Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
07:01 13 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Locuri de muncă Constanța Biblioteca Județeană „Ioan N Roman” Constanța face angajări

ro

18 Mar, 2024 09:19 1167 Marime text
Biblioteca Judeţeană “I. N. Roman” Constanţa organizează la sediul din Str. Mircea cel Bătrân nr. 104A concurs de ocupare pe durată nedeterminată a 5 posturi vacante cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:
 
 • 1 post de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Compartimentului  “Digitizare, Informare comunitară, Secretariat” (administrator soft integrat de bibliotecă - TINREAD);
 • 1 post de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Compartimentului  “Digitizare, Informare comunitară, Secretariat” (Digitizare);
 • 1 post de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Compartimentului Săli lectură. Depozite din departamentul Presă veche – Conservare -Restaurare”;
 • 1 post de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Compartimentului Săli lectură. Depozite din departamentul Înscriere”;
 • 1 post de bibliotecar cu studii superioare de scurtă durată grad profesional I  în cadrul Compartimentului  Săli lectură. Depozite”;
Cei interesaţi vor prezenta la departamentul Resurse umane un DOSAR DE CONCURS care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b) original și copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) original și copie certificat de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) original și copie documente care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi original și copie documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice solicitate în prezentul anunț;
e) original și copie carnet de muncă, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 2;
f) certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere  şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de original și copie certificat de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
h) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i) curriculum vitae, model comun european.

Relații se pot obţine de luni până joi între orele 8.00 - 15.00 şi vineri între orele 8.00 -12.00 la tel. 0241/616244, int. 221 sau la 0725537683.

Persoane de contact: insp. spec. Cioclin Elena

CONDIȚIILE GENERALE NECESARE ocupării posturilor scoase la concurs sunt:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

CONDIȚIILE SPECIFICE prevăzute în fişele de post sunt:

a) Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Compartimentului  “Digitizare, Informare comunitară, Secretariat” (administrator soft integrat de bibliotecă - TINREAD):
- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență/master;
- certificate în competențe digitale - curs analist programator;
- cunoştințe algoritmi de programare, noţiuni de procesare a datelor, baze de date, managementul datelor, limbaje de programare pentru interogarea și managementul bazelor de date, etc., cunoștințe de utilizare Microsoft Office şi/sau QuarkXPress, InDesign, Corel, Photoshop, Illustrator etc.;
- constituie avantaj experiența în cadrul unei biblioteci;
- constituie un avantaj studiile superioare în domenii tehnice, de preferat în domeniul matematică, informatică, cibernetică sau științe inginerești certificate prin diplomă de licență;
 
b) Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Compartimentului “Digitizare, Informare comunitară, Secretariat” (Digitizare):
- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență/master;
- certificate în competențe digitale
- cunoştințe în executarea operațiilor de prelucrare, integrare și arhivare electronică a imaginilor și documentelor în baze de date, import/export din diferite formate electronice, verificarea integrității datelor prelucrate, statistici website și administrarea paginilor Facebook, Instragram etc. ale Bibliotecii.
- constituie avantaj experiența în cadrul unei biblioteci;
- constituie un avantaj studiile superioare în domenii tehnice, în domeniul matematică, informatică, cibernetică sau științe inginerești certificate prin diplomă de licență;
 
c) Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Compartimentului “Săli lectură. Depozite din departamentul “Presă veche – Conservare - Restaurare:
- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență/master;
- cunoştinţe de cultură generală (în relaţie cu postul);
- curs de specialitate pentru conservarea unităților de bibliotecă – Curs de conservare/restaurare;
- noțiuni de utilizare calculator;
- cunoașterea specificului de muncă pentru postul scos la concurs și vizualizarea condițiilor de muncă din cadrul departamentului “Presă veche – Conservare - Restaurare”);
d) Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Compartimentului “Săli lectură. Depozite din departamentul “Înscriere:
- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență/master;
- cunoştinţe de cultură generală (în relaţie cu postul);
- noțiuni de utilizare calculator;
- cunoașterea specificului de muncă pentru postul scos la concurs și vizualizarea condițiilor de muncă din cadrul departamentului “Înscriere”);
 
e) Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare de scurtă durată grad profesional I în cadrul Compartimentului “Săli lectură. Depozite din departamentul “Săli lectură:
- studii superioare de scurtă durată cu diplomă de licență;
- cunoştinţe de cultură generală (în relaţie cu postul);
- noțiuni de utilizare calculator;
- cunoașterea specificului de muncă pentru postul scos la concurs și vizualizarea condițiilor de muncă din cadrul departamentului “Săli lectură”);
 
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU POSTURILE VACANTE:
a) Bibliografia pentru cele 2 posturi de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Compartimentului  “Digitizare, Informare comunitară, Secretariat” (administrator soft integrat de bibliotecă – TINREAD) și (Digitizare):
 -  Legea  nr. 334/2002- Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Tratat de Biblioteconomie. Vol 3. / coord. Mircea Regneală, București, Editura ABR, 2022. Cap. 3: Produse și servicii de informare (cota III 45064);
- Tratat de Biblioteconomie. Vol 4/ coord. Mircea Regneală, București, Editura ABR, 2022. Cap. 3: Noi concepte de bibliotecă (cota III 45064);
- Tratat de Biblioteconomie. Vol 5. / coord. Mircea Regneală, București, Editura ABR, 2022. Cap. 1: Biblioteca contempoarană (cota III 45064);
 Library 4.0. Lucrările Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România. Ediția a 33-a, Timișoara, 2023, David Press Print, Timișoara, 2023   (III 45155)
 Editarea fotografiilor și videoclipurilor în Windows - https://support.microsoft.com/ro-ro/windows/editarea-fotografiilor-%C8%99i-videoclipurilor-%C3%AEn-windows-a3a6e711-1b70-250a-93fa-ef99048a2c86
Wikipedia Editarea fotografiilor - https://ro.wikipedia.org/wiki/Editarea_fotografiilor
Wikipedia imagini - https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Imagini
 Cum scanezi un document pe Win 10 sau Win 11 - https://storeday.ro/cum-scanezi-un-document-pe-win-10-sau-win-11/
 Programe OCR (Recunoaștere Optică A Caracterelor) - https://marketsplash.com/ro/software-ul-ocr/
 
 Tematica pentru cele 2 posturi de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Compartimentului  “Digitizare, Informare comunitară, Secretariat” (administrator soft integrat de bibliotecă – TINREAD) și (Digitizare):
 
 • Legislație de bibliotecă;
 • Sistemul de cataloage de bibliotecă;
 • Produse și servicii de informare;
 • Constituirea colecțiilor digitale;
 • Biblioteca 4.0 în context actual.
 
b) Bibliografia pentru cele 3 posturi de bibliotecar cu studii superioare grad profesional IA (2 posturi)  și bibliotecar cu studii superioare de scurtă durată grad profesional I (1 post) în cadrul Compartimentului  “Săli lectură. Depozite”:
 
- Ciorcan, Marcel – Organizarea colecțiilor de bibliotecă: Bazele biblioteconomiei, Cluj-Napoca, Ed. Casa cărții de știință, 2001; cota III 38303;
- Moldoveanu, A. – Organizarea activității de conservare a colecțiilor din biblioteci: Manual. București, s.n., 2000 - cota IV 6461;
- Biblioteconomie : Manual / coord. Silvia Nestorescu. [București], ABBPR, 1994 - cota IV 5395;
- Tratat de Biblioteconomie / coord. Mircea Regneală, București, Editura ABR, 2014   (Vol 2. Partea 1.: cap. 3 : Evidența, gestionarea și organizarea colecțiilor) - cota III 44236;
- Tratat de Biblioteconomie / coord. Mircea Regneală, București, Editura ABR, 2016;  (Vol. 2. Partea 2 : cap. 2 : Prezervarea, conservarea, restaurarea,  cap. 3 :  Comunicarea colecțiilor) și cap. 5 :  Utilizatorii bibliotecii - cota III 44236;
- Legea 334/2002 Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MC nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;
- Ordin nr. 2249/4775 din 9 iunie 2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă;
 
 Tematica pentru cele 3 posturi de bibliotecar cu studii superioare grad profesional IA (2 posturi)  și bibliotecar cu studii superioare de scurtă durată grad profesional I (1 post) în cadrul Compartimentului  “Săli lectură. Depozite:
 
 • Evidența, gestionarea și organizarea colecțiilor;
 • Comunicarea colecțiilor;
 • Utilizatorii bibliotecii;
 • Prezervarea, conservarea, restaurarea;
 • Legislaţie în domeniul tipizatelor și a documentelor specifice de bibliotecă.
 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU CELE CINCI POSTURI:
            - depunere dosare: 18.03.2024 – 29.03.2024, ora 10.00, la Serv. Resurse umane;
- selecţie dosare: 01.04.2024, ora 12.00 – 02.04.2024, până în ora 12.00, la sediul instituţiei;
- afișare rezultate selecție dosare: 02.04.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei și pe site-ul instituţiei, la adresa www.bjconstanta.ro;
- depunere contestații selecție dosare: 02.04.2024, ora 12.00 – 03.04.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;
- afișare rezultate contestații selecție dosare: 03.04.2024, la sediul instituţiei și pe site-ul instituţiei, la adresa www.bjconstanta.ro;
- proba scrisă: în data de 09.04.2024, ora 10.00, la sediul instituţiei;
- afișare rezultate proba scrisă: 10.04.2024, până în ora 9.30, la sediul instituţiei și pe site-ul instituţiei, la adresa www.bjconstanta.ro;
- depunere contestații proba scrisă: 10.04.2024, până în ora 12.30, la sediul instituţiei;
- afișare rezultate contestații proba scrisă: 10.04.2024, la sediul instituţiei și pe site-ul instituţiei, la adresa www.bjconstanta.ro;
- interviu: în data de 11.04.2024, ora 10.00, la sediul instituţiei;
- afișare rezultate interviu: 12.04.2024, până în ora 9.30, la sediul instituţiei și pe site-ul instituţiei, la adresa www.bjconstanta.ro;
- depunere contestații interviu: 12.04.2024, până în ora 12.30, la sediul instituţiei;
- afișare rezultate contestații interviu: 12.04.2024, la sediul instituţiei și pe site-ul instituţiei, la adresa www.bjconstanta.ro;
- afișare rezultat final: 15.04.2024, la sediul instituţiei și pe site-ul instituţiei, la adresa www.bjconstanta.ro;


Citește și:

LIVEDecernarea premiilor filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România și a premiilor revistei Ex Ponto, la Biblioteca Județeană Constanța (Galerie FOTO+VIDEO)
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii