Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
14:00 17 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Abaterile calculate de Curtea de Conturi în urma auditului derulat la Primăria Constanța. Contractul cu Green Life Recycling, atacat în instanță (DOCUMENTE)

ro

21 Apr, 2022 00:00 2167 Marime text
Camera de Conturi Constanța a derulat o acțiune de audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetară ale Primăriei Constanța în perioada 10.05.2021 - 30.06.2021.

În continuare vă prezentăm sinteza rezultatelor acțiunii de audit desfășurate de inspectorii Camerei de Conturi, vezi secțiunea documente”.
 
 
În urma acțiunii de audit financiar, inspectorii Camerei de Conturi au stabilit abateri în sumă de 19.861.000 lei.
Iată principalele constatări:

 - Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare
 
Din verificarea modului de organizare şi conducere a
contabilităţii activelor fixe, se constată că entitatea auditată nu a analizat și a menţinut eronat în soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare" diferenţele din reevaluarea pentru activele fixecorporale amortizate. În cadrul U.A.T.M. Constanța analiza influențelor din diferențele înregistrate urmare procesului de reevaluare a mijloacelor fixe, s-a efectuat doar asupra acelor bunuri care au făcut obiectul casării efective, fiind menținute nejustificat rezervele din reevaluarea celor amortizate integral. Abaterea constatată a fost de 24.000 lei.
 
Entitatea auditată nu a procedat la înregistrarea în debitul contului 8075 Rezultatul bugetului locala excedentului bugetului local stabilit în trezorerie și în creditul contului a plăților restante (asa cum au fost raportate prin Anexa nr. 30b la Situațiile financiare din 31.12.2020).
 
Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege
 
Nu au fost respectate prevederile HCL, în sensul că entitatea nu a urmărit și încasat taxa folosire tramă stradală, datorată de toți operatorii de transport persoane cu plată, care execută serviciul public de transport de călători local, județean, interjudețean și internațional, precum și de cei care execută serviciul special de transport de călători, pentru trama stradală
a Municipiul Constanța.
 
De asemenea operatorii care prestează transport de călători local, județean, interjudețean și internațional, precum și cei care prestează serviciu special transport persoane, sunt obligați la obținerea avizului de cap linie/traseu în conformitate cu cap. VII Anexa nr. 10 din HCL, taxa aferentă în anul 2020 fiind în valoare de 236 lei/aviz/an– această taxă constituinduse ca taxa specială; nici această taxă nu a fost urmărită și încasată. Abatarea constatată a fost în valoare de 272.000 lei.
 
Din analiza datelor din evidența tehnic-operativă a DirecțieiAutorizare și Sprijin Agenți Economici, aferentă anului 2020,taxa de aplasament pentru utilizarea temporară a locurilorpublice din Municipiul Constanța, autorizate în desfășurarea unor activități cu caracter temporar, a fost stabilită, urmarită șiîncasată de la un număr de 1260 agenți economici/locații, dincare în Stațiunea Mamaia, un număr de 165 operatori/locații șiîn Sat Vacanță un număr de 6 agenți economici/locații,operatori cărora nu le-a fost pus în sarcină, constituirea garanțiilor obligatorii pentru eventualele pagube, stabilite conform regulamentului aprobat prin HCL privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.
 
Nestabilirea impozitului pe clădiri nerezidențiale sau mixte deținute de anumite persoane fizice și juridice, deși acestea sunt clasificate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), ca unități de cazare pentru proprietățile respective. Astfel, în anul 2020, în lipsa declarării corespunzătoare, nu a fost stabilit impozitul pe clădiri conform destinației proprietății, respectiv impozitarea clădirilor cu scop nerezidențial, în cotă de 1% asupra valorii imobilului deținut de persoane fizice sau de 2% asupra valorii impozabile și o cotă aditională de 10,4% dacă aceasta nu poate fi determinată corespunzător, respectiv pentru persoane juridice, în cuantum de 1,3% asupra valorii impozabile și cota adițională de 30,8% sau de 5% pentru imobilele nereevaluate în ultimii 3 ani, cu o cotă aditională de 10,4%, așa cum este prevăzut de Codul fiscal și HCL. Abaterea stabilită a fost de 322.000 lei.
 
Nestabilirea taxei clădire și taxei teren, similare impozitului,urmare derulării contractelor de închirere a imobilelor aflate în proprietatea publică a C.J. Constanta a generat prejudicii de 44.000 lei.
 
Nerealizarea unor venituri fiscale din impozite pe mijloace de transport persoane fizice și juridice aferentă nedeclarării la SPIT Constanța a tuturor înmatriculărilor din anul 2019 de către persoanele cu domiciliul pe raza municipiului, care le dețin. Abaterea calculată a fost de 5.000 lei.
 
Cu privire la încadrarea unor activități cu caracter temporar în zone publice, s-a constatat nedefinirea activităților de închiriere echipament sportiv, nici în fundamentarea care a stat la baza stabilirii imozitelor și taxelor locale și nici în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, aceasta putând avea repercursiuni asupra stabilirii taxelor de autorizare pentru operatorii economici, care se face diferențiat
în funcție de tipul activității desfășurate.
 
Cu privire la existența unor agenți economici care au desfășurat, conform mențiunilor transcrise la ONRC în anul 2020, activitate de alimenție publică pe raza municipiului Constanța fără a fi autorizați în acest sens. Astfel, din intersectarea bazelor de date transmise de ONRC pentru activitățile de alimentație publică cod CAEN 5610 și 5630, transcrise conform certificatelor constatatoare în anul 2020, precum și a datelor din bilanț înregistrate de ANAF la 31.12.2020, s-a constatat existența unui număr de 30 operatori economici care au desfășurat în anul 2020 activitate de alimentație publică în anumite puncte de lucru de pe raza municipiului (au fost selectate PJ cu cifra de afaceri peste 30.000 lei), fără a-și îndeplini obligația de autorizare a activității acestora și plata taxei aferente stabilită conform HCL, fiind cuprinsă între 1.060 lei pentru suprafețe sub 100 mp si 7.418 lei pentru suprafețe de peste 500 mp, fiind diferențiate pentru Stațiunea Mamaia și zona Sat Vacanță.
 
Din intersectarea bazelor de date furnizată de Direcția Autorizare și Sprijin Operatori Economici (DASOE), a autorizațiilor de funcționare, s-a constatat faptul că dintr-un număr de 708 agenți economici autorizați pentru activitatea de alimentație publică (restaurante și baruri), un număr de 381 nu au declarat mijloacele de reclamă și publicitate și nu au fost luați în evidență la SPITVBL Constanța care este responsabilă pentru evidența, încasarea, inspecția, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.
 
Pentru neconstituirea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din impozite și taxe locale datorate de persoane juridice aflate în procedura de faliment au fost calculate abateri de 19.837.000 lei.
 
Astfel, din verificările efectuate asupra listelor de evidență a debitorilor incerti - PJ aflate sub incidența Legii, s-a constatat că odată cu inventarierea masei impozabile, nu au fost constituite și înregistrate în evidența contabilă ajustările pentru deprecierea creanțelor, în cuantumul sumelor datorate de toți debitorii aflați în stare de faliment, conform prevederilor legale.
 Calitatea gestiunii economico-financiare
 
Din verificările efectuate în cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Constanța, s-a constatat că măsurile complementare de confiscare, urmare aplicării unor sancțiuni contravenționale, au avut ca efect intrarea unor bunuri în proprietatea privată a statului, pentru care entitatea deținătoare nu a procedat la evidențierea tehnic-operativă din cadrul gestiunii de depozitare și nici la inventarierea acestora, conform prvederilor O.G. pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
 
Urmare verificărilor, s-a constatat faptul că hotărârea dată printr-o Sentința civilă, rămasă definitivă prin Decizie civilă, este o hotărâre executorie, pentru care U.A.T.M. Constanța nu a luat măsuri de punere în executare, dat fiind faptul că s-a dispus anularea contractului de prestări servicii, având în vedere prevederile legale în ceea ce privește retroactivitatea efectelor anulării conform Noului Cod Civil. Astfel, în lipsa măsurilor de punere executare a hotărârii instanței, nu a fost posibilă recuperarea unor sume achitate prestatorului.
 
Analizând prin sondaj dosarele pierdute în instanță de către U.A.T.M. Constanța, în sensul admiterii plângerii contravenționale a petentului, care a atras anularea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu consecința exonerării petentului de la plata amenzilor contravenționale aplicate de către Direcția Generală Poliție Locală, au fost identificate anumite situații de anularea acestor Procese Verbale care s-a datorat unor abateri de la legalitate și regularitate produse la momentul întocmirii, respectiv comunicării acestora. Abaterea calculată este de 13.000 lei.
 
Modificările aduse Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, anexă la HCL, nu au fost emise în baza și în executarea legilor, hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului menționate în preambulul HCL, respectiv, de aplicare nelegală a sancțiunii contravenționale complementare de confiscare a sumelor de bani.
 
Procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite au fost realizate cu nerespectarea regimului juridic al contravențiilor, actualizat.
 
 Constatări rezultate în urma verificării entităților care au primit fonduri publice prin bugetul ordonatorului de credite verificat
 
Urmare verificării situațiilor financiare din anul 2020, încheiate atât de Școala Gimnazială nr. 6 ,,Nicolae Titulescu” cât și de Școala Generală nr. 29 ,,Mihai Viteazul” Constanța, s-a constatat că patrimoniul primit în administrare de la U.A.T.M. Constanța, prin RAEDPP, este evidențiat extracontabil, în contul 803- Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință- având la bază procese verbale de predare-primire.
 
Potrivit Legii privind Codul civil, coroborat cu prevederilprivind Codul Administrativ, bunurile din domeniul public al UAT, al căror drept de administrare a fost transmis altor instituții (școală în cazul de față), aceste bunuri se scad din evidența contabilă a UAT care le predă.
 
Urmare verificării situațiilor financiare din anul 2020, încheiate atât de Școala Gimnazială nr. 6 ,,Nicolae Titulescu” cât și de Școala Generală nr. 29 ,,Mihai Viteazul” Constanța, persoanele care îndeplinesc atribuții privind CFPP, nu întrunesc condițiile impuse de prevederile legale.
 
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
 
Entitatea a procedat la îndreptarea erorilor astfel:
 
  • Pentru abaterile financiar contabile au fost întocmite note contabile în acest sens și pentru veniturile stabilite în plus, Primăria Constanța a identificat contribuabilii în vederea transmiterii deciziilor de impunere și/sau efectuării inspecțiilor în teren.
  • Opinia exprimată a fost o opinie contrară, întrucât denaturările individuale sau cumulate, prezentate mai sus, care sunt situate peste pragul general de semnificație stabilit în etapa de planificare, creează impact asupra situațiilor financiare, astfel situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a U.A.T.M. Constanța la data de 31.12.2020, și celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 
Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi
 
- stabilirea, urmărirea și încasarea creanțelor bugetului local și a accesoriilor aferente,
reprezentând: taxa de folosire a tramei stradale pentru transportul de persoane cu plata și taxa aviz cap linie, pe perioada de prescripție coroborată cu cea în care era necesară autorizarea operatorilor de transport și accesoriile aferente; impozit pe clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă atât la persoane fizice cât și la persoane juridice care utilizează proprietatea în parte sau în totalitate cu acest scop; taxa pe clădiri și terenuri pentru bunurile proprietate publică a U.A.T.M/U.A.T.J. Constanța, aferente contractelor de închiriere a imobilelor clădiri/terenuri de pe raza
municipiului pentru desfășurarea de activități economice;taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate datorate de agenții economici autorizați de DASOE în desfășurarea activităților de alimentație publică.
 
- actualizarea procedurilor privind colaborarea și comunicarea între departamentele de specialitate și cele de inspecție și control.
 
- asigurarea revizuirii procedurii de lucru PO DASOE-14 și punerea în acord a acesteia cu Regulamentul de autorizare.
 
- clarificarea modului de aplicare a Regulamentului de autorizare a agenților economici pentru realizarea activităților de închirieri ambarcațiuni nautice, închirire echipament sportiv, agrement, etc., respectiv de clarificare a termenilor specifici domeniului reglementat și a taxelor de autorizare aferente acestor activități cu caracter temporar, pentru - echipament sportiv, activități sportive și de agrement,etc.
 
- îmbunătățirii procedurilor de lucru și colaborării cât mai active cu Direcția Poliția Locală – serviciul activități economice, în vederea identificării și verificării operatorilor economici care nu dețin autorizații/viza de funcționare, deși figurează cu puncte de lucru și activități în cadrul ONRC și MFP, și intrarea acestora în legalitate.
 
- stabilirea unui gestionar la locul de depozitare a bunurile confiscate, evidența cantitativă a acestora și întocmirea listelor de inventariere, conform prevederilor legale.
 
- punerea în executare a hotărârii dată de instanță, prin care s-a dispus anularea contractului de prestări servicii având în vedere dispozițiile legale în ceea ce privește retroactivitatea efectelor anulării.
 
- modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, anexă la HCL nr. 427/2017 cu respectarea în integralitate a prevederilor O.G. nr. 2/2001, sau în cazul adoptării unei noi Hotărâri cu același specific care abrogă HCL 427/2017, emiterea acestuia cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
 
- întocmirea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, de către întreg personalul Direcției Generale Poliție Locală Constanța, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
 
- asigurarea realizării activității de control financiar preventiv din cadrul entităților subordonate de învățământ, cu respectarea cadrului legal de calificare, competența și rasponsabilitate.
 
- analizarea situației patrimoniului dat în administrare către entitățile publice subordonate, prin hotărâri ale consiliului local și aplicarea prevederilor art. 297 lit. a din OUG nr. 57/2018 privind Codul Administrativ.
 
- stabilirea întinderii și mărimii prejudiciului, precum și recuperarea acestuia în termenul legal de prescripție, creat prin neîncasarea veniturilor din amenzi, respectiv prin stabilirea în sarcina U.A.T.M. Constanța a unor cheltuieli de judecată, datorită anulării proceselor verbale la care se face referire; elaborarea unor proceduri operaționale în vederea identificării corecte a persoanelor fizice/juridice care dețin în proprietate sau care utilizează autovehiculele depistate pe domeniul public, cu care se săvârșesc diferite fapte contravenționale, pentru a putea aplica corect sancțiunea contravențională persoanei vinovate de săvârșirea contravenției.
 
 
Primăria Constanța a solicitat în instanță măsura Camerei de Conturi care viza contractul cu Green Life Recycling SRL
 
Potrivit biroului de presă, „Primăria Municipiului Constanța și-a însușit măsurile dispuse de Camera de Conturi Constanța, ca urmare a acțiunii „Audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară al Unității Administrativ Teritoriale a municipiului” pe anul 2020, cu excepția celei referitoare la Contractul de prestări servicii încheiat între UATM Constanța și societatea Green Life Recycling SRL pentru care a solicitat în instanță anularea”.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și: 

Prejudicii și abateri financiar-contabile stabilite de Camera de Conturi după auditul desfășurat la Consiliul Județean Constanța. Mihai Lupu spune își asumă acest raport(DOCUMENTE)

Una caldă, una rece Cum s-a terminat procesul deschis de Primăria Constanța Curții de Conturi. Decizia definitivă, luată de doi președinți


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii