Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:03 09 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi a României, nereguli găsite la Cerchezu, Crucea și Cuza Vodă

ro

16 Mar, 2021 00:00 1028 Marime text
 • Primăriile Cerchezu, Crucea și Cuza Vodă au fost vizitate de către Curtea de Conturi, în 2019
 • În rapoartele publicate recent de instituție, au fost prezentate neregulile
 • La Cerchezu, în evidența fiscală au fost identificate creanțe ale bugetului local provenite din amenzi aplicate persoanelor fizice și juridice în valoare de 203.765 lei neachitate
 • La Crucea, au fost găsite abateri cu privire la efectuarea de plăți în numerar reprezentând indemnizații de delegare și cheltuieli transport delegare
 • La Cuza Vodă, s-a constatat neîncasarea taxei de habitat de la toate gospodăriile beneficiare
 
Curtea de Conturi a României a efectuat mai multe controale în anul 2019, fiind publicate recent pe portalul instituției. Unitățile administrativ teritoriale din județul Constanța au fost și ele verificate.
 
Astăzi, prezentăm concluziile de la verificările din localitățile 23 Cerchezu, Crucea și Cuza Vodă.
 

Primăria comunei Cerchezu

 
Nereguli găsite:
 • Nu au fost respectate întocmai normele legale în vigoare privind organizarea și conducerea contabilității, astfel că situațiile financiare întocmite la 31.12.2019 nu reflectă o imagine reală și fidelă a performanței financiare a entității: în perioada 2017-2019 nu s-a calculat amortizare, active fixe înregistrate eronat, neconcordanță între valoarea bunurilor din domeniul public și privat înregistrată în conturile de active și valoarea înregistrată în conturile
 • Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale și Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, neconcordanță de 1.309.483 lei între evidența fiscală și cea contabilă.
 • Neorganizarea evidenței consumului de combustibil aferent parcului auto al unității administrativ teritoriale.
 • Nu a fost asigurat cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării controlului intern managerial, controlului financiar preventiv și auditului public intern
 • Nestabilirea taxei pe terenuri/spații proprietate publică și privată a unității administrativ teritoriale, concesionate ori date în folosință unor persoane fizice și juridice, în valoare de 3.380 lei.
 • Transmiterea cu titlu gratuit, în afara cadrului legal, a dreptului de folosință asupra unor spații aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, având drept consecințe diminuarea și neîncasarea de venituri la bugetul local.
 • În evidența fiscală au fost identificate creanțe ale bugetului local provenite din amenzi aplicate persoanelor fizice și juridice în valoare de 203.765 lei care nu au fost încasate în termenul de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și pentru care nu au fost luate măsuri în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a indemnizației de hrană pentru luna decembrie 2018, achitată în luna ianuarie 2019, în valoare de 4.804 lei.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a sumei de 839 lei reprezentând indemnizația membrilor comisiilor de examen de promovare în grad profesional, cu depășirea nivelului indemnizației lunare a viceprimarului.
 • Nerespectarea disciplinei de casă pentru operațiunile de încasări și plăți efectuate in numerar, încasările prin casierie cuvenite bugetului local nefiind virate la Trezorerie în termenul legal. Pentru depunerea cu întârziere la trezorerie a veniturilor bugetului local s-au calculat penalități de 1.812 lei.
 • Nu au fost reținute garanții materiale/bănești persoanelor care îndeplinesc calitatea de gestionar, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare, în valoare de 4.438 lei.
 • Nerespectarea prevederilor legale la acordarea, utilizarea conform destinațiilor stabilite a transferurilor ca forme de sprijin financiar din partea unității administrativ-teritoriale pentru unitățile de cult precum și justificarea cu documente a cheltuielilor a determinat prejudicierea bugetului local cu suma de 635.966 lei.
 • Școala Gimnazială „Marin Voinea” Cerchezu. Nestabilirea și nereținerea garanției de bună execuție în valoare de 7.459 lei în cazul unui contract de execuție lucrări de reparații la Școala Primară nr. 1 Viroaga.

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

 
•      S-a procedat la stabilirea taxelor pe teren și a redevențelor datorate de persoanele fizice și juridice, în valoare totală de 3.380 lei, și la transmiterea de înștiințări de plată către acestea, fiind încasată suma de 2.271 lei din total. De asemenea, s-au transmis notificări către persoanele juridice în vederea încheierii de contracte de închiriere.
•      S-au transmis notificări către operatorii economici care au primit gratuit în folosință bunuri din domeniul public al comunei, în vederea încheierii de contracte de închiriere.
•      Pentru indemnizația de hrană pe luna decembrie 2018 acordată nelegal, primarul a emis dispoziție de recuperare.
•      Debitul din indemnizația membrilor comisiilor de examen de promovare în grad profesional, acordată peste nivelul indemnizației lunare a viceprimarului, a fost recuperat integral.
•      S-a procedat la alocarea plajei de numere pentru formularele cu regim special emise în anul 2020.
•      Școala Gimnazială „Marin Voinea” Cerchezu a transmis notificare către executantul lucrărilor de reparații în vedere constituirii de către acesta a garanției de bună execuție, în conformitate cu prevederile legale și contractuale.
 

Opinia de audit/Concluzii


Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Cerchezu la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 

Primăria comunei Crucea

 
Nereguli găsite:
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a indemnizației de hrană pentru luna decembrie 2018, achitată în luna ianuarie 2019, în valoare de 7.892 lei.
 • Abateri privind modul de derulare a contractelor de lucrări încheiate pentru realizarea obiectivelor de investiții derulate la nivelul unității administrativ-teritoriale: garanție   de   bună execuție nereținută în valoare de 30.937 lei și avansuri efectuate în anul 2018 și nejustificate până la finele acestuia pentru care în timpul auditului s-au calculat dobânzi penalizatoare de 5.970 lei.
 • Nu au fost reținute garanții materiale/bănești persoanelor care îndeplinesc calitatea de gestionar, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare, în valoare de 11.357 lei
 • Abateri cu privire la efectuarea de plăți în numerar reprezentând indemnizații de delegare și cheltuieli transport delegare: decontarea de cheltuieli de transport fără documente justificative; decontarea aleatorie a numărului de kilometri parcurși, fără a utiliza un calculator de rute.
 • Neînregistrarea în contabilitate și neplata unui debit de 221.268 lei la termenul scadent (09.08.2011) prevăzut într-un contract de prestări servicii de consultanță, management și asistență și reprezentare juridică de specialitate de către avocat pentru proiecte finanțate din fonduri europene a generat executarea silită a UATC Crucea pentru suma de 671.168 lei reprezentând majorări de întârziere.
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate


• S-a transmis notificare către executantul lucrărilor pentru constituirea garanției de bună execuție și pentru recuperarea dobânzilor penalizatoare de 5.970 lei.
• Entitatea a procedat la deschiderea la bancă a conturilor de garanții gestionari pentru salariații cu atribuții de gestionare bunuri și valori, și la reținerea lunară, în cuantumul stabilit, a garanțiilor respective.
• Entitatea a procedat la elaborarea, aprobarea și distribuirea la nivelul entității a unei proceduri operaționale în scopul punerii în aplicare a prevederilor legale privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.
Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.
 

Opinia de audit/Concluzii

 
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Crucea la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenței contabile, organizarea operațiunilor de încasări și plăți în numerar.
 

Primăria comunei Cuza Vodă

 
Nereguli găsite:
 • Nerecunoașterea costului total al bunurilor, prin neincluderea în contul de investiții în curs a cheltuielilor diverse de 28.761 lei realizate cu avizarea, autorizarea și alte servicii, pentru Lucrarea de extindere a sistemului de canalizare în comuna Cuza Vodă, dar și pentru alte obiective.
 • Nu s-au înregistrat corespunzător garanții financiare în valoare de 12.362 lei constituite de către persoanele juridice care în baza licitațiilor au câștigat concesiunea asupra terenurilor.
 • La Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă din subordinea UATC Cuza Vodă s-a constatat neînregistrarea în evidența extracontabilă a bunurilor de natura activelor primite în administrare, respectiv clădirile în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ.
 • La data de 31.12.2019, Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă din subordinea UATC Cuza Vodă nu a revizuit cu 96.932 lei provizioanele constituite pentru plata diferențelor salariale stabilite în baza hotărârilor instanțelor de judecată.
 • Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea UATC Cuza Vodă nu a înregistrat în evidența extracontabilă bunurile din domeniul public al comunei primite în administrare, respectiv rețelele de apă, de canalizare, stația de epurare, terenul aferent pompei de apă, mașini de transport și echipamente diverse.
 • La Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea UATC Cuza Vodă s-a constatat o diferență de 2.230 lei între soldul creanțelor din evidența tehnico-operativă, care ține evidența contribuabililor beneficiari ai serviciului de alimentare cu apă pe număr de rol și nume persoană, și soldul contului Clienți diverși din evidența financiar-contabilă.
 • Nerealizarea implementării, dezvoltării și monitorizării sistemului de control intern managerial, neasigurarea condiţiilor pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a salariaţilor.
 • Neurmărirea, nestabilirea și neîncasarea de venituri din chirii și concesiuni de bunuri publice, în sumă estimată de 96.932 lei.
 • În unele cazuri s-a constatat nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea taxei de autorizație de construire urmare neregularizării acesteia la finalizarea construcțiilor noi, în valoare de 342 lei.
 • Nerespectarea prevederilor legale la inventarierea patrimoniului efectuată la 31.12.2019: toate documentele sunt listate din programul de contabilitate și din evidența mijloacelor fixe, fără a se fi realizat o inventariere faptică iar membrii comisiei de inventariere nu au consemnat în Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii informațiile minimale cerute de lege.
 • Nerespectarea prevederilor legale referitoare la reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul UATC Cuza Vodă.
 • Nerespectarea prevederilor legale la fundamentarea organigramei, a regulamentului de organizare și funcționare și a numărului de posturi.
 • Nu au fost constituite garanții gestionare în cazul salariaților cu atribuții de gestionar, în sumă de 44.300 lei.
 • Nedepunerea în termenul legal la Trezorerie a veniturilor bugetului local încasate în numerar. S-au calculat penalizări de întârziere de 560 lei.
 • Neasigurareafuncționării serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
 • Deși serviciul de salubrizare se realizează pentru întreaga populație, s-a constatat neîncasarea taxei de habitat de la toate gospodăriile beneficiare.
 • Pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere în localitatea Cuza Vodă, județul Constanța”, s-a constatat că au fost decontate nejustificat cheltuieli aferente unor elemente de deviz care nu au fost puse în operă, în valoare de 10.600 lei.
 • La Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea UATC Cuza Vodă s-au constatat deficiențe cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de casierie, nerespectarea regulamentului operațiunilor de casă și lipsă de numerar (41.175 lei) din casieria entității.
 • La Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea UATC Cuza Vodă s-a constatat nestabilirea, neînregistrarea, nefacturarea și neîncasarea de la consumatorii de apă, locuitori ai comunei, a apei consumate din subteran în valoare de 447.868 lei.
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate


•  Au fost întocmite conturi contabile cu analitice distincte pentru obiectivul de investiții extindere canalizare dar și pentru obiectivul de investiții pietruire străzi în comuna Cuza Vodă. S-a întocmit notă contabilă de corectare rulaj cont Investiții în curs - extindere rețea canalizare.
•  Garanțiile financiare în valoare de 12.362 lei constituite de către persoanele juridice care au concesionat terenuri s-au stornat din contul de venituri și s-au înregistrat corespunzător.
•  În ce privește sistemul de control intern managerial, s-au tipărit ultimele proceduri operaționale și de sistem; au fost difuzate sub semnătură procedurile și standardele, la nivelul fiecărui funcționar public, respectiv personal contractual, fiind stabilit un termen de studiere și însușire. A fost elaborat planul de pregătire și formare profesională pe anul 2020.
•  Au fost impuse din oficiu persoanele juridice care au închiriat ori concesionat bunuri publice. Au fost intocmite și transmise înștiințări de plată, s-au înregistrat și încasat o parte din aceste venituri suplimentare.
•  În timpul auditului a fost emisă dispoziție pentru inventarierea generală a patrimoniului, prin care s-au stabilit intervale și termene diferite de realizare a inventarierii pe categorii de active, pasive și alte conturi, astfel încât să poate fi realizată o inventariere faptică, în conformitate cu cadrul specific de reglementare. De asemenea, s-a emis dispoziție de actualizare a bunurilor din domeniul public al unității administrativ-teritoriale.
•  A fost notificată firma care a realizat reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul UATC Cuza Vodă, în vederea completării raportului cu descrierea fiecărui bun din domeniul privat și prezentarea centralizatorului pentru aceste bunuri, în mod distinct, într-un termen rezonabil, în vederea înregistrării rezultatelor în evidența financiar-contabilă până la finalul exercițiului 2020.
•  Au fost întocmite contracte de garanție la nivelul unui salariu lunar, în vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate în gestiune.
•  Au fost încasate penalizările de întârziere de 560 lei calculate pentru nedepunerea în termenul legal la Trezorerie a veniturilor încasate în numerar.
•  Executantul lucrărilor de extindere canalizare a transmis facturi de stornare a lucrărilor neefectuate, în valoare de 10.600 lei.
•  Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă din subordinea UATC Cuza Vodă a înregistrat bunurile din domeniul public al comunei primite în administrare în contul Active fixe și obiecte de inventar primite în folosinţă și a procedat la revizuirea provizioanelor cu suma plătită profesorilor în anul 2019.
•  Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea UATC Cuza Vodă a înregistrat bunurile din domeniul public al comunei primite în administrare în contul Active fixe și obiecte de inventar primite în folosinţă și a înregistrat cu notă contabilă diferența de 2.230 lei.
 

Opinia de audit/Concluzii


Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Cuza Vodă la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi


Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii