Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
02:48 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Convocator Adunarea generală extraordinară a acționarilor ARGUS SA

ro

05 Jun, 2024 16:06 460 Marime text

Consiliul de administrație al ARGUS S.A., cu sediul în Constanța, Str. Industrială nr.1, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/550/1991, având CUI RO1872644 și capital subscris și vărsat de 53.670.699 lei, întrunit în ședința din data de 3.06.2024, în temeiul art. 111 si art.113 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentelor A.S.F. și a dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă la sediul societății din Mun. Constanța, Str. Industrială nr. 1, cod poștal 900147, jud. Constanța:
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 10.07.2024 , ora 11:00;
Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28.06.2024, care este data de referință.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 11.07.2024, ora 11:00, la sediul societății ARGUS S.A. din Mun. Constanța, Str. Industrială nr. 1, cod poștal 900147, jud. Constanța.            
     
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR
are următoarea ORDINE DE ZI
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei pe o perioadă de 12 luni.
2. Aprobarea menținerii garanțiilor liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceeași structură de garanții încheiate în anul anterior.
3. Aprobarea contractării de către ARGUS S.A. Constanța a unor credite bancare în sumă maximă de 120.000.000 lei, pentru capital de lucru.
4. Aprobarea garantării creditelor bancare cu următoarele: active imobilizate aparținând ARGUS S.A. Constanța, reprezentând până la 100 % din total active imobilizate corporale din patrimoniu, cesiune de creanțe, stocuri, ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de ARGUS S.A. la banca finanțatoare.
5. Aprobarea accesării unor facilități de factoring în valoare maximă de 5.000.000 lei garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali.
6. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, al garanțiilor aferente precum și mandatarea persoanelor care vor semna contractele de credit și de garanție reală mobiliară și imobiliară aferente.
7. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unor active non-core a căror valoare, individual sau cumulat, nu depășește 35% din totalul activelor imobilizate, la un preț care nu poate fi mai mic decât valoarea stabilită printr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înaintea inițierii procesului   de vânzare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator membru ANEVAR.
8.  Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație să adopte Caietul de sarcini și Regulamentul licitației și să facă toate demersurile legale în vederea încheierii actului juridic de înstrăinare în formă autentică.         
9. Aprobarea datei de 30.07.2024 ca data de înregistrare și a datei de 29.07.2024 ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
10.  Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General,  să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, spre a fi menționată în registru și publicată  în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.
 
 
Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale
Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.
În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal.
În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.
Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.
Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.
Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza, în mod obligatoriu, o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.
Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 7.06.2024 la sediul societății, și pe pagina de internet www.argus-oil.ro la rubrica ,,Relația cu investitorii’’,
Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:
prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare, la sediul societății, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, până la data de 8.07.2024, ora 11:00  pentru AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa actionari@argus-oil.ro, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 8.07.2024 ora 11:00 pentru AGEA,  sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioada de maximum trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (8.07.2024, ora 11:00 pentru AGEA), în cazul primei utilizări.
Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoana care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 8.07.2024, ora 11:00 pentru AGEA), în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
 
Votul prin corespondență
Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondența puse la dispoziție de societate.
Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 7.06.2024, la sediul societății, sau pe site-ul societății www.argus-oil.ro.
Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondența, completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate, până la data de 8.07.2024, ora 11:00, pentru AGEA, astfel:
(i) prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;
(ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa actionari@argus-oil.ro.
 
Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:
(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie sa fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;
(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atesta înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.
În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.
În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondența participă personal, sau prin reprezentant, la adunarea generală, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondența, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondența. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.
În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 233 din Legea nr. 24/2017, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor ARGUS S.A.   reprezintă un vot exprimat.
Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Potrivit dispozițiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație a societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:
(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;
(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor și copia actului de identitate al reprezentantului legal.
În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.
(iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
(iv) să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 24.06.2024, ora 15:00, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.
 
Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi
Acționarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu pe data de 4.07.2024 ora 15:00, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.
Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:
în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;
în cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.
În cazul în care Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.
Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, www.argus-oil.ro. sau în cadrul lucrărilor adunării generale.
Materialele, formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondența, precum și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și vor putea fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data de 7.06.2024, în zilele lucrătoare, între orele 09:00–15:00 sau pe site-ul societății www.argus-oil.ro.
 
Președintele Consiliului de Administrație,
Vișan George Gabriel
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii