Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:48 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce ne aşteaptă anul viitor? Proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale la Constanţa pentru 2018, în dezbatere publică (document)

ro

03 Nov, 2017 00:00 3788 Marime text
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITBVL) au lansat în dezbatere publică proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. 

Impozitul pe clădiri în funcţie de zona de reşedinţă 

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată în zona A a municipiului Constanţa, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare: clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic - 720 - 1.200 de lei; clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic - 240 - 360 de lei; în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D - 75% din suma care s-ar aplica clădirii; în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D - 50% din suma care s-ar aplica clădirii.
 
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată într-una dintre zonele B, C şi D ale municipiului Constanţa, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite
desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2
: clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic - 600 şi 1.000 de lei; clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic - 200 şi 300 de lei; în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D - 75% din suma care s-ar aplica clădirii.
 
Valoarea impozabilă a clădirii, stabilită conform prevederilor art. 2 şi art. 3, se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător. Constanţa este localitate de rangul I, iar coeficienţii pe zone de reşedinţă sunt următorii: zona A - 2,50; zona B - 2,40; zona C - 2,30 şi zona D - 2,20.
 
În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de trei niveluri şi opt apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(1) se reduce cu 0,10.

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidenţiale

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii, care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat
în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii
cinci ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la cinci ani, pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 2, art. 3 şi art. 4 ale prezentei anexe, coroborat cu art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localităţii, impozitul pe clădiri se majorează cu până la 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora.
 
Bonificaţie. Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2018, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe clădiri.

Se acordă scutire la impozitul/taxa pe clădiri pentru:

(1) Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor cu destinaţie nerezidenţială sau în care se desfăşoară activitate economică.
(2) Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
(3) Clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără
scop lucrativ.
(4) Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
(5) Clădirile retrocedate potrivit art. 1, alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
(6) Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
(7) Clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.
(8) Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau corespunzător cotei-părţi
pentru clădirea deţinută în coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3, alin. (1),
lit. b) şi art. 4, alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor cu destinaţie nerezidenţială sau în care se desfăşoară activitate economică.
(9) Clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepţia încăperilor cu destinaţie nerezidenţială sau în care se desfăşoară activitate economică.

 Impozit/taxă pe teren datorat/ă de persoanele fizice 

Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1 ha=10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, după cum urmează: zona A - 10.326; zona B - 6499; zona C - 4447 şi zona D - 2113.
 
În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1 ha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(4): teren arabil - zona A - 28; zona B - 21; zona C - 19 şi zona D - 15; teren cu ape - zona A - 15, zona B - 13 şi zona C - 8. Coeficientul de corecţie aplicat la nivelul municipiului Constanţa, localitate de rang I, este 5. Terenurile aflate în extravilanul municipiului Constanţa sunt încadrate în zona A.
 
În cazul terenurilor agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite de Consiliul Local. Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localităţii, impozitul pe teren se majorează cu până la 500%, conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora.
 
Bonificaţie. Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2018, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe teren.

Se acordă scutire la impozitul/taxa pe teren pentru:

(1) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
(2) Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
(3) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1, alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
(4) Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
(5) Terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără
scop lucrativ.
(6) Terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.
(7) Terenul aferent clădirii de domiciliu, corespunzător cotei-părţi din dreptul de
proprietate sau coproprietate al persoanelor prevăzute la art. 3, alin. (1), lit. b) şi art.
4, alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, cu excepţia suprafeţelor pe care se desfăşoară activitate economică.
(9) Suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

Valoarea impozitului pe mijloace de transport 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta). Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv - 8; motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3 - 9; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv - 18; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv - 72; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv - 144; autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 - 290.
 
Vehicule înregistrate. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm3 - 4. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800
cm3 - 4. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată - 50 de lei/an. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 75%.
 
Mijloace de transport pe apă. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal - 25 de lei; bărci fără motor, folosite în alte scopuri - 67 de lei; bărci cu motor - 252 de lei; nave de sport şi agrement: a) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv - 500 de lei;
b) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv - 800 de lei; c) cu lungimea de peste 15 m - 1,100 de lei; d) yacht cf. alin. (7); scutere de apă - 252 de lei.
 
Bonificaţie. Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2018, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe mijloacele de transport. Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2018, persoanelor juridice li se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.
 
Taxa de rezervare a locurilor de parcare este de 173 de lei pe an pentru persoanele fizice, 500 de lei pe an pentru autoturisme pentru persoanele juridice şi 1.070 de lei pe an pentru autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor.
 
Pentru parcarea supraetajată de la Spitalul Judeţean - „Parcarea Verde“ -, persoanele fizice şi juridice care vor parca autoturismele pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută la art. 5 vor achita o taxă în valoare de 1,5 lei/oră sau fracţie de oră de staţionare peste cele patru ore de gratuitate.
 
Taxa de salubrizare. Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice - locuitori ai municipiului Constanţa. Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa nu plătesc taxa de salubrizare, dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, dar şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar. Cuantumul taxei este de 7 lei/lună/persoană. 
 
Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de contribuabili: a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
 
Taxa de salubrizare se plăteşte în două rate egale, respectiv: a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv; b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv. Taxa de salubrizare de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
 
Taxa pe teren aferentă garajelor amplasate pe arterele principale este de 39 de lei/m2/an. Taxa ocupării efective a domeniului public sau privat al municipiului Constanţa de construcţii cu caracter provizoriu - garaje este în cuantum de 13 lei/m2/an.
 
Taxa de tramă stradală este datorată de persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri pentru utilizarea drumurilor care se află în administrarea municipiului Constanţa şi este stabilită în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, după cum urmează: masa totală maximă autorizată/masa încărcată maximă admisă din punct de vedere tehnic - între 2,5 -3,5 tone inclusiv - 60 de lei/lună; între 3,5 - 5 tone inclusiv - 90 de lei/lună, între 5 - 10 tone inclusiv - 150 de lei/lună; între 10 - 20 de tone inclusiv - 300 de lei/lună; peste 20 de tone - 600 de lei/lună.
 
Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare traficului greu de peste 20 de tone multiplicată de trei ori.

Taxa de promovare în staţiunea Mamaia 

Taxa este anuală, fiind stabilită diferenţiat, în funcţie de destinaţia spaţiului, şi se încasează de la operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, după cum urmează: cazare turistică hoteluri, hoteluri-apartament şi complexuri hoteliere - 4.000 de lei; moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi altele asemănătoare - până la 10 camere de cazare inclusiv - 1.000 de lei; moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi altele asemănătoare - peste 10 camere de cazare - 2.000 de lei.
 
Agrement: cluburi/discoteci, cazinouri şi alte asemenea 4.000 de lei; agrement: locaţii cu instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic cu activitate de alimentaţie publică - 2.750 de lei; fără activitate de alimentaţie publică - 1.750 de lei; alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism - 3.500 de lei; alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 1* - 2.000 de lei;
alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 2* - 2.500 de lei;
alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 3* - 3.500; farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto - 2.000 de lei; transport: autocare, microbuze, trenuleţe etc., ambarcaţiuni cu scop turistic, telegondole - 1.000 de lei; comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică - zona 1* - 400 de lei; comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică - zona 2* - 700 de lei; comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică - zona 3* - 1.000 de lei şi terenurile amenajate pentru activităţi sportive - 100 de lei. 

Taxă de concesionare locuri de veci 

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferenţiat pe categorii de cimitire şi durata de concesionare, astfel: Cimitirele Central şi Municipal - concesiune 7 ani - 33 de lei; concesiune 25 de ani - 115 lei şi concesiune 49 de ani - 230 de lei; Cimitirele Viile Noi, C. Predescu, Anadalchioi şi Palazu Mare - concesiune 7 ani - 25 de lei; concesiune 25 de ani - 85 de lei şi concesiune 49 de ani - 170 de lei.
 
Taxele de stare civilă
 
Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale) - 350 de lei; taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege - 150 de lei; taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă - 1.500 de lei; taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă - 500 de lei.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi parcurge integral proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. Acesta poate fi consultat şi pe site-ul Primăriei Constanţa sau la sediul municipalităţii. Constănţenii care doresc pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa.

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • sena 14 Dec, 2017 15:02 Cred ca nu este posibil?De ce marile orase care atrag investitori nu maresc impozitele si taxele, insa la noi se intampla?De ce trebuie marita taxa de habitat de la 3 lei la 7 lei/luna/pers?Ce beneficii avem daca marim impozitele?Investitorii nu cred ca vor dori sa platesca chirii marite, iar proprietarii deja platesc impozit pe chirii si sanatate pe chirii foarte mari , mai ales CASS din 2018 va creste la o cota de 10% fata de 5,5 % , ce ne oferiti in schimbul acestor mariri de impozite?Mari investitori?
  • liviu 03 Nov, 2017 08:46 Ce ne asteapta ? Cresc impozitele pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice de 5,2 ori fata de anul trecut ( de la 0,25 la 1,3) .