Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:45 15 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” angajează analist. Iată ce trebuie să faci

ro

12 Jun, 2024 10:02 826 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

În conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sfântul Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs următoarele posturi vacante:

– 1 post Analist II - Serv Informatica
 
Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaște limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare:
 
– Analist II – Serviciul Informatică

Condiții de participare :

– Absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licență, în unul din domeniile calculatoare/ informatică/ comunicații/ cibernetică/ tehnologia informației
– vechime - minim 6 luni vechime in activitatea informatică

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele acte:

a) formular de înscriere la concurs, conform Anexa nr.1;
b) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, conform Anexa nr.2
c) act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate - copie;
d) certificat de căsătorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz - copie;
e) certificat de naștere - copie;
f) documente care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului - copie;
g) carnetul de munca, adeverințele eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care sa ateste vechimea in muncă și in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea - copie;
h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (Documentul poate f înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor si care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. In situația in care candidatul solicită expres in formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de unitate.) - original;
i) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, in clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, in situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis in condițiile legii) - original;
j) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasă ca nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție sociala, precum si orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane - original;
k) curriculum vitae, model comun european;
l) asigurare răspundere civila (pentru asistenți medicali) - copie;
m) certificat de membru OAMGMAMR (pentru asistenți medicali) - copie;
n) adeverința OAMGMAMR (pentru asistenții medicali) - original;
o) livret militar, acolo unde este cazul - copie;
p) chitanță plata taxă concurs - original;
q) actele vor fi îndosariate într-un dosar cu șină in ordinea enumerata in anunț.
 
Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:
 
• până la data de 28.06.2024 - ora 12.00 - depunere dosare concurs:
• 01.07.2024 - ora 10.00 - selecție dosare;
• 02.07.2024 - ora 10.00 - afișare rezultate selecție dosare;
• până la data de 03.07.2024 - ora 10.00 - depunere contestații la rezultatele selecției dosarelor;
• 04.07.2024 - ora 10.00 - soluționare contestații selecție dosare;
• 04.07.2024 - ora 14.00 - comunicare rezultate contestații selecție dosare;
• 05.07.2024 - ora 10.00 - proba scrisă;
• 08.07.2024 - ora 10.00 - afișare rezultate proba scrisă;
• până la data 09.07.2024 - ora 10.00 - depunere contestații proba scrisă;
• 10.07.2024 - ora 10.00 - soluționare contestații proba scrisă;
• 10.07.2024 - ora 14.00 - afișare rezultate contestații proba scrisă;
• 11.07.2024 - ora 10.00 - interviu;
• 12.07.2024 - ora 10.00 - afișare rezultate proba interviu;
• până la data 15.07.2024 - ora 10.00 - depunere contestații proba interviu;
• 16.07.2024 - ora 10.00 - soluționare contestații proba interviu;
• 16.07.2024 - ora 14.00 - afișare rezultate contestații proba interviu;
• 17.07.2024 - ora 10.00 - afișare rezultate finale.
Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgența „Sfântul Apostol Andrei”, B-dul Tomis, Nr. 145, Constanța.


Bibliografia şi Tematica pentru postul de Analist II
 
1. Official Microsoft Learning Product 20461C Querying Microsoft SQL Server:
Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014
Module 3: Writing SELECT Queries
Module 4: Querying Multiple Tables
2. Bazele rețelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999
3. PC - depanare si modernizare - ediția a IV-a, Autor: Scott Mueller, Ed. Teora
4. Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de Securitate a rețelelor si sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare. Legea transpune in legislația națională Directivă (UE) 2016/1148 (NIS) a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel ridicat de Securitate a rețelelor și a sistemelor informatice in Uniune.
5. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
6. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, cu completările și modificările ulterioare;
7. Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) - partea referitoare la Spital, Ambulatoriu, Farmacie, bilete de trimitere, rețete, concedii medicale;
8. Ordin MS-CNAS 1.068/627/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, cu modificările și completările ulterioare.
 


Citește și:
Angajări: Primăria Municipiului Constanța angajează. Despre ce post este vorba?
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii