Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:20 23 09 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce a găsit Curtea de Conturi în cadrul verificărilor făcute la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa (document)

ro

31 Jan, 2020 00:00 2679 Marime text

Curtea de Conturi Constanţa a prezentat sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa. Perioada efectuării acţiunii de audit este 21.01-2019-28.02.2019.
 
Conform tabelului privind veniturile şi cheltuielile spitalului, au fost găsite abateri de 11.121 mii lei, iar venituri suplimentare au fost în valoare de 3.562 mii lei.
 
Printre obiectivele verificate de către Curtea de Conturi se numără:
1. Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2018, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat. Au fost găsite următoarele abateri:
a. În anul 2018 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa nu a constituit fondul de dezvoltare şi nu a întocmit bugetul fondului de dezvoltare cu toate că, potrivit situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2017, dispunea de  surse legale ce trebuiau avute în vedere la constituirea acestui fond: sume rezultate din închirieri, sume rezultate din valorificarea unor bunuri, cotă parte din amortizarea medie lunară a anului precedent, cotă parte din excedent. Suma estimată a abaterii – 7.951.000 lei.
 
b. S-a constatat că în perioada 2016-2018, bugetul de venituri şi cheltuieli elaborat la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa nu s-a realizat în mod distinct pe fiecare secţie în parte.
 
2. Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare:
a. Deficienţe în organizarea evidenţei contabile şi gestionare a consumurilor de medicamente, materiale sanitare şi reactivi. Deficienţe în organizarea evidenţei contabile şi gestionare la nivel de programe de sănătate şi eficienţa scăzută a utilizării  bunurilor achiziţionate cu această destinaţie. Scăderea din  gestiunea farmacie a spitalului a unor medicamente/vaccinuri expirate urmare utilizării ineficiente a acestora.
 
b. S-a constatat că au fost efectuate plăţi pentru cheltuieli de pregătire profesională ale salariaţilor –medici, care au fost înregistrate eronat direct pe cheltuieli fără a se urmări dacă au fost justificate cu certificate de participant/absolvent, în unele cazuri cursanţii nefinalizând cursurile plătite de spital. Valoarea abaterii este în sumă de 92.970 lei reprezentând cheltuieli efectuate fără documente justificative din care să rezulte dacă serviciile de pregătire profesională în cauză au fost prestate.
 

c. S-a constatat că înregistrarea consumurilor de combustibil în evidenţa contabilă s-a efectuat eronat la alimentarea cu combustibil a autoturismelor şi a celorlalte mijloace auto care constituie parcul auto din dotare şi nu pe baza unor centralizatoare privind kilometrii parcurşi aşa cum rezultă din FAZ-urile întocmite şi având în vedere stocul în rezervor.
 
d. S-a constatat că au fost efectuate cheltuieli în sumă de 754.218 lei care nu au fost comunicate UATJ Constanţa în vederea majorării valorii mijlocului fix.
 
 
e. Au fost identificate bunuri de natura terenurilor şi construcţiilor în valoare de 87.190.969 lei primite în folosinţă de la Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa pe care spitalul nu le-a înregistrat în evidenţa extracontabilă.
 
3. Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern):
a. Din verificarea modului de proiectare şi implementare a sistemului de control intern s-a constatat că nu a fost actualizată lista obiectivelor, activităţilor şi indicatorilor de performanţă şi nu în toate cazurile au fost analizate riscurile care pot să afecteze buna desfăşurare a activităţii pentru  dispunerea de măsuri pentru reducerea acestora la un nivel acceptabil. Nu s-au actualizat registrele riscurilor pentru mai multe activităţi: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli pentru prestări servicii medicale pe baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu medici (persoane fizice, cabinete medicale individuale sau organizaţi ca SRL) pe locul posturilor vacante de personal medical – medici; evidenţa contabilă şi gestionară privind consumurile de medicamente, materiale sanitare şi reactivi; evidenţa contabilă a consumurilor de combustibil.
 
b. Nu a fost stabilită o procedură privind utilizarea şi păstrarea formularelor cu regim special, ceea ce poate avea consecinţe în pierderea, sustragere sau chiar utilizarea nelegală a acestora.
 
4. Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege
a. În urma verificării modului de evidenţiere, urmărire şi încasare a veniturilor aferente serviciile medicale prestate în anul 2018 s-a constatat că acestea au fost facturate către CJAS Constanţa doar la nivelul sumelor contractate cu aceasta şi nu la nivelul realizărilor efective de prestaţii medicale validate, diferenţa fiind în sumă de 3.543.347 lei.
 
b. Entitatea nu a analizat şi clarificat la finele exerciţiului financiar al anului 2018  creanţele care aveau o vechime mai mare de 3 ani, astfel că au fost menţinute nejustificat sume în contul „Creditori” şi concomitent în contul „Disponibil pentru sume de mandat” reprezentând garanţii de bună execuţie şi garanţii de participare la licitaţie nerestituite în termenul de prescripţie în valoare totală de 75.383 lei.
 
c. În urma verificării modului de evidenţiere, urmărire şi încasare a veniturilor proprii reprezentând serviciile medicale de spitalizare continuă prestate de SCJU Constanţa în anul 2018, se constată că un număr de 4 pacienţi care nu aveau calitatea de asiguraţi au beneficiat de serviciile medicale în regim de spitalizare continuă, fără a se înregistra, urmări şi încasa contravaloarea acestora de la persoanele în cauză.
 
d. În urma verificării modului de evidenţiere, urmărire şi încasare a veniturilor proprii reprezentând serviciile medicale de spitalizare continuă prestate de SCJU Constanţa în anul 2018, se constată că pentru prestaţiile medicale spitaliceşti efectuate la un număr de 3112 cazuri există unele erori,  inadvertenţe şi neconcordanţe ale transmiterii datelor de sistem în vederea validării fie de către Școala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, fie de Casa Judeţeană de Sănătate. Deşi entitatea a efectuat, în cazurile respective, servicii medicale spitaliceşti, acestea neîntrunind condiţiile de validare, nu au putut fi înregistrate în evidenţa contabilă ca prestaţii efective.
 
e. Nerealizarea unor venituri reprezentând majorări de întârziere la plată, în cazul unor contractele de concesiune/ închiriere spaţii aparţinând domeniului public judeţean, încheiate de SCJU Constanţa. De asemenea, s-a constatat că veniturile realizate urmare închirierii unor spaţii cu destinaţia de locuinţe pentru salariaţii –medici – ai SCJU Constanţa, au la bază tarifele aprobate în anul 2014, neactualizate în funcţie de rata anuală a inflaţiei, aşa cum prevede legea. Au fost estimate venituri suplimentare în sumă de 23.836 lei.
 
f. S-a constatat că Serviciul Clinic de Medicină Legală nu a stabilit şi încasat contravaloarea a 68 certificate constatatoare de deces, pentru întocmirea actelor medico-legale în vederea declarării decesului în faţa instituţiilor publice, pentru persoanele fără aparţinători, respectiv fără identitate sau pentru cazurile sociale, dispuse de către organele de cercetare penală în vederea efectuării unor servicii specifice care intră în sfera de competenţă a serviciului de medicină legală.
 
5. Calitatea gestiunii economico-financiare:
a. Nu au fost inventariate toate bunurile din patrimoniu, respectiv nu au fost inventariate bunurile de natura activelor fixe necorporale – licenţe, programe - în valoare, potrivit evidenţei contabile, de peste 790 mii lei, ultima inventariere fiind efectuată în anul 2013. Nu au fost inventariate formularele cu regim special (chitanţiere, bilete de trimitere pentru RMN, CT) aflate pe locuri de folosinţă – gestiuni. Nu au fost inventariate bunurile primite în comodat (ambulanţă de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa), bunurile primite în folosinţă de la ISU (un număr de 21 ambulanţe şi autospeciale), bunurile date în custodie – medicamente şi aparatură medicală - către un agent economic. Nu au fost inventariate investiţiile în curs de execuţie la care trebuie să se menţioneze pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului, gradul de realizare al acestora. Unele bunuri de natura mijloacelor de transport nu au fost inventariate pe locuri de folosinţă, respectiv toate sunt trecute ca inventariate în gestiunea ”administrativului” deşi 9 mijloace de transport  în valoare de peste 800 mii lei, sunt date în folosinţă şi sunt gestionate de către conducătorii auto.
 
b. Nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte ocuparea temporară a funcţiilor de conducere de către un număr de 14 persoane din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap Andrei”, fără ca posturile acestora să fie ocupate prin concurs.
 
c. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli materiale pentru prestări servicii medicale pe baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu medici (persoane fizice, cabinete medicale individuale sau organizaţi ca SRL) pe locul posturilor vacante de personal medical (medici). Nu sa procedat la efectuarea  anuală a unei analize a necesarului de medici angajaţi cu contract de prestări servicii şi scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru a se reflecta corect în contul de execuţie cheltuielile de natură salarială.
 
d. Pentru activitatea de laborator analize medicale, entitatea a încheiat în anul 2010 un contract de concesiune a serviciului de analize medicale de laborator. S-a constatat că anexele care însoţesc factura, respectiv informaţiile despre beneficiari (pacienţi), nu au fost verificate în vederea certificării acestora la nivel de secţii, fiind confirmată valoarea globală la nivel de secţie. Faţă de această situaţie, nu s-a verificat căror foi de observaţii le corespund serviciile decontate. Echipa de audit a constatat că există riscuri în ceea ce priveşte realitatea contravalorii analizelor plătite concesionarului, aferente deconturilor lunare înaintate de prestator. Valoarea serviciilor paraclinice de laborator decontate în luna septembrie 2018 fără ca acestea să fie certificate/identificate ca fiind în totalitate aferente pacienţilor spitalizaţi este de 784.449 lei.
 
e. La nivelul spitalului nu s-a procedat la înregistrarea, urmărirea şi încasarea sumelor de recuperat de la persoane care au adus prejudicii sau daune sănătăţii altor persoane în urma unor accidente rutiere şi vătămări corporale, fiind vorba de suma de 1.538.000 lei.
 
Măsurile luate operativ de conducerea entităţii auditate pentru înlăturarea deficienţelor constatate sunt următoarele:
1. În timpul misiunii de audit entitatea a calculat şi a întocmit fondul de dezvoltare al spitalului în valoare de 7.951.352 lei;
2. Pentru cheltuielile de pregătire profesională ale salariaţilor –medici, s-a procedat la solicitarea certificatelor de participare la cursuri şi la înregistrarea corectă în contabilitate a sumei de 46 mii lei reprezentând contravaloarea cursului neîncheiat;
3. S-a solicitat de către Direcţia financiar-contabilitate emiterea unei proceduri privind activitatea parcului auto;
4. Pentru cheltuielile în sumă de 754.218 lei, s-a transmis la UATJ Constanta adresă în vederea înregistrării activului fix rezultat;
5. Entitatea a întocmit situaţia privind bunurile de natura terenurilor şi construcţiilor primite în folosinţă de la UATJ Constanta în valoare totală de 87.190.969 lei;
6. În timpul misiunii de audit entitatea a calculat sumele de încasat cu titlu de majorări de întârziere la plată şi diferenţe chirii din neaplicarea ratei anuale a inflaţiei şi s-au întocmit în unele cazuri facturi. De asemenea, pentru cele 68 certificate constatatoare de deces entitatea a emis facturi;
7. Pentru garanţiile de bună execuţie şi garanţiile de participare la licitaţie nerestituite în termenul de prescripţie de trei ani, în timpul misiunii de audit entitatea a calculat sumele care sunt în afara termenului de prescripţie, le-a înregistrat prin notă contabilă şi transferat cu ordin de plată;
8. În timpul controlului entitatea a demarat acţiunea de clarificare a sumelor de încasat reprezentând servicii medicale spitaliceşti acordate persoanelor cărora le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane în urma unor accidente rutiere şi vătămări corporale.
 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate şi urmărirea şi încasarea veniturilor.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii