Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:35 20 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Abateri cu duiumul, depistate de Camera de Conturi Constanţa la Primăria Medgidia. Date din raport (document)

ro

07 Feb, 2017 00:00 752 Marime text
Camera de Conturi Constanţa a publicat sinteza rezultatului auditului desfăşurat la Unitatea Administrativ-Teritorială a Municipiului Medgidia, efectuat în perioada 13.05.2016 - 30.06.2016.
 
Au fost verificate: UATM Medgidia, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Ion Creangă“. În total, au fost descoperite abateri financiar-contabile de 11.142.000 de lei. UATM Medgidia a înregistrat venituri suplimentare de 220.000 de lei, prejudicii de 387.000 de lei şi abateri financiar-contabile de 7.882.000 de lei. Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ a înregistrat abateri financiar-contabile de 2.923.000 de lei, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi“, de 6.000 de lei, iar Grădiniţa cu Program Prelungit „Ion Creangă“, de 331.000 de lei.

Iată ce s-a descoperit în urma auditului!

La Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi“ nu se procedează la fundamentarea corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli în ceea ce priveşte încadrarea cheltuielilor pe titlul „bunuri şi servicii“ şi nu se întocmeşte Lista de investiţii - anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli, în vederea prioritizării necesarului de lucrări de investiţii şi supunerii aprobării acesteia de către ordonatorul principal de credite.
 
De asemenea, la Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi“ s-a constatat că soldul creditor al contului „Furnizori“ nu a fost prezentat în contul de execuţie a cheltuielilor ca angajament legal de plătit. La data de 31.12.2015, s-au constatat diferenţe între valoarea economică a mijloacelor fixe înregistrată în modulul investiţii pe obiective şi valoarea contabilă a acestora. Entitatea nu a organizat contabilitatea imobilizărilor în curs pe fiecare obiect de investiţii. S-a constatat că în contul de imobilizări în curs sunt înregistrate modernizări la construcţii existente, la echipamente şi instalaţii pentru care s-au întocmit procese-verbale de punere în funcţiune. Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ Medgidia nu a stabilit sub aspect contabil şi bugetar natura lucrărilor propuse şi realizate la clădirea-sală de sport şi la amenajarea exterioară, astfel că acestea au fost cuprinse în mod eronat în contul de execuţie.

Modernizarea Liceului „Nicolae Bălcescu“, nereflectată în conturi

În anul 2015 au fost realizate modernizări şi reparaţii capitale la clădirile Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu“ Medgidia (acoperiş clădire liceu), dar şi amenajări asupra terenului, ce nu sunt reflectate la Primărie în conturile „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale“, „Terenuri şi amenajări la terenuri“ şi „Construcţii“, respectiv la liceu, în conturile de evidenţă în afara bilanţului. Bunurile (clădirile) primite în folosinţă de unităţile de învăţământ din municipiul Medgidia nu au fost înregistrate în contul „Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă“. La rândul ei, Grădiniţa „Ion Creangă“ nu a înregistrat în evidenţa contabilă în contul „Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă“ spaţiul în suprafaţă desfăşurată de 1.170,11 mp şi în valoare de 330.750 de lei primit în folosinţă gratuită în anul 2013 şi aparţinând domeniului public al UATM Medgidia.

Obligaţii restante faţă de furnizori 

UATM Medgidia înregistra la 31.12.2015 un grad ridicat de îndatorare, precum şi obligaţii restante faţă de furnizori, prestatori, dar mai ales faţă de societatea la care este acţionar majoritar SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia. Acest aspect a fost generat de angajamentul UATM Medgidia de a avaliza biletele la ordin emise de SC Apollo Ecoterm SRL în favoarea constructorului cu care societatea Primăriei a încheiat în anul 2013 un contract de proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare a sistemului rutier de străzi din municipiul Medgidia. S-a mai constatat că UATM Medgidia nu a înregistrat în evidenţa contabilă obligaţia de plată a dobânzilor de plătit aferente împrumuturilor pe termen lung, în sumă de 1.201.600 de lei.
 
De asemenea, UATM Medgidia nu a înscris în registrul de evidenţă al datoriei publice locale acele informaţii care să specifice suma totală a datoriilor autorităţii administraţiei publice locale, precum şi detalierea datoriilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenţă a datoriei publice locale. Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ nu a calculat şi nu a înregistrat provizioane de 69.000 de lei pentru dobânzile legale aferente drepturilor câştigate de profesori, calculate până la data plăţii efective a sumelor menţionate în titlurile executorii.

Chiriaşii în spaţiile publice, neînregistraţi în evidenţa fiscală

Auditul a mai constatat că agenţii economici care au închiriat spaţii în incinta Spitalului Municipal Medgidia (11 agenţi economici care utilizează o suprafaţă de 283,46 mp) şi în unele unităţi de învăţământ (18 agenţi economici care utilizează o suprafaţă de 1.292 mp) nu sunt înregistraţi în evidenţa fiscală a UATM Medgidia ca plătitori de taxă pe clădire, conform prevederilor Codului Fiscal. S-au estimat venituri suplimentare în sumă de 92.400 de lei. S-a constatat că atât Spitalul Municipal Medgidia, cât şi o parte din unităţile de învăţământ au realizat venituri din închirierea unor bunuri (spaţii) aparţinând domeniului public al UATM Medgidia, fără a avea aprobarea ordonatorului principal de credite UATM Medgidia şi fără a vira la bugetul local minimum 50% din veniturile din chirii, adică 98.904 lei. Pentru perioada septembrie-decembrie 2015, entitatea nu a stabilit, urmărit şi încasat contravaloarea redevenţei în sumă de 22.576 de lei datorată de SC Apollo Ecoterm SA în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor. S-a constatat că nu a fost înregistrat, evidenţiat şi încasat tariful de gestionare a fondului cinegetic de la Asociaţia Judeţeană de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Constanţa, în sumă de 6.340 de lei.

Cheltuielile cu consumul de apă al unităţilor de cult, ilegale

UATM Medgidia a plătit nelegal cheltuielile cu consumul de apă al unităţilor de cult, în sumă de 13.264 de lei, pentru imobile care nu se află în proprietatea sa. De asemenea, UATM Medgidia a aprobat la plată, cu încălcarea cadrului legal aplicabil, diverse sume pentru parohiile de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, în valoare totală de 43.100 de lei, din care s-a constatat că au fost efectuate plăţi fără documente justificative, în sumă de 23.100 de lei. În anul 2015, Poliţia Locală Medgidia a angajat, lichidat, ordonanţat şi plătit nelegal contravaloarea unor poliţe de asigurări de viaţă, în valoare totală de 6.355 de lei, pentru un număr de 65 de salariaţi ai entităţii, fără a ţine cont de faptul că nu toţi agenţii îşi desfăşoară activitatea prin expunere la riscuri.

Sume plătite ilegal pentru servicii de redactare şi publicare a materialelor informative

Pentru suma de 8.590 de lei ridicată din casierie în baza unor dispoziţii de plată emise în perioada 2013-2015, nu au fost prezentate documente justificative sau au fost prezentate documente justificative care nu pot fi luate în considerare deoarece au înscrise date care nu corespund cu data deplasărilor în interes de serviciu. S-a constatat că din veniturile entităţii s-a plătit la bugetul de stat contravaloarea unor sancţiuni contravenţionale în sumă de 8.025 de lei, fără ca ordonatorul de credite să atragă răspunderea patrimonială a persoanelor vinovate, în vederea recuperării acestor sume.
 
În anul 2015, entitatea a angajat, lichidat, ordonanţat şi plătit nelegal suma de 15.961 de lei cu titlu de cheltuieli cu servicii de redactare şi publicare a materialelor informative, în condiţiile în care există personal specializat, încadrat în aparatul de specialitate al primarului. S-a angajat, lichidat, ordonanţat şi plătit nelegal suma de 21.312 lei reprezentând contravaloarea unor servicii de informare activităţi ale administraţiei publice locale pentru emisiuni informative, în condiţiile în care cadrul legal aplicabil nu prevede acest tip de cheltuieli pentru autorităţile publice.
 
UATM Medgidia a suportat de la bugetul local cheltuieli neeligibile în sumă de 224.194 de lei în cadrul proiectului cu finanţare din fonduri europene „Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în municipiul Medgidia“, pentru care nu a luat măsuri de recuperare, în sensul stabilirii cauzelor şi împrejurărilor care au condus la această stare de fapt şi, în funcţie de concluziile rezultate, recuperării prejudiciului de la persoanele vinovate, în conformitate cu prevederile Codului Civil. S-au efectuat plăţi nelegale în sumă de 66.263 de lei reprezentând 165 de tone de beton asfaltic plătite şi nepuse în operă la lucrările de reabilitare prin turnarea unui strat de bitum efectuate la terenurile de sport de la nouă unităţi de învăţământ.

Execuţia bugetului Poliţiei Locale pe anul 2015, realizată contrar prevederilor legale

În urma analizării structurii organizatorice, se constată că, deşi Poliţia Locală Medgidia a fost organizată ca structură distinctă în subordinea UATM Medgidia, fiind subdiviziune a autorităţii administrative, înregistrată distinct cu cod fiscal, execuţia bugetului Poliţiei Locale pe anul 2015 a fost realizată şi raportată prin contul de execuţie al Primăriei Medgidia, contrar prevederilor legale. De asemenea, analizând modul de organizare şi funcţionare al DGADPP Medgidia, se constată că, deşi există un număr mare de personal în cadrul acestei direcţii cu activitate complexă, care are obligaţii principale de administrare a patrimoniului public şi privat, se constată că această structură internă se autofinanţează ca urmare a încasărilor realizate din valorificarea bunurilor aflate în administrare.

Contractul de concesiune a serviciului public de salubritate, gestionat defectuos

Din verificarea modului de derulare a contractului de concesiune a serviciului public de salubritate din aria administrativă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, se constată că acesta a fost gestionat şi realizat defectuos, astfel că membrii fondatori au cerut anularea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor. În ADI Medgidia, municipiul Medgidia este membrul
fondator principal. Faţă de admiterea rezilierii contractului, instanţa de contencios administrativ a dispus ca „pârâtele să achite reclamantelor următoarele sume reprezentând contravaloare preţ servicii şi penalităţi de întârziere determinate până la data de 25.06.2015, ADI Medgidia suma de 3.611.854,83 de lei cu titlu de contravaloare servicii şi 1.359.876,77 de lei cu titlu de penalităţi de întârziere“.

Cheltuieli pentru spălări autoturisme, furnizare servicii de telefonie

UATM Medgidia a angajat, lichidat, ordonanţat şi plătit cu nerespectarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economicitate în utilizarea fondurilor publice cheltuieli în sumă de 268.407 lei pentru spălări autoturisme, pentru furnizare servicii de telefonie cu toţi operatorii existenţi pe piaţă, pentru un număr mediu de peste 20 de salariaţi ai Primăriei, pentru furnizare servicii IT şi asigurare mentenanţă echipamente către mai mulţi furnizori şi pentru furnizarea unor ziare locale şi naţionale, în 5-7 exemplare zilnic, în condiţiile în care toată presa existentă în România este şi în format on-line, putând fi accesată de persoanele interesate fără a efectua cheltuieli suplimentare.

Nereguli la Şcoala „Constantin Brâncuşi“ 

S-a constatat că Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi“ a efectuat în anul 2015 plăţi lunare în valoare de 372 de lei/lună pentru servicii de consultanţă managerială privind implementarea sistemului de control intern managerial, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005. Auditorii publici externi constată că entitatea plăteşte complet ineficient serviciile contractate, în condiţiile în care, pe lângă procedurile de lucru elaborate de prestator, unitatea de învăţământ are propriile proceduri elaborate de comisia de asigurare a calităţii învăţământului (CEAC), la care se adaugă cele aferente activităţii financiar-contabile. Din analiza contractelor de administrare încheiate între Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi“ şi UATM Medgidia, s-a constatat că acestea nu conţin date concrete cu privire la valoarea de inventar a activelor fixe transmise în administrare, respectiv: imobil-clădire şi imobil-teren. Pe cale de consecinţă, şcoala nu a procedat la înregistrarea în afara bilanţului a valorii respectivelor active, în contul de evidenţă „Active fixe date în folosinţă“ şi nici nu a întocmit lista de inventariere distinctă cu bunurile aparţinând domeniului public al UATM Medgidia, care să fie confirmată de ordonatorul principal de credite, în calitate de deţinător al respectivelor bunuri. În plus, s-a constatat că şcoala a inventariat eronat pe listele de inventariere proprii, împrejmuirile la terenul administrat aferent şcolii, acestea aparţinând, de fapt, tot domeniului public al UATM Medgidia.

Măsurile dispuse de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta raportul Camerei de Conturi Constanţa. 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii