Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:27 11 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi a României, verificări la primăriile din Saraiu și Siliștea

ro

24 Mar, 2021 00:00 1702 Marime text
 • Primăriile Pantelimon și Rasova au fost vizate de controlul Curții de Conturi
 • În rapoartele publicate recent de instituție, au fost prezentate neregulile
 • La Saraiu, s-a constatat că la finele anului 2019, există creanțe neîncasate la termenele de scadență
 • La Siliștea, s-a constatat plata nelegală de majorări salariale în sumă totală de 17.108 lei către personalul din cadrul administrației publice locale
Curtea de Conturi a României a efectuat mai multe controale, fiind publicate recent pe portalul instituției. Unitățile administrativ teritoriale din județul Constanța au fost și ele verificate.
 
Astăzi, prezentăm concluziile de la verificările din localitățile Saraiu și Siliștea, județul Constanța.
 

Primăria comunei Saraiu

 
Perioada efectuării acțiunii de audit a avut loc în intervalul 12.10.2020 – 18.11.2020, la Saraiu. Neregulile găsite au fost următoarele:
 • Din verificarea modului de elaborare a bugetului local pe anul 2019, s-a constatat că înainte de elaborarea acestuia, nu s-a efectuat o inventariere a masei impozabile așa cum prevede Legea finanțelor publice locale.
 • În balanța de verificare extracontabilă nu figurează conturile „Credite deschise de repartizat" și „Credite deschise pentru cheltuieli proprii", prin intermediul cărora se evidențiază creditele deschise cu scopul de a fi repartizate instituțiilor subordonate precum și creditele deschise de la buget.
 • Neconstituirea de provizioane pentru posibile obligații de plată în cadrul litigiilor în care entitatea este parte.
 • S-a constatat că la finele anului 2019, există creanțe neîncasate la termenele de scadență, pentru care entitatea nu a întreprins toate măsurile legale de urmărire și executare a acestora.
 • Inventarierea anuală a patrimoniului s-a efectuat cu nerespectarea în totalitate a prevederilor legale aplicabile: listele de inventariere nu au fost întocmite pe locuri de depozitare și pe gestiuni; nu s-au inventariat toate elementele de activ și pasiv; creanțele și obligațiile față de terți nu au fost supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor.

 Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

 
•      Ordonatorul de credite a emis dispoziție prin care a dispus efectuarea inventarieri masei impozabile, care să fie avută în vedere la elaborarea bugetului comunei pentru anul 2020;
•      Entitatea a procedat la întocmirea evidenței conturilor în afara bilanțului ,,Credite deschise de repartizat" și „Credite deschise pentru cheltuieli proprii";
•      Au fost înregistrate în evidența contabilă provizioanele pentru litigiile aflate în curs;
•      În timpul auditului, pentru executarea creanțelor neîncasate s-au transmis adrese către bănci și angajatori în vederea identificării potențialelor surse de venit ce pot face obiectul executării silite;
•      Ordonatorul de credite a emis dispoziție prin care a cuprins în operațiunea de inventariere a patrimoniului pe anul 2020, toate elementele de natura activelor datoriilor și capitalurilor proprii ale entității.
Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.
 

Opinia de audit/Concluzii

 
Echipa de audit a exprimat o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, deoarece cu excepția efectelor aspectelor evidențiate la punctul 5 de mai sus, situațiile financiare luate în ansamblul lor au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a entității UATC Saraiu la data de 31 decembrie 2019 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind modul de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea și încasarea veniturilor, organizarea evidenței contabile și inventarierea patrimoniului.
 

Primăria comunei Siliștea

 
Perioada efectuării acțiunii de audit a fost între 13.07.2020 – 07.08.2020 la Siliștea. Neregulile găsite au fost următoarele:
 • Nerespectarea de către ordonatorul de credite al bugetului local al UATC Siliștea a obligației de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent (2019) cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani a fost sub 97%. Astfel, UATC Siliștea nu a fundamentat veniturile proprii din anul 2019 la nivelul veniturilor proprii realizate în anul 2018 de 1.309.363 lei, ci la nivelul de 1.818.938 lei, cu 509.575 lei mai mult.
 • Deficiențe privind exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare: veniturile de încasat înregistrate în evidența tehnico-operativă nu corespund cu cele înregistrate în evidența contabilă, deoarece entitatea a procedat la scoaterea din evidența contabilă a unor creanțe restante la 31.12.2019 în sumă de 115.864 lei cu menținerea lor în evidența tehnico operativă, fără existența unei hotărâri de consiliu local de aprobare și fără a se respecta prevederile Codului de procedură fiscală; neînregistrarea unor ieșiri de active din patrimoniul UATC Siliștea în valoare de 1.063.197 lei urmare unor vânzări/retrocedări de terenuri în suprafață de 32,4486 ha; nu este organizată contabilitatea analitică pentru clienții din închirieri de suprafețe de teren (pășune), crearea debitelor datorate realizându-se în sumă totală, pentru toți clienții; nerespectarea principiului contabilităţii pe bază de angajamente conform căruia efectele tranzacţiilor sunt recunoscute atunci când acestea se produc şi nu pe măsură ce numerarul este încasat.
 • Neorganizarea conform prevederilor legale a sistemului de control intern managerial. La UATC Siliștea nu s-a efectuat controlul inopinat al casieriei cel puțin o dată pe lună, prin numărarea și verificarea tuturor valorilor existente în casă. Totodată, nu a fost stabilit regimul intern de numerotare a chitanțelor eliberate în sistem informatic, precum și al facturilor emise de către Compartimentul finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.
 • Neactualizarea cu valoarea indicelui de inflație a prețului contractului de închiriere a pășunii aflate în domeniul privat al UATC Siliștea, așa cum prevede contractul de concesiune. În timpul auditului s-au estimat venituri suplimentare de 5.136 lei reprezentând actualizarea chiriei cu indicele de inflație potrivit clauzelor contractuale.
 • Nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea în perioada 2017- 2019 a veniturilor cuvenite bugetului local din taxa specială de habitat, în sumă totală de 35.580 lei.
 • Neaplicarea prevederilor legale privind recuperarea prin executare silită a creanțelor bugetului local. Valoarea abaterii este în sumă de 164.316 lei reprezentând creanțe ale bugetului local pentru care nu au fost dispuse măsuri de executare silită.
 • Neînscrierea la masa credală a unor creanțe neîncasate ale bugetului local în sumă de 24.120 lei, în cazul unor contribuabili persoane juridice pentru care a fost deschisă procedura insolvenței.
 • Nerealizarea de venituri reprezentând penalități și daune interese în sumă totală de 526.487 lei, prevăzute în contractul având ca obiect proiectare și execuție lucrări extindere rețea alimentare cu apă, pentru executarea cu întârziere respectiv pentru neexecutarea acestor lucrări.
 • Efectuarea inventarierii patrimoniului entității la 31.12.2019 cu nerespectarea tuturor prevederilor legale: inventarierea terenurilor nu s-a efectuat pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestora ori a altor documente; neinventarierea investițiilor în curs; inventarierea necorespunzătoare a soldului contului de clienți.
 • Plata nelegală de majorări salariale în sumă totală de 17.108 lei către personalul din cadrul administrației publice locale, implicat în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, cu depășirea nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar.
 • Achiziționarea de servicii de proiectare tehnică pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare străzi-Comuna Siliștea” cu nerespectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și bunei gestiuni în materia achizițiilor publice.
 • Nerespectarea prevederilor legale privind recepția lucrărilor executate la obiectivele de investiții ,,Drum de acces și podeț” și ”Extindere rețea de canalizare”, finanțate din bugetul local și din sume primite de la bugetul județean.
 • Nelegalitatea lichidării, ordonanțării și plății unor lucrări, respectiv „drum de acces și podeț”, ca urmare a facturării și decontării unor cantități mai mari de lucrări față de cele identificate pe teren, valoarea lucrărilor plătite fără contraprestație fiind de 20.507 lei.
 • Referitor la lucrările de extindere a rețelei publice de alimentare cu apă, s-a constatat că procesul de achiziție de lucrări/servicii nu se desfășoară sub toate aspectele cu respectarea cadrului legal și că la nivelul entității nu sunt întocmite documentele prevazute de legislația în vigoare, în cadrul etapelor obligatoriu de parcurs stabilite pentru fiecare proces de achiziţie publică, respectiv etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei, etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului și etapa postatribuire contract (executarea și monitorizarea implementării contractului).
 • Netransmiterea către Școala Gimnazială nr. 1 Siliștea a dreptului de administrare a bunurilor din domeniul public (teren și clădire) pe care instituția de învățământ le utilizează pentru desfășurarea activității.

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate


•      Au fost identificate terenurile vândute, în vederea scoaterii acestora din evidnța contabilă. Creanțele aferente persoanelor juridice aflate în stare de insolvență pentru care procedura nu a fost închisă au fost repuse în evidența contabilă.
•      În timpul auditului, ordonatorul de credite a emis dispoziție pentru realizarea controlului inopinat al casieriei precum și dispoziție privind regimul intern de numerotare a chitanțelor eliberate în sistem electronic contribuabililor persoane fizice și juridice, respectiv a facturilor emise de către Compartimentul contabilitate, finanțe, impozite și taxe locale.
•      În timpul auditului entitatea a calculat, înregistrat și a notificat chiriașul pășunii cu privire la debitul din actualizarea chiriei cu rata inflației.
•      În timpul misiunii de audit entitatea a calculat penalități și daune interese în sumă de 526.487 lei aferente contractului de proiectare și execuție lucrări extindere rețea alimentare cu apă și a emis o notificare prin care comunică prestatorului obligația de a plăti suma menționată.
 
•      În timpul auditului au fost identificate terenurile vândute/retrocedate și nescăzute din evidența contabilă urmând a se lua măsuri de remediere a abaterii.
•      În timpul auditului entitatea a solicitat executanților documentele privind calitatea lucrărilor efectuate în anul 2019 și a constituit două comisii în vederea verificării acestora.
 

Opinia de audit/Concluzii


Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Siliștea la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi


Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii