Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:16 19 09 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raportul public Camera de Conturi Constanţa a scos la iveală prejudicii mari la primăriile din judeţ (document)

ro

31 Jan, 2020 00:00 3015 Marime text

Curtea de Conturi a României a făcut public raportul pe anul 2018, în care sunt prezentate, într-o manieră sintetică, rezultatele misiunilor de audit public extern (financiar, al performanţei şi de conformitate) efectuate la entităţile cuprinse în programul pe anul 2019, inclusiv rezultatele auditului public extern efectuat de Autoritatea de Audit. Curtea de Conturi înaintează Parlamentului Raportul public anual şi, prin camerele de conturi judeţene, autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, rapoartele anuale referitoare la finanţele publice locale.
 
Raportul prezintă şi rezultatele activităţilor de audit şi control desfăşurate în anul 2019, de către Camera de Conturi Constanţa, asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, în conformitate cu Programul de activitate pe anul 2019, aprobat de Plenul Curţii de Conturi, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
 
La nivelul Camerei de Conturi Constanţa, prin Programul de control şi audit al Curţii de Conturi pe anul 2018, s-a prevăzut desfăşurarea unui număr total de 36 misiuni de audit/control, la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa, la ordonatori terţiari de credite ai bugetelor locale ori la regii autonome aflate sub autoritatea unităţilor administrativ teritoriale.
 
Din totalul de 36 de acţiuni programate a se efectua în anul 2019, 29 sunt acţiuni de audit financiar (80,56%), 4 reprezintă acţiuni de control (11,11%) şi 3 acţiuni (8,33%) de audit al performanţei. S-au efectuat, de asemenea, 106 acţiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie. Pentru remedierea abaterilor de la reglementările legale în domeniile financiar, contabil şi fiscal, au fost stabilite 148 de măsuri prin 24 de decizii comunicate entităţilor verificate.
 
Urmare a acţiunilor de audit financiar şi control (audit de conformitate) desfăşurate în anul 2019 la unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Constanţa şi la entităţile din subordinea acestora, au fost constatate abateri care au avut consecinţe în neîncasarea a 7.064 mii lei venituri suplimentare şi crearea unor prejudicii în sumă de 17.290 mii lei. De asemenea, au fost constatate şi consemnate în actele de control şi abateri care nu au determinat producerea de prejudicii sau venituri suplimentare, reprezentând o valoare de 108.535 mii lei.
 
Urmare a acţiunilor de audit financiar şi control efectuate, au rezultat abateri care au generat neîncasarea unor venituri la bugetele publice în sumă de 7.064 mii lei, efectuarea unor cheltuieli nelegale în sumă de 17.290 mii lei şi a unor abateri cu caracter financiar-contabil, în sumă de 108.535 mii lei.
 

Structura şi execuţia bugetului pe judeţul Constanţa

 
Potrivit datelor transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Judeţului Constanţa, în anul 2018, structura şi execuţia bugetului pe ansamblul judeţului se prezintă astfel:
- Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţului; venituri - 1.921.040 mii lei, cheltuieli -  2.015.256 mii lei, excedent/deficit - 94.216 mii lei;
- Bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii: venituri - 668.018 mii lei, cheltuieli - 674.907 mii lei, excedent/deficit - 6.889 mii lei;

- Bugetele împrumuturilor externe: venituri - 34.268 mii lei, cheltuieli -  34.268 mii lei, excedent/deficit - 0 lei;
- Bugetele împrumuturilor interne: venituri - 46.633 mii lei, cheltuieli - 11.930 mii lei, excedent/deficit - 34.703 mii lei;
- Bugetele fondurilor externe nerambursabile: venituri -  249 mii lei, cheltuieli - 243 mii lei, excedent/deficit - 6 mii lei.
 
Se constată, astfel, că veniturile realizate ale bugetelor locale formate din impozite, taxe, alte venituri, cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, subvenţii precum şi sume primite de la UE realizate la finele anului 2018 sunt în sumă de 2.670.208 mii lei, fiind inferioare volumului de plăţi de 2.736.604 mii lei, astfel că la acest nivel a fost înregistrat un deficit de 66.396 mii lei.
 

Execuţia sintetică a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale, 2018

 
Bugetul local pe ansamblul judeţului Constanţa cuprinde totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi bugetul propriu al judeţului Constanţa, aşa cum sunt definite de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile bugetelor locale se constituie din venituri proprii (formate din impozite taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit), sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete, donaţii şi sponsorizări iar, potrivit art.23 al aceluiaşi act normativ, ordonatorii de credite ai bugetelor locale, răspund de elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, precum şi de urmărirea modului de realizare a acestuia.
 
Potrivit datelor transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Judeţului Constanţa, în anul 2018, la venituri, prevederile bugetare anuale definitive ale bugetelor locale au însumat 2.585.439 mii lei, în timp ce încasările realizate au fost în valoare de 1.921.040 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 74,30% din prevederile bugetare anuale definitive. Sintetic, execuţia veniturilor bugetelor locale pe anul 2018 la nivelul judeţului: prevederi iniţiale - 1.927.633 mii lei, prevederi definitive - 2.585.439 mii lei, încasări - 1.921.040 mii lei, % încasări din prevederi iniţiale - 99,66 mii lei şi % încasări din prevederi definitive - 74,30 mii lei.
 

Cheltuielile bugetelor locale

 
La nivelul judeţului Constanţa, pentru anul bugetar 2018, în bugetele locale, sumele prevăzute definitiv a se efectua, în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin bugetele respective, au fost de 3.156.215 mii lei, nivelul plăţilor efectuate fiind de 2.015.259 mii lei, adică un procent de 63,85 % din prevederile bugetare anuale definitive.
 

Concluzii şi recomandări

 
Misiunile de audit public extern pentru exerciţiul bugetar al anului 2018 şi acţiunile de control tematic organizate şi desfăşurate în anul 2019 au arătat că părţile implicate în procesul bunei guvernanţe, deşi nu au acţionat întotdeauna în conformitate cu principiile legalităţii,
regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, au manifestat o preocupare crescută pentru asigurarea acurateţei datelor din situaţiile financiare şi pentru un management financiar guvernat de buna gestiune economico-financiară.
 
Opiniile de audit formulate de auditorii publici externi în rapoartele de audit financiar întocmite precum şi volumul mai redus de abateri de la legalitate şi regularitate constatate faţă de anii anteriori reflectă o îmbunătăţire a modului de gestionare a finanţelor publice locale şi a patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. Conducerile entităţilor publice auditate au dovedit,
în general, o percepţie pozitivă, corectă şi constructivă asupra stărilor de fapt constatate de echipele de auditori publici externi.
 
Recunoaşterea rolului auditului public intern este o altă condiţie, înţeleasă de managementul entităţilor verificate, pentru o dezvoltare temeinică şi durabilă a entităţilor de nivel local, scopul şi rolul acestuia fiind ca prin formularea de evaluări obiective şi lipsite de prejudecăţi,
asupra gradului de efectivitate şi responsabilitate al gestionării resurselor publice pentru obţinerea rezultatelor scontate, auditorii publici să ajute organizaţiile publice să îmbunătăţească latura
operativă şi să insufle încrederea în rândul cetăţenilor şi al celorlalte părţi interesate.
 
Pentru o dezvoltare temeinică şi durabilă a entităţilor de nivel local este recomandat a se lua măsuri pe mai multe planuri:
- Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către unităţile administrativ-teritoriale;
- Promovarea integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă; Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare cu accent pe gestionarea relaţiilor cu publicul şi massmedia;
- Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial;
- Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice şi a mediului de afaceri prin formarea profesională continuă a resurselor umane;
- Orientarea spre satisfacerea nevoilor cetăţenilor;
- Accelerarea proceselor de creştere a calităţii, performanţelor şi competitivităţii serviciilor publice, îndeosebi a celor de salubritate, transport şi energetice;
- Întărirea capacităţii autorităţilor locale şi instituţiilor publice pentru accesarea, administrarea şi gestionarea fondurilor europene;
- Formarea abilităţilor de pregătire şi întocmire a cererilor de finanţare;
- Efectuarea managementului de proiect;
- Implementarea proiectului şi a
managementului financiar al acestuia.
 
Performanţă economică şi financiară în administraţia publică locală prin elaborarea bugetelor multianuale (pe programe) la nivelul colectivităţilor teritoriale; promovarea serviciilor publice electronice; aplicarea indicatorilor de performanţă.
 
În secţiunea „Documente“ puteţ i consulta Raportul public pe anul 2018, efectuat de Curtea de Conturi Constanţa.
 
Citeşte şi:
 
Raportul de activitate pe 2019 ​al Curţii de Conturi a României Câte instituţii publice au fost audiate şi câte abateri au fost constatate

Raport Curtea de Conturi. Pavilionul Expoziţional şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, vaci de muls pentru nişte privaţi, în dauna Consiliului Judeţean Constanţa (document)

Raport al Curţii de Conturi Consiliul Judeţean Constanţa, plăţi nelegale către ASCS Farul Constanţa şi Asociaţia Terra Semper Fidelis (document) (I)

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii