Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:11 21 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

De interes general. A fost publicat Ordinul privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne. E bine de știut de oricine

ro

17 Jan, 2018 02:21 10232 Marime text
În Monitorul Oficial numărul 34 din 15 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 160 din 21 decembrie 2017 privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne.
 

Iată conținutul integral al actului normativ
 
În scopul asigurării protecției personalului care își desfășoară activitatea în Ministerul Afacerilor Interne,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1 - Prezentul ordin are ca obiect de reglementare stabilirea procedurilor de instituire a cadrului general de executare și a cazurilor de suspendare și de încetare a măsurilor de protecție pe teritoriul României a personalului Ministerului Afacerilor Interne care beneficiază, potrivit legii, de protecție față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supus ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, denumit în continuare personal MAI.

Articolul 2 - (1) În sensul prezentului ordin, prin personal MAI se înțelege polițiștii, personalul militar al Jandarmeriei Române, cadrele militare ale Direcției Generale de Protecție Internă și funcționarii publici din unitățile, instituțiile sau structurile care fac parte din structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.
(2) Beneficiază de protecție în condițiile prezentului ordin și membrii de familie ai polițiștilor, personalului militar al Jandarmeriei Române sau cadrelor militare ale Direcției Generale de Protecție Internă, denumiți în continuare membri de familie.
(3) Prin membri de familie se înțelege soțul/soția, copiii și părinții aflați în întreținerea legală a polițiștilor, personalului militar al Jandarmeriei Române sau cadrelor militare ale Direcției Generale de Protecție Internă.

Articolul 3 - (1) Măsurile de protecție a personalului MAI se pregătesc și se desfășoară de către structurile de jandarmi, cu excepția personalului din cadrul Poliției Române și a membrilor de familie ai acestuia pentru care protecția se asigură de către structurile de poliție.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în condițiile prezentului ordin și în conformitate cu prevederile celorlalte acte normative, standarde și proceduri, care reglementează paza obiectivelor, bunurilor și valorilor aparținând MAI.
(3) Direcția Generală de Protecție Internă, denumit în continuare DGPI, asigură sprijinul de specialitate în toate situațiile în care se impune adoptarea măsurilor de protecție.

Capitolul II Procedura de instituire a protecției

Articolul 4 - Instituirea protecției personalului MAI se face la solicitare sau din oficiu, atunci când se constată că este necesară apărarea vieții, integrității corporale, sănătății, libertății sau bunurilor personalului MAI față de care este iminentă producerea ori au fost manifestate acte în scopul intimidării sau amenințării ori violențe, ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, care pot pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acestora sau ale membrilor de familie.

Articolul 5 - (1) Instituirea protecției, la solicitare, se face după desfășurarea succesivă, cu celeritate, a următoarelor activități:
a) întocmirea solicitării scrise către inspectorul general al Poliției Române sau al Jandarmeriei Române, după caz, de către personalul MAI interesat;
b) analizarea solicitării și întocmirea de către șeful nemijlocit al solicitantului a unei note de susținere;
c) analizarea de către inspectoratele generale, cu sprijinul DGPI, a documentației prevăzute la lit. a) și b) și consemnarea rezultatelor într-un raport care va cuprinde, după caz, propuneri de aprobare sau de respingere motivată a solicitării și înaintarea acestei propuneri, spre avizare, secretarului de stat pentru ordine și siguranță publică; în situația înaintării unei propuneri de aprobare a solicitării, inspectorul general al Poliției Române sau al Jandarmeriei Române, după caz, dispune asigurarea măsurilor de protecție, până la instituirea protecției aprobate prin ordinul prevăzut la lit. d);
d) emiterea ordinului ministrului afacerilor interne de instituire a protecției.
(2) Solicitarea cuprinde indicarea persoanei/persoanelor, motivul pentru care este necesară instituirea protecției, precum și orice alte date și/sau informații de interes operativ în scopul asigurării unei protecții eficiente. Atunci când se solicită instituirea protecției pentru membri de familie, la solicitare se atașează și acordul expres al membrilor de familie ce au capacitate de exercițiu deplină, consemnat în scris.
(3) Respingerea solicitării va fi adusă la cunoștința solicitantului prin grija inspectoratului general la nivelul căruia sa întocmit raportul, prevăzut la alin. (1) lit. c).

Articolul 6 - (1) Instituirea protecției din oficiu se realizează cu acordul fiecărei persoane vizate prin măsurile de protecție, la propunerea DGPI, prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) evidențiază necesitatea instituirii protecției, care are la bază iminența amenințărilor îndreptate împotriva vieții, integrității corporale, sănătății persoanelor prevăzute la art. 2, rezultată din evaluarea riscurilor la care este expusă persoana.
(3) În cazul refuzului protecției, manifestat în mod expres de către persoana prevăzută la alin. (1), acesteia i se aduc la cunoștință riscurile la care se supune în acest mod, precum și necesitatea semnării unei declarații al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), MAI este exonerat de răspundere cu privire la consecințele produse prin neacceptarea protecției.

Capitolul III Cadrul general de executare a protecției

Articolul 7 - În termen de 48 de ore de la emiterea ordinului ministrului afacerilor interne de instituire a protecției, șeful structurii de poliție sau de jandarmi, care asigură efectivele pentru protecție, întocmește Planul de protecție, după consultarea persoanei căreia i se asigură protecție.

Articolul 8 - Planul de protecție reprezintă documentul de planificare și organizare a activităților specifice și cuprinde următoarele:
a) persoana/persoanele pentru care se instituie protecția;
b) data de instituire a protecției;
c) particularitățile privind protecția, în funcție de amenințările sau riscurile identificate;
d) resursele umane, mijloacele tehnice și logistice necesare pentru executarea protecției;
e) ținuta și dotarea personalului care execută protecția;
f) atribuțiile personalului de protecție;
g) modul de cooperare cu alte structuri ale MAI;
h) schema cu dispozitivele de protecție;
i) itinerarii de deplasare de bază și de rezervă;
j) fișa cu datele personale ale persoanei/persoanelor protejate;
k) alte documente care se întocmesc de la instituirea protecției și până la încetarea acesteia.

Articolul 9 - (1) Planul de protecție, întocmit în condițiile art. 7, se avizează de către structura teritorială DGPI și se aprobă de către inspectorul general al Poliției Române sau inspectorul general al Jandarmeriei Române, după caz.
(2) Planul de protecție se actualizează în situația modificării elementelor prevăzute la art. 8 lit. a)-d), f)-j), după consultarea persoanei căreia i se asigură protecție, cu respectarea circuitului de avizare/aprobare prevăzut la alin. (1).

Articolul 10 - Personalul desemnat să execute protecția are următoarele obligații:
a) să respecte prevederile Planului de protecție;
b) să intervină operativ, în cazul producerii unui eveniment care pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea persoanei protejate sau a membrilor familiei acestuia ori a bunurilor acestora;
c) să cunoască particularitățile locuinței persoanei protejate, locurile vulnerabile, precum și amplasarea sistemelor de alarmare și modul de funcționare al acestora;
d) să ia primele măsuri în cazul săvârșirii unor infracțiuni care aduc atingere vieții, integrității corporale sau sănătății persoanei protejate sau a membrilor familiei acestuia;
e) să raporteze imediat, ierarhic, despre producerea unor evenimente deosebite;
f) să colaboreze cu DGPI și alte instituții abilitate în vederea identificării, analizei și evaluării amenințărilor existente/posibile;
g) să acționeze cu respectarea dreptului la viață privată a persoanei protejate;
h) să păstreze confidențialitatea activităților desfășurate și a datelor de care a luat la cunoștință pe timpul executării protecției.

Articolul 11 - Șeful structurii de poliție sau jandarmi care asigură efectivele pentru protecție are următoarele obligații:
a) asigură cunoașterea, de către personalul desemnat să execute protecția, a prevederilor Planului de protecție și controlează modul de îndeplinire a acestora;
b) asigură instruirea personalului care asigură protecția;
c) analizează periodic modul de executare a protecției și face propuneri înaintate ierarhic pentru modificarea/completarea Planului de protecție sau, după caz, pentru suspendarea/încetarea protecției;
d) asigură raportarea pe cale ierarhică a măsurilor efective privind instituirea/suspendarea/încetarea protecției, precum și a evenimentelor deosebite sau altor aspecte de interes operativ, în condițiile legii;
e) asigură/solicită, potrivit competențelor, includerea reședinței persoanei pentru care se asigură protecția în sistemul de patrulare al dispozitivelor de ordine și siguranță publică.

Capitolul IV Suspendarea și încetarea protecției

Articolul 12 - Protecția personalului MAI poate fi suspendată sau poate înceta cu respectarea circuitului de avizare/aprobare prevăzut în prezentul ordin.

Articolul 13 - (1) Suspendarea protecției se poate dispune numai la solicitarea persoanei protejate sau în situația în care aceasta părăsește temporar teritoriul României.
(2) Încetarea măsurilor de protecție se poate dispune în următoarele situații:
a) la solicitarea persoanei protejate;
b) la încetarea motivului/motivelor care a/au determinat instituirea măsurilor de protecție;
c) la pierderea calității de personal al MAI.
(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) și alin. (2) lit. a) va cuprinde detaliat perioada de suspendare/data încetării măsurilor de protecție.
(4) În situația prevăzută la alin. (1) și alin. (2) lit. a), dispozițiile art. 6 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 14 - (1) Pentru executarea protecției, structura de poliție sau de jandarmi care asigură efectivele cooperează/ colaborează cu structurile MAI, precum și cu alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe baza planurilor/protocoalelor de cooperare/colaborare încheiate.
(2) Structurile MAI sunt obligate să asigure, potrivit competenței, sprijin informativ, operativ, logistic și financiar necesar unității de poliție sau de jandarmi care execută protecția, pentru îndeplinirea în bune condiții a misiunilor prevăzute în prezentul ordin.

Articolul 15 - Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române informează Direcția Generală Management Operațional, denumită în continuare DGMO, cu privire la instituirea protecției, suspendarea sau încetarea acesteia, precum și cu privire la evenimentele deosebite sau alte aspecte de interes operativ din domeniul protecției persoanelor.

Capitolul V Dispoziții finale

Articolul 16 - Pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, inspectorul general al Poliției Române și inspectorul general al Jandarmeriei Române emit ordine/dispoziții cu privire la modul de executare a protecției, forma și conținutul documentelor întocmite, precum și alte precizări necesare.

Articolul 17 - (1) Necesitatea și oportunitatea menținerii protecției instituite se evaluează permanent de către șeful structurii care asigură efectivele pentru executarea misiunii, în cooperare cu structurile DGPI.
(2) În situația în care, în urma evaluării, se constată că nu mai există condițiile care au determinat instituirea protecției, șeful structurii care asigură efectivele întreprinde demersuri pentru încetarea acestor măsuri, în condițiile art. 12 și art. 13 alin. (2) lit. b).

Articolul 18 - (1) Anual, la încetarea misiunii și ori de câte ori se impune, șefii structurilor care întocmesc Planul de protecție analizează modul de organizare, desfășurare și îndeplinire a misiunii de protecție, stabilind măsurile care se impun pentru îmbunătățirea activităților.
(2) Analizele, însușite de către inspectoratele generale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), se transmit la DGMO în vederea informării conducerii ministerului.

Articolul 19 - Ordinul prevăzut la art. 5 lit. d) se elaborează la nivelul DGMO.

Articolul 20 - Prevederile prezentului ordin nu se aplică personalului MAI și membrilor de familie ai acestuia care, potrivit normelor procesual penale, beneficiază de măsuri de protecție similare.

Articolul 21 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
București, 21 decembrie 2017.
Nr. 160.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii