Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
21:38 21 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Județul Constanța Audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale UATC Ghindărești. Raportul Camerei de Conturi (DOCUMENT)

ro

10 Mar, 2024 13:55 1407 Marime text

Camera de Conturi Constanța din cadrul Curții de Conturi a României a făcut public raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale UATC Ghindărești, județul Constanța, la data de 31 decembrie 2022.
 
Situațiile financiare supuse auditului Curții de Conturi au fost încheiate de către UATC Ghindărești, cu sediul în localitatea Ghindărești. Acestea au fost aprobate de către ordonatorul principal de credite, și au fost depuse la AJFP Constanta sub nr. 408/31.01.2023.
 
Situațiile financiare consolidate ale UATC Ghindărești au inclus, pe lângă informațiile financiare individuale ale ordonatorului principal de credite și informațiile financiare ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în coordonarea acestuia, respectiv: Școala Gimnazială „SA Esenin“ Ghindărești.

Opinia cu rezerve
 
Camera de Conturi Constanța a menționat că a auditat situațiile  inanciare consolidate ale UATC Ghindărești pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, care cuprind: bilanțul; contul de rezultat patrimonial; situația fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; conturile de execuție bugetară, și anexele care fac parte integrantă din situațiile financiare, inclusiv Raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile și note explicative.
 
„În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, situațiile financiare ale entității prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România“, se menționează în raportul de audit financiar.
 
Baza pentru opinia cu rezerve
 
Auditul Curții de Conturi a fost efectuat pe baza Standardelor  internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI). „Suntem independenți în raport cu entitatea auditată din punct de vedere al cerințelor etice relevante pentru auditarea situațiilor financiare, așa cum sunt prevăzute în Codul Etic al Curții de Conturi și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice în conformitate cu aceste cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastră“, arată Camera de Conturi Constanța.
 
Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către UATC Ghindărești pentru anul 2022, au fost constatate deficiențe cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare, descrise succint in acest capitol, după cum urmează:
Au fost identificate deficiențe în organizarea și conducerea contabilității, respectiv:
 
- la data de 31.12.2022 entitatea, conform evidenței tehnic-operative,  deține active fixe corporale – echipamente, aparatura, instalații si mobilier (cont contabil – 213 si 214) în suma de 2.861.555,96 lei, printre care si unele bunuri cu valori de sub 2.500 lei (limită stabilită pentru valoarea activelor fixe prin HG nr.276/2013) și durata de funcționare normata depășită, fiind in unele cazuri amortizate integral, contrar prevederilor OMFP nr. 221/02.03.2015;

- pentru lucrările de investiții finalizate și recepționate în anul 2022, cum sunt cele privind amenajarea si reabilitarea drumuri comunale, drum acces sala sport, precum si consolidare gard beton școala, entitatea a procedat la înregistrarea acestora in contul de evidenta contabila 212 –Construcții, contrar prevederilor OMFP nr.1917/2005, respectiv de majorarea activelor existente aferente acestor obiective, in contul 211 –Terenuri;

- urmare procesului de reevaluare a patrimoniului entității, pentru unele diminuări si majorări evidențiate pe seama contului 105 - Rezerve din reevaluare, nu a fost efectuată si înregistrarea aferenta fondului public/privat căruia îi aparțin, conform prevederilor OMFP nr.1917/20054.
Astfel, soldul creditor al contului 105 la 31.12.2022 nu reflecta cuantumul rezervelor din reevaluarea activelor fixe neamortizate integral.

„Aceste aspecte au condus la denaturarea activelor si capitalurilor proprii, prezentate in situațiile financiare de la 31.12.2022, cuantificate astfel: 49.143,30 lei reprezentând active fixe corporale amortizate integral sau pentru care nu s-a calculat amortizarea, având o valoare individuala sub limita stabilită prin HG nr.276/2013; 515.500 lei reprezentând amenajarea unor terenuri evidențiate in contul 212 in mod eronat; 39.639,66 lei reprezentând diferențele din reevaluare neevidențiate pe seama fondului public/privat“, se precizează în raport.
 
Potrivit documentului, în baza Dispoziției nr. 3/20.01.2020, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de primar si viceprimar in perioada ianuarie 2022-octombrie 2022 au fost stabilite prin înmulțirea coeficientului aferent funcției, respectiv 4 si 3 cu valoarea salariului minim garanta in plata pentru anul 2020, respectiv de 2.230 lei, fără respectarea prevederilor OUG nr. 130/2021 si ale OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, respectiv de menținere la nivelul aferent lunii decembrie 2019, respectiv determinarea indemnizației raportat la salariul minim garantat in plata pentru anul 2019, in suma de 2.080 lei.

„Urmare majorărilor acordate funcțiilor de demnitate publica, s-a constatat ca in cazul a trei salariați au fost stabilite, contrar prevederilor Legii nr.153/20176 , salarii de baza cu depășirea indemnizației legale cuvenite viceprimarului, respectiv depășirea salariului de baza maxim de 6.240 lei, cu suma de 450 lei brut/luna per funcționar si plata acestei diferențe in mod nelegal.

Aceste aspecte au condus la denaturarea cheltuielilor de personal  prezentate in contul de execuție bugetara la 31.12.2022 cu 24.000 lei si  majorarea a cheltuielilor operaționale din contul de rezultat patrimonial“, se arată în raport.
 
Paragraf pentru evidențierea unui aspect
 
Nu a fost identificat vreun aspect descris în situațiile financiare care, potrivit raționamentului echipei de audit, să fie fundamental și să necesite o evidențiere distinctă, necesară pentru înțelegerea de către utilizatori a situațiilor financiare.

Aspecte cheie ale auditului
 
Nu au fost identificate aspecte cheie care să necesite o atenție semnificativă din partea noastră în auditarea situațiilor financiare din perioada curentă, altele decât cele prezentate anterior la secțiunea C - „Baza pentru opinia cu rezerve”.
 
Alte aspecte
 
1. Au fost constatate deficiențe în modul de stabilire, urmărire si încasare a unor taxe ale bugetului local, respectiv:

- in cazul contractului de închiriere pășune nr. 4/27.05.2021 si actului adițional nr.1/02.05.2022 nu a fost calculata corespunzător chiria pe anul 2022 si taxa pe teren pe anul 2023 aferente suprafeței de 8,288 ha;

- nu a fost solicitată si achitată taxa aferenta autorizației/avizului de funcționare din partea a patru agenților economici care au desfășurat activități de tip magazin alimentar pe raza comunei, conform raportărilor DSVSA. Astfel, se constatata ca nu au fost desfășurate inspecții fiscale in vederea intrării in legalitate si impuneri din oficiu pentru taxa aferenta activității economice derulata de cele patru persoane juridice.

2. Menținerea ca active fixe in curs de execuție a unor investiții finalizate și recepționate in anul 2022, cu afectarea conturilor 231, 211 si 103– in speța lucrările de construcție si amenajare drum comunal, pentru care au fost întocmite PV de recepție nr. 4647/21.10.2022, fiind încălcate prevederile OMFP nr. 1917/20057 si ale OMFP nr. 2861 din 9 octombrie 2009.

3. Neînregistrarea în evidența Scolii Gimnaziale SA Esenin Ghindărești a bunurilor de natura activelor necurente (copiator multifuncțional, laptop) achiziționate in perioada 2021-2022 in contul dedicat acestora, respectiv contul 214 – Mobilier, aparatura birotica, echipamente si alte active fixe corporale, precum si faptul ca nu a fost calculată si înregistrată amortizarea aferenta acestor obiecte, contrar prevederilor OMFP nr.1917/2005 si ale OMFP nr. 3.471/2008.
 
Măsurile și recomandările de la misiunile de audit precedente

Analizând gradul de implementare al măsurilor din auditul precedent, Camera de Conturi Constanța a constatat că entitatea a dus la îndeplinire masurile dispuse cu excepția unei masuri care se afla in curs de implementare/de încasare, respectiv cea referitoare la creanțele din impozitul pe mijloace de transport pe apa.

Aspectele prezentate la acest capitol nu au influențe semnificative asupra situațiilor financiare auditate.

Bună guvernanță
 
Evaluarea sistemului de control intern managerial indică faptul că s-au luat măsuri în vederea asigurării cadrului organizatoric necesar implementării sistemului de control intern, însă au fost constatate unele vulnerabilități ale acestuia, respectiv:

- nu a fost elaborata procedura operaționala care să vizeze activitatea de întocmire a situațiilor financiare consolidate, care să conțină controale cheie pentru asigurarea managementului cu privire la calitatea documentelor contabile consolidate.

- nu au fost elaborate si evaluate situațiile de abateri de la proceduri, in vederea asigurării cadrului de raportare a acestor situatii, gestionarea și analiza periodică a abaterilor, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, precum si actiunile de monitorizare.
- nu au fost identificate rapoartele de activitate pe anul 2022 ale comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial.
 
În scrisoarea directorului Camerei de Conturi Constanța către către conducerea Primăriei Ghindărești, se arată:

„Stimate Domnule Primar,

Curtea de Conturi a României a desfășurat misiunea de audit financiar asupra situațiilor financiare centralizate ale UATC Ghindărești, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

În cadrul ședinței de deschidere din data de 06.11.2023 au fost discutate aspectele cuprinse în Scrisoarea de misiune, scrisoare prin care ne-am asigurat reciproc de înțelegerea responsabilităților noastre și ale dumneavoastră, precum și de înțelegerea termenilor în care se va desfășura misiunea de audit financiar.

La finalizarea etapei de planificare v-am prezentat o scrisoare prin care v-am comunicat: riscurile semnificative identificate; răspunsul echipei de audit la aceste riscuri (procedurile de audit aplicate pentru obținerea probelor care să susțină opinia de audit) și evaluarea noastră inițială a vulnerabilităților sistemului de control intern de la nivelul entității. De asemenea, au fost prezentate sugestiile echipei de audit la transmiterea proiectului de raport, cu scopul reducerii riscurilor identificate și îmbunătățirii sistemului de control intern, masuri care au fost implementate de către entitatea pe care o conduceți“.
 
Aspectele prezentate anterior sunt completate cu observațiile rezultate, pe baza probelor de audit obținute, în urma efectuării auditului financiar:
 
  1. OBSERVAȚIILE DE AUDIT CARE AU INFLUENȚAT SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI AU STAT LA BAZA OPINIEI AUDITULUI
 
Descrierea erorilor și a constatărilor

Au fost identificate deficiențe în organizarea și conducerea contabilității, respectiv:

- la data de 31.12.2022 entitatea, conform evidenței tehnic-operative, deține active fixe corporale –echipamente, aparatura, instalații si mobilier (cont contabil – 213 si 214) în suma de 2.861.555,96 lei, printre care si unele bunuri cu valori de sub 2.500 lei (limită stabilită pentru valoarea activelor fixe prin HG nr.276/2013) și durata de funcționare normata depășită, fiind in unele cazuri amortizate integral, contrar prevederilor OMFP nr. 221/02.03.2015, de asemenea;

- pentru lucrările de investiții finalizate și recepționate în anul 2022, cum sunt cele privind amenajarea si reabilitarea drumuri comunale, drum acces sala sport, precum si consolidare gard beton școala, entitatea a procedat la înregistrarea acestora in contul de evidenta contabila 212 – Construcții, contrar prevederilor OMFP nr.1917/2005, respectiv de majorarea activelor existente aferente acestor obiective, in contul 211 – Terenuri;

- urmare procesului de reevaluare a patrimoniului entității, pentru unele diminuări si majorări evidențiate pe seama contului 105 - Rezerve din reevaluare, nu a fost efectuată si înregistrarea aferenta fondului public/privat căruia îi aparțin, conform prevederilor OMFP nr.1917/2005.
Astfel, soldul creditor al contului 105 la 31.12.2022 nu reflecta cuantumul rezervelor din reevaluarea activelor fixe neamortizate integral.
 
Impact

Denaturarea activelor si capitalurilor proprii, prezentate in situațiile financiare de la 31.12.2022, cuantificate astfel: 49.143,30 lei reprezentând active fixe corporale amortizate integral sau pentru care nu s-a calculat amortizarea, având o valoare individuala sub limita stabilită prin HG nr.276/2013; 515.500 lei reprezentând amenajarea unor terenuri evidențiate in contul 212 in mod eronat; 39.639,66 lei reprezentând diferențele din reevaluare neevidențiate pe seama fondului public/privat.
 
Recomandare și termen de implementare

Nu se impun alte recomandări, întrucât entitatea a identificat bunurile si a lua măsuri de remediere a abaterii, fiind întocmite notele contabile 32-37/JN din 14.12.2023.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Sursa foto: ZIUA de Constanța
 
Citește și:
 
Camera de Conturi Constanța
Audit efectuat asupra situațiilor financiare raportate de comuna Pantelimon pentru anul 2022. Concluzii (DOCUMENT)
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii