Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
20:29 24 05 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

ro

15 Apr, 2024 17:17 1188 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța (UM 02175 Constanța) din MApN organizează concurs de ocupare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual, pe durată nedeterminată, de îngrijitoare/personal auxiliar sanitar din Secția Chirurgie generală.
 
Denumirea postului și structura din care face parte:

-Îngrijitoare/Personal auxiliar sanitar din Secția Chirurgie generală;
Număr de posturi: 1 post;
Nivelul postului: funcție de execuție;
Nivelul de studii al postului: Studii generale;
Durata și timpul de lucru: Nedeterminată, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
 
Documente obligatorii pentru întocmirea dosarului de concurs:
 
a) formular de înscriere la concurs -tipizat- în care se va menţiona şi acordul persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care va fi declarată „admisă” la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate și a certificatului de naștere;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, alte adeverințe care să ateste vechimea în muncă ștampilate și semnate de emitent;
f) certificat de cazier judiciar în original sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, precum (dată în faţa secretarului comisiei de concurs/examen). Declarația este valabilă până la data anterioară primei probe de concurs, dată la care se depune certificatul de cazier judiciar original;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european
j) chitanță taxă înscriere concurs/examen = 50 lei (la casieria spitalului);
k) dosar plic.
Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
Condiţii generale:
 
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Condiţii specifice:

a) Fără vechime;
b) nivel de acces la informaţii secret de serviciu, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului:
 
– Dată limită, ora şi locul de depunere a dosarului de concurs: 26.04.2024, ora 15.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa
– Termenul în care se afişează rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 30.04.2024, până la ora 09.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a unităţii;
– Termenul în care se pot depune contestaţiile privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 30.04.2024, până la ora 15.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96;
– Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor selecţiei dosarelor de concurs: 07.05.2024, până la ora 15.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a unităţii;
– Datele de desfăşurare a probelor de concurs : proba practică – 09.05.2024 începând cu ora 10.00 şi interviul – 14.05.2024, începând cu ora 10.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa;
– Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: proba practică – 10.05.2024 până la ora 10.00 şi interviul – 15.05.2024, până la ora 10.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a unităţii;
– Termenele în care se pot depune contestaţiile: proba practică – 13.05.2024 până la ora 10.00 şi interviul – 16.05.2024, până la ora 10.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa;
– Termenele în care se afişează rezultatele contestaţiilor: proba practică – 14.05.2024 până la ora 09.00 şi interviul – 17.05.2024, până la ora 09.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a unităţii;
– Termenul în care se afişează rezultatele finale: 20.05.2024, până la ora 15.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a unităţii.

Tematica și bibliografia:

1. Tehnica îngrijirii bolnavului, Georgeta Baltă şi colaboratorii, Editura medicală;
2. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
3. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;
4. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
5. Primul ajutor – manual, Societatea Naţională de Cruce Roşie;
6. Norme generale şi specifice de protecţia muncii;
7. Legea drepturilor pacientului nr. 46/21.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare
8. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1410/2016, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46 / 21.01.2003.

NOTE:

1. Copiile actelor prevăzute la rubrica documente obligatorii se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității cu acestea;
2. Rezultatele probelor și comunicările privind desfășurarea concursului se afișează la avizierul Spitalului Militar de Urgență Constanța din Bulevardul Mamaia nr. 96, Constanța și pe pagina de internet smuct.ro la secțiunea Anunțuri;
3. Persoană de contact: Plt.adj.pr. ANDREI Atos, telefon 0241660390 interior 107;
4. În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puțin 30 de zile înainte de data susținerii concursului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/înlocuitoare. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare și/sau sub formă republicată.


 
Citește și:
Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța angajează paznic. Detalii
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii