Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
23:44 21 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Camera de Conturi Constanța Audit efectuat asupra situațiilor financiare raportate de comuna Pantelimon pentru anul 2022. Concluzii (DOCUMENT)

ro

09 Mar, 2024 16:29 798 Marime text
  • Auditul a fost efectuat pe baza Standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI).

Camera de Conturi Constanța din cadrul Curții de Conturi a României a făcut public raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Comunei Pantelimon, județul Constanța, la data de 31 decembrie 2022.

Situațiile financiare supuse auditului Curții de Conturi au fost încheiate de către UATC Pantelimon cu sediul în Pantelimon. Acestea au fost aprobate de către primar, în calitate de ordonator principal de credite, și au fost depuse la MFP - ANAF - DGRFP Galați, AJFP Constanța. Situațiile financiare consolidate ale Comunei Pantelimon au inclus, pe lângă informațiile financiare individuale ale ordonatorului principal de credite și informațiile financiare ale celor două entități subordonate cu personalitate juridică, respectiv Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon și Asociația Sportivă ,,Ulmetum 21''.
Opinia cu rezerve

„Am auditat situațiile financiare consolidate ale Comunei Pantelimon pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, care cuprind: bilanțul; contul de rezultat patrimonial; situația fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; conturile de execuție bugetară, și anexele care fac parte integrantă din situațiile financiare, inclusiv Raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile și note explicative. În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, situațiile financiare ale entității prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România“, menționează Camera de Conturi Constanța.


Baza pentru opinia cu rezerve

Auditul Curții de Conturi a fost efectuat pe baza Standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI). „Suntem independenți în raport cu entitatea auditată din punct de vedere al cerințelor etice relevante pentru auditarea situațiilor financiare, așa cum sunt prevăzute în Codul Etic al Curții de Conturi și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice în conformitate cu aceste cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastră“, se arată în document.


Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către Comuna Pantelimon pentru anul 2022, au fost constatate deficiențe cu influențe asupra situațiilor financiare, după cum urmează:


Din verificările efectuate s-a constatat faptul că entitatea nu a respectat prevederile legale cu privire la modul de fundamentare a proiectului de buget propriu, în sensul că prevederile bugetare inițiale ale veniturilor proprii aprobate pentru anul 2022, în valoare de 7.587.040 lei, au depășit cu 3.545.224 lei încasarile veniturilor proprii din anul 2021, care au fost în sumă de 4.041.816 lei, condiție care trebuia respectată, întrucât, în ultimii doi ani, gradul de încasare pentru acest indicator venituri proprii, s-a situat sub 97%.
Din analiza datelor prezentate de entitate și contul de execuție bugetară la 31.12.2022, rezultă că bugetul inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al UATC Pantelimon a fost aprobat prin HCL nr. 1/31.01.2022, fiind prevăzute venituri proprii în suma de 7.587.040 lei, suferind rectificări ulterioare, astfel bugetul definitiv pe anul 2022 a fost aprobat prin HCL 286/20.12.2022, fiind aprobate venituri proprii în valoare de 5.168.066 lei, cu un grad de realizare la 31.12.2022 de 86,23%.
Indicatorul privind gradul de realizare a veniturilor proprii programate pe ultimii 2 ani anteriori anului 2022, de către UATC Pantelimon a fost de 88,63% în anul 2021 și de 82,18% în anul 2020.
Conform Notei de conciliere inregistrata sub nr.5870din 19.01.2024 nu au rămas probleme în divergență.
Paragraf pentru evidențierea unui aspect


Nu a fost identificat vreun aspect descris în situațiile financiare care, potrivit raționamentului echipei de audit, să fie fundamental și să necesite o evidențiere distinctă, necesară pentru înțelegerea de către utilizatori a situațiilor financiare.
Aspecte cheie ale auditului


Nu au fost identificate aspecte cheie care să necesite o atenție semnificativă din partea noastră în auditarea situațiilor financiare din perioada curentă, altele decât cele prezentate anterior la secțiunea C - „Baza pentru opinia cu rezerve”.
 

Alte aspecte

Nu au fost constatate alte aspecte semnificative fără influente asupra situațiilor financiare consolidate, care să necesite o atenție semnificativă din partea noastră în auditarea situațiilor financiare din perioada curentă.


Bună guvernanță

1. Camera de Conturi Constanța precizează că la nivelul UATC Pantelimon nu este organizată activitatea de audit public intern într-un compartiment distinct. În prezent, postul de auditor intern prevăzut în organigrama este vacant.


În documentul citat se menționează că activitatea de audit intern a fost organizată prin intermediul Serviciului de Audit Public Intern din cadrul ACor, dar activitatea financiară din anul 2022 care face obiectul misiunii de audit public extern nu a fost evaluata. Recomandările și concluziile auditului intern nu asigură un grad satisfăcător de suficientă pentru misiunea de audit financiar, iar auditorii publici externi nu s-au bazat pe munca auditului intern.


Echipa de audit conluzionează că, în condițiile în care, la nivelul entității, nu este organizat și nu funcționează un compartiment de audit public intern, există riscul ca nu toate activitățile desfășurate de entitate să poată fi auditate în cadrul termenului legal de prescripție și, în consecință, conducerea UATC Pantelimon nu poate obține o asigurare asupra eficacității formelor de control intern ale entității și a unității de învățământ subordonate.
2. Conducătorul entității publice a luat unele măsuri în vederea asigurării cadrului organizatoric necesar implementării sistemului de control intern. Astfel, au fost definite obiective, au fost identificate resursele necesare pentru asigurarea implementării sistemului de control intern, a fost îmbunătățit sistemul informațional, dar nu au fost elaborate proceduri operaționale care să reglementeze toate activitățile derulate de entitate, si nu au fost dezvoltate și implementate activități de control care să contribuie la prevenirea și depistarea fraudelor și erorilor.


„Conducerea entității nu a dezvoltat și aplicat instrumente adecvate de supervizare şi control al proceselor și activităților specifice direcțiilor/compartimentelor/serviciilor și entităților subordonate, în scopul realizării acestora în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate. Procedurile operaționale elaborate și aprobate, la nivelul entității și la entitatea subordonata, nu asigură in toate cazurile o separare a funcțiilor de inițiere, realizare, verificare, avizare și aprobare a operațiunilor, astfel încât acestea să fie încredințate unor persoane diferite, pentru a reduce considerabil riscul de apariție a erorilor, fraudelor, încălcării legislației, precum și riscul de nedetectare a problemelor pe fluxul unui proces sau al unei activități. În consecință, conducerea UATC Pantelimon nu a obținut o asigurare asupra eficacității controalelor interne ale entității proprii și a entităților subordonate“, potrivit raportului de audit financiar.


În scrisoarea Camerei de Conturi Constanța către primarul de la Pantelimon se arată:


„Curtea de Conturi a României a desfășurat misiunea de audit financiar asupra situațiilor financiare centralizate ale Comunei Pantelimon, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

În cadrul ședinței de deschidere din data de 08.11.2023 au fost discutate aspectele cuprinse în Scrisoarea de misiune, scrisoare prin care ne-am asigurat reciproc de înțelegerea responsabilităților noastre și ale dumneavoastră, precum și de înțelegerea termenilor în care se va desfășura misiunea de audit financiar.


La finalizarea etapei de planificare v-am prezentat o scrisoare prin care v-am comunicat riscurile identificate, răspunsul echipei de audit la riscurile identificate (procedurile de audit aplicate pentru obținerea probelor care să susțină opinia de audit), vulnerabilitățile sistemului de control intern de la nivelul entității, precum și unele sugestii pe care echipa de audit le-a formulat, cu scopul reducerii riscurilor identificate și îmbunătățirii sistemului de control intern.


De asemenea, au fost formulate de către echipa de audit propuneri de soluții, în scopul remedierii erorilor identificate în etapa de planificare a auditului financiar“.


În urma efectuării auditului financiar, pe baza probelor de audit obținute, s-au formulat punctual, pentru fiecare observație de audit identificată, următoarele recomandări:

 
  1. Observațiile de audit care au influențat situațiile financiare și au stat la baza opiniei auditului

Observația de audit
Din verificările efectuate s-a constatat faptul că entitatea nu a respectat prevederile legale cu privire la modul de fundamentare a proiectului de buget propriu, în sensul că prevederile bugetare inițiale ale veniturilor proprii aprobate pentru anul 2022 în valoare de 7.587.040 lei, au depășit cu 3.545.224 lei încasările veniturilor proprii din anul 2021 care au fost în sumă de 4.041.816 lei, condiție care trebuia respectată, întrucât, în ultimii doi ani, gradul de încasare pentru acest indicator venituri proprii s-a situat sub 97%.
Din analiza datelor prezentate de entitate și contul de execuție bugetară la 31.12.2022, rezultă că bugetul inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al UATC Pantelimon a fost aprobat prin HCL nr. 1/31.01.2022, fiind prevăzute venituri proprii în sumă de 7.587.040 lei, suferind rectificări ulterioare, astfel bugetul definitiv pe anul 2022 a fost aprobat prin HCL 286/20.12.2022, fiind aprobate venituri proprii în valoare de 5.168.066 lei, cu un grad de realizare la 31.12.2022 de 86,23%.
Indicatorul privind gradul de realizare a veniturilor proprii programate pe ultimii doi ani anteriori anului 2022, de către UATC Pantelimon, a fost de 88,63% în anul 2021 și de 82,18% în anul 2020.
Impact
Fundamentarea veniturilor proprii în anul 2022 într-un cuantum mai mare decât cuantumul realizat în anul 2021, a condus elaborarea proiectului de buget pe anul 2022, cu nerespectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.


Recomandare și termen de implementare
Având în vedere că deficiența constatată aparține de exercițiul financiar încheiat pe anul 2022, aceasta nu mai poate fi remediată, astfel că se recomandă ca, pe viitor, la elaborarea bugetului, fundamentarea veniturilor proprii să se realizeze cu respectarea prevederiloe Legii nr. 273/2006 art 14 (7).

 
  1. Observații de audit aferente bunei guvernanțe

Observația de audit
Au fost elaborate proceduri operaționale care să reglementeze majoritatea activităților derulate de entitate, au fost identificate resursele necesare pentru organizarea și asigurarea implementării sistemului de control intern.
Impact
Controalele proiectate și realizate nu au detectat unele erori.
Recomandare si termen de implementare
Dezvoltate și implementate activităților de control care să contribuie la prevenirea și depistarea erorilor/fraudelor.


PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Sursa foto: ZIUA de Constanța


Citește și:

Camera de Conturi Constanța, audit de conformitate la CS Axiopolis Cernavodă. Ce au constatat auditorii publici externi (DOCUMENT)

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii