Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:01 13 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Auditul Camerei de Conturi Constanța a evidențiat un potop de nereguli în conturile și bugetul primăriei orașului Cernavodă

ro

11 Mar, 2021 00:00 2662 Marime text
  • Inspectorii Camerei de Conturi au evidențiat în sinteza raportului de control, nerespectarea prevederilor legale la elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu al UAT Cernavodă pe anul 2019
  • În urma verificărilor a reieșit neorganizarea evidenței programelor în valoare de 25.656.965 lei finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și din fonduri externe nerambursabile, derulate la nivelul UAT Cernavodă
  • S-a constatat că nu au fost înregistrate în contabilitate toate operațiunile de încasare a impozitelor și taxelor fiscale și nefiscale
  • Nu s-a organizat concurs de ocupare a unor posturi cuprinse în organigramă
  • Au fost constatate stornări de creanțe din amenzi contravenționale de 2.940.468 lei fără a avea la bază documente justificative
  • La nivelul Primăriei Cernavodă nu s-a efectuat inventarierea anuală la finele exercițiului financiar 2019
  • Plăți salariale nelegale în perioada 2018-2019 în sumă de 586.021 lei prin majorarea cu 20% a salariilor funcționarilor publici și personalului contractual, fără bază legală și fără a avea aprobarea Consiliului Local
 
În perioada 02.03.2020 – 24.04.2020, inspectorii Camerei de Conturi au realizat  a acțiunie de audit la nivelul unității administrativ-teritoriale Cernavodă.
 

Principalele constatări ale acțiunii de audit

 
Inspectorii Camerei de Conturi au evidențiat în sinteza raportului de control, nerespectarea prevederilor legale la elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu al UAT Cernavodă pe anul 2019.
 
Totodată, în urma verificărilor a reieșit neorganizarea evidenței programelor în valoare de 25.656.965 lei finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și din fonduri externe nerambursabile, derulate la nivelul UAT Cernavodă, și a indicatorilor aferenți acestora.
Evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform normelor metodologice, a Planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia.
 
În perioada 2017 - și până data auditului,  nu au efectuate înregistrări contabile în valoare de 4.589.171 lei în conturile de clienți din refacturări utilități; debitori din închirieri,din concesiuni, din vânzări, venituri în avans și datorii către Consiliul Județean Constanța.
 
De asemenea, s-a constatat că nu au fost înregistrate în contabilitate toate operațiunile de încasare a impozitelor și taxelor fiscale și nefiscale, astfel: 4.004.936,33 lei operațiuni de încasări impozite și taxe neînregistrate în contul casa în lei și 2.633.299 lei operațiuni efectuate prin casierie neînregistrate și în contul de decontări interne.
 
La nivelul Primăriei Cernavodă, în aplicația informatică nu este organizată corespunzător evidența tehnico-operativă a creanțelor comerciale, astfel că nu se poate asigura verificarea concordanței dintre evidența contabilă și cea tehnico-operativă.
 
Au fost descoperite deficiențe și cu privire la evidența și modul de calcul și înregistrare a creanțelor fiscale și nefiscale ale bugetului local persoane fizice.
 
Astfel, baza de date de la Registrul Agricol nu conține toate gospodăriile din Orașul Cernavodă, în evidența fiscală și cea de la Registrul Agricol, nu toți contribuabilii sunt înregistrați cu cod numeric personal, contrar prevederilor legale; au fost identificate cazuri în care suprafața clădirilor și anexelor declarate și aflate în evidența fiscală nu concordă cu cea înregistrată la Registrul Agricol.
 
De asemenea în cursul anului 2019 au fost constatate stornări de creanțe din amenzi contravenționale de 2.940.468 lei fără a avea la bază documente justificative dar și menținerea în evidența fiscală și contabilă a unor creanțe de 2.350.391 lei aferente unui număr de 256 contribuabili persoane juridice radiate; neorganizarea unei evidențe distincte a creanțelor incerte ale societăților comerciale aflate în procedura de insolvență și lipsa în evidența fiscală de date
declarate pentru unele societăți care figurează active la Oficiul Registrului Comerțului.
 
În ceea ce privește, organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control, a reieșit nefuncționarea compartimentului de audit intern în condițiile în care nu s-a organizat concurs de ocupare a celor două posturi cuprinse în organigramă.
Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, a evidențiat ineficiența măsurilor de executare silită atât pentru creanțele iscale și nefiscale reglementate de Codul de procedură fiscală cât și pentru creanțele comerciale.
 
Totodată au fost identificați contribuabili persoane juridice aflați în procedura de insolvență cu datorii fiscale restante la bugetul local de 2.224.034 lei pentru care entitatea nu s-a înscris la masa credală.
 
În altă ordine de idei, la nivelul Primăriei Cernavodă nu s-a efectuat inventarierea anuală la finele exercițiului financiar 2019, iar cea efectuată pentru anul 2018  finalizată în cursul anului 2019 nu s-a realizat în conformitate cu prevederile legale.
 
S-a mai identificat nerespectarea prevederilor legale la concesionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică și de administrare a domeniului public și privat al UAT Cernavodă, deficiențe la închirierea pășunii, ce face parte din domeniului privat al Orașului Cernavodă. De asemenea, s-a constatat că suprafața pășunii de 280,66 ha stabilită prin Ordin de prefect a fost redusă în toată perioada 2005-2020, la numai 192,8848 ha, potrivit datelor declarate de la Registrul Agricol.
 
O altă neregulă a constat în efectuarea de plăți salariale nelegale în perioada 2018-2019 în sumă de 586.021 lei prin majorarea cu 20% a salariilor funcționarilor publici și personalului contractual, fără bază legală și fără a avea aprobarea Consiliului Local. De asemenea, s-a constatat efectuarea de plăți nelegale de 114.624 lei cu indemnizațiile lunare pentru persoanele ca ocupă funcții de demnitate publică (primarul și viceprimarul), prin majorarea acestora fără temei legal în perioada 2018 – 2019 cu 20%. S-a mai constatat efectuarea de plăți nelegale în sumă de 99.264 lei cu indemnizațiile consilierilor locali determinate de creșterea nelegală cu 20% în anul 2018 și 2019 a indemnizației primarului.
 
Inspectorii Camerei de Conturi au mai constatat că Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în calitate de compartiment de specialitate, nu asigură realitatea datelor prezentate de Societatea Utilități Publice Cernavodă SRL . Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 1.958.827 lei și reprezintă 609.078 lei contravaloare energie termică nefacturată la un tarif de 203,32 lei (dacă privește agenții economici) și 1.349.749 lei, diferență dintre suma rezultată din consumurile populației șinagenților economici și cea înregistrată în contabilitatea societății în contul de venituri din vânzare energie termică.
 
În cazul lucrărilor de modernizare efectuate în anul 2019 la un număr de 66 străzi și parcări în orașul Cernavodă, s-a constatat încadrarea eronată a acestora ca fiind lucrări curente de întreținere. Entitatea a contractat lucrări de investiții privind modernizarea unui număr de patru străzi în orașul Cernavodă, în condițiile în care pentru una dintre străzi nu există autorizație de construire.
 
Nu a fost urmărită nici derularea contractelor de lucrări de investiții, astfel că Primăria Cernavodă a acordat avansuri succesive în
valoare totală de 613.809 lei cu depășirea cotei legale de 30% din valoarea contractului.
Pentru avansurile acordate nejustificat de la bugetul local de care au beneficiat executanții lucrărilor, în timpul auditului s-au calculat dobânzi și penalități de întârziere de 110.315 lei.
 
Probleme au fost găsite și în derularea activității casieriei la nivelul Primăriei Cernavodă: toate încasările și plățile în numerar sunt efectuate de doi casieri a căror activitate este independentă, însă activitatea nu este coordonată de un casier central, dar și  la nivelul Spitalului Orășenesc Cernavodă, prin neconstituirea fondului de dezvoltare în valoare estimată de 1.010.195 lei, sumă ce trebuia constituită și utilizată pentru dezvoltarea spitalului.
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

 
    - S-a demarat elaborarea unui circuit al documentelor în vederea implicării tuturor compartimentelor în elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și în vederea analizării bugetului cu ocazia rectificărilor efectuate;
    - S-a întocmit o evidență a proiectelor derulate începând cu anul 2017 și până la zi;
    - În timpul auditului au fost analizate soldurile conturilor de creanțe din punct de vedere a componenței și vechimii acestora și au fost luate măsuri după cum urmează: au fost înregistrate obligațiile către Consiliul Județean Constanța, pentru perioada 2017-2019; au fost repuse unele înregistrări contabile în contul de debitori. De asemenea, serviciul de impozite și taxe și serviciul de buget contabilitate au procedat la întocmirea unei proceduri de lucru și a unui circuit al documentelor cu privire la operațiunile în numerar efectuate prin casieria entității;
     - Au fost efectuate analize cu privire la proveniența și realitatea sumelor înregistrate în contul debitori, urmând a se întocmi documentele justificative în vederea stingerii acestora;
   - S-a luat legătura cu administratorul aplicației informatice în vederea actualizării datelor cu privire la creanțele comerciale;
   - Pe baza datelor din Registrul Agricol în format letric, personalul din compartimentul respectiv a început identificarea și completarea informațiilor fiscale lipsă;
   - S-a procedat la identificarea și completarea stărilor speciale în evidența fiscală urmând a se lua măsurile în consecință. În cazul societăților radiate se întocmesc documente justificative în vederea radierii creanțelor din evidența fiscală și contabilă;
    - S-a demarat întocmirea de dosare de insolvabilitate pentru creanțele din amenzi contravenționale în vederea introducerii acțiunii în instanță potrivit art.39 din OG 2/2001 în vederea transformării în muncă în folosul comunității;
      -   S-a constituit o comisie în vederea întocmirii inventarului bunurilor din domeniul public al Orașului Cernavodă;
       - În timpul auditului s-a finalizat inventarierea ce trebuia efectuată la 31.12.2019;
  • Serviciul ADPP a întocmit un referat pentru constituirea unei comisii care să verifice documentele justificative cu privire la aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică, iar primarul orașului Cernavodă a desemnat comisia respectivă;
  • UAT Cernavodă a solicitat celor două societăți cu capital majoritar al UAT să prezinte modul în care au fost utilizate fondurile primite de la bugetul local pentru majorarea capitalului social în vederea depunerii de documente justificative cu privire la achiziţionarea de utilaje precum și înregistrării acestora în contabilitate.

Concluzii audit

 
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATO Cernavodă la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi


Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii