Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:47 26 04 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul de Administraţie, Comitetul Director şi CJC, responsabili în solidar cu managerul privat Cine conduce de facto Spitalul Clinic Judeţean Constanţa?! (documente)

ro

18 Apr, 2016 00:00 7358 Marime text


În urmă cu un an, prin Hotărârea 67 din 22 aprilie 2015, Consiliul Judeţean aproba în unanimitate noul regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sfântul Apostol Andrei“ din Constanţa. Regulamentul este structurat pe 18 capitole, fiecare dintre acestea conţinând mai multe subcapitole care stabilesc cu exactitate atribuţiile spitalului, ale conducerii, structura organizatorică, modul de funcţionare a secţiilor, dar şi referinţe privind drepturile şi obligaţiile pacienţilor. Puteţi consulta în secţiunea „Documente“ fragmente din acest regulament, precum şi Hotărârea nr. 67/2015 a CJC integral, astfel încât să puteţi înţelege cu uşurinţă cine facilitează în acest moment păstrarea echipei la conducerea instituţiei medicale, dar şi care sunt atribuţiile echipei manageriale.

47 de ani de istorie zbuciumată a SCJU

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa a fost înfiinţat prin Decizia Consiliului Popular Constanţa nr. 67/15.03.1969, sub denumirea de Spitalul Unificat Constanţa, apoi, Spitalul Judeţean Constanţa, cunoscut şi ca Spitalul Mare. Prin Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 581/02.08.2002, se aproba schimbarea denumirii în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, de igienă, de alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.
 
SCJU „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa este spital public, finanţat integral din venituri proprii, şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate pe bază de contracte încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană Constanţa, precum şi din alte surse, conform legii. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „SF. Apostol Andrei“ Constanţa este clasificat în categoria IA, conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 1085/2012.

Cine conduce SCJU „Sf. Apostol Andrei“?

În conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat în urmă cu un an, conducerea SCJU este asigurată de un consiliu de administraţie, un manager şi un comitet director. Consiliul de Administraţie este format din cinci membri: un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa; doi reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Constanţa; un reprezentant numit de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa; un reprezentant al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius“ Constanţa; un reprezentant al Colegiului Medicilor Constanţa, cu statut de invitat; un reprezentant al OAMGMAMR Constanţa, cu statut de invitat. Managerul spitalului participă la şedinţele Consiliului de Administraţie fără drept de vot. Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de Administraţie.

Rolul şi atribuţiile Consiliului de Administraţie

Tot din ROF2015 aflăm care este rolul Consiliul de Administraţie al SCJU. CA-ul are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi de funcţionare ale spitalului. Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Membrii CA-ului spitalului beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din salariul managerului. Ei sunt numiţi prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa. Şedinţele CA-ului sunt conduse de un preşedinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de şase luni.
 
Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt:
 • avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
 • organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager;
 • aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale spitalului;
 • avizează programul anual al achiziţiilor publice;
 • analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului Director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
 • propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri din Comitetul Director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de art. 180(1) şi 183(1) din Legea nr. 95/2006. 

Managerul spitalului, atribuţii, cine îl numeşte, cine îl revocă!

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, managerul spitalului încheie contract de management cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, pe o perioadă de maximum trei ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă generale stabilite prin ordin al Ministrului Sănătăţii, precum şi pe baza criteriilor specifice stabilite şi aprobate prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa.
 
Funcţia de manager este incompatibilă cu:
 • exercitarea oricăror alte funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare şi de creaţie literar-artistică;
 • exercitarea oricărei activităţi sau a oricărei alte funcţii de manager, inclusiv a celor neremunerate;
 • exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;
 • exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.


Principalele atribuţii ale managerului sunt:

În domeniul strategiei serviciilor medicale:
 • elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membri ai Comitetului Director şi pe baza propunerilor Consiliului Medical; planul de dezvoltare al spitalului se aprobă de Consiliul Judeţean Constanţa şi se structurează pe etape anuale, evaluate la sfârşitul fiecărui an financiar;
 • aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor Comitetului Director şi ale Consiliului Medical, cu respectarea prevederilor legale;
 • aprobă planul anual de servicii medicale elaborat de Comitetul Director, la propunerea Consiliului Medical;
 • aprobă măsurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
 • elaborează şi pune la dispoziţia Consiliului de Administraţie rapoarte privind activitatea spitalului şi participă la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare ale spitalului;
 • face propuneri pe baza analizei în cadrul Comitetului Director şi al Consiliului Medical privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Constanţa, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită.
În domeniul managementului economico-financiar:
 • aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice;
 • aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea Consiliului Medical şi a Comitetului Director, cu avizul Consiliul Judeţean Constanţa;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
 • aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe secţii, laboratoare şi compartimente şi alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor de secţii, laboratoare şi compartimente din structura spitalului;
 • urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi compartimente, conform contractului încheiat cu şefii acestor structuri ale spitalului;
 • răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor şi compartimentelor, prin intermediul Consiliului Medical;
 • în cazul existenţei unor datorii la data încheierii prezentului contract de management, acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate în condiţiile legii;
 • efectuează plăţi, fiind ordonator terţiar de credite, conform legii;
 • împreună cu Consiliul de Administraţie, identifică surse pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului, în limitele legii;
 • negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană;
 • răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii. 
În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:
 • întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte  realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;
 • nivelul indicatorilor de performanţă specifici spitalului se stabileşte anual de către Consiliul Judeţean Constanţa;
 • în situaţii excepţionale, din motive neimputabile conducerii spitalului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singură dată în cursul anului;
 • nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
 • urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor Consiliului Medical;
 • urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de Directorul Medical, cu sprijinul Consiliului Medical;
 • negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
 • răspunde, împreună cu Consiliul Medical, de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii. 
În domeniul managementului administrativ:
 • aprobă şi urmăreşte respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
 • reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
 • răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
 • încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • răspunde de obţinerea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare şi a Certificatului de Acreditare, în condiţiile prevăzute de lege;
 • asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
 • pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea spitalului;
 • prezintă Consiliului Judeţean Constanţa informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, la realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. 

Comitetul Director are de îndeplinit, prin contract, indicatori de performanţă!

Art. 27 din ROF 2015 ne face cunoscut că, în cadrul spitalului, se organizează şi funcţionează Comitetul Director, conform art. 183 din Legea nr. 95/2006, care este format din: manager, director medical, director financiar-contabil  şi director îngrijiri medicale. Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director se face prin concurs, organizat de manager. Membrii Comitetului Director care au ocupat postul prin concurs vor încheia cu managerul un contract de administrare pe o perioadă de trei ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. Activitatea Comitetului Director este condusă de manager.
 
Principalele atribuţii ale Comitetului Director sunt următoarele:
 • elaborează planul de dezvoltare al spitalului în  perioada mandatului, pe baza propunerilor scrise ale Consiliului Medical;
 • elaborează, pe baza propunerilor Consiliului Medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 • propune managerului, în vederea aprobării: numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
 • elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern şi Organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
 • propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea actului medical, a condiţiilor de cazare, de igienă şi de alimentaţie, precum şi măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului Sănătăţii Publice;
 • elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentale ale conducerilor secţiilor şi ale compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
 • urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
 • analizează propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
 • analizează, la propunerea Consiliului Medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, cu dezvoltarea tehnologiilor medicale, cu ghidurile şi protocoalele de practică medicală;
 • analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
 • întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul Medical şi le prezintă Consiliului Judeţean Constanta, la solicitarea acestora. 

Drepturile pacienţilor conform Legii 46/2003

Pacient = persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate.
Discriminare = distincţie care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale.
Îngrijiri de sănătate = servicii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical.
Intervenţie medicală = orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic sau de reabilitare.
Îngrijiri terminale = îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.
 
Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 şi normele de aplicare, prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 386/2004.
Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

Echipa de conducere a SCJU „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa

Ca urmare a parcurgerii regulamentului de organizare şi funcţionare, putem concluziona că echipa de conducere a SCJU Constanţa este formată din:
 • Consiliul Judeţean Constanţa, prin vicepreşedintele cu atribuţii de preşedinte, Cristinel Dragomir, şi prin cei trei membri ai Consiliului de Administraţie, doi numiţi de Consiliul Judeţean şi cel de-al treilea numit direct de vicepreşedintele cu atribuţii de preşedinte al CJC;
 • managerul spitalului, dr. Dănuţ Căpăţînă, care încheie contract de management cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, Facultatea de Medicină, prin reprezentantul din Consiliul de Administraţie, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, prin reprezentantul desemnat în cadrul aceluiaşi Consiliu de Administraţie, membrii Comitetului Director - directorul medical, dr. Mihnea Avram, directorul de Îngrijiri medicale, Maria Cristina Asofiei, directorul Serviciului Financiar, Gabriela Maniţiu Butcaru, sef Serviciu RUH, Laurenţia Onică, şi director Cercetare, Cătălin Grasa. Toţi cei mai sus menţionaţi răspund, în solidar cu managerul, de buna funcţionare a SCJU, prin contractul de administrare pe o perioadă de trei ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi.

Ti-a placut articolul?

Comentarii