Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:49 14 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Zeci de abateri constatate de Camera de Conturi la Confort Urban SRL Cheltuieli nelegale şi venituri necuvenite încasate de la Primăria Constanţa (document)

ro

22 Feb, 2018 00:00 3078 Marime text
Camera de Conturi Constanţa a publicat sinteza rezultatelor acţiunii de control desfăşurate la SC Confort Urban SRL Constanţa în perioada 2.05.2017 - 27.06.2017.
 
Acţiunea de audit efectuată a avut ca temă „Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al UAT de către RA de interes local şi SC cu capital integral sau majoritar al UAT“. Potrivit sintezei acţiunii de control, SC Confort Urban a înregistrat venituri suplimentare de 463 mii lei, un prejudiciu de 449 mii lei şi abateri financiar-contabile de 5.595 mii lei.
 
Dintre aspectele constatate la SC Confort Urban SRL de către Camera de Conturi Constanţa amintim:
- nu au fost declarate la SPIT Constanţa toate bunurile administrate pentru care datorează impozite şi taxe locale;
- nu au fost declarate toate contractele de închiriere parcări încheiate cu persoane fizice şi juridice în perioada 2012-2015;
- a încasat venituri necuvenite de la UATM Constanţa;
- a solicitat de la Primăria Constanţa decontarea sumei de 32.976 de lei pentru lucrări neexecutate privind reparaţie tramă stradală din proprietatea publică a municipiului Constanţa;
- a decontat cheltuieli nelegale în cuantum de 75.477 de lei, reprezentând servicii de telefonie ce depăşesc nivelul abonamentului şi multe altele.
 

 Zeci de abateri şi deficienţe

 
Mai exact, iată ce a scos la iveală controlul Camerei de Conturi la SC Confort Urban SRL:
- nu au fost înregistrate în contabilitate cheltuieli de judecată dispuse de instanţa de judecată pentru acţiunile câştigate în contradictoriu cu 17 chiriaşi debitori cu care entitatea se află în litigiu;
 
- în contabilitate sunt înregistrate creanţe în sumă de 984.325 de lei pentru clienţi radiaţi de la Oficiul Registrului Comerţului, cu consecinţe asupra cheltuielilor deductibile şi a bazei de impozitare a TVA;
 
- nu sunt înregistrate în contabilitate obligaţii fiscale la bugetul local în sumă de 1.460.847 de lei pentru perioada 2016-2017;
 
- nu s-a constituit fondul de dezvoltare din „Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de gestiune şi administrarea tramei stradale, a indicatoarelor rutiere şi a semafoarelor rutiere“, în procent de 0,5%, cota fiind aprobată prin hotărâre de Consiliu Local şi recuperată de entitate prin situaţiile de plată lunare, în sumă totală de 244.878 fr lei pentru perioada 2014- 2016;
 
- capitalul social al Confort Urban SRL Constanţa înregistrat în contabilitate şi la Oficiul Registrului Comerţului, în sumă de 179.022.470 de lei, nu reflectă realitatea, deoarece cuprinde totalitatea majorărilor de capital social efectuate de acţionarul unic, fără a fi înregistrate micşorările de capital pentru lucrările finalizate;
 
- capitalul social cuprinde şi diferenţe de curs valutar şi speze bancare, cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor societăţii;
 
- în anul 2014, societatea nu a luat în calcul veniturile realizate din acordarea de avize, autorizaţii şi din penalităţi de întârziere, pentru stabilirea şi virarea la bugetul local municipal a redevenţei în procent de 50% din profitul anual, respectiv 373.666 de lei;
 
- societatea nu a procedat la declararea la SPIT Constanţa a tuturor bunurilor administrate pentru care datorează impozite şi taxe locale, respectiv a terenurilor cu destinaţia parcări primite în administrare de la Primăria Constanţa;
 
- nu a declarat toate contractele de închiriere parcări încheiate cu persoane fizice şi juridice în perioada 2012-2015, cu consecinţe asupra nerealizării de venituri la bugetul local din taxa pe teren în sumă de 61.858 de lei;
 
- în perioada 2014-2015, societatea nu a efectuat un control al activităţii desfăşurate în asocierea în participaţiune încheiată cu un operator economic având ca obiect blocarea/deblocarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar pe
drumurile publice şi nu a evidenţiat corespunzător veniturile şi cheltuielile activităţii, ceea ce a dus la diminuarea redevenţei virate Primăriei Constanţa cu suma de 27.443 de lei;
 
- societatea a încasat venituri necuvenite de la UATM Constanţa în sumă de 74.910 lei, ca urmare a introducerii în devizele de lucrări lunare cheltuieli cu utilităţile care au fost cuprinse şi în tarife la categoria cheltuieli indirecte în cotă de 12%;
 
- societatea a solicitat de la Primăria Municipiului Constanţa decontarea sumei de 32.976 de lei pentru lucrări neexecutate privind reparaţia tramei stradală din proprietatea publică a municipiului Constanţa;
 
- măsurile întreprinse de către Confort Urban SRL Constanţa pentru recuperarea creanţelor restante nu au fost eficiente, în condiţiile în care creanţe în sumă de 1.052.065 de lei nu mai pot fi recuperate din cauza radierii societăţilor. De menţionat că, în anul 2015, din acţiunile de executare silită a fost încasată suma totală de 38.498 de lei, deşi au fost efectuate cheltuieli legate de consultanţă juridică în sumă totală de 155.487 de lei şi cheltuieli cu timbrul judiciar în sumă de 49.205 lei;
 
- tarifele pentru parcările administrate şi închiriate de Confort Urban SRL, aprobate prin hotărâre de Consiliu Local, sunt diferenţiate faţă de cele aprobate la închiriere de către Serviciul Public al Primăriei Constanţa, iar tarifele aprobate pentru societate sunt diferenţiate pentru staţiunea Mamaia şi pentru municipiul Constanţa, existând un raport de 1/5, respectiv, de 20 de lei/lună în Mamaia faţă de 100 de lei/lună în Constanţa. De asemenea, începând cu anul 2016, tariful nu cuprinde taxa pe teren datorată şi plătită de societatea Confort Urban SRL, cu consecinţe asupra diminuării veniturilor realizate de
societate;
 
- au fost constatate plăţi nelegale în sumă de 58.097 de lei rezultate din decontarea de bilete la ordin de către UniCredit Ţiriac SA la un curs valutar mai mare decât cursul oficial al BNR din data prezentării la plată. De asemenea, Confort Urban nu a luat măsuri de recuperare a sumei de 221.519,30 de lei, executată din contul de disponibil al Confort Urban de un executor judecătoresc, fără a exista titlu executoriu emis de instanţa de judecată;
 
- pentru perioada 2014-2016, echipa de audit a constatat că societatea a decontat cheltuieli nelegale în cuantum de 75.477 de lei, reprezentând servicii de telefonie ce depăşesc nivelul abonamentului, respectiv servicii ce nu au legătură cu interesul de serviciu, fără ca acestea să fie recuperate de la persoanele care au beneficiat de servicii suplimentare de telefonie în afara celor din abonamentul lunar de 15 euro/utilizator;
 
- Confort Urban SRL a decontat în anul 2015 către o societate de avocatură cheltuieli nelegale în sumă de 48.071 de lei, onorariul fiind plătit anticipat prestării serviciilor juridice care în fapt nu au fost îndeplinite. Au fost deschise dosare în instanţă pentru zece cazuri de creanţe prescrise; în trei cazuri au fost facturate onorariile de avocat fără prestarea niciunui serviciu deoarece creanţele au fost încasate anterior predării la avocat; în trei cazuri au fost deschise acţiuni în instanţă după data încasării acestora; în şase dosare, instanţele de judecată s-au pronunţat că cererile erau inadmisibile sau neîntemeiate; în opt cazuri, au fost pronunţate sentinţe definitive, fără ca societatea de avocatură să facă dovada punerii în executare a acestora;
 
 
- s-a constatat că dobânda din bilete la ordin scadente în perioada 9.10.2015 - 8.08.2016 şi decontată de societate a fost calculată
eronat prin luarea în calcul a unor indici EUROSWAP cu valori mai mari decât cele existente pe site-ul Financial Times. Aceasta a condus la efectuarea de către societate de plăţi nelegale în sumă totală de 10.207,40 de euro, echivalent cu 45.933 de lei la un curs mediu de 4,5lei/euro;
 
- reevaluarea efectuată în anul 2014 a fost formală întrucât coeficientul de reevaluare utilizat a fost 1, diferit de indicele de
inflaţie de 1,243, cu consecinţe asupra subevaluării patrimoniului cu suma de 1.426.845 de lei;
 
- Primăria Constanţa a aprobat scutirea la plată a sumei de 1.366.673 de lei reprezentând obligaţii fiscale ale societăţii Confort Urban SRL, fără îndeplinirea condiţiilor impuse de lege;
 
- în perioada 2014-2016, Confort Urban SRL a efectuat plăţi nejustificate în sumă de 1.082.730 de lei, reprezentând servicii de staţionare şi manevrare prin practicarea unor tarife care nu corespund cu oferta furnizorului anexată acordului-cadru şi contractelor subsecvente încheiate în baza acestuia;
 
- delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al UATM Constanţa s-a realizat prin atribuire directă, cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, şi nu a fost încheiat un contract de concesiune pentru bunurile care fac obiectul delegării;
 
- nu au fost respectate prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, privind acordarea şi instituirea
garanţiei de bună execuţie asupra lucrărilor de investiţii şi reparaţii a patrimoniului administrat;
 
- delegarea gestiunii pentru serviciul de administrare parcări la societatea Confort Urban s-a realizat pentru toate parcările aflate în domeniul public şi privat al Primăriei Constanţa, însă dreptul de închiriere este restricţionat asupra anumitor zone;
 
- Primăria Municipiului Constanţa a aprobat acordarea de majorare de capital social în scopul decontării contravalorii unor bilete la
ordin, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 31/1990;
 
- societatea Confort Urban a efectuat cheltuieli ineficiente cu serviciile de asistenţă juridica pentru şapte acţiuni deschise pentru contestare în executare a unor bilete la ordin. Toate acţiunile au fost pierdute în instanţă de către societate şi nu au fost luate măsuri de recuperare a acestor cheltuieli;
 
- conducerea Confort Urban SRL nu şi-a îndeplinit obligaţia de a realiza o bună gestiune financiară în efectuarea de cheltuieli în
sumă totală de 164.593 de lei cu elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectare şi expertize în perioada 2014-2016, în condiţiile în care acestea nu au fost materializate în investiţii;
 
- gestionarea sistemului de semaforizare rutieră de către Confort Urban SRL a fost realizată cu deficienţe, prin încheierea de contracte fără a se prevede cantităţile estimative de lucrări şi prin administrarea defectuoasă a componentelor rezultate rămase în
custodia furnizorului de servicii în urma reparaţiilor efectuate;
 
- la elaborarea şi definitivarea Programului anual de achiziţii publice în perioada 2015-2016 au fost constatate deficienţe cu privire la estimarea valorii de achiziţie şi la identificarea procedurii;
 
- societatea nu a utilizat mijloacele electronice în cota procentuala de 40% din valoarea totala a achiziţiilor finalizate în această perioadă.
 

Măsuri dispuse de Camera de Conturi Constanţa

 
Pentru abaterile identificate, Camera de Conturi Constanţa a formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta raportul Curţii de Conturi.
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii