Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:38 13 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Opinie cu rezerve Camera de Conturi Constanța, raport de audit asupra situațiilor financiare ale Municipiului Medgidia (DOCUMENT)

ro

07 Mar, 2024 17:00 980 Marime text

 
INTRO
Misiunea de audit financiar a fost efectuată de către Camera de Conturi Constanța.

Situațiile financiare consolidate ale Municipiului Medgidia au inclus, pe lângă informațiile financiare individuale ale ordonatorului principal de credite și informațiile financiare ale ordonatorilor terțiari de credite aflați în subordinea sa.
 
Opinia CU REZERVE

Auditorii Camerei de Conturi au auditat situațiile financiare consolidate ale Municipiului Medgidia pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, care cuprind: bilanțul; contul de rezultat patrimonial; situația fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; conturile de execuție bugetară, și anexele care fac parte integrantă din situațiile financiare, inclusiv Raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile și note explicative.

În opinia acestora, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, situațiile financiare ale entității prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România.

Baza pentru opinia cu rezerve

Auditul Curții de Conturi a fost efectuat pe baza Standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI). Suntem independenți în raport cu entitatea auditată din punct de vedere al cerințelor etice relevante pentru auditarea situațiilor financiare, așa cum sunt prevăzute în Codul Etic al Curții de Conturi și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice în conformitate cu aceste cerințe.

Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către Municipiul Medgidia pentru anul 2022, au fost constatate deficiențe cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare, după cum urmează:

Nerespectarea principiului independenței exercițiilor la înregistrarea în evidența contabilă pe anul 2021 a facturilor emise în luna decembrie 2021, reprezentând contravaloarea serviciilor achiziționate de UATM Medgidia în luna decembrie 2021, ceea ce a condus la denaturarea contului de rezultat patrimonial, anexă la situațiile financiare întocmite pentru anul 2022. S-a constatat că facturi emise în luna decembrie 2021 de către prestatorii de servicii de utilități, care au fost achitate în anul 2022, au fost înregistrate în contabilitatea exercițiului financiar 2022, pe cheltuială, contrar prevederilor menționate. În acestă situație se regăsesc un număr de 18 facturi emise de furnizori de utilități, în valoare totală de 971.909,80 lei.

În concluzie, având în vedere că facturile respective au fost înregistrate în mod eronat pe cheltuieli în anul 2022 și nu în contul 117 „Rezultatul reportat” potrivit normelor contabile, situațiile financiare anuale au fost afectate negativ, prin faptul că în contul de rezultat patrimonial al anului 2022 cheltuielile au fost raportate la o valoare mai mare cu suma de 971.909,80 lei, cât reprezintă contravaloarea acestora.

Entitatea nu a procedat la constituirea de provizioane în contul 151 „Provizioane” pentru diverse sume în cuantum total de 353.663,56 lei, reprezentând posibile obligaţii de plată. Aceste sume fac obiectul diferitelor litigii în care este angrenată entitatea şi care se află pe rolul instanțelor de judecată.

Pentru sumele aflate în litigii, entitatea avea obligaţia constituirii de provizioane în conformitate cu normele contabile aplicabile, respectiv OMFP nr.1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia – ANEXĂ  potrivit cărora, contul 151 “Provizioane”, se utilizează pentru ţinerea evidenţei provizioanelor pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, etc. precum şi a altor provizioane.

La finele anului 2022, la nivelul UATM Medgidia, existau un număr de 601 contribuabili persoane fizice sau juridice, pentru care deși s-au întreprins măsurile legale de urmărire și executare a acestora, creanțele acestora nu au putut fi recuperate, debitorii în cauză fiind insolvabili sau de negăsit. Valoarea totală a debitelor este de 1.615.629 lei. Aceste sume figurează în continuare în soldul contului 464. Conform reglementărilor contabile, debitorii insolvabili sau dispăruți, trebuie înregistrați în contul de ordine și evidență 8034 "Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare", urmând ca, în cazul revenirii debitorilor la starea de solvabilitate, sumele să fie reactivate.

Acest fapt a condus la prezentarea eronată a valorii creanțelor entității, în bilanțul contabil.

Nu au fost identificate aspecte cheie care să necesite o atenție semnificativă în auditarea situațiilor financiare din perioada curentă, altele decât cele prezentate anterior la secțiunea C – „Baza pentru opinia cu rezerve”.

Alte aspect constatate

Referitor la modul de evidențiere a creanțelor bugetului local, pe fiecare contribuabil în parte, s-a constatat că au existat situații în care, în evidența analitică pe plătitor, creanțele nu au fost identificate pe roluri fiscale distincte, în vederea urmăririi și încasării acestora. Astfel, 10 procese verbale de contravenție în valoare de 3.540 lei, întocmite pe numele contravenientului XXXXXXXX, nu figurau pe rolul fiscal al acesteia, ci pe un rol fiscal denumit „test”, motiv pentru care nu putea fi demarată procedura de executare silită prevăzută de legislația fiscală. În cursul anului 2022 amenzile în cauză au fost repuse pe rolul contribuabilului XXXXXX.

De asemenea, pe numele contravenientului XXXX, în fișierul „Test” au mai existat și un număr de 21 procese verbale de contravenție în valoare de 8.155 lei care au fost repuse pe rolul fiscal al acesteia în anul 2022.

Alte 3 procese verbale de contravenție în valoare de 1.790 lei, întocmite pe numele contravenientului XXXXXXXX, nu figurau pe rolul fiscal al acesteia ci pe un rol fiscal denumit „test”, motiv pentru care nu putea fi demarată procedura de executare silită prevăzută de legislația fiscală. În cursul anului 2022 amenzile în cauză au fost repuse pe rolul contribuabilului în cauză.

De asemenea s-a constatat că 2.214 procese verbale contravenție în valoare totală de 1.128.204 lei, nu au fost înregistrate pe contribuabilii nominalizați în procesele verbale, neputându-se astfel demara procedurile legale de executare.

În cursul anului 2022 toate aceste debite au fost repuse pe rolurile fiscale în cauză, motiv pentru care nu au fost afectate situațiile financiare în mod material dar au condus la imposibilitatea demarării procedurile legale de executare a creanțelor bugetului local.

Valoarea operațiunilor care constituie abateri este de 1.145.526 lei.

Din verificarea modului de elaborare a bugetului local pe anul 2022, s-a constatat că înainte de elaborarea acestuia, nu s-a efectuat o inventariere a masei impozabile așa cum prevede art. 5 din Legea nr.273/2006. Acest aspect nu a afectat situațiile financiare in mod material, dar consecința acestor abateri este că entitatea nu a avut posibilitatea să efectueze o estimare corectă a veniturilor și nu pot fi stabilite în mod real cheltuielile pe care le poate angaja pe parcursul anului bugetar.

Măsurile și recomandările de la misiunea de audit precedentă

Municipiul Medgidia nu a implementat în totalitate măsurile dispuse prin Deciziile nr. 29/25.09.2018 și nr.16/23.06.2020. Măsurile dispuse, au fost contestate în instanță, acestea făcând obiectul Dosarului nr.4849/118/2021 și care are următorul termen de judecată data de 12.09.2023.
Din acest motiv, unele erori constatate referitoare la recuperarea unor prejudicii, nu au fost implementate. Privitor la decizia nr.42 din 12.11.2020, emisă de Camera de Conturi Constanța, municipiul Medgidia a solicitat anularea actului administrativ sus-menționat constituindu-se astfel, pe rolul Tribunalului Constanța, dosarul nr. 6376/118/2021.

Tribunalul Constanța s-a pronunțat asupra cererii UATM Medgidia, respingând-o ca neîntemeiată, conform sentinței civile nr.1546/2022. Asupra acestei sentințe, UATM Medgidia a declarat, în termenul legal, recurs.

Curtea de Apel Constanța, prin decizia civilă nr.325/06.04.2023 a respins recursul entității ca fiind nefondat.

Urmare acestei decizii, măsurile dispuse prin decizie au rămas definitive și obligatorii, conducerea entității urmând să ia măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

De asemenea, dezvoltarea sistemul de control intern managerial nu s-a realizat corespunzător și auditul intern nu au funcționat.

Bună guvernanță

Deși la nivelul Municipiului Medgidia este organizat un compartiment de audit public intern, postul de auditor intern nu este ocupat, astfel încât nu au fost desfășurată activitate de audit intern. Din acest motiv, conducerea Primăriei Municipiului Medgidia nu a obținut o asigurare asupra eficacității controalelor interne ale entității și a subordonatei sale.

Conducătorul entității publice a luat unele măsuri în anul 2022 pentru asigurarea cadrului organizatoric necesar implementării sistemului de control intern. Astfel, au fost elaborate procedure operaționale care să reglementeze majoritatea activităților derulate de entitate, au fost identificate resursele necesare pentru asigurarea implementării sistemului de control intern. Astfel, nu au fost dezvoltate și implementate activități de control care să contribuie la prevenirea și depistarea erorilor/fraudelor.

Municipiul Medgidia are încheiate următoarele contracte de finanțare aflate în derulare:

Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Medgidia, Str. Ion Creangă, Nr. 18, lot 1, Medgidia, Județul Constanța / SMIS 115629 2546/27.06.2018 - MDLPA  - 23.093.285,23 lei ;
Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, corp școală și corp sală de sport, Medgidia/ SMIS 111799 2688/10.07.2018 - MDLPA -7.748.840,29 lei;
Creșterea eficientei energetice a clădirii publice –Consiliul Local din Municipiul Medgidia, Judeţul Constanta / SMIS 139609 7736/18.05.2022 -MDLPA140/19.05.2022 – UATMedgidia -9.021.503 lei;
Creșterea eficientei energetice a clădirii publice –Școala Gimnaziala Spiru Haret din Municipiul Medgidia, Judeţul Constanta / SMIS 140077 7767/30.05.2022 – MDLPA 157/06.06.2022 – UAT Medgidia - 11.442.990,90 lei;
Creșterea eficientei energetice a clădirii publice –Școala Gimnaziala Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, Judeţul Constanta / SMIS140387 7827/12.07.2022 -MDLPA201/22.07.2022 – UATMedgidia - 8.243.432,68 lei;
Creșterea eficientei energetice a clădirii publice –Școala Gimnaziala I.L. Caragiale din Municipiul Medgidia, Judeţul Constanta / SMIS140312 7822/25.07.2022 MDLPA 204/27.07.2022 – UAT Medgidia -12.481.113,85 lei;
Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și
politici publice adecvate SMIS 135880 549/07.08.2020 - MDLPA  -2.656.905,82 lei;
Creșterea siguranței pacienților Spitalului Municipal Medgidia/ SMIS 153880 1661/24.08.2022 –MDLPA 237/26.08.2022 – UAT
Medgidia -10.638.346,76 lei;
Reabilitare tramă stradală 16 km - în Municipiul Medgidia 923/06.12.2016  -23.254.830 lei;
Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța 1712 / 01.03.2018 -MDLPA 7140/19.03.2018 UATMedgidia - 6.638.180,50 lei;
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național „K. Ataturk” din municipiul Medgidia,județul Constanța 2979 / 12.04.2018 –
MDLPA12388/17.05.2018 – UATMedgidia -9.685.566,44;
Creșterea eficientei energetice a clădirii publice –Liceu tehnologic Dragomir Hurmuzescu din municipiul Medgidia, judeţul Constanta
2708/07.03.2023 MDLPA 85/16.03.2023 UATMedgidia -9.409.609,13 lei;
Construirea de locuințe nZEB PLUS – pentru tineri în Municipiul Medgidia 138.654/8.12.20222 MDLPA 33/13.02.2023 UAT Medgidia -23.097.524,31 lei;
Achiziţie mobilier urban inteligent în Municipiul Medgidia 145.845/22.12.2022 34/13.02.2023 UAT Medgidia - 2.929.006,50 lei;
Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia C3I1B0122000148 – MMAP 77/09.03.2023 – UATMedgidia -4.679.675 lei.
 
Având în vedere că la nivelul Municipiului Medgidia, sunt în derulare cele 15 proiecte cu fonduri nerambursabile, a căror valoare cumulată este de aproximativ 165.020.810 lei, orice abatere de la condițiile de eligibilitate a proiectelor poate conduce la dificultăți în asigurarea finanțării din contribuția proprie, și implicit la o întârziere în implementarea proiectelor. Astfel, entitatea trebuie să urmărească termenele și să respecte duratele de realizarea a activităților aprobate prin cererile de finanțare, precum si obligația și responsabilitatea asigurării managementului proiectelor în concordanță cu prevederile contractelor de finanțare încheiate, ale legislației europene și naționale aplicabile fiecărui proiect în parte, pentru a evita corecții financiare sau reduceri procentuale ale finanțării eligibile si pentru a facilita absorbția fondurilor nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Descrierea erorilor și a constatărilor. Impact. Recomandare și termene de implementare

1.1 Nerespectarea principiului independenței exercițiilor la înregistrarea în evidența contabilă pe anul 2021 afacturilor emise în luna
decembrie 2021, reprezentând contravaloarea serviciilor achiziționate de UATM Medgidia în luna decembrie 2021.
Având în vedere că facturile respective au fost înregistrate în mod eronat pe cheltuieli în anul 2022 și nu în contul 117 „Rezultatul reportat” potrivit normelor contabile, situațiile financiare anuale au fost afectate negativ, prin faptul că în contul de rezultat patrimonial al anului 2022 cheltuielile au fost raportate la o valoare mai mare cu suma de 971.909 lei, cât reprezintă contravaloarea acestora.
Se recomandă respectarea principiului independenței exercițiilor la raportările financiare ale anului 2023.
1.2 Neconstituirea de provizioane în contul 151 „Provizioane” pentru diverse sume în cuantum total de 353.663,56 lei, reprezentând
posibile obligaţii de plată. Aceste sume fac obiectul diferitelor litigii în care este angrenată entitatea şi care se află pe rolul instanțelor de judecată.
Având în vedere faptul că deficiențele constatate au fost remediate în timpul misiunii de audit, nu se mai impugn alte recomandări.
1.3 Nerecuperarea creanțelor in suma de 1.615.629 lei de la un număr de 601 contribuabili persoane fizice si persoane juridice, insolvabili sau de negăsit. Menținerea în soldul contului 464 a unor sume care nu mai pot fi încasate.
Analizarea situației fiecărui contribuabil, în vederea stabilirii exacte a stării de fapt fiscale și reflectarea adecvată în contabilitate a datoriilor acestora față de buget. Termen de remediere: 31.12.2023
2. Neefectuarea inventarierii masei impozabile așa cum prevede art. 5 din Legea nr.273/2006.
Nerespectarea în totalitate modul de reflectare în evidența contabilă a creanțelor bugetare
Efectuarea inventarierii masei impozabile înainte de elaborarea bugetului municipiului. Termen: 31.12.2023.
2.2. Neidentificarea pe roluri fiscale a unor contribuabili si neîncasarea la bugetul local a creanțelor provenite din amenzi în sumă de 1.145.526 lei. Imposibilitatea aplicării procedurilor de executare a creanțelor datorate de unii contribuabili. Termen: 31.12.2023
3. Deși la nivelul Municipiului Medgidia este organizat un compartiment de audit public intern, postul de auditor intern nu este ocupat.
Primăria Medgidia nu a obținut o asigurare asupra eficacității controalelor interne ale entității și a subordonatei sale.
Asigurarea ocupării prin concurs sau cooperarea la nivel ADI pentru activitatea de audit intern.
3.2 Au fost elaborate procedure operaționale care să reglementeze majoritatea activităților derulate de entitate, au fost identificate resursele necesare pentru organizarea și asigurarea implementării sistemului de control intern.
Controalele proiectate și realizate nu au detectat unele erori.
Dezvoltarea și implementarea activităților de control care să contribuie la prevenirea și depistarea erorilor/fraudelor.
3.3 Derulare cele 15 proiecte cu fonduri nerambursabile, a căror valoare cumulată este de aproximativ 165.020.810 lei va contribui la
dezvoltarea socio-culturală a localităţii. Entitatea trebuie să urmărească termenele și să respecte duratele de realizarea a activităților aprobate prin cererile de finanțare, precum si obligația și responsabilitatea asigurării managementului proiectelor în concordanță cu prevederile contractelor de finanțare încheiate, ale legislației europene și naționale aplicabile.
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Vulnerabilități ale sistemului de control intern Curtea de Conturi a verificat legalitatea contractării, utilizării și rambursării împrumuturilor efectuate la nivelul UATM Mangalia. Iată concluziile! (DOCUMENT)
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii