Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:47 19 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Dosarul Combat Press SRL Cum a pierdut Consiliul Judeţean Constanţa în faţa lui Nicuşor Constantinescu (document)

ro

23 Sep, 2019 00:00 672 Marime text

Unitatea Administrativ-Teritorială a Judeţului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa l-au chemat în instanţă pe Nicuşor Daniel Constantinescu, fostul preşedinte al CJC, în dosarul 3245/118/2018. În prezent, Nicuşor Constantinescu, fostul şef al CJC, se află în detenţie, el fiind condamnat definitiv la zece ani de închisoare.

Prin cererea adresată, reclamanţii Unitatea Administrativ-Teritorială a Judeţului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa au învestit Tribunalul Constanţa, ca instanţă de fond, în contradictoriu cu pârâtul Nicuşor Daniel Constantinescu, fostul preşedinte al CJC, cu soluţionarea unei acţiuni civile.

Conform datelor oficiale, CJC a solicitat obligarea lui Nicuşor Daniel Constantinescu la plata unei sume de bani, reprezentând debit principal, contravaloarea unui presupus prejudiciu cauzat bugetului judeţean prin efectuarea de plăţi aparent nelegale către SC Combat Press SRL pentru servicii de informare în presa scrisă în baza contractelor nr.6426/04.04.2011 şi nr.xxxxx/13.02.2012 în perioada anului 2012, la care se adaugă accesorii în sumă de 9.454,15 lei calculate de către auditorii publici externi până la data de 30.06.2013, precum şi la plata în continuare a accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, la debitul principal, începând cu data de 01.07.2013 şi până la data achitării în totalitate a debitului principal.

Citeşte şi:

Marcă de ziar din Constanţa scoasă la vânzare!

În continuare, CJC a cerut ca Nicuşor Daniel Constantinescu să fie obligat la plata sumei de 479.790 lei reprezentând debit principal, contravaloarea prejudiciului cauzat de pârât bugetului judeţean prin efectuarea de plăţi aparent nelegale pentru servicii de informare în presa scrisă, în baza contractelor subsecvente nr.(…)/13.02.2012 şi nr. xxxxx/13.09.2013 în perioada ianuarie 2013-mai 2014, contracte ce au fost încheiate în baza Acordului-cadru de servicii nr.xxxxx/04 .09.2012 intervenit între părţi, la care se adaugă accesorii în sumă de 92.205,16 lei calculate de către auditorii publici externi de la 01.01.2013 până la data de 30.06.2014, precum şi la plata în continuare a accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, la debitul principal, începând cu data de 01.07.2014 şi până la data achitării în totalitate a debitului principal.

Mai mult, oficialii Unităţii Administrativ-Teritoriale a Judeţului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa au mai cerut Tribunalului Constanţa:
a) obligarea pârâtului Nicuşor Daniel Constantinescu la plata sumei de 183.269,83 lei, reprezentând contravaloarea unui presupus prejudiciu cauzat bugetului judeţean prin efectuarea de plăţi aparent nelegale pentru servicii de informare în presa scrisă, în baza Acordului-cadru de servicii nr.(…)/04.09.2012 în perioada iunie 2014-decembrie 2014;
b) obligarea pârâtului Nicuşor Daniel Constantinescu la plata sumei de 145.165,50 lei reprezentând plata stabilită în sarcina instituţiei prin titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr.869/CA/09.10.2017, definitivă, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa într-un dosar civil (suma totală compusă din suma de 10.819,64 lei aferentă contractului nr.(…) /2013; suma de 46.631,24 lei aferentă contractului nr. (…) /2014, respectiv 87.714,62 lei reprezentând  penalităţi de întârziere contractuale pentru fiecare dintre aceste sume calculate de la data scadenţei şi până la data efectuării plăţilor - 31.10.2017).

În proces, oficialii CJC au arătat că cererile deduse judecăţii şi care vizează obligarea lui Nicuşor Daniel Constantinescu la plata unor sume de bani reprezentând debit principal, la care se adaugă accesorii în sumă de 9.454,15 lei, obligarea pârâtului la plata sumei de 479.790 lei, reprezentând debit principal, la care se adaugă accesorii în sumă de 92.205,16 lei, şi obligarea paratului la plata sumei de 183.269,83 lei, reprezentând contravaloare prejudiciu, sunt expresia aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor auditului financiar desfăşurat în anii 2013, 2014 şi 2015 de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa la unitatea administrativ-teritorială a Judeţului Constanţa.

Nicuşor Constantinescu a refuzat primirea cererii de chemare în judecată


Legal citat, Nicuşor Daniel Constantinescu nu şi-a exprimat, prin întâmpinare, poziţia procesuală faţă de prezenta acţiune, ci a refuzat primirea cererii de chemare în judecată după cum rezultă din procesul-verbal încheiat la data de 11.06.2018. Ulterior, fostul şef al CJC şi-a exprimat poziţia procesuală cu privire la acţiunea civilă dedusă judecăţii prin concluziile scrise ataşate la dosar la 10.10.2018, solicitând respingerea acesteia ca nefondată, arătând în esenţă că în sarcina sa nu sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale astfel cum sunt stabilite acestea de art.1349 şi urm. din Codul Civil.

Pe data de 8 mai, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea civilă formulată de reclamanţii Judeţul Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa în contradictoriu cu pârâtul Nicuşor Daniel Constantinescu, ca nefondată.

Decizia Tribunalului Constanţa a fost contestată la Curtea de Apel Constanţa, de reclamanţii Judeţul Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa.

CJC nu a depus la dosar întreaga documentaţie aferentă


În motivare, Tribunalul Constanţa a reţinut, printre altele, că reclamanţii „nu au depus la dosarul cauzei întreaga documentaţie aferentă întocmirii fiecărui contract menţionat, respectiv documente din care rezultă voinţa unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Constanţa de a contracta, modalitatea de exprimare a acestei voinţe, avizele compartimentelor de specialitate, dar nici hotărâri al consiliului judeţean, ori documentaţia pentru licitaţia efectuată în scopul achiziţiei publice a serviciilor de publicitate şi caietul de sarcini etc. spre a se observa în mod clar care au fost faptele săvârşite cu vinovăţie de către pârâtul Nicuşor Daniel Constantinescu, mai precis care dintre obligaţiile legale statuate în sarcina acestuia au fost încălcate cu vinovăţie şi au condus la producerea prejudiciului pretins prin acţiune în bugetul unităţii administrativ teritoriale reclamante, în condiţiile în care din chiar deciziile emise de Curtea de Conturi a României Camera de Conturi Constanţa rezultă că mai multe persoane, deţineau, alături de pârât, atribuţii în sensul organizării şi funcţionării controlului financiar intern“.

„Se constată că nu s-a pus în discuţie legalitatea acestor contracte sinalagmatice încheiate între unitatea administrativ teritorială Judeţul  Constanţa în calitate de beneficiar şi prestatorul de servicii S.C Combat Press SRL, ori a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Constanţa în ceea ce priveşte oportunitatea obţinerii acestor servicii de publicitate a informaţiilor destinate publicului conform dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 544/2001, şi, mai mult, nici adoptarea acestor acte juridice cu încălcarea atribuţiilor proprii statuate în sarcina pârâtului Nicuşor Daniel Constantinescu prin Legea nr.215/2001, astfel încât existenţa caracterului ilicit al faptei pretins săvârşite de pârât este înlăturată“, potrivit motivării.

„În cauză reclamanţii invocă existenţa răspunderii civile delictuale a pârâtului Nicuşor Daniel Constantinescu care, în calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa a săvârşit cu bună ştiinţă o faptă ilicită, ignorând de obligaţiile care îi reveneau în calitate de ordonator principal de credite al unităţii administrativ teritoriale Judeţul Constanţa.

Împrejurarea că pârâtul avea calitatea de ordonator principal de credite nu conduce automat la concluzia că faptul de a semna în această calitate ordonanţele de plată întocmite de către departamentul economico-financiar echivalează cu săvârşirea unei fapte cu caracter ilicit, deoarece aceasta ar însemna că totalitatea documentelor semnate de către pârât în calitate de ordonator de credite în perioada în care acesta îndeplinea funcţia publică de preşedinte al Consiliului Judeţean  Constanţa ar avea caracter nelegal. Nu se poate ignora faptul că plăţile efectuate au fost întemeiate pe contracte bilaterale, însuşite de părţile contractante, a căror nelegalitate nu a fost constatată judiciar, ci dimpotrivă decizia civilă nr.869/CA/09.10.2017 pronunţată de  Curtea de Apel Constanţa în dosarul civil nr.xxxxx/212/2016 a validat aceste contracte şi a consfinţit în sarcina reclamanţilor obligaţia de plată izvorâtă din aceste contracte“, se mai arată în motivarea judecătorilor.

„Faptul că autoritatea publică Consiliul Judeţean Constanţa reprezentată în anii 2012, 2013, 2014 de către pârâtul Nicuşor Daniel Constantinescu a decis să transmită informaţiile publice prin intermediul unor persoane juridice specializate, S.C Combat Press SRL, acordul părţilor în acest sens fiind consfinţit prin acte juridice întocmite legal (acordul cadru şi contractele de prestări servicii menţionate anterior) nu determină în mod necesar şi suficient caracterul nelegal al plăţilor efectuate în temeiul acestor contracte şi, implicit, încălcarea dispoziţiilor conţinute în Legea nr.544/2001. Se observă că reclamanţii nu au precizat în ce constă fapta ilicită săvârşită de către pârât în legătură cu încălcarea dispoziţiilor cuprinse în Legea nr.544/2001, ori în legătură cu dispoziţiile conţinute în OMFP nr.1792/2002 sau în OG nr.119/1999“, potrivit motivării.

„Astfel cum au prezentat reclamanţii (Unitatea Administrativ-Teritorială a Judeţului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa), natura ilicită a faptei ce i se impută pârâtului (nr. Nicuşor Daniel Constantinescu) izvorăşte din încălcarea dispoziţiilor cuprinse în  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, apreciindu-se că faţă de conţinutul art.22-23 din acest act normativ, culpa pârâtului este evidentă întrucât în calitate de ordonator principal de credite al unităţii administrativ teritoriale Judeţul Constanţa a încălcat prevederile legale în vigoare privind finanţarea cheltuielilor din fonduri publice, respectiv OG nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, art.10 alin.1 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii şi dispoziţiile OMFP nr.1792/2002“.

Cererea de chemare în judecată nu conţine referiri clare  


„Se constată că cererea de chemare în judecată nu conţine referiri clare la elementele materiale ce jalonează fapta cu caracter ilicit pe care se fundamentează răspunderea civilă delictuală solicitată a fi atrasă în sarcina pârâtului Nicuşor Daniel Constantinescu, ci doar se rezumă la menţiunea potrivit căreia pentru prejudiciul constatat prin deciziile emise de Curtea de Conturi a României Camera de Conturi Constanţa a căror legalitate a fost constatată judiciar, dar şi suma confirmată prin titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.225/02.(…) pronunţată de Tribunalul Constanţa, definitivă prin decizia civilă nr.869/CA/09.10.2017 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul civil nr.(…) /212/2016  sunt, fără echivoc, rezultatul acţiunilor ilicite săvârşite de către pârât, astfel încât în condiţiile art.1349 şi urm. din Codul Civil se impune a fi suportate de către acesta“.

„Pentru a atrage răspunderea civilă delictuală în considerarea prevederilor art. 1357 Cod civil, reclamanţii Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa trebuiau să probeze culpa exclusivă a ordonatorului de credite, pârâtul Nicuşor Daniel Constantinescu, manifestată, în atribuirea contractului de prestări servicii direct de către preşedintele consiliului judeţean, aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul Judeţul Constanţa fără un contract aprobat la nivelul entităţii ori în absenţa unei hotărâri a Consiliului Judeţean care să aprobe punerea în aplicare a acestor prevederi contractuale, fără viza de legalitate etc. (…) Se pretinde că prejudiciul constatat prin deciziile emise de Curtea de Conturi a României Camera de Conturi Constanţa ori cel statuat definitiv prin decizia civilă nr.869/CA/09.10.2017 pronunţată de  Curtea de Apel Constanţa în dosarul civil nr.xxxxx/212/2016, ar fi fost generate de activitatea ilicită a fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, fără a se preciza concret în ce a constat fapta ilicită săvârşită de către acesta, ci doar că acesta deţinea calitatea de ordonator principal de credite“, conform celor consemnate în motivare.

Pentru aceste considerente, instanţa a reţinut caracterul neîntemeiat al acţiunii formulate de către reclamanţii Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul  Constanţa în contradictoriu cu pârâtul Nicuşor Daniel Constantinescu, acţiunea civilă urmând a fi respinsă ca atare.

Motivarea completă poate fi citită accesând secţiunea „Documente“.  

Sursa: rolii.ro

Ti-a placut articolul?

Comentarii