Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:05 25 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raport Curtea de Conturi. Primăria Cogealac a decontat nelegal sumele cheltuite pe combustibilul folosit de un microbuz şcolar (document)

ro

09 Feb, 2017 00:00 2340 Marime text
Curtea de Conturi a publicat rezultatele controalelor efectuate la unităţile administrativ-teritoriale de la nivelul judeţului Constanţa. În continuare, vă prezentăm sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate în comuna Cogealac. Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară din localitate s-a desfăşurat în perioada 1.07.2016 - 29.07.2016.

Iată care au fost principalele constatări ale auditului!

Controlul privind elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2015, precum şi  autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat, a scos în evidenţă faptul că, la 31.12.2015, UATC Cogealac înregistra plăţi restante în sumă totală de 1.122.725 de lei, din care arierate în sumă de 878.138 de lei. Entitatea nu a prevăzut distinct în buget credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul.

În privinţa exactităţii şi realităţii datelor reflectate în situaţiile financiare, s-a constatat că, în anul 2015, entitatea nu a calculat şi nu a evidenţiat corespunzător amortizarea activelor fixe corporale şi amortizarea activelor fixe necorporale, soldul iniţial al conturilor de amortizare fiind identic cu cel final. „Entitatea nu a înregistrat intrările de mijloace fixe şi obiecte de inventar urmare a achiziţiilor efectuate în anul 2015. Nu au fost operate în evidenţa contabilă intrările de bunuri în domeniul privat al comunei. Nu a fost înregistrat în contabilitate un studiu hidro-geologic. Nu au fost constituite provizioane pentru litigiile în care este implicată entitatea“, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Inspectorii au mai constatat că Liceul Tehnologic Cogealac, deşi este instituţie publică cu personalitate juridică şi cu buget propriu, care are calitatea de ordonator terţiar de credite, nu a întocmit situaţii financiare la 31.12.2015, în vederea consolidării acestora în situaţiile financiare ale UATC Cogealac, rezumându-se numai la întocmirea balanţei de verificare. În acest mod, nu s-au putut obţine date certe despre performanţa financiară a entităţii şi nici despre elementele patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor deţinute de aceasta.
 
În ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, s-a constatat că, pentru perioada 2012-2014, nu a fost urmărit şi încasat impozitul pe clădiri în sumă de 12.503.076 de lei datorat de proprietarii turnurilor de instalaţii eoliene. Totodată, entitatea nu a stabilit, urmărit şi încasat redevenţa datorată de SC Gospodărie Apa Canal şi Salubritate Cogealac SRL, societate al cărei acţionar unic este UATC Cogealac, agentul economic menţionat administrând reţeaua de apă şi canalizare de pe raza comunei Cogealac şi a satului Tariverde conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de distribuţie apă.

Din verificările privind calitatea gestiunii economico-financiare, a reieşit că nu a fost respectat cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fiind angajată, lichidată, ordonanţată şi plătită nelegal către angajaţi, în perioada noiembrie 2014 - decembrie 2015, suma totală de 240.264 de lei, reprezentând normă de hrană, primă de Paşte, primă de Crăciun şi primă de concediu. De asemenea, dispoziţiile emise de primar privind încadrarea/reîncadrarea personalului pe posturi nu au ţinut cont de prevederile actelor normative privind sistemul de salarizare a personalului, astfel că încadrările pe funcţie nu fac referire la gradul, treapta şi gradaţia aferentă vechimii persoanelor în cauză.
 
S-a mai constatat că s-au efectuat plăţi eronate de 2.196 de lei, din cauza încadrării şi stabilirii eronate a salariului persoanei care a exercitat viza de CFP. În ce priveşte modul de stabilire a indemnizaţiei pentru consilierii locali, s-a constatat că au fost acordate nelegal, în perioada 2014-2015, indemnizaţii de şedinţă supraevaluate faţă de cuantumul legal stabilit, respectiv de 5% aplicat la indemnizaţia primarului stabilită la data de 31.12.2013. Valoarea estimată a prejudiciului - 39.957 de  lei.

Liceul Tehnologic Cogealac a efectuat cheltuieli nelegale cu deplasări interne

Totodată, UAT Castelu a decontat nelegal suma de 19.453 de lei reprezentând contravaloarea combustibilului aferent deplasărilor elevilor domiciliaţi în comuna Istria, efectuate cu microbuzul şcolar aparţinând UATC Istria, pe ruta Istria - Liceul Tehnologic Cogealac. Practic, unitatea de învăţământ a decontat nelegal contravaloarea combustibilului necesar deplasării unui autovehicul care nu este în dotarea entităţii.

„În perioada ianuarie-octombrie 2015, s-au consumat 3.165,48 de litri combustibil pentru autoturismul din dotare, rezultând o depăşire de 1.665,48 de litri în valoare de 8.327 de lei faţă de consumul normat prevăzut de lege“, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Curtea de Conturi a constatat că Liceul Tehnologic Cogealac a efectuat cheltuieli nelegale în sumă de 3.416 lei cu deplasările interne efectuate în Constanţa de către persoane din conducerea liceului, fără respectarea baremurilor reglementate de HG nr. 1860/2006 la calculul combustibilului utilizat atunci când deplasarea este efectuată în baza ordinului de deplasare, cu autoturismul
proprietate personală.

„În anul 2015, entitatea a angajat, lichidat, ordonanţat şi plătit nelegal cheltuieli cu prestări servicii de inventariere a conturilor contabile la 31.12.2014, în sumă de 22.000 de lei, deşi entitatea are personal specializat angajat în aparatul de specialitate, cu atribuţii prevăzute în fişa postului pentru asigurarea evidenţei contabile şi inventarierii conturilor contabile. Iar în anul 2013 a fost încheiat cu o societate comercială un contract de prestări servicii de consultanţă pentru instruirea personalului şi întocmirea documentaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă“, au mai descoperit inspectorii Curţii de Conturi, Camera de Conturi Constanţa.
 
Totodată, s-a constatat că fişele de instruire individuală pentru securitate şi sănătate în muncă au fost completate şi semnate ulterior datei trecute ca fiind data instruirii. Astfel, nu s-a putut demonstra prestaţia efectiv realizată a firmei respective în perioada 2013 - prezent.

În altă ordine de idei, UAT Cogealac a achitat în perioada 2014 - 2016 contravaloarea unor titluri executorii către birouri de executare judecătorească, în favoarea unor persoane fizice şi juridice, fără a lua măsuri de cercetare a cauzelor şi împrejurărilor care au condus la efectuarea acestor cheltuieli, în sensul stabilirii motivelor care au condus la efectuarea unor acţiuni sau inacţiuni cu caracter nelegal şi, în funcţie de concluziile rezultate, să procedeze la recuperarea prejudiciului de la persoanele vinovate. S-a constatat că au fost acceptate la plată cantităţi de lucrări reprezentând „susţineri din lemn pentru cabluri şi conducte întâlnite în săpătură“, în condiţiile în care în satele
Gura Dobrogei şi Râmnicu de Jos nu mai existau alte conducte care să necesite astfel de cheltuieli din partea entităţii.
 
S-a mai constatat că au fost efectuate plăţi nelegale în cadrul obiectivului de investiţii menţionat, prin acceptarea la plată a unor articole de calculaţie incluse în situaţiile de lucrări aferente lucrărilor de canalizare, cu titlul de „sprijiniri mal cu dulapi metalici aşezaţi orizontal“. Valoarea estimată a prejudiciului - 423.081 de lei.

Totodată, „entitatea a achiziţionat şi decontat nelegal mai multe bunuri şi servicii de natura produselor alimentare şi serviciilor artistice prestate de diverşi cântăreţi de muzică populară, în valoare totală de 73.499 de lei, fără nicio fundamentare din care să rezulte necesitatea achiziţionării unor asemenea cantităţi de produse alimentare şi destinaţia acestora, iar fiecare dintre facturile emise de furnizorii de bunuri şi servicii au fost achitate fără justificarea consumului efectuat. Având în vedere specificul activităţii desfăşurate de entitate, se constată nelegalitatea efectuării de astfel de cheltuieli, în condiţiile în care entitatea a înregistrat la finele fiecărui exerciţiu financiar plăţi restante şi arierate, iar pe raza UATC Cogealac sunt în curs de executare lucrări de realizare a reţelei de alimentare cu apă“, se consemnează în raportul Curţii de Conturi.

Pom de Crăciun cu băuturi alcoolice

Inspectorii Camerei de Conturi au descoperit că la nivelul UAT Cogealac s-a aprobat prin hotărâre de Consiliu Local organizarea „Pomului de Crăciun 2014“ pentru copiii şcolari şi preşcolari din comună. Cu această ocazie, entitatea a achiziţionat diverse produse în sumă de 6.019,96 de lei. Din verificarea concordanţei dintre obiectivele aprobate din HCL şi bunurile achiziţionate pentru îndeplinirea acestei hotărâri, s-a constatat achiziţionarea unor produse care nu se regăsesc printre bunurile necesare, respectiv cafea şi băuturi alcoolice în valoare totală de 4.242 de lei.

Totodată, UAT Cogealac a închiriat păşunea comunală aparţinând domeniului privat al UATC Cogealac fără organizarea de licitaţii, conform prevederilor legale, şi nu au fost respectate principiile prevăzute la art. 2 din OUG nr. 34/2006, astfel că nu se cunoaşte care au fost criteriile care au stat la baza încheierii contractelor pe o durată de cinci ani şi cum a fost stabilit preţul chiriei pentru păşune.

„Din verificările efectuate asupra concordanţei dintre încasările din registrul de casă şi încasările din borderoul centralizator şi asupra concordanţei dintre încasările depuse la trezorerie şi înregistrările din registrul de casă, a rezultat faptul că toate încasările se depun cu întârziere la trezorerie, încălcându-se astfel reglementările privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
S-a constatat că entitatea a angajat, lichidat, ordonanţat şi plătit cheltuieli neeconomicoase în sumă totală de 8.835 de lei, pentru spălări autovehicule (trei microbuze şcolare şi un autoturism utilizat de Primăria comunei Cogealac), de câte 2-3 ori pe lună, la preţuri situate între 35 de lei (spălat exterior) şi 55 de lei per auto (interior, exterior, motor, portbagaj).
 
S-a mai constatat că, pe fondul lipsei unui post de jurist din organigramă, UAT Cogealac a angajat cheltuieli de asistenţă juridică cu mai multe cabinete de avocatură, în sumă de 115.780 de lei, în baza unei hotărâri a Consiliului Local Cogealac emise în anul 2012, fără a se ţine cont că în execuţia bugetară se aplică principiul anualităţii şi fără o fundamentare temeinică a cazurilor pentru care este necesară reprezentarea în instanţă“, se arată în raportul inspectorilor Camerei de Conturi Constanţa.

În altă ordine de idei, deşi ordonatorul principal de credite a emis dispoziţie pentru organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, în
fapt, entitatea nu a realizat operaţiunea de inventariere a patrimoniului pe anul 2015, astfel că la data auditului s-a constatat că nu era întocmit un proces-verbal de inventariere care să reflecte rezultatele acestei operaţiuni.

Au fost constatate probleme şi la Liceul Tehnologic Cogealac - unitatea nu a efectuat inventarierea conform cerinţelor legale, nu a întocmit procesul-verbal cu rezultatele inventarierii şi nu a calculat amortizarea pentru activele deţinute în proprietate.

Măsurile dispuse de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări ce vizează respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern.

Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta sinteza auditului desfăşurat la nivelul comunei Cogealac.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii