Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
05:03 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Primăria Municipiului Constanța angajează. Despre ce post este vorba?

ro

11 Jun, 2024 14:53 7036 Marime text
Sursa foto: Pexels


Primăria Municipiului Constanța, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante de execuție, cu normă întreagă, de casier – Serviciul financiar buget, Direcția financiară.
 
Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a ocupa postul:
 
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa
funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale - pregătirea de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei .
 
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 
• 02 iulie 2024- proba scrisă
• 04 iulie 2024- proba de interviu
• 10 iunie 2024- 21 iunie 2024, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor- bd. Tomis nr.51,
la Serviciul resurse umane, camera 218
• 25 iunie 2024 – selecția dosarelor
 
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta următoarele documente:
 
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului postat pe site-ul instituției
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, însoțite de foaia matricolă sau suplimentul la diplome;
 
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.1336/2022 și se găsește postat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la
autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului,
potrivit legii.
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
h) curriculum vitae, model comun european.
 
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b-e, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
 
Dosarele de concurs se depun la Serviciul resurse umane (camera 218) sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale Primăriei municipiului Constanța înăuntrul termenului de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru un post temporar vacant.
 
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute în copie pentru   dosarului în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
 
Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice PMC se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
 
Nerespectarea prevederilor referitoare termenele de depunere a dosarelor și modul de depunere, după caz, conduce la respingerea candidatului.
 
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de depunere a dosarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
 
Bibliografia, tematica și fișa postului aferente postului sunt afișate la sediul instituţiei (Bd.Tomis nr.51) şi pe site-ul Primăriei municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro.
 
Rezultatele pentru fiecare probă se afișează în termen de 24 ore de la finalizarea probei; candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului fiecărei probe, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
 
Rezultatele soluționării contestațiilor se afișează în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 
Rezultatele finale se afișază la sediul Primăriei municipiului Constanța în Bd. Tomis nr.51, precum și pe pagina de internet a instituției în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea mențiunii ”admis” sau ”respins”.
 
Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului se realizează folosindu-se codul pentru identificare atribuit fiecărui candidat.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la Serviciul resurse umane, tel.0241/488137. Persoana de contact Lupu Anamaria- consilier Serviciul resurse umane, e-mail: resurse.umane@primăria- constanta.ro.
 
Concursul este organizat cu respectarea prevederilor art.VII alin. (3) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru prorogarea unor termene.
 
Bibliografie
 
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare – titlul III al părții a VI-a;
5. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor.
7. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura
cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor.
8. Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in
numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plata.
 
Tematică
 
1. Constituția României, republicată, integral;
2. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral.
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a Titlul III Capitolul I Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice și Capitolul III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia
4. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
5. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
6. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor – Dispoziții generale, Efectuarea încasărilor și plăților în numerar, Acordarea de avansuri în numerar și decontarea lor, Evidența și păstrarea numerarului, Controlul respectării disciplinei de casă.
7. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor – Dispoziții generale, Condiții privind angajarea gestionarilor, Garanții, Răspunderi, Dispoziții tranzitorii și finale.
8. Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plata – Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar.
 
 
 
 
Citește și
 
 Angajări ConstanțaPosturi vacante la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa!
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii