lucrările de cadastrare, intabulare și înscriere la cartea funciară a imobilului Piața Agroalimentară.
 
- S-au delegat atribuții de achiziție publică unei persoane din aparatul propriu al Primarului; s-a reziliat contractul de achiziții cu societatea furnizoare a serviciilor de consultanță specializată în achiziții publice.
 
-  Au fost luate angajamente de plată de la 28 salariați în vederea recuperării prejudiciului reprezentând drepturi de natură salarială acordate nelegal.
 
- S-a început inventarierea persoanelor care beneficiază de serviciul public de salubrizare, din toate localitățile comunei Topraisar.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi

 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenței contabile și a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanța a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entității pentru remedierea deficiențelor constatate, urmărirea și încasarea veniturilor, stabilirea mărimii și întinderii prejudiciilor și recuperarea lor.
 
În secțiunea “Documente”, puteți consulta sintezele integrale ale rezultatelor acțiunii de audit desfășurate la nivelul UAT Cogealac și UAT Topraisar.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii