Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:28 21 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Vulnerabilități ale sistemului de control intern Curtea de Conturi a verificat legalitatea contractării, utilizării și rambursării împrumuturilor efectuate la nivelul UATM Mangalia. Iată concluziile! (DOCUMENT)

ro

06 Mar, 2024 17:00 1106 Marime text
Intro:
Camera de Conturi Constanța a dat publicității raportul de audit de conformitate privind controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor la nivelul UAT municipiul Mangalia, vezi secțiunea „documente”.

Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanta, a efectuat o misiune de audit de conformitate la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mangalia, prin care s-a evaluat modul de contractare, garantare, utilizare și rambursare a finanțărilor rambursabile în perioada 01.01.2022-31.12.2022, fiind o misiune de raportare directă.

 
Concluzia de audit
 
Având în vedere principalele aspecte rezultate din misiunea de audit privind contractarea, garantarea, utilizarea și rambursarea finanțării rambursabile și faptul că au fost identificate abateri cu un impact nesemnificativ, Camera de Conturi a exprimat o Concluzie Nemodificată.

Pe baza activității de audit întreprinse, s-a constatat că situațiile și informațiile despre contractarea, garantarea, utilizarea și rambursarea finanțărilor rambursabile, în perioada 01.01.2021- 31.12.2022, sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu criteriile aplicabile.

A fost auditată activitatea de contractare/garantare, utilizare și rambursare a finanțărilor rambursabile în perioada 2021 - 2022 de către UATM Mangalia, pe baza documentelor și informațiilor puse la dispoziție de entitatea auditată din perspectiva conformării cu cadrul legal aplicabil.

În perioada auditată operațiunile care au constituit datorie publică locală au vizat contractări, trageri, rambursări, plăți de dobânzi și comisioane, acestea fiind raportate și înregistrate în situațiile financiare și la Ministerul Finanțelor Publice.

Scopul contractării împrumuturilor și a efectuării tragerilor din acestea a fost acela de a susține finaciar derularea unor obiective de investiții de interes local. Entitatea nu a garantat împrumuturi pentru terți.

Activitatea desfășurată de entitate, rezumată la datoria publică locală a fost generată de instrumentele acesteia, respectiv: Convențiile de împrumut nr 590320/54061/2019 și nr.82182/72396/2021 încheiate cu MFP, Contractul de credit nr.40/6820/2006 și Contractul de furnizare produse (echipamente si aparatură medicală) în sistem leasing financiar nr. 97/2012.

Sumele au fost cuprinse în contul de execuție bugetara aferent creditelor interne “sursa C” din perioada 2021-2022, aferente convenției de împrumut nr. 382182/72396/2021 încheiate cu MFP utilizați pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană în cadrul programelor interguvernamentale în baza art.1 din OUG nr.83/2021, în sumă de 12.782.779 lei.
În execuția bugetului local propriu al UAT Mangalia - sursa A, au fost cuprinse plățile aferente dobânzilor, rambursărilor de credite (ratelor de capital, ratelor de leasing și comisioanelor).

Din totalul plăților efectuate în anul 2022 și raportate în contul de executie al bugetului local în suma totala de 165.936.340,71 lei, cele aferente împrumuturilor contractate, reprezintă 2,99%, reprezentate, cu preponderență, de dobânzi și ratele de rambursare a creditelor.

Obiectivul auditului de conformitate este obținerea unei asigurări rezonabile privind regularitatea și corectitudinea operațiunilor efectuate în vederea contractării sau garantării precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile.

Au fost analizate demersurile întreprinse, tranzacțiile și informațiile cu privire la contractarea, garantarea, utilizarea și rambursarea finanțării rambursabile. S-a urmărit conformarea cu cadrul legal aplicabil, regulamentele emise și alte legi, dacă regulamentele, acordurile și contractele au fost amendate în mod corespunzător și s-a asigurat conformitatea cu principiile generale ale unui management financiar sănătos al sectorului public.

Constatări și recomandări
 
Cu privire la utilizarea împrumutului aferent cofinanțării investițiilor din fonduri externe Nerambursabile:

Din verificarea modului de derulare a împrumutului acordat de MFP prin convenția nr. 382182/14.10.2021 pentru destinația prevăzută la art1 alin (1) lit a) din din OUG nr.83/20211, se constată faptul că în cazul obiectivului Reabilitare Biserică -cod SMIS 119775, entitatea a utilizat împrumutul în scopul pentru care a fost aprobat, însă nu în întregime, generând costuri cu dobânda, ceea ce impune o analiza asupra sumelor alocate obiectivelor de investiții.

Împrumutul in valoare de 12.782.779 lei a fost pus la depoziție integral în anul 2021 de către MFP in baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr.6748/29.09.2021, utilizarea acestuia fiind exclusiv pentru cele 9 proiecte cu finanțare nerambursabilă aprobate prin HCL nr. 130/2021, pentru o durată de 5 ani, cu o dobândă fixă de 3,1% pe an.

Prin HCLM nr.130 din 02.09.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 12.782.779 lei, suma aferentă cofinanțării obiectivului Reabilitare Biserică a fost de 2.407.677 lei, din care s-a utilizat suma de 2.107.091,15 lei pănă la 31.12.2021.

Recepția la terminarea lucrărilor pentru reabilitarea lăcașului de cult, s-a realizat la data de 21.12.2021 prin PV recepție nr. 94802, rezultând o diferența neutilizată din împrumut în sumă de 300.585,85 lei, care a generat dobânzi nejustificate în valoare de 16.849,27 lei până în prezent (rata dobândă 3,1% /an pentru 660 zile cuprinse între 01.01.2022 și 31.10.2023).

UAT Mangalia a efectuat plăți din împrumut în funcție de gradul de realizare a investițiilor la cele 9 obiective incluse în cadrul cofinanțării si a bugetului aferent acestora, astfel, la 31.12.2022 secțiunea Împrumuturi s-a încheiat cu un excedent în valoare de 2.175.070,91 lei (sume neutilizate), excedent reportat în anul 2023 cu aceeași destinație.

Camera de Conturi recomandă analiza finanțărilor rambursabile în funcție de gradul de realizare a investițiilor și recepțiile acestora, pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice și justificarea dobânzilor până la finalizarea convenției de împrumut.

În concluzie, entitatea verificata nu a urmărit gradul de realizare a investițiilor cu cofinanțare din fonduri rambursabile, si nu a procedat la redistribuirea sumelor neutilizate din proiectul Reabilitarea Biserică, pe celelalte destinații aferente contractului de împrumut, în condițiile de eficiență prevăzute de OG nr.119/19993.

Cauzele care au condus la producerea abaterii au constat în neefectuarea corespunzătoare a inventarierii situației împrumuturilor pe destinații/obiective de investiții, precum și funcționarea necorespunzătoare a controlului intern managerial.

Valoarea deficienței constatate este în sumă de 16.849,27 lei și reprezintă dobândă de 3,1%/an plătită de entitate în mod ineficient, pentru un număr de 660 zile cuprinse între 01.01.2022- 31.10.2023, perioadă în care împrumutul rămas neutilizat în contul de disponibil al entității.

Recomandările auditorilor publici externi

Ordonatorul principal de credite va dispune măsurile legale ce se impun cu privire la: organizarea anuală a inventarierii activelor in curs de execuție aferente obiectivelor de investiții cofinanțate din fonduri rambursabile; urmărirea utilizării pe destinații a împrumutului, conform contului de execuție Cheltuieli Sursa C, astfel încât sumele neutilizate sa fie repartizate prin HCL pe celelalte destinații prevăzute in contractul de împrumut, sau rambursate.
 
Achizițiile aferente utilizării împrumuturilor rambursabile

În cadrul proiectului Extindere și dotare ambulatoriu Spital Municipal Mangalia derulat prin POR 2014-2020 axa 8.1 Ambulatorii cod SIMIS 125598, au fost achiziționate si plătite in anul 2021 din fonduri rambursabile– împrumut MFP, lucrări de deviere cablu electric si curenți slabi (telecomunicații), fără justificarea modalității de determinare a valorii estimate.

Urmare înștiințării din partea executantulului investiției lucrării de extindere ambulatoriu a Spitalului Mun. Mangalia, au fost aprobate referatele de necesitate, respectiv: referatul nr.74884/13.10.2021 pentru lucrările de deviere cablu electric si curenți slabi cu o valoare estimată de 50.000 fără TVA; referatul nr. 81734/02.11.2021 pentru lucrările de deviere cablu curenți slabi cu o valoare estimată de 80.000 fără TVA.

Achiziția lucrărilor sus menționate s-au realizat cu ajutorul catalogului electronic, ca achiziții directe, raportat la valoarea precizată în referatele de necesitate, însă din niciun document nu reiese modalitatea prin care a fost determinată valoarea estimată, respectiv devize lucrări ofertate sau precizarea elementelor utilizate pentru cantitățile de lucrări sau materiale necesare (suprafețe/lungimi). Deși, în cadrul achiziției inițiate in SEAP, condițiile de livrare sunt consemnate “conform comanda”, aceste documente de comandă nu au fost regăsite la entitatea verificată.

Lucrările de deviere cablu electric si curenți slabi (telecomunicații) au fost recepționate prin PV de recepție nr. 82677/04.11.2021 si nr.85438/15.11.2021, și facturate în baza situațiilor de lucrări asumate de parți, astfel: factura nr.154/03.11.2021 în valoare totală de 59.496,67 lei (49.997,20 lei fără TVA) a executantului privind lucrări de deviere traseu electric și factura nr. 810/12.11.2021 în valoare de 95.196,86 lei (79.997,36 lei fără TVA) pentru lucrarea de traseu subteran rețea cablu, telefonie, iluminat efectuate de executant.

În acest caz, Camera de Conturi a constatat că UAT Mangalia nu a realizat o estimare a valorii achizițiilor de lucrări de deviere cablu electric si curenți slabi, încălcând prevederile art. 2 alin. (4) si (5) si art 16 alin. (1) din HG nr.385/20164, și fără respectarea principiului economicității în cheltuirea fondurilor, potrivit HG 395/2016 norme de aplicarea a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Totodată s-a constatat că, deși lucrările menționate au fost decontate ca și cheltuieli neeligibile aferente proiectului Extindere ambulatoriu Spitalul Municipal Mangalia, pe seama fondurilor rambursabile din secțiunea de dezvoltare, acestea au fost înregistrate cu nerespectarea OMFP nr.1917/20055, în contul 628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, nefiind evidențiate în cadrul activului - clădire spital, având in vedere sursa de finanțare, obiectul si valoarea acestora.

Recomandare auditorului: Analiza referatelor de necesitate raportat la obiectul achiziției, cantități, materiale necesare, etc. în vederea determinării valorii estimate precum și înregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă a lucrărilor de deviere cablu electric si curenți slabi.
 
Urmărirea scadențarelor privind dobânzile aferente împrumuturilor

Din verificările efectuate asupra respectării rambursărilor de credite conform scadențarelor de plata ale împrumuturilor, s-a constatat faptul ca entitatea verificata a achitat cu întârziere dobândă scadentă în 15 iunie 2022, aferenta contractului de credit nr. 40/6820/25.07.2006.
Prin OP nr. 4651/08.06.2022 s-a achitat suma de 21.917,67 lei (care include si 28 lei comision), deși obligația de plata conform scadențarului era în valoare de 27.311,19 lei, diferența de 5.393,52 lei fiind achitată ulterior cu OP nr. 5732/11.07.2022.

Astfel, au fost generate costuri suplimentare cu dobânda pentru cele 26 zile de întârziere, în sumă de 1.905,82 lei din cauza ineficienței formelor de control intern. Generarea unor costuri suplimentare in suma de 1.905,82 lei, pentru 26 zile de întârziere a plații întregii dobânzi datorate la scadență, cu afectarea contului de execuție propriu al UATM Mangalia.

Recomandarea auditorului: urmărirea cu prioritate a scadențarelor de plata actualizate lunar conform indicilor ROBOR privind dobânzile datorate, precum si stabilirea mărimii si întinderii prejudiciului reprezentat de dobânzile suplimentare pentru neplata la termen a întregii dobânzi datorate și recuperarea acestuia.
 
Referitor la raportarea datoriei publice locale

Din verificările efectuate s-a constatat că au fost raportate eronat unele date și informații din cuprinsul Anexei nr.3 care se depune la MFP, conform prevederilor cap.I din OMFP nr.1059/20086. De asemnea au fost constatate deficiențe cu privire la înregistrarea echipamentelor și aparaturiimedicale pentru dotarea blocului operator și a secției ATI din cadrul Spitalului Municipal Mangalia aferente Contractului de leasing în situațiile financiare de raportare de la finele anului 2022. Bunurile în cauză, în valoare de 4.774.217 lei au fost înregistrate extracontabil în evidența spitalului, urmare HCL-ului nr.26/2012 de predare primire gestionară a aparaturii medicale achiziționate conform contractului de leasing și a procesul verbal nr. 43603/25.10.2012, fără ca acestea să fie reflectate ca active fixe amortizabile nici la nivelul UATM Mangalia, conform prevederilor OMFP nr.1917/20057 și ale Codului administrativ.

Recomandarea auditorului: Raportarea reala și fidelă a activelor de natura aparaturii medicale cât și a datelor privind datoria publică locală.
 
Contractarea instrumentelor de datorie publică locală

În perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mangalia a beneficiat de un împrumut în suma de 12.782.779 lei si a derulat cele patru finanțări rambursabile interne (inclusiv cel obținut în anul 2021), prezentate după cum urmează:

Împrumut Contract de credit nr.40/6820/2006 - acordarea unei finanțări rambursabile pentru:
1. Alimentare cu apă Dobrogea II; Alimentare cu apa și canalizare lotizare spital B+C; Alimentare cu energie electrică Dobrogea
II; Alimentare cu energie electrică și iluminat public lotizare spital B+C; Canalizare menajeră Dobrogea II; Canalizare pluvială Dobrogea II; canalizare pluvială lotizare spital B+C; Drumuri; Iluminat public Dobrogea II; Sistematizare verticală Dobrogea II; Sistematizare verticală lot spital B+C.
2. Alimentare cu energie electrică și iluminat public lot F; Alimentare energie electrică și post trafo locuinte ANL; Apă și
canalizare menajeră și pluvială ANL; Gospodărie de combustibil și racord c.t. blocuri ANL; Locuințe sociale F+D (Kubasek); Locuințe de închiriere; Locuințe sociale; program PHARE Mangalia turism balnear si de agrement; Port turistic Mangalia; Sistematizare verticala ANL; Sistematizare verticala drumuri parcare ANL.
Leasing financiar nr.97/10.04. 2012 - Furnizare echipamente și aparatură medicală pentru dotarea blocului operator și a secției ATI din cadrul Spitalului Municipal Mangalia
Împrumut MPF- Convenție de împrumut nr. 590320/54061/2019 - Subvenție energie termică in baza art.I alin.1 din OUG nr.35/2019 LEI
Împrumut MPF-Convenție de împrumut nr. 382182/72396/2021 - Asigurarea prefinanţării /cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană în cadrul programelor interguvernamentale în baza art.1 din OUG nr.83/2021.
Din cele 4 forme de împrumut aflate în derulare în perioada supusă controlului, 3 contracte și-au produs efectele scontate prin trageri și plăți anterior anului 2021 fiind în curs de rambursare a ratelor de capital, dobânzi si comisioane din venituri proprii (unul dintre acestea - leasingul financiar a fost achitat integral în cursul anului 2022); cel din urmă contract încheiat cu MF în anul 2021 - Convenția de împrumut nr 382182/72396 are ca scop prefinantarea/cofinanțarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.
Pentru împrumutul de la MPF prin OUG nr.83/2021 aferent obiectivelor cu finanțare nerambursabilă, au fost respectate prevederile art.61 și art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice. Aprobarea contractării împrumutului s-a făcut de către Consiliul Local al Municipiului Mangalia prin Hotărârea consiliului local nr. 130 din 02.09.2021.
 
Aspecte privind vulnerabilitățile sistemului de control intern
 
În cadrul Primăriei Mangalia nu a fost desemnată prin hotărârea consiliului local o persoană responsabilă de evidenţa datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale, decât prin atribuțiile din fișa postului, contrar prevederilor pct. 9 din OMFP nr.1059/20098.

În cadrul entității există elaborat un registru al riscurilor in curs de actualizare, acesta însă nu include riscurile identificate și măsurile de contracarare pentru activitatea de contractare sau garantare, utilizare și rambursare a finanțărilor rambursabile.

Nu există un inventar al situaţiilor care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi nici  nu s-a întocmit plan de continuitate, având în vedere faptul că și datoria publică locală, înregistrată la un moment dat, în raport cu gradul de îndatorare, poate avea efecte asupra incapacității de continuare a activității entitatii.

Recomandările privind îmbunătățirea sistemului de control intern managerial au fost formulate prin scrisoarea ințială către managementul entității.
Prin adresa nr. 88208 si nr 88209 din data de 08.12.2023 entitatea a transmis planul de măsuri și punctul de vedere față de abaterile și recomandările aferente proiectului de raport, nefiind aspecte în divergență. vulnerabilităților sistemului de control intern de la nivelul entității.
 
Constatări care au stat la baza concluziei auditului
 
I.1 Cu privire la utilizarea împrumutului aferent cofinanțării investițiilor din fonduri externe nerambursabile - Entitatea nu a urmărit gradul de realizare a investițiilor cu cofinanțare din fonduri rambursabile, și nu a procedat la redistribuirea sumelor neutilizate din proiectul Reabilitarea Biserică, pe celelalte destinații aferente contractului de împrumut, în condițiile de eficiență.

Recomandare: Ordonatorul principal de credite va dispune măsurile legale ce se impugn cu privire la: Organizarea anuală a inventarierii activelor in curs de execuție aferente obiectivelor de investiții cofinanțate din fonduri rambursabile; Urmărirea utilizării pe destinații a împrumutului, conform contului de execuție Cheltuieli Sursa C, astfel încât sumele neutilizate sa fie analizate si propuse a fi repartizate prin HCL si avizul CAIL pe celelalte destinații prevăzute in contractul de împrumut, sau rambursate.
Termen de implementare propus: 31.07.2024.

I.2 Referitor la achizițiile aferente utilizării împrumuturilor rambursabile

În cadrul proiectului Extindere și dotare ambulatoriu Spital Municipal Mangalia derulat prin POR 2014-2020 axa 8.1 Ambulatorii cod SIMIS 125598, au fost achiziționate si plătite in anul 2021 din fonduri rambursabile– împrumut MFP, lucrări de deviere cablu electric si curenți slabi (telecomunicații), fără justificarea modalității de determinare a valorii estimate. De asemenea lucrările executate au fost înregistrate direct pe cheltuielii, fără respectarea prevederilor OMFP nr.1917/2005.

Recomandare: Ordonatorul principal de credite va dispune măsurile legale ce se impugn cu privire la: actualizarea procedurii privind achizițiile publice, referitoare la analiza temeinică a referatelor de necesitate raportat la obiectul achiziției, al cantităților, materialelor necesare, etc, în vederea determinării valorii estimate în activitatea curentă a entității; analizarea categoriilor de lucrări de deviere cablu electric și curenți slabi executate si recepționate pe cantități pentru reflectarea si înregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă.
Termen de implementare propus: 31.07.2024.

I.3 Cu privire la urmărirea scadențarelor privind dobânzile aferente împrumuturilor. Din verificările efectuate asupra respectării rambursărilor de credite conform scadențarelor de plata ale împrumuturilor, s-a constatat faptul ca entitatea verificata a generat cheltuieli suplimentare cu dobânzile si nejustificate, întrucât a achitat cu întârziere întreaga dobânda scadentă în 15 iunie 2022, aferenta contractului de credit nr. 40/6820/25.07.2006.

Recomandare: Ordonatorul principal de credite va dispune măsurile legale ce se impun cu privire la analizarea cauzelor care au determinat plata dobânzilor penalizatoare și acționarea în consecință pentru stabilirea mărimii și întinderii prejudiciului reprezentat de dobânzile suplimentare pentru neplata la termen a întregii dobânzi datorate și recuperarea acestuia.
Termen de implementare propus: 31.07.2024.

I.4 Referitor la raportarea datoriei publice locale - Din verificările efectuate s-a constatat că au fost raportate eronat unele date și informații din cuprinsul Anexei nr.3 care se depune la MFP, conform prevederilor cap.I din OMFP nr.1059/2008. De aseenea au fost constatate deficiente cu privire la înregistrarea echipamentelor și aparaturii medicale pentru dotarea blocului operator și a secției ATI din cadrul Spitalului Municipal Mangalia aferente Contractului de leasing.
Recomandare: Ordonatorul principal de credite va dispune măsurile legale ce se impun cu privire la raportarea reală și fidelă a activelor de natura aparaturii medicale cât și a datelor privind datoria publică locală.
Termen de implementare propus: 31.07.2024.

II. Sugestii referitoare la sistemul de control intern
II.1 Desemnarea prin hotărârea consiliului local a persoanei responsabile de evidenţa datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale, cât si înlocuitorul acesteia.
II.2 Dezvoltarea unei proceduri de lucru pentru activitatea aferentă datoriei publice locale, rezultată din operațiunile de contractarea sau garantarea, utilizarea și rambursarea finanțărilor rambursabile.
II.3 Actualizarea registrului riscurilor prin includerea riscurilor identificate pentru activitatea de contractare sau garantare, utilizare și rambursare a finanțărilor rambursabile si a masurilor de monitorizare ale acestora, inclusiv cele de fraudă.
II.4 Asigurarea auditării operațiunilor legate de contractarea sau garantarea, utilizarea și rambursarea finanțărilor rambursabile.
II.5 Identificarea situațiilor generatoare de întreruperi în activitatea entității și întocmirea unui plan de continuitate, incluziv pentru cele care ipotetic pot fi cauzate de gradul de îndatorare.
Termen de implementare propus: 31.07.2024.
 
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Primarul Radu Cristian spune că jumătate dintre aceștia nu au ce căuta în administrație Angajații Primăriei Mangalia nu și-au primit salariile de aproape două săptămâni


 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii