Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:12 16 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi a României, verificări la Istria și Grădina. Ce s-a găsit

ro

18 Mar, 2021 00:00 1912 Marime text
 • Primăriile Grădina și Istria au fost vizate de controlul Curții de Conturi
 • În rapoartele publicate recent de instituție, au fost prezentate neregulile
 • UATC Grădina a acordat în anul 2019 un împrumut în valoare de 35.000 lei către Serviciul Public de Apă Grădina
 • La Școala Gimnazială nr.1 Istria s-a constatat neînregistrarea în evidența contabilă a terenului în valoare de 380.000 lei
Curtea de Conturi a României a efectuat mai multe controale, fiind publicate recent pe portalul instituției. Unitățile administrativ teritoriale din județul Constanța au fost și ele verificate.

Astăzi, prezentăm concluziile de la verificările din localitățile Grădina și Istria.Primăria comunei GrădinaPerioada efectuării acțiunii de audit la Primăria Grădina a fost 03.08.2020 – 04.09.2020. Neregulile găsite sunt următoarele:
 • Nerespectarea de către ordonatorul de credite al bugetului local al UATC Grădina a obligației de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent (2019) cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani a fost sub 97%. S-a realizat o supraestimare a veniturilor proprii cu 2.648.263 lei (+67,18%) față de cele realizate în anul precedent.
 • Nerespectarea monografiei de înregistrare a operațiunilor contabile: neînregistrarea pe seama contului Active fixe corporale în curs de execuție a unor lucrări de investiții în curs în valoare de 1.000.607 lei, ci direct în cont de cheltuială; înregistrarea eronată în contul Alte împrumuturi și datorii asimilate a unui împrumut acordat în valoare de 35.000 lei și raportarea eronată în bilanț a indicatorului datorii necurente, deși acesta reprezintă o creanță a entității; neînregistrarea în evidența contabilă a unui imobilul achiziționat în valoare de 71.394 lei.
 • Soldul contului de creanțe ale bugetului local la 31.12.2019 este cu 2.332.292 mai mic decât valoarea rămășițelor la 31.12.2019 din evidența tehnico-operativă a serviciului de impozite și taxe.
 • Pentru acordarea vizei de control financiar preventiv a fost desemnată o persoană care nu îndeplinește condiția legală de a avea studii superioare, deși la nivelul primăriei există angajate persoane cu studii superioare.
 • S-a constatat că pentru unele state de plată a salariilor și unele borderouri de plăți ajutoare sociale s-a omis acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, operațiunile respective nefiind raportate ca refuzuri de viză.
 • S-a constatat nefacturarea, neînregistrarea și neurmărirea unor venituri de 29.756 lei reprezentând redevență într-un contract de administrare de către un operator economic a unei suprafețe de teren - carieră de piatră - de 34,6 hectare.
 • S-a constatat că imobilele cu destinație agricolă deținute de două persoane fizice (saivan, magazine și atelier, sediu administrativ) au fost impozitate ca fiind din categoria clădirilor rezidențiale, rezultând un impozit pe clădiri suplimentar de 3.490 lei.
 • S-a constatat stabilirea eronată în anul 2019, cu 238 lei mai puțin, a taxei pe teren extravilan în cazul unor terenuri proprietate publică a UATC Grădina închiriate către două persoane juridice.
 • UATC Grădina nu a facturat, înregistrat și încasat în perioada 2017-2019 contravaloarea redevenței datorate de operatorul serviciilor de salubritate, în sumă de 2.621 lei.
 • Scutirea nelegală a unor contribuabili de la plata taxei de salubrizare și nerealizarea unor venituri de 2.644 lei din aceasta taxă.
 • S-a constatat că 3 persoane juridice care dețin imobile pe raza UATC Grădina nu au fost luate în evidență pentru plata taxei de iluminat public, rezultând venituri nerealizate în sumă de 242 lei.
 • Nerealizarea unor venituri reprezentând taxă de autorizare pentru desfășurarea de activități economice, în sumă de 232 lei.
 • Inventarierea anuală a patrimoniului s-a efectuat cu nerespectarea în totalitate a prevederilor legale aplicabile.
 • Nerespectarea prevederilor legale la achiziția directă a serviciilor de transport piatră și de consultanță în achiziții.
 • UATC Grădina a acordat în anul 2019 un împrumut în valoare de 35.000 lei către Serviciul Public de Apă Grădina, deși acordarea creditelor se realizează numai de instituții financiare, bancare și nebancare, în conformitate cu legislația cadru, bancară și legislația specifică privitoare la instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
 • La Școala Gimnazială nr. 1 Grădina s-a constatat că inventarierea anuală a patrimoniului a fost efectuată în anul 2019 fără respectarea în totalitate a prevederilor legale în sensul că nu au fost inventariate imobilele clădiri și terenuri proprietatea UATC Grădina aflate în administrare unității de învățământ.
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
• În cazul nerespectării monografiei de înregistrare a operațiunilor contabile, entitatea a efectuat reglările și înregistrările contabile necesare intrării în legalitate.
• Entitatea a procedat la concilierea unor date aflate în evidența fiscală și cea contabilă pentru anumite creanțe ale bugetului local, procesul de identificare a neconcordanțelor urmând a se continua și după finalizarea acțiunii de audit financiar.
• Pentru redevența de încasat au fost întocmite note contabile de înregistrare a creanței, au fost emise facturi și s-a solicitat Agenției Naționale pentru Resurse Minerale – Compartimentul de Inspecție Teritorială Constanța, cantitatea de piatră raportată de operatorul economic în perioada 2017-2019, nivelul redevenței calculându-se funcție de aceasta.
• Impozitul pe clădirile cu destinație agricolă a fost înregistrat în evidența fiscală.
• Au fost înregistrate și încasate diferențele din impozit pe teren extravilan.
• A fost emisă și înregistrată factura reprezentând redevență în sarcina operatorului de servicii de salubritate.
• Au fost înregistrate și încasate sumele reprezentând taxă de iluminat public.Opinia de audit/Concluzii
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Grădina la 31 decembrie 2019, și celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor și organizarea evidenței contabile.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor.Primăria comunei IstriaNereguli găsite:
 • Neorganizarea contabilității analitice a clienților din închirieri/concesionări terenuri; neînregistrarea în conturile de ordine și evidență a garanțiilor bancare și a garanțiilor de bună execuție în sumă de 294.977 lei constituite în cazul contractelor de achiziții publice; neînregistrarea garanțiilor gestionare în sumă de 11.542 lei reținute salariaților.
 • La Școala Gimnazială nr.1 Istria s-a constatat neînregistrarea în evidența contabilă a terenului în valoare de 380.000 lei pentru care entitatea deține titlu de proprietate.
 • Școala Gimnazială nr.1 Istria înregistrează veniturile din arendarea terenului pe care îl are în proprietate la momentul încasării arendei și nu la momentul constituirii dreptului de încasat, contrar principiului contabilității de angajamente.
 • Neorganizarea conform prevederilor legale a sistemului de control intern managerial: nu a fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entităţi publice; nu au fost identificate funcțiile sensibile la nivelul entității și nu a fost întocmit registrul riscurilor; procedurile elaborate și aprobate de conducerea entității nu au fost aduse la cunoștința personalului, acestea nefiind semnate de persoanele interesate.
 • Neactualizarea cu indicele de inflație a prețului contractelor de concesionare a terenurilor din domeniul public și privat al UATC Istria și neurmărirea realizării obiectului contractelor, acela de construire de locuințe pe suprafețele respective. Nestabilirea, neînregistrarea, neurmărirea și neîncasarea de penalități în sumă de 4.736 lei aferente contractelor de închiriere pășune.
 • Neaplicarea prevederilor legale privind recuperarea prin executare silită a creanțelor bugetului local. Au fost identificate impozite și taxe cuvenite bugetului local al UATC Istria în valoare de 6.317.705 lei pentru care nu s-au luat măsuri de executare silită.
 • Efectuarea la 31.12.2019 a inventarierii patrimoniului entității cu nerespectarea tuturor prevederilor legale.
 • Acordarea nelegală în anul 2019 de premii pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Istria în sumă totală de 21.505 lei.
 • În cazul unor obiective de investiții s-a constatat neconstituirea de garanții de bună execuție și darea în folosință a acestora fără întocmirea de procese verbale de recepție.
 • La Școala Gimnazială nr.1 Istria s-a constatat neconstituirea și nereținerea garanției materiale de la salariatul cu atribuții gestionar.
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

În timpul auditului au fost înregistrate în contabilitate garanțiile constituite, atât pentru buna execuție a contractelor de achiziții publice cât și pentru salariații cu atribuții de gestionari.
Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.
 

Opinia de audit/Concluzii

Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Istria la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii