Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
17:59 24 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Locuri de muncă Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” angajează. Detalii

ro

08 Jul, 2024 14:17 805 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

In conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sfăntul Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs urmatoarele posturi vacante:
 
– 1 post Referent specialitate gradul I – Serv. Achizitii
– 1 post Muncitor Necalificat Curte – Serv. Administrativ
– 1 post Muncitor Necalificat Depozite – Serv. Administrativ
– 1 post Muncitor calificat IV Liftier – Serv. Administrativ
 
Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaşte limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autoritații, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.
 
Condiții specifice de participare:
 
– Referent de specialitate gradul I
Condiţii de participare :
– nivelul studiilor – Studii universitare
– domeniul studiilor – economice/juridice/administrative/tehnice
– vechime in specialitatea postului – minim 6 ani si 6 luni
– alte cerințe:
– abilitați, calitați si aptitudini necesare: operativitate, comunicare, lucru in echipă, initiativă, lucru sub presiunea timpului, profesionalism, capacitate de analiză și sinteză a informației, obiectivitate, capacitatea de autoperfecționare, confidențialitate, caracter integru si moral. Abilitatea de a lucra independent cât si in echipă.
 
– Muncitor Necalificat
Condiţii de participare :
– nivelul studiilor – Școala generala
– vechime – nu este cazul
 
– Muncitori Calificat IV– Liftier – Serviciul Administrativ
Condiţii de participare :
– nivelul studiilor – Școala generală
– Curs calificare liftier
– Autorizație liftier
– vechime – nu este cazul
 
Dosarul de înscriere la concurs va conține urmatoarele acte :

a) formular de înscriere la concurs, conform Anexa nr.1;
b) declaratie de consimțamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, conform Anexa nr.2
c) act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate – copie;
d) certificat de casătorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz – copie;
e) certificat de naștere – copie;
f) documente care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului – copie;
g) carnetul de munca, adeverințele eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care sa ateste vechimea in muncă și in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea – copie;
h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (Documentul poate f înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor si care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. In situația in care candidatul solicită expres in formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de unitate.) – original;
i) adeverința medicală care să ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitațile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, in clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătații. Pentru candidații cu dizabilitați, in situația solicitarii de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie insoțita de copia certificatului de încadrare intr-un grad de handicap, emis in condițiile legii) – original;
j) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasă ca nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție sociala, precum si orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in vârstă, persoane cu dizabilitați sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane – original;
k) curriculum vitae, model comun european;
l) asigurare răspundere civila (pentru asistenți medicali) – copie;
m) certificat de membru OAMGMAMR (pentru asistenți medicali) – copie;
n) adeverința OAMGMAMR (pentru asistenții medicali) – original;
o) livret militar, acolo unde este cazul – copie;
p) chitanță plata taxă concurs – original;
q) actele vor fi îndosariate intr-un dosar cu şina in ordinea enumerata in anunț.
 
Concursul se va desfăşura la sediul unitații, astfel :

• până la data de 23.07.2024 – ora 1200 – depunere dosare concurs
• 24.07.2024 ora 1000 – selecție dosare
• 25.07.2024 ora 1000 – afișare rezultate selecție dosare
• până la data de 26.07.2024 ora 1000 – depunere contestații la rezultatele selecției dosarelor
• 29.07.2024 – ora 1000 soluționare contestații selecție dosare
• 29.07.2024 ora 1400 – comunicare rezultate contestații selecție dosare
• 30.07.2024 – ora 1000 – proba scrisă
• 31.07.2024 – ora 1000 – afişare rezultate proba scrisă
• până la data 01.08.2024 – ora 1000 – depunere contestaţii proba scrisă
• 02.08.2024 – ora 1000 soluționare contestații proba scrisă
• 05.08.2024 – ora 1400 – afișare rezultate contestații proba scrisă
• 06.08.2024 – ora 1000 – interviu
• 07.08.2024 – ora 1000 – afișare rezultate proba interviu
• până la data 08.08.2024 ora 1000 – depunere contestații proba interviu
• 09.08.2024 – ora 1000 – soluționare contestații proba interviu
• 09.08.2024 – ora 1400 – afișare rezultate contestații proba interviu
• 12.08.2024 – ora 1000 – afișare rezultate finale.
 
Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgența „Sfăntul Apostol Andrei” , B-dul Tomis, Nr. 145, Constanța .

BIBLIOGRAFIE: REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL I
 
a) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
b) HG nr. 395/2016 – Norme metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 98/2016, forma actualizată;
c) Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, forma actualizată;

BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE LIFTIER
 
1. Legea 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil cu completarile si modificarile ulterioare;
2. Prescriptie Tehnica PT R2-2010;
3. Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in munca cu completarile si modificarile ulterioare;
4. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, catualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
 
BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MUNCITOR NECALIFICAT CURTE SI DEPOZITE
 
1. Legea 53/2010 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Drepturile si obligatiile salariatului;
– Raspunderea Disciplinara;
2. Legea 307 din 12.06.2006 privind apararea impotriva incendiilor;
3. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
– Cap.IV Obligatiile lucratorilor;
 

Citește și:
Angajări Constanța: Posturi vacante la Spitalul Municipal Medgidia. Ce trebuie să știi!
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii