Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:54 22 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța, angajează. Detalii

ro

20 May, 2024 16:19 920 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

În conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs următoarele posturi vacante:
 
  • KINETOTERAPEUT DEBUTANT S
  • Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie 1 post
 
Condiții generale de participare la concurs:
 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiții specifice de participare:
 
• kinetoterapeut debutant S
– diplomă de licență în specialitate.
 
Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele acte:
 
a) formular de înscriere la concurs, conform Anexa nr.1;
b) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, conform Anexa nr.2
c) act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate - copie;
d) certificat de căsătorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz - copie;
e) certificat de naștere - copie;
f) documente care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului - copie;
g) carnetul de muncă, adeverințele eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocupare - copie;
h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (Documentul poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise şi/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de unitate.) - original;
i) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii) - original;
j) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă ca nu s-au comis infracțiunii prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiunii sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane - original;
k) curriculum vitae, model comun european;
l) asigurare răspundere civilă - copie;
m) certificat de membru CFZRO (pentru kinetoterapeuţi) - copie;
n) autorizație de libera practica eliberata de CFZRO - copie
o) livret militar, acolo unde este cazul - copie;
p) chitanța plată taxă concurs - original;
q) actele vor fi îndosariate într-un dosar cu șină în ordinea enumerată în anunț.
 
Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:
 
• până la data de 04.06.2024 - ora 12.00 - depunere dosare concurs;
• 05.06.2024, ora 10.00 - selecție dosare;
• 06.06.2024, ora 10.00 - afișare rezultate selecție dosare;
• până la data de 07.06.2024, ora 10.00 - depunere contestații la rezultatele selecției dosarelor;
• 10.06.2024 - ora 10.00 - soluționare contestații selecție dosare;
• 10.06.2024, ora 14.00 - comunicare rezultate contestații selecție dosare;
• 11.06.2024 - ora 10.00 - proba scrisă;
• 12.06.2024 - ora 10.00 - afișare rezultate proba scrisă;
• până la data 13.06.2024 - ora 10.00 - depunere contestații proba scrisă;
• 14.06.2024 - ora 10.00 - soluționare contestații proba scrisă;
• 14.06.2024 - ora 14.00 - afișare rezultate contestații proba scrisă;
• 17.06.2024 - ora 10.00 – interviu;
• 18.06.2024 - ora 10.00 - afișare rezultate proba interviu;
• până la data 19.06.2024, ora 10.00 - depunere contestații proba interviu;
• 20.06.2024 - ora 10.00 - soluționare contestații proba interviu;
• 20.06.2024 - ora 14.00 - afișare rezultate contestații proba interviu;
• 21.06.2024 - ora 10.00 - afișare rezultate finale.
 
Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, B-dul Tomis, Nr. 145, Constanța - REGISTRATURA unității.
 
BIBLIOGRAFIA
pentru post de FIZIOKINETOTERAPEUT
 
(1) Sbenghe Tudor - Kinetoterapie profilactică, terapeutică și de recuperare, Editura Medicală București,1987;
(2) Sbenghe Tudor - Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei, Editura Medicală, București, 1999;
(3) Adriana Sarah Nica - Recuperare Medicală, Editura Universitară „Carol Davila”, București, 2003;
(4) Kiss Iaroslav - Fiziokinetoterapia și recuperarea medicală, Editura Medicală, București, 2004;
(5) Ciobotaru Camelia - Îndreptar Recuperare Medicală - Curs pentru studenți‚ Constanța - 2010.


Citește și:
Angajări Constanța: Clubul Sportiv Năvodari scoate la concurs cinci posturi. Iată calendarul de desfășurare
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii