Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:10 01 10 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acţiune de audit efectuată de Curtea de Conturi a României la CNAIR şi DRDP Constanţa

ro

15 Feb, 2020 00:00 2886 Marime text

Curtea de Conturi a României a efectuat, în anul 2018, o acţiune de audit şi la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, administratorul autostrăzilor şi drumurilor naţionale concesionate, având drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne şi actelor juridice internaţionale la care România este parte. De asemenea, a fost verificată şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Constanţa.


În urma misiunii de audit de conformitate, auditorii publici externi au constatat, atât pentru entitatea auditată, cât şi pentru entităţile din structura organizatorică de la nivel teritorial şi auditate ca urmare a includerii acestora în programul anual de activitate, faptul că modul de administrare a patrimoniului public al statului nu a fost în concordanţă sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea verificată şi nu au fost respectate, sub toate aspectele semnificative, principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi economicităţii în desfăşurarea activităţii entităţii. Cele mai relevante aspecte sunt prezentate în continuare.


Misiunea de audit de conformitate efectuată la CNAIR a evidenţiat numeroase abateri de la prevederile legale în vigoare, erori şi omisiuni de înregistrare în evidenţele contabile a unor bunuri şi operaţiuni, plata unor despăgubiri şi penalităţi pentru nerespectarea termenelor de plată în relaţiile contractuale cu terţii, cheltuieli suplimentare de natura daunelor-interese şi a cheltuielilor de judecată, executarea silită a veniturilor proprii din cauza neachitării unor facturi, înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor subvenţii de primit de la bugetul de stat, precum şi plata unor corecţii financiare aplicate CNAIR SA pentru proiecte gestionate de către aceasta prin încălcarea legislaţiei din domeniul achiziţiei publice.


În urma analizei datelor şi documentelor prezentate de entitatea auditată, pentru care conducerea entităţii îşi asumă întreaga răspundere privind caracterul real, corect şi complet al documentelor şi datelor prezentate, s-a constatat menţinerea nejustificată în categoria clienţilor-debitori a unor creanţe cu o vechime mai mare de trei ani, în sumă de 380 mii lei, din care suma de 198 mii lei nu mai poate fi recuperată, fiind prescrisă.


Menţinerea nejustificată a unor creanţe în evidenţele contabile ale societăţii a avut drept consecinţă, majorarea nejustificată a activului bilanţier cu suma de 380 mii lei în perioada 2009-2017, prejudicierea bugetului de venituri proprii al societăţii cu suma de 126 mii lei şi a bugetului de stat cu suma de 72 mii lei ca urmare a unor plăţi necuvenite sau nejustificate prin prestaţii de către terţi. S-a constatat nefacturarea şi neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor penalităţi de întârziere în sumă de 1.541 mii lei (311,7 mii euro), calculate de CNAIR SA pentru nejustificarea avansului prin prestaţii în cadrul Contractului Servicii de consultanţă aferente proiectului de construcţie a tronsonului de autostradă Cernavodă-Constanţa.


Deşi CNAIR SA a recuperat şi virat la bugetul statului suma de 1.541 mii lei, aceasta nu a facturat şi nu a înregistrat în evidenţele contabile penalităţile calculate de CNAIR SA pentru nejustificarea avansului prin prestaţii.


Din analiza prin sondaj a modului de înregistrare în contabilitate a facturilor primite de la furnizorii de bunuri şi servicii, s-a constatat denaturarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii şi a datoriilor comerciale prezentate în situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 cu suma de 165 mii lei, din cauza neînregistrării unor facturi
emise de furnizori pentru serviciile prestate în anul 2017. În urma verificării modului de efectuare a inventarierii patrimoniului CNAIR SA pentru exerciţiul financiar 2017, s-a constatat faptul că inventarierea s-a finalizat ulterior datei de 30.05.2017, termen legal de depunere a situaţiilor financiare anuale prevăzut de art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, respectiv 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.


Totodată, au fost efectuate cheltuieli suplimentare de natura daunelor-interese şi cheltuielilor de judecată ca urmare a anulării în instanţă a actelor adiţionale de diminuare a salariului de bază, în perioada august 2013-mai 2014. Prin anularea punctului i) din Hotărârea Consiliului de Administraţie, prin Decizia civilă nr. 1075A/2014 a Curţii de Apel Timişoara, angajaţii din cadrul DRDP Constanţa au solicitat în instanţă anularea actelor adiţionale de diminuare a salariului de bază în perioada august 2013-mai 2014.


Prin Decizia nr. 458/2017 şi Decizia nr. 394/2018, Curtea de Apel Iaşi - Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale a obligat DRDP Constanţa la următoarele: anularea pentru reclamanţi a actelor adiţionale la CIM înregistrate în anul 2013; plata drepturilor salariale reprezentând diferenţă la salariul de bază şi sporuri aferente acestei sume, reţinute în temeiul actelor adiţionale încheiate, pentru perioada august 2013- mai 2014; plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs reclamanţilor, reprezentând daune interese în cuantum de 0,04% per zi de întârziere pentru sumele de bani datorate de la momentul reţinerii acestora până la momentul plăţii acestor sume; plata cheltuielilor de judecată efectuate.


Acest fapt a condus la angajarea de către CNAIR SA a unor cheltuieli suplimentare legate de plata unor daune-interese şi a cheltuielilor de judecată în sumă totală de 36 mii lei. Au mai fost achitate despăgubiri şi cheltuieli de judecată în sumă de: 126 mii lei, prin anularea în instanţă a deciziei de concediere, ca urmare a desfiinţării formale a postului deţinut de un angajat, măsură dispusă de Consiliul de Administraţie cu încălcarea prevederilor legale stabilite prin Codul muncii; 94 mii lei, reprezentând despăgubiri achitate din cauza înlocuirii în instanţă a sancţiunii disciplinare constând în desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, cu sancţiunea reducerii salariului de bază pe o durată de trei luni, cu 10%.


În ceea ce priveşte terenul aferent Laboratorului DRDP Constanţa, evaluat la suma de 683 mii lei, CNAIR SA urmează să continue demersurile în vederea înscrierii acestuia în capitalul social iniţial al entităţii. În timpul misiunii, entitatea auditată a solicitat sprijin Ministerului Finanţelor Publice în scopul înscrierii terenurilor care, potrivit legislaţiei specifice, fac parte integrantă din drum şi aparţin domeniului public al statului, în Anexa nr. 16 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Recomandările Curţii de Conturi a RomânieiÎn urma acţiunii de audit, Curtea de Conturi a României a făcut mai multe recomandări: inventarierea tuturor creanţelor prescrise la data de 31.12.2018, analiza cauzelor care au condus la neîncasarea acestora în termenul legal de prescripţie prevăzut de lege şi dispunerea măsurilor ce se impun; stabilirea întinderii prejudiciului determinat de nerecuperarea creanţelor în termenul legal de prescripţie, recuperarea acestuia şi virarea pe destinaţii a sumelor recuperate; extinderea verificărilor în vederea identificării unor cazuri similare de neînregistrare în evidenţa contabilă a unor penalităţi de întârziere, calcularea, facturarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor penalităţilor aferente contractelor gestionate de entitate, cu respectarea prevederilor legale; efectuarea inventarierii patrimoniului în exerciţiul financiar al anului 2019, cu remedierea tuturor deficienţelor constatate şi consemnate de Curtea de Conturi; implementarea integrală a standardelor de control intern managerial; continuarea demersurilor pentru actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu valoarea tuturor terenurilor, care, potrivit legii, fac parte integrantă din drum şi înscrierea acestora în Contractul de Concesiune nr. MM/487/2004; înregistrarea şi cuprinderea în capitalul social a contravalorii tuturor terenurilor aflate în proprietatea CNAIR SA; extinderea verificărilor şi stabilirea întinderii prejudiciului determinat de plata despăgubirilor reprezentând drepturi de natură salarială şi a celor reprezentând daune-interese, câştigate în instanţă; analiza cauzelor care au condus la plata suplimentară de la bugetul de stat a oricăror penalităţi de întârziere, a cheltuielilor de judecată, precum şi a celor de executare silită pentru neplata la scadenţă a unor facturi, stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor ce se impun, potrivit legii; înregistrarea în evidenţa contabilă a datoriilor către bugetul de stat, precum şi a prejudiciilor constatate în urma verificărilor efectuate de organele cu atribuţii de control şi înregistrarea acestora în contabilitate;
extinderea verificărilor asupra contractelor gestionate de societate pentru identificarea situaţiilor de plată de penalităţi de întârziere determinate de nerespectarea termenelor de plată a unor facturi din culpa CNAIR SA, stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia; analiza cauzelor care au condus la plata de la bugetul de stat a corecţiilor financiare şi dispunerea măsurilor ce se impun pentru prevenirea/reducerea acestora, în scopul utilizării resurselor financiare alocate proiectelor gestionate de entitate în condiţii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; elaborarea şi aprobarea unei proceduri contabile, care să stabilească criteriile de recunoaştere a provizioanelor aferente litigiilor pentru proiectele de investiţii finanţate de la bugetul statului derulate de CNAIR SA, concomitent cu extinderea verificărilor asupra tuturor provizioanelor înregistrate în evidenţa entităţii şi analiza necesităţii menţinerii acestora.


Citeşte si

Drepturi de natură salarială constând în ajutoare şi cadouri, acordate nelegal: Autoritatea Navală Română, verificată de Curtea de Conturi

Raport al Curţii de Conturi Plăţi considerate nelegale la Primăria Băneasa

Nereguli găsite la Primăria Negru Vodă. Angajaţii au fost puşi să dea înapoi măriri de salarii (document)

Curtea de Conturi, la Comana şi Independenţa Lucrări neidentificate în teren şi „spor pentru condiţii vătămătoare“, indemnizaţii de hrană şi cheltuieli cu deplasarea plătite nelegal

Nereguli descoperite de inspectorii Curţii de Conturi la Primăriile Cogealac şi Topraisar din judeţul Constanţa (documente)
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii