Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:40 17 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordinul Nr.30 din 21.03.2012

ro

06 Apr, 2012 21:17 1875 Marime text

Ordinul Nr.30 din 21.03.2012

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 05 aprilie 2012

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. d), e) şi g) şi ale art. 40 lit. b), c), e) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) şi art. 11 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare,având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 27 şi 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, şi ale art. 41 şi art. 176 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.145/2001*) pentru aprobarea „Stagiilor minime pe tipuri de funcţii ce trebuie îndeplinite de ofiţeri în perioada anterioară promovării în funcţie", a „Tipurilor de cursuri de carieră", a „Componenţei şi competenţelor comisiilor de selecţie", precum şi a „Funcţiilor unicat în care, prin excepţie, ofiţerii pot fi menţinuţi mai mult de 4 ani", cu modificările şi completările ulterioare; b)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2004*) pentru aprobarea „I.M.-3/6, Concepţia de formare, dezvoltare profesională şi utilizare a subofiţerilor şi maiştrilor militari în Armata României", cu modificările ulterioare; c)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.174/2004*) pentru aprobarea „I.M.-3/12, Concepţia de formare, dezvoltare profesională şi utilizare a ofiţerilor în Armata României", cu modificările ulterioare; d)art. 1, 4-6, 9-10, 15-16, art. 17 alin. (2) şi (3), art. 18-20, 23-27 şi 29-36 din „I.M.-2/8, Norme privind activitatea centrelor zonale de selecţie şi orientare", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2007*); e)Ordinul ministrului apărării nr. M.103/2007*) pentru aprobarea „I.M.-2/9, Criterii de recrutare pentru admiterea în învăţământul militar şi ocuparea funcţiilor de soldat/gradat voluntar şi soldat/gradat rezervist voluntar în timp de pace";___*) Ordinele ministrului apărării naţionale nr. M.145/2001, M.72/2004, M.174/2004, M.8/2007 şi M.103/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale. f)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2009 pentru aprobarea Normelor de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 11 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare; g) art . 2 , 4 - 9 şi 12 din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările ulterioare; h)orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea

ANEXĂINSTRUCŢIUNI privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Personalul militar în activitate al Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare personal militar, este format din: a)cadre militare - ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri; b)soldaţi şi gradaţi profesionişti. Articolul 2(1) Asigurarea structurilor cu personal militar se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a)recrutarea candidaţilor; b)selecţionarea candidaţilor; c)admiterea candidaţilor; d)formarea profesională iniţială; e)formarea profesională continuă; f)evoluţia în cariera militară. (2) Pentru ocuparea locurilor în unităţile de învăţământ liceal militar se desfăşoară următoarele activităţi:a)recrutarea candidaţilor; b)selecţionarea candidaţilor; c)admiterea candidaţilor. Articolul 3Noţiunea de candidat, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, desemnează acea persoană, bărbat sau femeie, care doreşte să urmeze cursurile unei unităţi/instituţii de învăţământ militar sau un program de formare/instruire. Articolul 4Recrutarea candidaţilor pentru formarea personalului militar ori pentru a urma cursurile din unităţile de învăţământ liceal militar se execută de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare birouri informare-recrutare. Articolul 5Selecţionarea candidaţilor se desfăşoară astfel: a)de către centrele zonale de selecţie şi orientare, pentru candidaţii la învăţământul liceal militar, învăţământul postliceal militar pentru formarea iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor, învăţământul universitar militar pentru formarea iniţială a ofiţerilor, la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, precum şi la programele de instruire destinate formării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; b)de către Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu", Centrul de Medicină Navală şi laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru candidaţii declaraţi „Admis" la selecţie în centrele zonale de selecţie şi orientare, care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală şi/sau psihologică specială; c)de către structurile de personal din unităţile militare desemnate în actele normative specifice, pentru formarea profesională continuă a personalului militar. Articolul 6(1) Candidaţii pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar declaraţi „Admis" la selecţie participă la concursul de admitere organizat de aceste instituţii, conform prevederilor dispoziţiilor şefului Direcţiei management resurse umane.(2) Candidaţii pentru profesia de soldat/gradat profesionist declaraţi „Admis" la selecţie sunt repartizaţi de către centrele zonale de selecţie şi orientare, pe unităţi militare, arme sau servicii şi specialităţi militare, în funcţie de nivelul caracteristicilor evaluate, de opţiunile proprii şi de necesarul de încadrat, pentru a urma programele de instruire specifice, organizate în centrele de instruire/unităţile de instrucţie.(3) Admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor militare se realizează potrivit legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi normelor specifice Ministerului Apărării Naţionale, elaborate de către Direcţia management resurse umane. Articolul 7Formarea profesională a personalului militar în activitate este iniţială şi continuă. Articolul 8Formarea profesională iniţială a cadrelor militare în activitate se realizează astfel: a)prin parcurgerea şi finalizarea cursurilor organizate de către unităţile de învăţământ postliceal militar şi de către instituţiile de învăţământ universitar militar, potrivit legii şi actelor normative specifice, denumită în continuare formarea pe filiera directă; b)prin parcurgerea şi finalizarea cursului de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, organizat în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, şcolile de aplicaţie/centrele de instruire/unităţile de instrucţie specifice armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare, potrivit legii şi actelor normative specifice, denumită în continuare formarea pe filiera indirectă. Articolul 9Formarea profesională continuă a cadrelor militare se desfăşoară în instituţiile de învăţământ universitar militar, în unităţile de învăţământ preuniversitar militar, în şcolile de aplicaţie/centrele de instruire din Ministerul Apărării Naţionale, în instituţiile de învăţământ universitar civil, precum şi în alte instituţii din ţară şi străinătate, potrivit legii şi actelor normative specifice. Articolul 10(1) În baza nevoilor de asigurare cu personal militar ale Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia management resurse umane elaborează/stabileşte următoarele:a)strategiile, politicile şi reglementările specifice recrutării, selecţionării, formării profesionale şi evoluţiei în carieră a personalului militar; b)planurile anuale de şcolarizare şi de perfecţionare a pregătirii personalului militar; c)armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care se organizează activităţile de asigurare cu personal militar; d)tipul, forma de organizare, succesiunea, obiectivele şi durata programelor de formare profesională, în condiţiile legii; e)unităţile/instituţiile de învăţământ militar organizatoare de programe de formare profesională a cadrelor militare. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor potrivit domeniilor de competenţă, Direcţia management resurse umane avizează:a)normele de organizare şi funcţionare ale birourilor informare-recrutare şi ale centrelor zonale de selecţie şi orientare; b)metodologiile utilizate în procesul de recrutare şi selecţie a candidaţilor, precum şi metodologia de repartizare a candidaţilor pe posturile de soldat şi gradat profesionist; c)planurile şi graficele activităţilor de recrutare şi selecţie; d)repartizarea pe arme sau servicii şi specialităţi militare a locurilor scoase la concurs pentru cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate; e)planurile de învăţământ ale unităţilor/instituţiilor de învăţământ militar; f)tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate; g)metodologiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în unităţile/instituţiile de învăţământ militar. Articolul 11Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, criteriile generale şi specifice de recrutare ale categoriei de personal, instituţiei de învăţământ militar şi ale filierei de formare pentru care optează. Capitolul IIRecrutarea candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate Secţiunea 1Criterii generale de recrutare a candidaţilor Articolul 12Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, candidatul care optează pentru profesia de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar sunt următoarele: a)să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/ cursului/programului de formare; b)să fie declarat „apt medical"; c)să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; d)să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire, va renunţa la această calitate; e)să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare; f)să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare; g)să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de formare sau de instruire, va renunţa la această calitate; h)pentru candidate - să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate. Secţiunea a 2-aCriterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea iniţială a ofiţerilor în activitate Articolul 13Criteriile specifice de recrutare pentru formarea pe filiera directă a ofiţerilor în activitate sunt următoarele: a)să aibă vârsta de cel mult 26 de ani - 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi - împliniţi în anul organizării concursului de admitere; b)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat, până la data concursului de admitere; c)să nu fi parcurs un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la buget. Articolul 14(1) Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate se realizează din rândul:a)ofiţerilor în rezervă; b)maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate; c)civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale. (2) Criteriile specifice de recrutare din rândul ofiţerilor în rezervă a candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare; b)să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, iar în cazul în care sunt studenţi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare. (3) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate, sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi la data acordării gradului; b)să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să îşi fi desfăşurat activitatea ca maiştri militari/subofiţeri cel puţin 3 ani în arma pentru care candidează şi să fi absolvit o instituţie de învăţământ universitar, indiferent de profil, iar în cazul în care sunt studenţi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licenţă în domeniul financiar-contabil; c)să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri în activitate, calculată de la data primirii primului grad şi până la data începerii cursului de formare ca ofiţer; d)să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel puţin „Foarte bun". (4) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apărării Naţionale, pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate, sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare; b)să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, iar în cazul în care sunt studenţi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare. Articolul 15Candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 3-aCriterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate Articolul 16(1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe filiera directă a maiştrilor militari în activitate sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere; b)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere. (2) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe filiera directă a subofiţerilor în activitate sunt următoarele:a)să fie soldaţi/gradaţi profesionişti; b)să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere; c)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; d)să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera directă a subofiţerilor în activitate; e)să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel puţin „Foarte bun". (3) În funcţie de nevoile de încadrare cu subofiţeri în activitate, la armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care nu sunt posibilităţi de recrutare din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti, candidaţii pot proveni şi din rândul civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apărării Naţionale, absolvenţi de învăţământ liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat şi care au vârsta de 35 de ani, împliniţi în anul organizării concursului de admitere.(4) Situaţiile prevăzute la alin. (3) se reglementează prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane. Articolul 17Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate se realizează din rândul: a)soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate; b)subofiţerilor în rezervă; c)civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 18(1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, sunt următoarele:a)să aibă cel mult vârsta de 45 de ani împliniţi la data acordării gradului; b)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; c)să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare; d)pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ sanitar, şi să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; e)pentru serviciul muzici militare - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal de profil; f)să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate; g)să fie confirmaţi în arma sau serviciul militar pentru care se organizează concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate; h)excepţie de la prevederile lit. g) fac candidaţii pentru armele „auto", „geniu" şi „tancuri", care trebuie să posede permis de conducere categoriile B şi C, precum şi cei pentru serviciul muzici militare; i)să aibă în aprecierea de serviciu din ultimul an calificativul cel puţin „Foarte bun". (2) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul subofiţerilor în rezervă, pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare; b)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; c)să aibă studii/competenţe profesionale, corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare; d)pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist; e)pentru serviciul muzici militare - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal de profil; f)să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru candidaţii care optează pentru armele „auto", „geniu" şi „tancuri". (3) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apărării Naţionale, pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare; b)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; c)pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist; d)pentru serviciul muzici militare - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal de profil; e)să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare; f)să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru candidaţii care optează pentru armele „auto", „geniu" şi „tancuri". Secţiunea a 4-aCriterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti Articolul 19Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sunt următoarele: a)să aibă vârsta între 18 ani împliniţi până la data începerii programului de instruire şi cel mult 46 de ani împliniţi până la data finalizării programului de instruire, astfel încât să poată încheia primul contract de angajare cu durata de 4 ani, conform legii; b)să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada absolvirii/promovării examenelor până la data începerii programului de instruire; c)să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai candidaţii care optează pentru armele „auto", „geniu" şi „tancuri"; d)să fie de acord să renunţe la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist, după angajarea în armată; e)să deţină diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale - numai candidaţii care optează pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în arma „aviaţie", specialitatea „însoţitor de bord - paramedic". Articolul 20(1) În funcţie de necesarul de încadrare al Ministerului Apărării Naţionale, pentru anumite arme sau servicii şi specialităţi militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti pot fi completate cu criterii suplimentare, la iniţiativa sau cu avizul Direcţiei management resurse umane.(2) În cazul adăugării unor criterii suplimentare, dosarul de candidat trebuie completat cu actele doveditoare necesare. Secţiunea a 5-aCriterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru unităţile de învăţământ liceal militar Articolul 21Candidaţii pentru unităţile de învăţământ liceal militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice: a)să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere; b)să fie absolvenţi ai învăţământului secundar inferior - ciclul gimnazial şi să fi promovat evaluarea/testele naţionale, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării evaluării/testelor naţionale până la data concursului de admitere. Secţiunea a 6-aConţinutul dosarului de candidat Articolul 22Pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un dosar cu următoarele documente: a)cererea de înscriere - document tipizat; b)copia legalizată a certificatului de naştere, iar pentru Institutul Medico-Militar, două exemplare; c)copia cărţii de identitate; d)copia cărţii/buletinului de identitate a/al părinţilor sau întreţinătorilor - numai pentru candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ liceal militar; e)fişa de examinare medicală - document tipizat; f)fişa de cunoaştere - document tipizat; g)certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia candidaţilor care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ liceal militar, promoţia din anul respectiv, şi a personalului militar în activitate; h)copia legalizată a documentului de absolvire a studiilor, care să ateste promovarea evaluării/testelor naţionale, sau adeverinţă din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii - numai pentru candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ liceal militar; i)copia legalizată a certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/şcolii profesionale/şcolii de arte şi meserii sau adeverinţă că este în ultimul an de studii - numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învăţământ în curs de absolvire/absolvită - doar pentru candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate; j)copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau adeverinţă din care să rezulte că a promovat examenul de bacalaureat ori adeverinţă din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii; k)copia legalizată a certificatului de competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate; l)copia legalizată a diplomei de licenţă sau adeverinţă din care să rezulte că a promovat examenul de licenţă, profilul şi specializarea - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate; m)copia atestatului de liberă practică/copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate din serviciul medical; n)copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu drept de liberă practică, vizat pe anul în curs, copia certificatului/adeverinţei de confirmare în gradul profesional de medic specialist sau medic primar, după caz, copia poliţei de asigurare malpraxis - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate din serviciul medical; o)copia permisului de conducere - pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate sau pentru candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în armele „auto", „geniu" şi „tancuri"; p)copia livretului militar - numai pentru candidaţii care provin din rândul cadrelor militare în rezervă şi al civililor care au satisfăcut stagiul militar; q)raportul personal prin care solicită participarea la cursul de formare, aprobat de către comandantul unităţii militare unde este încadrat, în care va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unităţile militare în care va fi repartizat - numai pentru candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate şi al civililor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale; r)declaraţie pe propria răspundere în care menţionează că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unităţile militare în care va fi repartizat - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a cadrelor militare în activitate; s)copie a ultimului contract cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru candidaţii care provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, certificat de structurile de personal ale unităţilor unde sunt încadraţi; t)fişa „Cumul de puncte", pentru candidaţii la profesia de soldat şi gradat profesionist, conform modelului prevăzut de metodologia repartizării pe funcţii a candidaţilor selecţionaţi pentru posturile de soldat şi gradat profesionist, elaborată de Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General şi avizată de Direcţia management resurse umane; u)rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale; v)recomandare privind profilul psihomoral şi comportamental - document tipizat - numai pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate. Secţiunea a 7-aÎntocmirea dosarului de candidat Articolul 23Dosarul de candidat se întocmeşte de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza judeţului/sectorului municipiului Bucureşti aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori este înmatriculat într-o unitate/instituţie de învăţământ din judeţul/sectorul respectiv, în perioada recrutării. Articolul 24Birourile informare-recrutare întocmesc într-un an şcolar/universitar un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care îşi exprimă cel puţin o opţiune, în funcţie de categoria de personal/tipul instituţiei de învăţământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opţiuni, prima opţiune este considerată cea de bază. Articolul 25(1) Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fişa de cunoaştere, fişa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral şi comportamental - sunt asigurate de către birourile informare-recrutare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 2-5.(2) Modelul raportului personal şi al declaraţiei pe propria răspundere sunt prezentate în anexele nr. 6 şi 7.(3) În procesul de recrutare, pe lângă documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat, se utilizează fişa de contact, document tipizat al cărui model este prezentat în anexa nr. 8, care stă la baza iniţierii procesului de recrutare, a verificării preliminare a îndeplinirii criteriilor de recrutare şi a urmăririi rezultatelor ulterioare obţinute de către candidat până la intrarea în sistemul militar.(4) Întocmirea fişelor de contact pentru potenţialii candidaţi care solicită participarea la procesul de recrutare se desfăşoară permanent, însă întocmirea dosarelor de candidat se desfăşoară numai în perioadele planificate în acest scop, conform graficului de recrutare şi de selecţie, corelat cu structura anului şcolar/universitar, cu perioadele de desfăşurare a concursurilor de admitere/datele de începere a programelor de instruire date publicităţii.(5) Fiecare dosar de candidat este însoţit de un opis, semnat de către recrutorul care a finalizat şi a verificat conţinutul dosarului, iar filele din dosar sunt numerotate în colţul din dreapta jos.(6) Coperta dosarului de candidat este inscripţionată conform modelului prezentat în anexa nr. 9. Articolul 26Pentru documentele solicitate în copie nelegalizată, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective sunt certificate, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor. Articolul 27Fişa medicală este completată în prima parte de către medicul de unitate, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie şi a documentelor medicale existente la unitate sau de către medicul de familie, după caz, iar în a doua parte cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 28(1) Fişele de contact ale candidaţilor, dosarele nefinalizate, dosarele candidaţilor declaraţi „Respins la selecţie" se păstrează timp de 3 ani de la data iniţierii contactului/finalizării dosarului, în arhiva biroului informare-recrutare.(2) La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent de motiv, procesul de recrutare şi/sau selecţie, se restituie, sub semnătură, documentele din dosar, inclusiv fişa de examinare medicală, cu excepţia fişei de cunoaştere care rămâne la biroul informare-recrutare. Secţiunea a 8-aDesfăşurarea recrutării pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate Articolul 29(1) Recrutarea se desfăşoară pe baza următoarelor documente:a)Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar, întocmit pe baza Planului de şcolarizare în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, denumit în continuare Plan de şcolarizare, elaborat anual de către Direcţia management resurse umane; b)Planul de recrutare a candidaţilor pentru posturile de soldat şi gradat profesionist în activitate se întocmeşte pe serii de instruire, de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General, pe baza necesarului de încadrat stabilit în funcţie de propunerile categoriilor de forţe ale armatei şi corelat cu posibilităţile financiare puse la dispoziţie prin buget. (2) Prin planurile de recrutare se stabileşte numărul minim al dosarelor de candidat pe care le întocmeşte fiecare birou informare-recrutare, pe categorii de candidaţi pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar, iar unde este cazul, şi pe unităţi militare şi/sau arme sau servicii şi specializări militare, astfel încât să se asigure ocuparea tuturor locurilor/posturilor disponibile, conform bugetului aprobat. Articolul 30(1) Direcţia management resurse umane trimite Planul de şcolarizare aprobat şi Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar la Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General.(2) Numărul de locuri din Planul de şcolarizare, pentru Ministerul Apărării Naţionale, cu excepţia celor prevăzute pentru Direcţia generală de informaţii a apărării şi pentru alţi beneficiari, precum şi lista cu posturile de soldat şi gradat profesionist prevăzute a fi încadrate, sunt comunicate integral tuturor birourilor informare-recrutare.(3) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General transmite necesarul de încadrat pentru posturile de soldat/gradat profesionist şi o copie a planului de recrutare pentru această categorie de personal militar la Direcţia management resurse umane.(4) Numărul de locuri şi posturile prevăzute la alin. (2) sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale şi în Buletinul Informativ al Armatei. Articolul 31Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General trimite fiecărui birou informare-recrutare extrasele corespunzătoare din planurile de recrutare, prevăzute la art. 29, cu sarcinile ce le revin pe categorii de candidaţi, unităţi/instituţii de învăţământ militar, programe de formare/instruire, iar unde este cazul, şi pe unităţi militare şi/ori arme sau servicii şi specialităţi militare. Articolul 32Sursele de provenienţă a candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe arme sau servicii şi specialităţi militare, sunt aprobate de către ministrul apărării naţionale, prin Planul de şcolarizare. Articolul 33Birourile informare-recrutare îşi planifică activităţile specifice pe baza planurilor de recrutare şi elaborează planul lunar de contactări, până la sfârşitul lunii în curs, pentru luna următoare. Articolul 34Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale: a)prezentarea ofertei profesionale/educaţionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităţilor de desfăşurare a recrutării şi selecţiei, a condiţiilor de admitere/angajare, de formare şi de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de promovare a profesiei militare în mediul civil şi militar; b)completarea fişei de contact de către recrutor; c)punerea la dispoziţia candidatului a materialelor de informare disponibile; d)consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, şi orientarea profesională în funcţie de preocupările, înclinaţiile candidatului şi de oferta armatei pe arme sau servicii şi specialităţi militare; e)punerea la dispoziţia candidatului a fişei de examinare medicală şi îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale; f)completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare şi verificarea acestor documente; g)desfăşurarea interviului de cunoaştere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare şi existenţa tuturor documentelor, se fac recomandări şi se completează, de către recrutor, fişa de cunoaştere, iar de către candidat, cererea de înscriere la unitatea/instituţia de învăţământ militar/centrele de instruire/unităţile de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care optează; h)luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fişa de cunoaştere şi în fişa de contact; i)programarea candidatului pentru susţinerea selecţiei, în cazul în care a fost declarat „Recrutat"; j)informarea candidatului planificat pentru selecţie, privind desfăşurarea probelor la care urmează să participe şi conţinutul acestora. Articolul 35Birourile informare-recrutare şi instituţiile de învăţământ militar informează candidaţii despre posibilitatea reorientării lor către o altă unitate/instituţie de învăţământ militar de cel mult acelaşi nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unităţile/instituţiile de învăţământ militar ori către programele de formare profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în cazul respingerii la selecţie sau la concursul de admitere. Articolul 36(1) Examinarea medicală a candidaţilor se efectuează o singură dată pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fişei de examinare medicală eliberate de către birourile informare-recrutare.(2) Examinarea medicală a candidaţilor care provin din rândul elevilor unităţilor de învăţământ liceal militar se efectuează în luna decembrie, ca examinare medicală periodică, prin grija unităţilor de învăţământ liceal militar, conform dispoziţiilor şefului Direcţiei medicale. Fişa de examinare medicală periodică întocmită cu această ocazie este valabilă pentru dosarul de candidat, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unităţii sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie.(3) Examinarea medicală a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ liceal militar şi a celor care provin din rândul civililor se efectuează în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din Ministerul Apărării Naţionale, conform dispoziţiilor şefului Direcţiei medicale.(4) Pentru maiştri militari, subofiţeri şi soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale, la întocmirea dosarului de candidat este valabilă fişa de examinare medicală periodică în vigoare, efectuată în ultimele 12 luni, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unităţii sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie; în funcţie de specificul locului de muncă, medicul de medicina muncii poate recomanda investigaţii suplimentare. Articolul 37În funcţie de parcurgerea etapelor prevăzute la art. 34, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situaţii, care se consemnează în fişa de contact: a)contact iniţial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare şi se află în una dintre următoarele situaţii: nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii generale şi/sau specifice pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat; îndeplineşte criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale; b)recrutat - candidatul îndeplineşte toate criteriile generale şi specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituţia militară de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opţiune, şi pentru care sunt prevăzute locuri/posturi. Articolul 38Un candidat este, de regulă, preluat de către un singur recrutor, care ţine legătura cu acesta şi îl îndrumă pe tot parcursul procesului de recrutare şi selecţie. Articolul 39După ce au fost întocmite şi verificate, dosarele candidaţilor se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecţie şi orientare la care acestea sunt arondate. Articolul 40Candidaţii care au dosarul de candidat finalizat sunt planificaţi pentru susţinerea probelor/testelor de selecţie în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, respectând următoarea procedură: a)birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecţie şi orientare planificarea candidaţilor pe serii/perioade/categorii de candidaţi, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activităţii de selecţie, pentru fiecare serie de admitere; b)birourile informare-recrutare contactează candidaţii în vederea anunţării datei participării la selecţie, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecţie şi orientare la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc ce documente şi materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie; c)candidaţii care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecţie, îşi declară indisponibilitatea temporară se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opţiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal de către centrul zonal de selecţie şi orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanţii acestuia; d)candidaţii neprezentaţi la selecţie la data la care au fost planificaţi se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare şi îşi exprimă în continuare dorinţa de a participa la selecţie; e)cu cel puţin 3 zile după data la care li s-a comunicat planificarea candidaţilor la selecţie, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecţie şi orientare, telefonic sau prin adresă/fax, lista nominală a candidaţilor care vor participa la selecţie, pe categorii de candidaţi; f)pentru candidaţii proveniţi din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate sau, după caz, al funcţionarilor publici/personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, birourile informare-recrutare comunică, prin notă telefonică sau adresă, unităţilor militare în care sunt încadraţi data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecţie şi orientare, documentele şi materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie; g)birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaţilor, adeverinţe de participare la selecţie. Articolul 41Perioadele de recrutare şi selecţie, pe categorii de personal/candidaţi şi tipuri de unităţi/instituţii de învăţământ militar/programe de formare/instruire, termenele-limită de finalizare a dosarelor de candidat şi de încheiere a selecţiei se stabilesc de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General şi se comunică birourilor informare-recrutare. Articolul 42(1) Dosarele candidaţilor copii ai militarilor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 sau în timpul şi/sau din cauza serviciului militar, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe ori a unor acte de devotament excepţional, a unor misiuni executate în afara teritoriului statului român, conţin documente doveditoare ale împrejurărilor decesului, iar pe copertă, la rubrica „Menţiuni suplimentare", se specifică situaţia candidatului, dacă acesta optează pentru învăţământul liceal militar, învăţământul postliceal pentru formarea maiştrilor militari şi subofiţerilor ori pentru programul de formare profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.(2) Dosarele menţionate la alin. (1) sunt înaintate, după finalizare, de către birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Direcţiei management resurse umane, pentru avizare, în vederea admiterii fără concurs sau a întocmirii fişei „Cumul de puncte", după caz.(3) Direcţia management resurse umane trimite dosarele avizate favorabil centrelor zonale de selecţie şi orientare la care sunt arondate birourile informare-recrutare care au întocmit dosarele, în vederea planificării candidatului pentru participarea la selecţie.(4) Dosarele care nu au primit avizul favorabil de la Direcţia management resurse umane sunt returnate birourilor informare-recrutare.(5) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de admitere fără concurs pot continua parcurgerea etapelor de selecţie şi admitere, conform normelor în vigoare.(6) Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit atât Direcţiei management resurse umane, cât şi birourilor informare-recrutare adeverinţele cu rezultatele acestor candidaţi, în termen de 3 zile de la data susţinerii probelor/testelor de selecţie, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a anunţării candidaţilor. Capitolul IIISelecţia candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate Articolul 43(1) Candidaţii sunt luaţi în evidenţa centrelor zonale de selecţie pe baza informaţiilor din dosarul de candidat.(2) Centrele zonale de selecţie şi orientare planifică participarea la selecţie a candidaţilor recrutaţi, astfel încât să asigure anunţarea şi prezentarea acestora în timp util şi încadrarea activităţii de selecţie în termenele stabilite. Articolul 44Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură dată la procesul de selecţie şi orientare profesională pentru aceeaşi categorie de personal, acelaşi tip de instituţie de învăţământ militar/program de formare/instruire. Articolul 45(1) Selecţia candidaţilor în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:a)probe psihologice; b)probe fizice; c)interviu de evaluare finală. (2) În activitatea de selecţie, centrele zonale de selecţie şi orientare utilizează, diferenţiat, pe categorii de candidaţi/personal militar, instrumente de evaluare a potenţialului intelectual şi aptitudinal, a capacităţii motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potenţialului de lider, a capacităţii de comunicare, de identificare a nivelului şi naturii motivaţiei pentru cariera militară, precum şi a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naţionale.(3) Probele de selecţie sunt eliminatorii în ordinea susţinerii lor.(4) Rezultatele obţinute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obţinute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecţie şi orientare.(5) Metodologia de evaluare psihologică este elaborată de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General, la propunerea structurilor expert, şi este avizată de către Direcţia management resurse umane.(6) Probele prevăzute la alin. (1) se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările în vigoare din domeniu şi cu cele privind organizarea şi funcţionarea centrelor zonale de selecţie şi orientare.(7) Instrumentele de selecţie nu se schimbă pe parcursul unui an de selecţie. Articolul 46La activitatea de selecţie participă doar candidaţii care sunt declaraţi „apt medical" şi care declară, sub semnătură, că starea psihică şi cea fizică le permit susţinerea probelor. Articolul 47Toţi candidaţii recrutaţi de un birou informare-recrutare participă la selecţie, fără excepţie, la acelaşi centru zonal de selecţie şi orientare, conform arondării zonale stabilite prin dispoziţie a şefului Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major General şi care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare şi selecţie. Articolul 48(1) Procesul de selecţie se încheie cu declararea candidatului în una dintre următoarele situaţii:a)„Admis" - dacă îndeplineşte baremul/cerinţele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate; b)„Respins" - dacă nu îndeplineşte unul/una dintre baremele/cerinţele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate; c)„Neprezentat" - dacă până la încheierea perioadei de selecţie pentru categoria de candidaţi din care face parte nu sa prezentat la centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost planificat/replanificat. (2) Candidaţilor declaraţi „Admis" li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final. Articolul 49După ce au fost declaraţi „Admis" la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare, următoarele categorii de candidaţi sunt declaraţi „Apt" şi obţin avizul scris, în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale astfel: a)candidaţii pentru profesia de ofiţer, arma aviaţie, specializările „pilot pe aeronave cu motoare reactive" şi „controlor trafic aerian" sau subofiţer „controlor trafic aerian", la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu"; b)candidaţii pentru profesia de ofiţer sau maistru militar în Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară, la Centrul de Medicină Navală din Constanţa; c)candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialităţile militare „paraşutişti", „însoţitor de bord" şi „forţe pentru operaţii speciale", la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu"; d)candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară „scafandri" sau cei care vor fi ambarcaţi, la Centrul de Medicină Navală din Constanţa; e)candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit actelor normative în vigoare; f)candidaţii care sunt sportivi de performanţă şi urmează să fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua" efectuează examinarea psihologică specifică în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua". Articolul 50(1) Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecţie şi orientare şi în cadrul structurilor militare specificate la art. 49 sunt adăugate în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor.(2) Perioadele, graficul de desfăşurare şi modalitatea de planificare a candidaţilor pentru efectuarea examinării medicale ş

Ti-a placut articolul?

Comentarii