Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
05:38 16 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raportarea eronată a cheltuielilor și neevidenţierea creanțelor Primăria Negru Vodă, verificată de Curtea de Conturi Constanța (DOCUMENT)

ro

08 Mar, 2024 17:00 838 Marime text
  • Au fost auditate situațiile financiare consolidate ale Primăriei Negru Vodă pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, care cuprind: bilanţul; contul de rezultat patrimonial; situația fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; conturile de execuție bugetară.
 
Raportul de audit financiar al Camerei de Conturi Constanța asupra situațiilor financiare consolidate ale Primăriei Negru Vodă la data de 31.12.2022 a fost făcut public.
 
Misiunea de audit financiar a fost efectuată de către Camera de Conturi Constanța. Situaţiile financiare consolidate ale Orașului Negru Vodă au inclus, pe lângă informațiile financiare individuale ale ordonatorului principal de credite şi informațiile financiare Liceului Teoretic Negru Vodă, unitate de învăţământ preuniversitar aflată în coordonarea acestuia.
 
Astfel, au fost auditate situațiile financiare consolidate ale Oraşului Negru Vodă pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, care cuprind: bilanţul; contul de rezultat patrimonial; situația fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; conturile de execuție bugetară, şi anexele care fac parte integrantă din situațiile financiare, inclusiv Raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile şi note explicative.
 

„În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, situațiile financiare ale entității prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală şi fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România. Auditul Curţii de Conturi a fost efectuat pe baza Standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI). Suntem independenți în raport cu entitatea auditată din punct de vedere al cerinţelor etice relevante pentru auditarea situaţiilor financiare, aşa cum sunt prevăzute în Codul Etic al Curţii de Conturi şi ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice în conformitate cu aceste cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastră“, au transmis reprezentanții Camerei de Conturi Constanța.

 
 

Iată ce deficiențe au fost constatate
 

 
Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către Oraşul Negru Vodă pentru anul 2022, au fost constatate deficiențe cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare, după cum urmează:
 
- Neînregistrarea unor tranzacții, contrar prevederilor legale, care afectează caracterului real si fidel al patrimoniului entității raportat prin situațiile financiare la 31.12.2022;

- Neînregistrarea în evidența contabilă a garanțiilor de bună execuție, urmare reţinerilor succesive din lucrările facturate şi decontate, precum şi prin intermediul polițelor de asigurare. Acest fapt conduce la prezentarea eronată a valorii activelor din bilanțul contabil şi a valorii garanțiilor de buna execuție în notele explicative la 31.12.2022;

- Raportarea eronată a cheltuielilor efective în contul de execuție cheltuieli, comparativ cu cele raportate în contul de rezultat patrimonial și clasa 6 din balanța consolidată, respectiv entitatea a raportat eronat cheltuieli efective în  valoare de 40.047.183 lei, în condițiile în care clasa 6 din balanța de verificare consolidate înregistrează la 31.12.2022 un rulaj in suma de 20.342.073 lei, aşa cum s-au raportat şi cheltuielile prin contul de rezultat patrimonial;

- Înregistrarea eronată a lucrărilor de amenajare spații verzi în suma de 93.671,50 lei cu afectarea integrală asupra cheltuielilor (cont 602 - cheltuieli privind alte materiale), deşi aceasta în afara materialului dendricol, conține manopera, montaj, manipulare şi transport, încadrându-se astfel la lucrari de amenajare a terenurilor prin arhitectura peisagistică a spatiilor verzi, efectuate în baza contractului nr. 4808/10.05.2022 și a facturii nr.12118.05/18.05.2022. Acest fapt conduce la prezentarea eronată a valorii activelor, inclusiv a amortizării acestora, din bilanţul contabil;

- Neevidenţierea creanțelor din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări, urmare serviciilor de intervenție Control Acces, sistem supraveghere video, lucrări instalaţie reţea date si instalaţie fibra optica precum si a celei de achiziție si montaj jaluzele, care nu au fost prestate nici până în prezent si pentru care Liceul Teoretic Negru Voda a efectuat plăți in valoare de 233.826,56 lei având în vedere clauza contractuala de montaj după terminarea lucrărilor de modernizare la aceasta instituție.
Acest aspect a condus la subevaluarea activelor raportate prin bilanțul consolidat al UATO Negru Vodă la 31.12.2022.
 
 

Primăria nu a respectat prevederile legale fața de modul de fundamentare a proiectului de buget propriu

 
 
Curtea de Conturi Constanța nu a fost identificat vreun aspect descris în situațiile financiare care, potrivit raționamentului echipei de audit, să fie fundamental și să necesite o evidențiere distinctă, necesară pentru înţelegerea de către utilizatori a situațiilor financiare.  
 
De asemenea, nu au fost identificate aspecte cheie care să necesite o atenție semnificativă din partea Camerei din Conturi Constanța în auditarea situațiilor financiare din perioada curentă, altele decât cele prezentate anterior.
 
Au fost acordate majorări ale salariului de baza pentru activitatea prestată în cadrul echipelor de implementare a proiectelor cu finanțare externă, în suma brută de 13.313 lei, reprezentând venituri salariale acordate în mod nelegal pentru 3 salariați, peste nivelul indemnizației viceprimarului (exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. 2 din Legea nr 153/2017), aceasta reprezentând limita maximă peste care nu se puteau acorda drepturi salariale angajaţilor. Această eroare a condus la raportarea în contul de rezultat patrimonial și in contul de execuţie bugetara a unor cheltuieli majorate nelegal.
 
- Au fost acordate drepturilor salariale membrilor echipelor de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă, în sumă fixă brută de 1.500 lei (reprezentând între 7% și 39% din salariile de bază aferente din anul 2022), stabilită prin HCL nr.39/2020, HCL nr.29/2021 si HCL nr. 63/2022 și Dispozițiile nr. 169/2018, nr 86/2020, nr.52/2022. Această majorare a salariilor s-a acordat în baza rapoartelor de activitate lunare, fără respectarea prevederilor HG nr. 325/2018, respectiv, acordarea majorării cu pana la 50% a salariilor de baza în funcție de numărul de ore prestate in cadrul activității de implementare a proiectelor, pe baza pontajelor lunare. Acest aspect nu a afectat situațiile financiare în mod material.
 
La nivelul UATO Negru Voda în anul 2022 a fost aprobat un număr de 2 posturi peste nivelul maxim determinat și transmis de Prefectura Constanța, astfel că la numărul de posturi aprobat s-au adăugat cele 2 funcțiile de demnitate publică, fără respectarea prevederilor OUG nr.63/2010, care precizează faptul ca primarul si viceprimarul sunt cuprinsi in numărul de posturi determinat pentru aparatul de specialitate.
 
Această abatere nu are și implicații financiare, întrucât la nivelul entității nu au fost ocupate toate posturile.  Neînregistrarea în evidența Liceului Teoretic Negru Vodă a activelor necurente reprezentate de bunurile (clădiri, terenuri) care fac obiectul HCL nr.62/26.09.2014 prin care au fost date în administrare bunuri din patrimoniul public al UATO Negru Voda către liceu în valoare de 5.374.289,23 lei.
 
UAT Negru Vodă nu a respectat prevederile legale fața de modul de fundamentare a proiectului de buget propriu, în sensul ca prevederile bugetare inițiale ale veniturilor proprii aprobate pentru anul 2022 in valoare de 7.154.714 lei, au depășit cu 210.004 lei încasările veniturilor proprii din anul 2021 care au fost in suma de 6.944.710 lei, condiţie care trebuia respectata, întrucât in ultimii doi ani gradul de încasare pentru acest indicator-venituri proprii, s-a situat sub 97%.  Acest aspect a are influenţe materiale asupra situațiilor financiare auditate.
 
 

Măsurile și recomandările de la misiunea de audit precedentă

 
 
Oraşul Negru Vodă a implementat doar parţial măsurile dispuse prin Deciziei nr. 18 din data de 22.05.2019, iar pentru Deciziei nr. 10 din data de 02.06.2021 masurile au fost întreprinse în anul 2023. Din acest motiv, unele erori constatate la nivelul anului 2018 si 2020 au fost preluate si asupra activității anului 2022, respectiv:
-nevirarea la bugetul de stat a contribuției la fondul de handicap aferenta perioadei 2018-2019;
- dezvoltarea sistemul de control intern managerial nu s-a realizat corespunzător si auditul intern nu au funcţionat.
 
Deşi la nivelul Oraşului Negru Vodă este organizat un compartiment de audit public intern, postul de auditor intern nu este ocupat, astfel încât nu au fost desfăşurată activitate de audit intern. Din acest motiv, conducerea Primăriei Oraşului Negru Vodă nu a obţinut o asigurare asupra eficacităţii controalelor interne ale entităţii şi a subordonatei sale.
 
Conducătorul entității publice a luat unele măsuri in anul 2022 pentru asigurarea cadrului organizatoric necesar implementării sistemului de control intern, însă nominalizarea unei comisii de monitorizare în conformitate cu standardele aplicabil s-a realizat în anul 2023. Astfel, au fost elaborate proceduri operaţionale care să reglementeze majoritatea activităților derulate de entitate, au fost identificate resursele necesare pentru asigurarea implementării sistemului de control intern. Astfel, nu au fost dezvoltate şi implementate activități de control care să contribuie la prevenirea şi depistarea erorilor/fraudelor.
 
Oraşul Negru Vodă are încheiate următoarele contracte de finanţare aflate în derulare:

- contractul nr. 5588/10.06.2020 pentru proiectul "Îmbunătățirea serviciilor sociale și a spațiilor publice urbane pentru populația Orasului Negru Voda", în valoare de 23.287.337,54 lei;
- contractul nr. 6452/29.03.2021 pentru proiectul "Construire Școala cu clasele 0-4 și sală de sport în sat Darabani, U.A.T. Negru Voda", în valoare de 4.015.562,98 lei;
- contractul nr. 7631/17.03.2022 pentru proiectul Îmbunătățirea infrastructurii cultural-recreative și a spațiilor publice urbane pentru populația Orașului Negru Voda", în valoare de 21.750.236,36 lei.
 
Având în vedere că la nivelul Oraşului Negru Vodă, sunt în derulare cele 3 proiecte cu fonduri nerambursabile, a căror valoare cumulată este de aproximativ 49 milioane lei, orice abatere de la condiţiile de eligibilitate a proiectelor poate conduce la dificultăți în asigurarea finanţării din contribuţia proprie, şi implicit la o întârziere în implementarea proiectelor.
 
Astfel, entitatea trebuie să urmărească termenele şi să respecte duratele de realizarea a activităților aprobate prin cererile de finanţare, precum si obligaţia şi responsabilitatea asigurării managementului proiectelor în concordanţă cu prevederile contractelor de finanțare încheiate, ale legislației europene şi naţionale aplicabile fiecărui proiect în parte, pentru a evita corecții financiare sau reduceri procentuale ale finanţării eligibile si pentru a facilita absorbția fondurilor nerambursabilă de la Uniunea Europeană.
 
În secțiunea Documente puteți consulta Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Unității Administrativ Teritoriale orașul Negru Vodă întocmit la data de 31.12.2022, făcut public de Curtea de Conturi Constanța.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Curtea de Conturi Constanța, control efectuat la Primăria Istria. Printre deficiențe, nerespectarea inventarierii anuale a activelor și datoriilor (DOCUMENT)

Erori cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare: Curtea de Conturi Constanța, control efectuat, anul trecut, la Primăria Gârliciu (DOCUMENT)

Printre deficiențele constatate, modul de urmărire și încasare a creanțelor fiscale: Curtea de Conturi Constanța, control efectuat la Primăria Cherchezu (DOCUMENT)
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii