Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
12:08 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Grădinița cu Program Prelungit „Mugurel” Constanța angajeză. Iată postul vacant

ro

18 Mar, 2024 11:46 1182 Marime text
foto: Unsplash
Grădinița cu Program Prelungit ”Mugurel” Constanța,
cu sediul în Constanța, strada Fragilor, nr. 7, județul Constanța, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie
2. Denumirea postului: Administrator financiar I S, post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I
4. Scopul principal al postului: Administrator financiar (contabil)
5. Numărul de posturi: 0.5

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 4 ore

B) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Grădinița cu Program Prelungit ”Mugurel” Constanța, str. Fragilor, nr. 7, mun. Constanța, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0341440043, persoana de contact Giumba Gabriela, email: grmugurel_cta@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 29.03.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei.

C) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: superioare de lungă durată – științe economice
2. Perfecționări (specializări): …………….
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): ………….
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: …………….
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: ……………
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..
8. Vechime în domeniu de 6 ani și 6 luni, din care 3 ani vechime în domeniul finanțelor publice

* Funcție de execuție sau de conducere.
** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).
*** Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.
**** Doar în cazul funcțiilor de conducere.
***** Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

D) Bibliografie şi tematică:
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea învățământului preuniversitar nr 198/2023 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 119/1999privind controlul intern și controlul financiar preventiv.
 • ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG423/2016 Metodologia de alocare a drepturilor de care beneficiază copiii cu CES integrați în învățământul de masă
 • Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
 • Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP 517/2016- pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale;
 • Hotarârea nr.107/04.02.2020 privind modificarea HG nr.72/2013 privind apobarea normelor metodoligice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar .
 • OMEC nr.5447/2020 privind aprobarea Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ.
 • Ordinul nr.4576 din 11 iulie 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuieli de personal în învățământul preuniversitar de stat.
 • Hotărârea nr.569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat,cu modificările și completările ulterioare.

E) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 29.03.2024, ora 14,00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: : 04.04.2024, ora 12,00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 10.04.2024, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.04.2024, ora 12,00
– proba interviu în data de 11.04.2024 , ora 10.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 11.04.2024, ora 12,00
– afişarea rezultatelor finale: 11.04.2024, ora 16,00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 10.03.2024, ora 13,00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 11.03.2024, ora 15,00, la sediul instituţiei.Citește și:

Locuri de muncă ConstanțaBiblioteca Județeană „Ioan N Roman” Constanța face angajări
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii