Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:21 14 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Jale la Direcţia de Pază Judeţeană! Rezultatele auditului (document)

ro

03 Feb, 2017 00:00 1428 Marime text
Numeroase instituţii constănţene au fost luate la puricat în 2016 de către Camera de Conturi în ceea ce priveşte activitatea economică din anul precedent controlului. Nici Direcţia de Pază Judeţeană Constanţa nu a scăpat de controlul Curţii de Conturi, care a vizat „Audiul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale instituţiilor publice de interes local finanţate integral sau parţial din bugetele locale“.
 
Controlul de la Direcţia de Pază Judeţeană Constanţa a fost efectuat în perioada 17.02.2016 - 18.03.2016, fiind constatate mai multe abateri în ceea ce priveşte elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2015, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat.
 
Astfel, conform raportului publicat de Curtea de Conturi, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 a fost aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Constanţa, cu un rezultat financiar negativ: fundamentarea veniturilor nu a avut la bază un calcul sau o analiză realistă din care să rezulte posibilitatea încasării acestora la nivelul previzionat. De asemenea, din datele evidenţiate în contul de execuţie s-a constatat că veniturile prevăzute şi aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli au fost supraestimate cu 52%.
 
La 31.12.2015 s-au constatat neconcordanţe între soldul contului de furnizori din balanţa de verificare şi sumele înscrise în formularul-Anexa 30b la situaţiile financiare. De asemenea, creditele bugetare şi angajamentele bugetare, legale şi de plătit nu sunt evidenţiate în conturi extrabilanţiere din grupa 80, respectiv „Credite bugetare aprobate“, „Credite deschise de repartizat“, „Angajamente bugetare“, „Angajamente legale“, „Angajamente de plată“, „Credite de angajament aprobate“ şi „Credite de angajament angajate“, provocând un prejudiciu de 76.000 de lei, se arată în raportul Curţii de Conturi.
 
De asemenea, „s-a constatat că pentru reţinerea şi eliberarea garanţiilor gestionare ale angajaţilor nu este organizată o evidenţă contabilă analitică. Astfel, contul „Garanţii materiale“ prezintă la 31.12.2015 un disponibil în conturile CEC BANK în valoare de 204.207 lei, reprezentând garanţii materiale ale angajaţilor (la nivelul unui salariu) în valoare de 172.140 de lei şi conturi individuale de garanţii în valoare de 32.067 de lei, însă, la solicitarea auditorilor, entitatea nu a fost în măsură să prezinte componenţa exactă a soldului respectiv“, potrivit documentului.
 
În plus, s-a constatat neconstituirea şi neevidenţierea în contabilitate a provizioanelor în sumă de 1.172.030 de lei pe seama unor clienţi incerţi sau pentru care s-a înaintat acţiune în instanţă, reprezentând sume cuvenite şi neîncasate la data de 31.12.2015, provocând un prejudiciu de 1.172.000 de lei. Mai mult decât atât, s-a constatat că entitatea nu a prezentat în anexe la situaţiile financiare, titlurile de participare (părţi sociale) la capitalul social al societăţilor comerciale asupra cărora deţine controlul. Mai precis, entitatea deţine calitatea de asociat unic, cu o pondere de 100% în capitalul social al SC Divizia de Pază SRL, precum şi calitatea de asociat minoritar, cu o pondere de 30% în capitalul SC Divizia Logistic SRL.
 
În urma aceluiaşi control, s-a constatat că pentru persoana nominalizată de directorul general al Direcţiei de Pază a Judeţului Constanţa să exercite viza de control financiar preventiv nu a fost obţinut avizul din partea Consiliului Judeţean Constanţa în calitate de ordonator principal de credite. De asemenea, s-a constatat că nici evaluarea profesională a activităţii persoanei care exercită viza de CFP nu s-a realizat conform prevederilor legale.

În plus, entitatea a creat un post de auditor public intern pe care l-a ocupat fără a înştiinţa ordonatorul principal de credite cu privire la acest lucru, deşi organigrama entităţii a fost aprobată de ordonatorul principal de credite Consiliul Judeţean Constanta (CJC), iar la nivelul CJC funcţionează o direcţie de audit intern care are atribuţii pe linia efectuării misiunilor de audit intern la entităţile subordonate.
 
Mai grav, „entitatea nu a calculat penalităţi contractuale în sumă de 64.580 de lei în cazul contractelor de pază încheiate cu mai mulţi beneficiari ai serviciilor de pază, cauzând prejudicii de 65.000 de lei“. De asemenea, în anul 2015 nu au fost evidenţiate integral, nu au fost urmărite ori încasate venituri din prestări de cursuri de formare profesională în meseria de agent de securitate, în sumă estimată de 7.801 lei.
 
În acelaşi raport se mai subliniază că salariaţii Curţii de Conturi au constatat că s-au efectuat plăţi în sumă de 5.320 de lei fără documente justificative şi fără ca serviciul (cursuri de formare profesională) să fi fost prestat. Suma respectivă a fost recuperată la cinci luni de la data plăţii, echipa de audit calculând accesorii de plată, în sumă de 532 de lei (5.320 de lei x 5 luni x 2%/lună), provocând un prejudiciu estimat de 1.000 de lei. 
 
„S-a constatat prejudicierea bugetului instituţiei cu suma totală estimată de 427.867 de lei prin angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata de cheltuieli cu drepturi de personal necuvenite, peste nivelurile legal stabilite, prin menţinerea în salariile de bază a salariilor de merit acordate anterior (în anul 2009) şi după împlinirea perioadei de un an pentru care acestea au fost acordate, precum şi prin majorarea nejustificată, neunitară şi nelegală a salariilor de bază“, provocând un prejudiciu estimat de 428.000 de lei.
 
De asemenea, s-a constatat plata în anul 2015 de ore suplimentare şi pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, care, potrivit legii, trebuia compensată cu timp liber corespunzător, ceea ce a dus la prejudicierea bugetului entităţii cu suma estimată de 295.407 lei, la care se adaugă contribuţiile datorate de angajator.
 
Conform aceluiaşi raport, în anul 2015 persoane din cadrul entităţii au beneficiat nelegal atât de salariu pentru timpul efectiv lucrat (luna întreagă), cât şi de indemnizaţie de concediu aferentă anului 2014, reprezentând concediu neefectuat, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat fiind permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Valoarea estimată a prejudiciului - 70.661 de lei.
 
„La 31.12.2015, entitatea înregistra restanţe la plata salariilor în valoare de 580.078 de lei, din care 558.905 lei pentru plata contribuţiilor aferente lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie 2015, care au fost stopate la sursă şi neachitate, şi 21.173 de lei reprezentând accesorii calculate de ANAF“, se mai arată în raportul Curţii de Conturi. Suma estimată a prejudiciului este de 21.000 de lei.
 
Contractele colective şi individuale de muncă încheiate între conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor/personalul angajat, cuprind clauze care excedează cadrul legal sau nu se ridică la nivelul prevăzut de acesta, astfel că unele dintre aceste clauze au determinat efectuarea de cheltuieli nelegale pe parcursul execuţiei bugetare anuale sau au privat angajaţii instituţiei de promovare profesională, potrivit legii.
 
În plus, „deşi prin HCJ nr. 198/09.07.2009 s-a hotărât numirea unei persoane în funcţia de director până la ocuparea prin concurs a postului, nici până la data efectuării auditului, unitatea administrativ-teritorială judeţeană Constanţa, în calitate de ordonator ierarhic superior, nu a demarat procedura de concurs şi nu a organizat concursul pentru ocuparea funcţiei de director general. De menţionat că directorul Direcţiei de Pază a Judeţului Constanta, asociat unic în SC Divizia de Pază SRL, deţine în această firmă calitatea de administrator, precum şi pe cea de director general. În plus, acesta deţine aceleaşi funcţii - de administrator şi director general - şi în cadrul SC Divizia Logistic SRL“, se mai subliniază în documentul menţionat.
 
Acelaşi raport evidenţiază faptul că, în perioada 2015-2016, drepturile salariale au fost achitate angajaţilor cu întârziere faţă de termenul prevăzut în contractul de muncă. Contribuţiile angajaţilor au fost reţinute la sursă, în timp ce plata efectivă a acestora şi a contribuţiilor datorate de angajator către bugetele publice s-a efectuat, contrar legii, după data plăţii salariilor, la intervale de 8, 32 şi 101 zile. Acest fapt a determinat consecinţe sociale, prin fenomenul de fluctuaţie de personal, dar şi consecinţe economice prin stabilirea de prejudicii în bugetul instituţiei.
 
„Lunar au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite cheltuieli de protocol în sume ce variază între 300 şi 500 de lei. Având în vedere faptul că entitatea este o instituţie finanţată integral din venituri proprii, trebuia să stabilească normative proprii pentru acest tip de cheltuieli, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, astfel încât să respecte prevederile Ordonanţei nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice“, prejudiciul provocat fiind de 4.000 de lei, conform raportului.
 
Auditul mai arată că s-a plătit în anul 2015 suma de 3.453 de lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de energie termică pentru un spaţiu pentru care nu există vreun document încheiat cu proprietarul acestuia din care să rezulte că entitatea are în folosinţă spaţiul respectiv, scopul pentru care i-a fost repartizat şi dacă are obligaţia achitării utilităţilor. S-au efectuat în anul 2015 plăţi nelegale pentru achiziţionarea combustibilului aferent deplasărilor efectuate de persoane angajate ale entităţii cu autoturisme care nu sunt înregistrate în patrimoniul Direcţiei de Pază, prejudiciul fiind de 39.000 de lei. 
 
Mai mult decât atât, deşi la nivelul entităţii este organizată o structură aferentă consilierului juridic, ocupată de un consilier juridic, în perioada 2013-2015 s-au contractat şi plătit nelegal unui cabinet, individual de avocatură servicii de asistenţă juridică în sumă de 13.856 de lei, fără acordul ordonatorului principal de credite, nerespectându-se astfel prevederile OUG nr. 26/2012, prejudiciul estimat calculat fiind de 14.000 de lei.
 
„Entitatea a încheiat contracte de comodat pentru cedarea folosinţei gratuite a unor spaţii din cadrul imobilului în care îşi desfăşoară activitatea, proprietate a Consiliului Judeţean Constanţa. Pe lângă inadvertenţele legate de data încheierii contractelor, prin încheierea acestor contracte de comodat au fost încălcate prevederile Legii privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, deoarece în relaţia entităţii cu cei doi agenţi economici, unica formă legal prevăzută cu privire la utilizarea unui bun proprietate publică este închirierea sau concesiunea respectivului bun.
 
Haos în evidenţele SC Divizia de Pază SRL şi SC Divizia Logistic SRL
 
Entitatea auditată a înfiinţat, contrar prevederilor legale, doi agenţi economici (SC Divizia de Pază SRL şi SC Divizia Logistic SRL), deoarece singura entitate care ar fi putut înfiinţa agenţi economici cu capital integral de stat sau al unei unităţi administrativ-teritoriale era UATJ Constanţa, în calitate de autoritate a administraţiei publice judeţene şi ordonator principal de credite. Mai mult decât atât, SC Divizia de Pază SRL a înfiinţat în cursul anului 2011 o altă societate comercială, respectiv SC Divizia Logistic SRL, având ca obiect principal de activitate „comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei“. Cele două societăţi au funcţionat numai pe pierdere, afectând performanţa financiară a entităţii auditate, iar la data auditului, conform datelor furnizate de AJFP Constanţa, erau în insolvenţă, conform aceluiaşi raport.
 
Contractele de asociere în participaţiune încheiate de entitate cu Divizia de Pază SRL constituie un risc pentru Direcţia de Pază Judeţeană Constanţa, în condiţiile în care instituţia trebuie să participe şi la pierderea societăţii comerciale, după cum s-a stabilit în clauzele contractuale din cuprinsul contractelor de asociere în participaţiune. S-a constatat că nu s-a ţinut o evidenţă contabilă distinctă pentru asocierile încheiate, astfel că nu se poate monitoriza cu certitudine cuantumul cheltuielilor incluse de „asociat“ în decont şi nici dacă venitul repartizat este corect stabilit.
 
Raportul mai arată că în perioada verificată s-au efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi printr-o bancă comercială, contrar prevederilor legale aplicabile instituţiilor publice care impun obligativitatea derulării operaţiunilor menţionate numai prin unităţile Trezoreriei Statului. De asemenea, s-a constatat achiziţionarea de bunuri şi servicii cu nerespectarea principiilor de eficienţă, economicitate şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice, plătind doi furnizori pentru furnizarea unor servicii informatice de evidenţă financiar-contabilă similare. La nivelul entităţii nu sunt parcurse corespunzător fazele de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare; nu este desemnată o persoană pentru parcurgerea fazei de „lichidare“, astfel încât să se asigure separarea atribuţiilor, faţă de contabilul-şef care acordă şi viza de control financiar preventiv (CFP).
 
Din documentele analizate rezultă că aplicarea vizei de CFP nu asigură verificarea corespunzătoare a documentelor care generează plăţi din fondurile publice. Prejudiciul estimat în acest caz este de 213.000 de lei, se mai arată în document.
 
„Nu au fost respectate prevederile legale cu privire la organizarea şi efectuarea inventarierii anuale, rezultatele inventarierii nu au fost consemnate de către comisia de inventariere într-un proces-verbal, Registrul inventar a fost întocmit incorect. Ordonatorul de credite al entităţii a elaborat decizii pentru constituirea de subcomisii de inventariere în vederea efectuării lucrărilor de inventariere, însă comisia centrală de inventariere nu a coordonat corespunzător întreaga acţiune, astfel că nu există certitudine în ce priveşte realitatea şi exactitatea patrimoniului, precum şi a datelor reflectate în situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2015“, se mai precizează în raportul Curţii de Conturi.
 
În document sunt prevăzute şi măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Constanţa: „Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor“.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta raportul întocmit de Camera de Conturi Constanţa în urma controlului de la Direcţia de Pază Judeţeană Constanţa.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii