Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:38 25 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Post vacant la RADET Constanța

ro

16 Apr, 2019 09:51 1262 Marime text
Consiliul de Administrație al RADET Constanța lanseaza organizarea concursului pentru ocuparea postului de: DIRECTOR ECONOMIC al RADET Constanța, în conformitate cu dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice.
 
Procedura se va desfășura cu respectarea principiilor transparenței, liberului acces, obiectivității, egalității de șanse, nediscriminării și profesionalismului.
 
Obiectivele urmărite în cadrul procedurii de evaluare și selecție a candidaților sunt: îmbunătățirea performanțelor întreprinderii prin angajarea celor mai competente persoane capabile  să îndeplinească atribuțiile funcției în condiții de eficiență, eficacitate economicitate și legalitate.
 
1. Condiții generale și specifice pentru candidați:
 
 1. Condiții generale:
Condiții generale obligatorii
- studii universitare de lungă durată cu profil economic, absolvite cu diplomă de licență, studii masterale profil economic;
- cunoașterea legislației societăților comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice;
- solide cunoștințe cu privire la bunele practici  de guvernanță corporativă;
- abilități de management și bune competențe interpersonale (abilități de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă);
- cetățenia română sau a unui alt stat membru ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând spatiului Economic European și domiciliul in Romania;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;
- capacitate deplină de exercițiu probată prin aviz psihologic;
- să nu fi fost implicată într-un litigiu cu RADET sau cu alte autorități publice, litigiu soluționat definitiv în defavoarea candidatului;

- să nu aibe înscrise în cazierul judiciar și fiscal infracțiuni incompatibile cu calitatea de director economic, ori să nu fi fost condamnat în acest sens;
- să nu fie în stare de incompatibilitate și/sau conflict de interese, conform legii;
Constituie avantaj
- studiile postuniversitare aprofundate în domeniul financiar-contabil (MBA, doctorat, etc.);
- specializări/certificări profesionale din categoria celor indicate la cerințele obligatorii;
- experiență în gestiunea bugetului, și patrimoniului, a capitalurilor și contabilitatea activității reglementate a operatorilor din sectorul energetic;
- experiență în elaborarea/implementarea de strategii corporative;
- cunoștințe de afaceri/legislative specifice domeniului de activitate;
 
 1. Condiții specifice :
Condiții specifice obligatorii
- cel puțin una din specializările/certificările profesionale următoare: expert contabil autorizat (CECCAR), auditor financiar (CAFR), consultant fiscal (CCF);
- experienta în domeniul economic, financiar, contabilitate, audit de cel puțin 10 ani, din care minim 3 ani în funcții de conducere în domeniu;
- cunoștiințe avansate în utilizarea calculatorului și a programelor aplicative;
- cunoasterea limbii române, scris si vorbit;
- capacitate de decizie și asumarea răspunderii;
- disponibilitate la program de lucru prelungit;
Constituie un avantaj
- cunoașterea mediului de afaceri și experiență  anterioară de  lucru cu regiile autonome și/sau administrația publică locală.
 
2. Criterii de evaluare
 
Procedura de evaluare şi selecţie a candidaţilor se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al RADET Constanța.
 
Principalele atribuții ale funcției :
 • asigura buna gestionare a patrimoniului societății;
 • asigură respectarea legislației fiscale la nivel de societate: organizează contabilitatea societății în conformitate cu dispozițiile legale si asigura efectuarea la timp a înregistrărilor;
 • întocmește bugetul general al societății, informează și face propuneri de rectificare a acestuia atunci când este cazul;
 • asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, bilanțurilor semestriale și anuale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;
 • raportează rezultatele financiare ale firmei;
 • analizează și propune măsuri pentru creșterea rentabilitatii;
 • elaborează și implementează sistemul general de evidenta a gestiunii societății;
 • conduce și organizează activitatea departamentului financiar – contabilitate;
 • coordonează activitatea de fundamentare, calculare şi încasare a subvenţiilor.
 
Procedura de selecție și evaluare include trei etape, după cum urmează:
 • Etapa I – selecţia dosarelor și eligibilitatea candidaților.
 • Etapa II – susținerea unei probe de verificare a cunoștințelor sub forma unui test scris de către candidații admiși la etapa întâia, cu întrebări din domeniul cunoștințelor economice și din bibliografia indicată. Lucrările candidaților la proba scrisă vor fi evaluate cu note de la 1 la 10.  Candidații care au obținut minim nota 8 la proba scrisă vor fi admiși în etapa a III a.
Neîndeplinirea baremului la proba scrisă duce la eliminarea din concurs.
 • Etapa III – susținerea interviului de către candidaţii care au luat minim nota 8 la testul scris.
Punctajul final va fi media aritmetică a notelor obținute de fiecare candidat la proba scrisă și la interviu. Punctajul minim necesar obligatoriu la fiecare dintre cele două probe este 8.
   
Rezultatul final al procedurii va fi publicat sub forma unui clasament în ordinea descrescătoare a mediei notelor obținute la cele 2 probe. Primul clasat va fi nominalizat/propus pentru funcția de Director Economic.
 
3. Dosarul de candidatură – conținut
Dosarul unui candidat trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele documente :
 1.  Opis documente;
 2.  Copia actului de identitate ;
 3.  Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atestă efectuarea unor specializari în domeniul economic, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4.  Curriculum Vitae în format european;
 5.  Scrisoare de intenție a candidatului;
 6.  Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor obligatorii referitoare la experiența în muncă;
 7.  Cazier judiciar în original;
 8.  Cazier fiscal în original;
 9.  Cel puțin o scrisoare de recomandare care să conțină aprecieri privind buna reputație profesională și personală a candidatului;
 10.  Declarație privind revocarea din funcție publică pe motive imputabile candidatului;
 11.  Declaratie privind neîncadrarea în situația de conflict de interese/incompatibilitate;
 12.  Notă de informare inițială cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul procesului de recrutare si selectie;
 13.  Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate.
Declarațiile sunt disponibile pe site-ul www.radet-constanta.ro la rubrica ”Angajari”.
 
Dosarul cu mențiunea ”Candidatură pentru funcția de Director Economic al RADET Constanța” se va depune personal la sediul regiei din municipiul Constanța , strada Badea Cârțan nr. 14 A, Birou Resurse Umane până la data de 16 mai 2019 ora 16:00.
Obs. Pentru certificarea conformității documentelor depuse în copie în dosar, candidatul va prezenta la depunere și documentele în orginal sau copie legalizată a acestora.
Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare cu data și ora depunerii. Depunerile se fac de luni până vineri, în intervalul 08:00 – 16:00, însoțite de o cerere de înregistrare a candidaturii în 2 exemplare.
 
4. Derularea selecției
 
Evaluarea dosarelor de candidatură :
– Dosarele de candidatură depuse vor fi verificate în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora, respectiv în intervalul 16.05 – 20.05.2019;
-  Verificarea și evaluarea dosarelor de candidatură se va realiza în raport cu cerințele obligatorii stabilite, iar cele ce nu îndeplinesc aceste cerințe vor fi respinse;
- Lista dosarelor de candidatură admise pentru etapa a doua (proba scrisă) va fi publicată pe site-ul www.radet-constanța.ro la rubrica ”Angajări”.
Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita candidaților documente suplimentare față de cele depuse în dosar.
Proba scrisă
 • Proba scrisă se va susține în data de miercuri, 22.05.2019 ora 10:30 la sediul RADET Constanța – etaj 5 – Sala de consiliu.
 • Proba scrisă se va desfășura sub forma unui test de verificare a cunoștințelor candidaților admiși la etapa întâia, cu întrebări din domeniul economic aferent bibliografiei indicate.
 • Lucrările candidaților la proba scrisă vor fi evaluate cu note de la 1 la 10.  Candidații care au obținut minim nota 8 la proba scrisă vor fi admiși în etapa a III a.
 • Neîndeplinirea baremului la proba scrisă duce la eliminarea din concurs.
 • Rezultatul probei scrise se va comunica pe site-ul www.radet-constanța.ro la rubrica ”Angajări”, până la data de 23.05.2019.
Interviu
 • Candidații care au obținut minim nota 8 la examenul scris vor susține un interviu în data de 28.05.2019, începând cu ora 10:30, în aceeași locație în care au susținut și proba scrisă.
 • În urma interviului candidații vor fi evaluați cu note de la 1 la 10.
Punctajul final
Punctajul final va fi media aritmetică a notelor obținute de fiecare candidat la proba scrisă și la interviu. Punctajul minim necesar obligatoriu la fiecare dintre cele două probe este 8.   
Rezultatul final al procedurii va fi publicat sub forma unui clasament în ordinea descrescătoare a mediei notelor obținute la cele 2 probe. Primul clasat va fi nominalizat/propus pentru funcția de Director Economic.
 
Eventualele contestații se vor depune în scris la sediul RADET Constanța în termen de 24 ore de la afișarea/comunicarea rezultatelor. Oricare concurent poate depune o contestație cu privire la modul în care au fost notate prestațiile proprii în cadrul celor 2 probe (scris + interviu).
 
După finalizarea interviurilor și soluționarea eventualelor contestații, comisia de selecţie întocmeşte raportul pentru desemnarea câștigătorului, care include clasificarea candidaţilor și îl înaintează către Consiliul de Administraţie.
 
Informaţii suplimentare privind procesul de selecţie și rezultatele fiecărei probe pentru postul de Director Economic al RADET Constanța vor fi postate pe pagina web a societății, www. radet-constanta.ro.
Orice decalare a termenelor va fi afișată pe site în timp util. Se recomandă potențialilor candidați să urmărească zilnic acest site la rubrica ”Angajări”.
 
Bibliografie:
1. OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice;
2. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale actualizată și republicată;
3. O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare;
4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale actualizată;
5. O.M.F.P. nr. 400/2015 privind controlul financiar și controlul intern managerial;
6. Legea nr. 227/2015 actualizată 2019 privind Codul fiscal;
7. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
8. Ordonanța nr. 36 /2006 privind instituirea preturilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației;
9. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea normelor metodologice pentru organizarea și efectuarea inventarierii elementelor activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
Pentru toate actele normative aferente bibliografiei, candidații vor avea în vedere formele modificate și completate la zi ale acestora.
 
CALENDRUL PROCEDURII DE SELECȚIE
 
Etapă Acțiune Perioadă de desfășurare
Etapa I
Dosarul de candidatură
Depunerea dosarelor de candidatură 16.04 – 16.05.2019
Verificarea dosarelor 16.05 – 20.05.2019
Afișarea rezultatelor verificării dosarelor 20.05.2019
Etapa a II-a
Proba scrisă
Desfășurarea probei scrise 22.05.2019 ora 10:30
Afișarea rezultatelor probei scrise 23.05.2019
Depunerea contesatațiilor la proba scrisă În termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor
Etapa a III-a Interviu Susținerea interviului 28.05.2019 ora 10:30
Afisarea rezultatelor la interviu 28.05.2019
Depunerea contestațiilor la interviu În termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor
Afișarea rezultatului final al selecției 30.05.2019

Ti-a placut articolul?

Comentarii