Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
19:19 24 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Posturi vacante la Spitalul Municipal Medgidia. Ce trebuie să știi!

ro

06 Jul, 2024 17:41 855 Marime text
foto: Unsplash Spitalul Municipal Medgidia organizează, în conformitate cu prevederile OMS nr. 166/2023, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea obstetrică-ginecologie – în cadrul Ambulatoriului integrat – Cabinet Obstetrică-ginecologie.

Condiții generale pentru ocuparea postului:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfaăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

– diploma de medic sau diploma de licență în medicină;
– certificat de confirmare în specialitatea obstetrică-ginecologie;
– certificat de membru al Colegiului Medicilor;
– aviz liberă practică pentru anul în curs .

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formularul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de confirmare în specialitate;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordinal 166/2023;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
j) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
k)curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevazute la lit. d) si f) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Taxa de concurs : 150 lei. Plata se face la casieria Spitalului Municipal Medgidia.

Concursul va consta în următoarele etape:

a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazuta in anexa nr. 3 la ordin;( Proba A)
b) proba scrisă;(Proba B)
c) proba clinică/practică;(Proba C)

Rezultatele selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare ( proba D) se afișează cu mențiunea ‘’ admis” sau ‘’respins”, însoțită după caz, de motivul respingerii, la sediul Spitalului și pe site-ul unității.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba practică.
Se pot prezenta la următoarea etapă, numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Concursul pentru ocuparea funcției vacante de medic specialist obstetrică-ginecologie, se va organiza la sediul unității, conform calendarului următor:

Data publicării: 05.07.2024
Data limită depunere dosare: 18.07.2024, ora 11,00.
1. Selecția dosarelor: 19.07.2024;
2. Afișare rezultatelor selecției dosarelor: 22.07.2024;
3. Depunere contestații privind selecția dosarelor: 23.07.2024, ora 11,00;
4. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 24.07.2024.
5. Proba scrisă : 25.07.2024, ora 10,00;
6. Afișare rezultate proba scrisă: 26.07.2024;
7. Depunere contestații pentru proba scrisă: 29.07.2024, ora 11,00;
8. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 30.07.2024.
9. Proba clinică/practică: 31.07.2024, ora 10,00;
10. Afișare rezultate proba clinică/practică: 01.08.2024;
11. Depunere contestații pentru proba clinică/practică: 02.08.2024, ora 11,00;
12. Soluționare contestații proba clinică/practică și comunicare rezultate : 05.08.2024;
13. Afișare rezultate finale: 06.08.2024.

Informații suplimentare se pot obtine de la sediul instituției : Medgidia, Str. Ion Creangă nr.18 si de pe site-ul Spitalului Municipal Medgidia – www.spitalmedgidia.ro

Tematica de concurs și Bibliografia este cea de medic specialist în specialitatea postului și se află pe site-ul Ministerului Sănătății www.ms.ro.
 
 
 
 Un alt post vacant în cadrul spitalului 
 

Spitalul Municipal Medgidia organizează, în conformitate cu prevederile OMS nr. 166/2023, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea chirurgie vasculară – în cadrul Ambulatoriului integrat- Cabinet chirurgie vasculară .

Condiții generale pentru ocuparea postului:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfaăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

– diploma de medic sau diploma de licență în medicină;
– certificat de confirmare în specialitatea chirurgie vasculară;
– certificat de membru al Colegiului Medicilor;
– aviz liberă practică pentru anul în curs .

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formularul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de confirmare în specialitate;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordinal 166/2023;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
j) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
k)curriculum vitae, model comun european.
Documentele prevazute la lit. d) si f) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Taxa de concurs : 150 lei. Plata se face la casieria Spitalului Municipal Medgidia.

Concursul va consta în următoarele etape:

a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazuta in anexa nr. 3 la ordin;( Proba A)
b) proba scrisă;(Proba B)
c) proba clinică/practică;(Proba C)

Rezultatele selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare ( proba D) se afișează cu mențiunea ‘’ admis” sau ‘’respins”, însoțită după caz, de motivul respingerii, la sediul Spitalului și pe site-ul unității.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba practică.

Se pot prezenta la următoarea etapă, numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Concursul pentru ocuparea funcției vacante de medic specialist chirurgie vasculară, se va organiza la sediul unității, conform calendarului următor:
Data publicării: 05.07.2024
Data limită depunere dosare: 18.07.2024, ora 11,00.
1. Selecția dosarelor: 19.07.2024;
2. Afișare rezultatelor selecției dosarelor: 22.07.2024;
3. Depunere contestații privind selecția dosarelor: 23.07.2024, ora 11,00;
4. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 24.07.2024.
5. Proba scrisă : 25.07.2024, ora 10,00;
6. Afișare rezultate proba scrisă: 26.07.2024;
7. Depunere contestații pentru proba scrisă: 29.07.2024, ora 11,00;
8. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 30.07.2024.
9. Proba clinică/practică: 31.07.2024, ora 10,00;
10. Afișare rezultate proba clinică/practică: 01.08.2024;
11. Depunere contestații pentru proba clinică/practică: 02.08.2024, ora 11,00;
12. Soluționare contestații proba clinică/practică și comunicare rezultate : 05.08.2024;
13. Afișare rezultate finale: 06.08.2024.

Informații suplimentare se pot obtine de la sediul instituției : Medgidia, Str. Ion Creangă nr.18 si de pe site-ul Spitalului Municipal Medgidia – www.spitalmedgidia.ro

Tematica de concurs și Bibliografia este cea de medic specialist în specialitatea postului și se află pe site-ul Ministerului Sănătății www.ms.ro.


Citește și:

Angajări ConstanțaPosturi libere la Spitalul Municipal Medgidia! Vezi dacă îndeplinești cerințele
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii