Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:00 08 12 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Posturi vacante în cadrul primăriei comunei Cumpăna, județul Constanța

ro

03 Oct, 2021 18:23 1492 Marime text
  • Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante.

Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de :

Compartimentul educație și învățământ – Creșa „Rază de Soare”:

Îngrijitor – treapta I – 4 posturi:

studii medii/generale;

vechime în muncă: 0 ani.

Educator puericultor – 1 post:

studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihopedagogiei;

absolvent al cursului de educator puericultor;


vechime în specialitate: minimum 1 an.

Psiholog logoped – 1 post:

studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei;

atestat de psiholog cu drept de liberă practică în psihologia clinică;

vechime în specialitate: minimum 1 an.

Compartimentul educație și învățământ – Centrul sociomedical:

Asistent medical comunitar – 1 post:

studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedite cu diplome de absolvire – calificare asistent medical generalist;

certificat de membru și aviz anual eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

vechime în specialitate: 0 ani.

Compartimentul auto și transport școlar:

Șofer transport școlar – treapta I – 1 post:

studii: medii/generale;

permis de conducere categoria D;

atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de A.R.R.;

aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii;

card tahograf;

vechime în specialitate: min. 1 an.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 11 octombrie 20210, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
  • 22 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Cumpăna, Şos. Constanţei nr. 132, camera 18, județul Constanța, telefon 0241/739.003. 

Ti-a placut articolul?

Comentarii