Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:11 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

MAI a publicat normele de aplicare a prevederilor Legii privind Statutul rezerviștilor voluntari. Ce sunt rezerviștii voluntari. Cum se face încadrarea

ro

24 Nov, 2017 02:56 9099 Marime text
Ieri, în Monitorul Oficial al României, partea I numărul 921, au fost publicate Normele metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari.
 
CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -(1) Încadrarea rezerviștilor voluntari se realizează pe bază de contract individual pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, denumit în continuare contract.
(2) Conținutul contractului este prevăzut în anexa la lege.
Art. 2. -(1) Rezerviștii voluntari sunt destinați pentru asigurarea cu prioritate a structurii de forțe a Ministerului Afacerilor Interne, cu resursele umane necesare realizării capacitații operaționale complete, potrivit reglementărilor în vigoare.
(2) Numărul maxim de posturi prevăzute a fi încadrate cu rezerviști voluntari, pe unități militare și categorii de rezerviști voluntari, respectiv cadre militare rezerviști voluntari sau soldați și gradați rezerviști voluntari, se aprobă anual prin ordin al ministrului afacerilor interne, în funcție de fondurile aprobate cu această destinație prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la propunerile inspectoratelor generale/similare care au în structură posturi aflate sub incidența prevederilor statutului personalului militar, denumite în continuare inspectorate generale/similare, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(3) La formularea propunerilor prevăzute la alin. (2), inspectoratele generale/similare au în vedere prognoza deficitului de personal și prioritățile instituționale în domeniul misiunilor specifice.
Art. 3. -După aprobarea numărului maxim de posturi prevăzute a fi încadrate cu rezerviști voluntari, unitățile militare întocmesc planurile anuale de recrutare, selecție și încadrare a rezerviștilor voluntari, cu avizul inspectoratului general/similar.
 
CAPITOLUL II
Recrutarea, selecția, formarea și dezvoltarea profesională a rezerviștilor voluntari

SECȚIUNEA 1- Criterii de recrutare a rezerviștilor voluntari
Art. 4. - Candidații pentru încadrarea în funcții de rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile legale, criteriile generale și criteriul specific, prevăzute de prezentele norme metodologice.
Art. 5. - Criteriile generale pentru încadrarea în funcții de rezervist voluntar sunt următoarele:
a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
c) să nu fi împlinit vârsta de 55 ani înainte de data depunerii cererii, pentru cadre militare, respectiv 51 de ani, înainte de data semnării primului contract, pentru soldați și gradați;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului;
f) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
g) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ori să nu fi fost trecuți în rezervă pentru abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale.
Art. 6. - În vederea îndeplinirii criteriului specific pentru încadrarea în funcții de rezervist voluntar a cadrelor militare și a soldaților sau gradaților, rezerviști, candidații trebuie să dețină gradul corespunzător funcției pe care urmează să o încadreze sau un grad inferior, în cadrul aceleiași categorii de personal militar.

SECȚIUNEA a 2-a - Procedura de recrutare a rezerviștilor voluntari

Art. 7. - Recrutarea candidaților se realizează de către structurile de resurse umane din cadrul unităților militare care au aprobate posturi prevăzute a fi încadrate cu rezerviști voluntari.
Art. 8. - Structurile de resurse umane prevăzute la art. 7 desfășoară următoarele activități:
a) identifică și aplică metode și tehnici de publicitate în vederea atragerii potențialilor candidați;
b) elaborează anunțul privind recrutarea rezerviștilor voluntari și îl supune aprobării șefului unității militare;
c) consiliază candidații cu privire la potențialul lor viitor profesional;
d) verifică existența documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare, cu respectarea cerințelor de formă și conținut;
e) desfășoară activități specifice privind planificarea candidaților la evaluarea psihologică;
f) verifică îndeplinirea condițiilor legale, criteriilor generale și criteriului specific de recrutare și întocmesc dosarele de candidat pentru cei care au depus documentele necesare în perioada destinată activităților de înscriere;
g) afișează la sediul unității militare și postează pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile legale, criteriile generale și criteriul specific de recrutare;
h) transmite comisiei de selecție dosarele candidaților care îndeplinesc condițiile legale, criteriile generale și criteriul specific de recrutare și care au fost declarați "apt" la evaluarea psihologică;
i) restituie candidaților declarați "respins", la solicitarea acestora, pe bază de semnătură, documentele personale din dosarele de recrutare;
j) efectuează activitățile de cunoaștere a candidaților declarați "admis" la probele de selecție și "apt" la examinarea medicală, materializând rezultatul acestora în nota de cunoaștere;
k) comunică, în scris, candidaților care nu îndeplinesc condițiile legale, criteriile generale și criteriul specific de recrutare motivul/motivele respingerii cererii de înscriere la concurs.
Art. 9. -Anunțul prevăzut la art. 8 lit. b) se afișează la sediul unității militare și se postează prin grija structurii de resurse umane, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru demararea procedurii de recrutare, pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă și cuprinde:
a) condițiile de recrutare;
b) normele și baremele minime pentru a fi declarat "admis" la probele de evaluare a performanței fizice;
c) probele de selecție;
d) conținutul contractului individual pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar pe durată determinată;
e) actele solicitate candidaților pentru constituirea dosarului de candidat, data-limită până la care se pot depune acestea și compartimentul care gestionează problematica specifică recrutării;
f) date de contact.
Art. 10. -(1) Dosarul de candidat conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere și CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului, precum și alte competențe dobândite;
c) copii ale actului de identitate, ale carnetului de muncă/certificatului privind stagiul de cotizare și/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
d) fișa de cunoaștere - document tipizat;
e) extras de pe cazierul judiciar sau certificatul de cazier judiciar;
f) copia livretului militar, în cazul candidaților rezerviști;
g) o fotografie color 9 x 12 cm;
h) fișa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
i) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.
(2) Structura de resurse umane, anterior desfășurării probelor de selecție, introduce în dosarul de candidat avizul psihologic.
(3) În urma declarării "apt" la examinarea medicală a candidaților declarați "admis" la probele de selecție, structura de resurse umane introduce în dosarul de candidat nota de cunoaștere și procesele-verbale de distrugere privind rezultatele verificărilor efectuate prin intermediul structurilor de cazier judiciar.
(4) Cererea de înscriere prevăzută la alin. (1) lit. a) se completează potrivit modelului și precizărilor prevăzute în anexa nr. 3.
(5) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și f) se realizează de structurile de resurse umane, se certifică pentru conformitate și se semnează de persoana desemnată și de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.
(6) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute la alin. (5) nu se mai realizează.
(7) Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către structurile de resurse umane, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza consimțământului expres al candidatului. În cazul în care candidatul depune un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, structura de resurse umane nu mai solicită extrasul de pe cazierul judiciar.

SECȚIUNEA a 3-a Selecția rezerviștilor voluntari

Art. 11. -(1) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor de selecție a candidaților, prin ordin de zi pe unitate al șefului unității militare care are prevăzute în statul de organizare posturi prevăzute a fi încadrate cu rezerviști voluntari, se constituie comisia de selecție, formată dintr-un număr impar de membri, dintre care unul este președinte.
(2) Comisia de selecție are un secretar desemnat din rândul personalului structurii de resurse umane.
Art. 12. -Comisia de selecție are următoarele atribuții:
a) stabilește datele de susținere a probelor de selecție pe care le afișează la sediul unității militare și le postează cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării probelor pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă;
b) evaluează performanțele fizice ale candidaților;
c) selecționează dosarele candidaților;
d) semnează procesul-verbal care conține concluziile selecției, întocmit de secretarul comisiei, și îl prezintă șefului unității militare, însoțit de tabelul cu rezultatele obținute de candidați.
Art. 13. -Probele de selecție a candidaților sunt următoarele:
a) evaluarea performanțelor fizice;
b) selecția de dosare.
Art. 14. - (1) Evaluarea performanțelor fizice se realizează conform reglementărilor în vigoare referitoare la activitățile de pregătire fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne.
(2) La evaluarea performanțelor fizice pot participa candidații care dețin adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte faptul că sunt apți pentru efort fizic.
Art. 15. - Selecția dosarelor se realizează potrivit criteriilor de departajare prevăzute în anexa nr. 4, pentru candidații declarați "admis" la evaluarea performanțelor fizice.
Art. 16. - (1) În urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute în anexa nr. 4, comisia de selecție întocmește, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita numărului de locuri pentru care se realizează selecția, lista candidaților declarați "admis".
(2) În cazul clasării mai multor candidați pe ultimul loc sau, după caz, ultimele locuri, în lista celor declarați "admis", cu aceleași punctaje, departajarea acestora se realizează prin compararea punctajelor obținute, în ordinea prevăzută în anexa nr. 4, până la identificarea primei diferențe între acestea. Se declară "admis" candidatul sau, după caz, candidații la care s-a constatat cel mai mare punctaj.
(3) În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea procedurii prevăzute la alin. (2), departajarea se realizează pe baza punctajului obținut la evaluarea performanțelor fizice, în ordine descrescătoare.
Art. 17. - Lista finală a candidaților declarați "admis" se afișează la sediul unității militare și se postează pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă.
Art. 18. - Procedura de selecție se încheie cu procesul- verbal care conține concluziile selecției, întocmit de secretarul comisiei și semnat de membrii comisiei.
Art. 19. -(1) Candidații declarați "admis" în urma parcurgerii procedurii de selecție efectuează examinarea medicală pe baza fișei medicale-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Examinarea medicală a candidaților se realizează conform reglementărilor în vigoare în Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Baremul medical aplicabil este cel prevăzut pentru candidații care urmează a fi încadrați direct în funcții militare conform prevederilor categoriei a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Cheltuielile aferente examinării medicale a candidaților se finanțează din fondurile alocate cu această destinație prin bugetele centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu din Ministerul Afacerilor Interne.
Art. 20. - În situația în care, după efectuarea examinării medicale, un candidat este declarat inapt sau nu se prezintă pentru semnarea angajamentului în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 270/2015 ori, după caz, a contractului în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 270/2015, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, dispozițiile art. 19 aplicându-se în mod corespunzător.
Art. 21. -(1) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 270/2015, declarate "admis" la selecție și "apt" în urma examinării medicale, semnează un angajament în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015.
(2) Modelul angajamentului este prevăzut în anexa nr. 5.

SECȚIUNEA a 4-a Formarea rezerviștilor voluntari

Art. 22. - Formarea rezerviștilor voluntari cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă și se realizează prin cursul de instruire inițială, precum și prin concentrări pentru instruire.
Art. 23. - (1) Cursul de instruire inițială are drept scop formarea inițială a rezerviștilor voluntari și reprezintă procesul de instruire instituționalizată a candidaților care nu au îndeplinit serviciul militar activ, respectiv nu au fost încadrați în funcții de polițist, în vederea dobândirii, în context formal, a competențelor de bază necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor.
(2) Instituțiile de formare profesională, modul de realizare a formării inițiale, precum și durata acesteia se stabilesc prin dispoziție comună a secretarilor de stat și a secretarului general.
Art. 24. - (1) Pe timpul cursului de formare inițială, personalul participant are statutul de cursant și beneficiază de drepturile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 270/2015.
(2) La finalizarea cursului de formare, absolventului i se eliberează un certificat de absolvire aferent categoriei de rezerviști voluntari pentru care s-a instruit, după caz.
Art. 25. - (1) Formarea continuă se desfășoară pe timpul îndeplinirii serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar, în unitatea în care este încadrat, pe durata a 15 zile calendaristice, anual.
(2) Prin excepție de la alin. (1), formarea profesională continuă a rezerviștilor voluntari prevăzuți la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 270/2015 se realizează în context nonformal potrivit nevoilor de formare identificate de unitatea unde este încadrat.
(3) Modul de executare a concentrărilor pentru instruire, respectiv planificarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea instruirii rezerviștilor voluntari, pe timpul concentrărilor pentru instruire, se stabilesc prin dispoziție comună a secretarilor de stat și a secretarului general.
 
CAPITOLUL III Serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar

SECȚIUNEA 1 Raporturile de serviciu dintre rezerviștii voluntari și Ministerul Afacerilor Interne
Art. 26. - (1) Raporturile de serviciu ale rezerviștilor voluntari se nasc odată cu semnarea contractului prevăzut la art. 1 alin. (1) și numirea în funcție prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.
(2) Contractul se încheie cu Ministerul Afacerilor Interne, reprezentat de șeful unității militare în al cărei stat de organizare se regăsește postul prevăzut a fi încadrat cu rezervist voluntar.
(3) Luarea în evidență a rezervistului voluntar se comunică de către structura cu atribuții de mobilizare centrului militar județean/de sector al municipiului București în a cărui rază de competență își are domiciliul rezervistul.
Art. 27. - (1) Pe durata derulării contractului, rezerviștii voluntari îndeplinesc serviciul militar în rezervă, în forma prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Limita de vârstă până la care rezerviștii voluntari pot îndeplini serviciul militar în această calitate este cea prevăzută de lege pentru menținerea rezerviștilor în clasa a III-a de evidență, corespunzătoare categoriei din care fac parte.
Art. 28. - (1) În situația detașării sau trimiterii în misiune, în condițiile legii, contractul se modifică prin act adițional, încheiat în aceleași condiții.
(2) Raporturile de serviciu ale rezerviștilor voluntari pot fi modificate numai în cadrul categoriei de rezerviști voluntari din care fac parte.
Art. 29. - Rezerviștii voluntari pot fi detașați în alte unități militare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în următoarele situații:
a) pentru exercitarea atribuțiilor unei alte funcții;
b) pentru desfășurarea unor activități în interesul unității militare în care este încadrat.
Art. 30. - (1) Rezerviștii voluntari participă la întreaga gamă de misiuni și operații în afara teritoriului statului român, în condițiile art. 21 din Legea nr. 270/2015, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
(2) Rezerviștii voluntari selecționați potrivit prevederilor alin. (1) participă la programul de pregătire pentru misiune, în aceleași condiții ca și personalul militar în activitate.
Art. 31. -(1) În situațiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2015, contractele rezerviștilor voluntari se suspendă de drept în baza ordinului de concentrare sau de mobilizare, după caz, începând cu data înscrisă în acestea.
(2) La încetarea situațiilor prevăzute la alin. (1), derularea contractului în calitate de rezervist voluntar se reia începând cu data înscrisă în ordinul de demobilizare sau de desconcentrare, după caz, iar termenul de expirare al acestuia se stabilește proporțional cu perioada rămasă neexecutată la data suspendării.
(3) Suspendarea contractelor se realizează prin act administrativ individual emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.

SECȚIUNEA a 2-a Îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar
 
Art. 32. - (1) Rezerviștii voluntari pot fi concentrați sau mobilizați, după caz, pentru:
a) participarea la instruire și îndeplinirea unor misiuni pe timp de pace și/sau pe timpul stării de urgență, în structurile în care sunt încadrați;
b) completarea forțelor destinate apărării la instituirea stării de asediu, la declararea stării de mobilizare sau a stării de război.
(2) Rezerviștii voluntari sunt concentrați/mobilizați și pentru îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului național, în raport cu nevoile forțelor destinate apărării, potrivit legii.
(3) Chemarea rezerviștilor voluntari, în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), se face prin ordine de chemare, care cuprind motivele chemării și perioada concentrării, întocmite și înmânate prin grija structurilor în care sunt încadrați, astfel:
a) până la data de 20 decembrie a fiecărui an, pentru participarea la instruirile prevăzute în contract pentru anul următor;
b) cu cel puțin 60 de zile înainte, pentru concentrările în vederea participării la misiuni cu o durată mai mare de 15 zile sau la alte forme de instruire neprevăzute expres în contract;
c) imediat, la declanșarea stării de război, a mobilizării, instituirii stării de asediu, a stării de urgență, precum și pe timpul antrenamentelor/exercițiilor de mobilizare, precum și a altor activități stabilite prin dispoziție comună a secretarilor de stat și a secretarului general. În aceste situații, chemarea se face prin delegatul unității militare în care aceștia sunt încadrați, care are asupra lui delegația de serviciu.
(4) Modificările privind motivele chemării și perioadele de desfășurare a instruirilor prevăzute la alin. (3) lit. a) se comunică rezerviștilor voluntari cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării acestora, printr-un nou ordin de chemare.
(5) În perioada în care dețin calitatea de rezervist voluntar, cetățenii nu pot fi mobilizați la locul de muncă și nu pot fi folosiți pentru prestări de servicii, în condițiile legii.
Art. 33. - (1) În baza programului și planificării convocărilor de pregătire a rezerviștilor voluntari, aprobate potrivit art. 25 alin. (3), ori pentru desfășurarea antrenamentelor/exercițiilor de mobilizare, precum și a activităților stabilite în dispoziția comună a secretarilor de stat și a secretarului general prevăzută la art. 32 alin. (3) lit. c), structurile în care sunt încadrați emit și înmânează ordinul de chemare, în termenele prevăzute la art. 32 alin. (3). Modelele ordinelor de chemare sunt prevăzute în anexele nr. 6 și 7.
(2) Modelul ordinului de chemare a rezerviștilor voluntari la mobilizare sau la război este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviștilor la exercițiile și antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război și a rezerviștilor voluntari la mobilizare sau la război.
(3) În baza ordinului de chemare, rezerviștii voluntari sunt obligați să înștiințeze angajatorii cu care au încheiate raporturi de muncă sau de serviciu, despre participarea la concentrări, prezentând totodată documentele justificative, astfel:
a) pentru instruirile prevăzute în contractul încheiat în condițiile legii, înștiințarea se face cu cel puțin 15 zile înainte de data prezentării la concentrare;
b) pentru concentrările în vederea participării la misiuni sau instruiri cu o durată mai mare de 15 zile, înștiințarea se face cu cel puțin 45 de zile înainte de termenul prevăzut pentru prezentarea la concentrare;
c) imediat după primirea ordinului de chemare, în situațiile prevăzute la art. 32 alin. (3) lit. c).
Art. 34. - Pe durata instruirii prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 270/2015, programul efectiv de lucru al rezerviștilor voluntari se stabilește numai în zilele lucrătoare, în limita a 8 ore zilnic.
Art. 35. - Pe timpul participării la instruire sau la misiuni, între rezerviștii voluntari și personalul militar în activitate, respectiv personalul civil se stabilesc tipurile de relații prevăzute de reglementările în vigoare pentru militari/personalul civil din Ministerul Afacerilor Interne.
Art. 36. - (1) Examenul medical periodic al rezerviștilor voluntari se realizează în baza fișei de examinare medicală-tip, potrivit metodologiei stabilite prin dispoziție a directorului Direcției medicale.
(2) Examenele medicale prin care se asigură supravegherea stării de sănătate a rezerviștilor voluntari se planifică în perioadele premergătoare concentrărilor pentru participare la instruire, prin grija unităților militare cu care aceștia au încheiate contracte.
(3) În situația în care la examenul medical periodic se identifică afecțiuni medicale încadrabile ca "apt limitat" sau "inapt pentru serviciul militar", conform baremului medical prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2012 pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilește aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, rezervistul voluntar este prezentat comisiilor de expertiză medico-militară, conform procedurii pentru cadrele militare în activitate.
(4) În situația clasării "inapt pentru serviciul militar" rezervistul voluntar nu este încadrat în grad de invaliditate, capacitatea de muncă urmând a fi apreciată de medicul expert din sistemul public de pensii.
Art. 37. -(1) Accesul rezerviștilor voluntari la informații clasificate se face pe baza autorizației de acces la informații clasificate, potrivit legii.
(2) Accesul rezerviștilor voluntari în obiectivele militare, în zonele de securitate și zonele administrative se realizează conform reglementărilor în vigoare referitoare la aplicarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate și a informațiilor secrete de serviciu în Ministerul Afacerilor Interne.
 
SECȚIUNEA a 3-a Drepturi și obligații pe durata îndeplinirii serviciului militar
 Art. 38. - (1) Rezerviștii voluntari beneficiază de drepturile de echipament stabilite prin actele normative privind echiparea și asigurarea cu materiale de resortul echipamentului, în vigoare, aplicabile personalului militar în activitate.
 (2) Rezerviștii voluntari poartă uniforma militară numai pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, potrivit legii.
 (3) Articolele de echipament pentru rezerviștii voluntari se asigură pe durata contractului și se păstrează la unitatea militară în care sunt încadrați, în perioadele când nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, în încăperi special destinate.
Art. 39. - (1) Pe timpul desfășurării instruirii inițiale, a concentrărilor pentru participare la instruire/misiuni sau la alte forme de instruire, rezerviștii voluntari beneficiază de aceleași condiții de cazare prevăzute în actele normative aplicabile personalului militar în activitate specifice în vigoare pentru personalul militar în activitate.
 (2) Pe timpul cât sunt concentrați pentru instruire, rezerviștii voluntari pot să nu fie încazarmați, numai în situația în care au domiciliul în localitatea în care se află unitatea militară unde sunt încadrați sau în localități situate la distanțe mai mici de 50 km.
Art. 40. - Rezerviștii voluntari, pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, beneficiază de normele de hrană, sub formă de hrană preparată sau de valoarea financiară neimpozabilă a acestora, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate.
Art. 41. - (1) Rezerviștii voluntari au obligația de a-și menține nivelul de pregătire fizică pe timpul cât nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni.
(2) Anual, pe timpul instruirii prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 270/2015, se execută evaluarea nivelului de pregătire fizică a rezerviștilor voluntari.
(3) Evaluarea anuală a nivelului de pregătire fizică a rezerviștilor voluntari se realizează conform reglementărilor în vigoare referitoare la activitățile de pregătire fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne.
 
SECȚIUNEA a 4-a Acordarea gradelor, înaintarea în gradul următor și promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari
 
Art. 42. - Rezerviștilor voluntari proveniți din categoria prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 270/2015 li se acordă primul grad militar corespunzător categoriei de rezerviști voluntari din care fac parte, la semnarea contractului, prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.
 Art. 43. - (1) Rezerviștii voluntari pot fi înaintați în gradul următor, de regulă, la finalizarea perioadei de concentrare pentru îndeplinirea unei misiuni sau la încheierea unui nou contract, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.
(2) Pe timpul derulării contractului, rezerviștii voluntari pot fi înaintați în gradul următor cu respectarea stagiilor minime în grad prevăzute de lege pentru personalul militar în rezervă și numai dacă permite gradul funcției pe care este încadrat.
(3) Pentru a fi înaintați în gradul următor, rezerviștii voluntari trebuie să îndeplinească aceleași condiții de studii/cursuri aplicabile personalului militar în activitate.
Art. 44. - (1) Promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari se poate realiza după finalizarea cel puțin a primului contract.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari se poate realiza și înainte de finalizarea primului contract dacă, în cazul desființării funcției în care sunt încadrați sau la încadrarea acesteia cu personal militar în activitate, există posibilitatea încadrării pe o funcție superioară și aceștia îndeplinesc condițiile legale.
(3) Promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari, în situațiile prevăzute la alin. (1), se realizează prin încheierea unui nou contract, iar pentru situațiile prevăzute la alin. (2), prin încheierea unui act adițional la contract.
 
SECȚIUNEA a 5-a Încetarea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar
Art. 45. - Contractul rezerviștilor voluntari încetează în condițiile Legii nr. 270/2015, prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.
 
SECȚIUNEA a 6-a Evidența rezerviștilor voluntari
 Art. 46. - (1) Sistemul de evidență a rezerviștilor voluntari este alcătuit din evidența nominală și evidența statistică. În organizarea și exploatarea sistemului de evidență se utilizează mijloace informatizate de culegere, stocare, prelucrare și circulație a informațiilor, potrivit reglementărilor în vigoare.
(2) Evidența nominală se constituie la nivelul tuturor unităților în care sunt încadrați rezerviști voluntari, prin grija structurilor de resurse umane. Documentele de evidență nominală a acestora se întocmesc, se actualizează și se utilizează potrivit reglementărilor în vigoare în condițiile aplicabile cadrelor militare în activitate.
(3) Evidența statistică se constituie la nivelul fiecărei unități militare în care sunt încadrați rezerviști voluntari, precum și la nivel ierarhic, la fiecare eșalon superior care organizează evidența nominală, până la Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne. Documentele de evidență statistică a rezerviștilor voluntari se întocmesc, se actualizează și se utilizează în aceleași condiții ca și cele stabilite pentru cadrele militare în activitate.
(4) Accesul la bazele de date și aplicațiile specifice sistemului informatic referitor la rezerviștii voluntari și modul de gestionare a profilurilor de utilizatori se stabilesc de către Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne.
Art. 47. - (1) Sistemul de evidență și baza de date referitoare la rezerviștii voluntari, pe categorii de funcții, grade militare, arme, specialități, structuri și posturi, se constituie, se organizează și se utilizează de către compartimentele cu atribuții de mobilizare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile cadrelor militare în rezervă, pe baza datelor furnizate de structurile de resurse umane.
(2) Scoaterea din evidențele militare se face din oficiu, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile cadrelor militare în rezervă, respectiv soldaților și gradaților profesioniști.
(3) Scoaterea din evidențele militare a rezerviștilor voluntari se comunică:
a) acestora, în scris, printr-o scrisoare recomandată, prin grija structurii de resurse umane;
b) centrului militar județean/de sector al municipiului București în a cărui rază de competență își are domiciliul rezervistul, prin grija structurii cu atribuții de mobilizare.
(4) Rezerviștii voluntari sunt obligați să se prezinte la unitatea militară la care sunt încadrați, la solicitare, în vederea actualizării datelor de evidență.
Art. 48. - (1) Documentul care atestă calitatea de rezervist voluntar este legitimația de serviciu.
(2) Rezerviștii voluntari predau livretul militar și ordinul de chemare la structura cu care au încheiat contract și primesc legitimație de serviciu, eliberată potrivit reglementărilor în vigoare pentru personalul militar.
(3) În perioadele în care nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, legitimațiile de serviciu se păstrează la structura de resurse umane la care aceștia sunt în evidență.

SECȚIUNEA a 7-a Decontarea cheltuielilor de deplasare
 Art. 49. - (1) Rezerviștii voluntari care au domiciliul/reședința în afara localității în care se află unitatea militară în care sunt încadrați sau în care se instruiesc beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare la chemarea la exerciții de mobilizare, la concentrare, la mobilizare sau în alte situații prevăzute de lege.
(2) De decontarea cheltuielilor de deplasare beneficiază și cetățenii prevăzuți la art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015, la prezentarea pentru participarea la cursul de instruire inițială, dacă au domiciliul/reședința în afara localității în care se află unitatea militară în care se desfășoară acesta.
(3) La încheierea activităților pentru care au fost chemați, celor care se încadrează în prevederile alin. (1) și/sau (2) li se asigură sume în numerar pentru deplasarea în localitățile de domiciliu/reședință.
Art. 50. - (1) Deplasarea rezerviștilor voluntari și a persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015, în condițiile prevăzute la art. 49 alin. (1) și (2), se poate realiza cu categoriile de mijloace de transport în comun la care au dreptul, aparținând operatorilor economici autorizați pentru a presta servicii de transport de persoane, denumiți în continuare transportatori, sau cu mijloace auto personale.
(2) Cheltuielile de deplasare se calculează pentru distanța dintre localitatea de domiciliu/ reședință și localitatea în care se află unitatea militară în care sunt încadrați rezerviștii voluntari sau, după caz, în care se realizează instruirea, pe drumul cel mai scurt cu mijlocul de transport ales.
(3) Valoarea cheltuielilor de deplasare reprezintă, după caz:
a) deplasarea cu mijloace de transport în comun - suma valorilor legitimațiilor de călătorie emise de către transportatori, la care se adaugă sumele plătite pentru comisioane percepute de agențiile de voiaj și/sau ca taxe specifice pentru călători, reglementate în legislația națională;
b) deplasarea cu mijloace auto personale - contravaloarea carburantului consumat pe distanța prevăzută la alin. (2), în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare aplicabile personalului militar în activitate, la care se pot adăuga sumele plătite ca taxe de autostradă, taxe de transbordare sau alte taxe specifice reglementate în legislația națională.
(4) Nu fac obiectul decontării următoarele categorii de cheltuieli:
a) taxe percepute suplimentar pentru depășirea limitei de greutate a bagajelor de mână;
b) taxe percepute suplimentar de agențiile de voiaj pentru diferite servicii prestate;
c) amenzi pentru nerespectarea prevederilor legislației rutiere în vigoare.
(5) Cuantumul cheltuielilor de deplasare în localitățile de domiciliu/reședință, asigurate potrivit alin. (3), este egal cu valoarea cheltuielilor de deplasare decontate pentru prezentarea la unitatea militară și se acordă prin casieria unității, asigurate potrivit art. 49 alin. (3).
Art. 51. - (1) Decontarea cheltuielilor de deplasare se realizează în baza ordinului de chemare, a legitimațiilor de călătorie sau a altor documente justificative, după caz.
(2) Pentru decontarea contravalorii legitimațiilor de călătorie, acestea trebuie să aibă înscrise denumirea transportatorului, prețul și data efectuării călătoriei.
(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) sunt:
a) bon fiscal/chitanță eliberat/ă de stația de alimentare cu carburanți, din care să rezulte prețul de achiziție al carburantului la data alimentării;
b) bonuri fiscale/chitanțe eliberate la plata taxelor prevăzute la art. 50 alin. (3);
c) nota personală, anexată la ordinul de chemare, în care se menționează ruta și numărul de kilometri parcurși - numai la deplasarea cu mijloace auto personale.
(4) În toate situațiile, legitimațiile de călătorie și documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) se admit la decontare numai dacă data înscrisă pe acestea este anterioară cu cel mult 24 de ore datei înscrise în ordinul de chemare.
Art. 52. - (1) Decontarea cheltuielilor de deplasare ale rezerviștilor voluntari în condițiile prezentelor norme se realizează de către unitățile militare în care aceștia sunt încadrați, iar cele ale persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015 de către unitățile militare în care se desfășoară cursul de instruire inițială, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor prevăzute la art. 51 alin. (3).
(2) Unitățile militare care nu au structură financiar-contabilă înaintează eșalonului în a cărui asigurare financiară se află, în termen de 5 zile de la prezentarea rezerviștilor voluntari, documentele de călătorie și cele justificative ale acestora.
Art. 53. - (1) Pe durata participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, rezerviștii voluntari au aceleași drepturi de transport ca și personalul militar în activitate, corespunzătoare categoriei de rezerviști voluntari din care fac parte, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015, pe durata cursului de instruire inițială, au drepturile de transport corespunzătoare soldaților și gradaților profesioniști, potrivit reglementărilor în vigoare.
 
SECȚIUNEA a 8-a Prezentarea publică a informațiilor militare de către rezerviștii voluntari
Art. 54. - (1) În orice situație care presupune o comunicare cu mass-media, oficială sau în nume personal, rezerviștii voluntari trebuie să respecte ordinul ministrului afacerilor interne referitor la activitatea de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne.
 (2) Rezerviștii voluntari respectă prevederile ordinului menționat la alin. (1) pe toată durata derulării contractului, atât pe timpul participării la instruire sau la misiuni, cât și în perioada când nu participă la aceste activități.
Art. 55. - Rezerviștii voluntari răspund pentru comportamentul și pozițiile personale exprimate în spațiul public, potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV Cheltuielile efectuate pe timpul recrutării, selecției și instruirii inițiale
Art. 56. - (1) Pe timpul recrutării și selecției rezerviștilor voluntari, activitățile/procesele generatoare de cheltuieli sunt:
a) evaluarea psihologică;
b) evaluarea performanțelor fizice;
c) examinarea medicală;
d) consumul bunurilor materiale utilizate în procedura de recrutare și selecție.
(2) Pe timpul instruirii inițiale, activitățile/procesele generatoare de cheltuieli sunt:
a) hrănirea;
b) echiparea;
c) cazarea;
d) transportul;
e) consumul bunurilor materiale utilizate în procesul de instruire inițială.
Art. 57. - Cheltuielile efectuate pe timpul recrutării, selecției și instruirii inițiale a rezerviștilor voluntari constau în:
a) asigurarea hrănirii și a echipării, la nivelul normelor în vigoare la data instruirii inițiale;
b) asigurarea drepturilor prevăzute la cap. III secțiunea a 7-a;
c) consumul unor bunuri materiale, evaluate la valoarea contabilă a acestora;
d) prețul cazării în unități de cazare din afara Ministerului Afacerilor Interne, dacă a fost asigurată în acest mod;
e) cheltuielile cu întreținerea spațiilor de cazare;
f) suma acordată potrivit art. 15 alin. (2) din Legea nr. 270/2015;
g) eventualele cheltuieli ocazionate de activitățile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) -c), suplimentare față de cele curente, efectuate de unitățile Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 58. - La stabilirea cuantumului sumelor care urmează a se recupera se are în vedere:
 a) valoarea financiară a normelor de hrănire și echipare în vigoare la data întreruperii instruirii inițiale sau la data finalizării instruirii în cazul în care încetează raporturile de serviciu ale rezerviștilor voluntari;
 b) drepturile asigurate potrivit cap. III secțiunea a 7-a;
 c) valoarea contabilă a bunurilor consumate cu ocazia recrutării, selecției și instruirii inițiale;
 d) prețul cazării în unități de cazare din afara Ministerului Afacerilor Interne, dacă a fost asigurată în acest mod;
 e) tarifele de cazare în vigoare la data întreruperii instruirii inițiale sau la data finalizării instruirii în cazul în care nu sunt stabilite tarife de cazare, cheltuielile anuale de cazare și întreținere a spațiilor, numărul mediu zilnic de persoane cazate și numărul de zile de instruire inițială;
 f) cheltuielile efectuate conform art. 57 lit. f) și g).
Art. 59. - Pentru recuperarea sumelor prevăzute la art. 58, în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (2) și (4), art. 16 alin. (1) și art. 31 din Legea nr. 270/2015, se efectuează cercetare administrativă, cu aplicarea în mod corespunzător a reglementărilor în vigoare referitoare la răspunderea materială a personalului Ministerului Afacerilor Interne în ceea ce privește procedura de constituire a comisiilor și termenele de soluționare.
Art. 60. - Suma totală reprezentând cheltuielile pe perioada recrutării, selecției și instruirii inițiale, care urmează a se recupera, se calculează ținându-se cont de prevederile art. 57 și 58.
Art. 61. - (1) Stabilirea cuantumului cheltuielilor efectuate pe timpul recrutării, selecției și pregătirii inițiale este în responsabilitatea unităților militare ale Ministerului Afacerilor Interne din bugetul cărora se efectuează plățile.
 (2) La solicitarea comisiilor prevăzute la art. 59, unitățile care au suportat cheltuielile cu recrutarea, selecția și instruirea inițială vor comunica cuantumul acestor cheltuieli efectuate cu persoanele de la care urmează să se recupereze.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 62. - Șefii unităților militare ale Ministerului Afacerilor Interne răspund de punerea în aplicare a prezentelor norme metodologice.
Art. 63. - (1) Dispoziția comună prevăzută la art. 32 alin. (3) lit. c) se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Proiectul dispoziției comune se elaborează de Direcția Generală Management Operațional din Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu.
(2) Dispozițiile comune prevăzute la art. 23 alin. (2) și la art. 25 alin (3) se emit în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Proiectele de dispoziții comune se elaborează de Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu, și se avizează de Direcția Generală Management Operațional din Ministerul Afacerilor Interne.
Art. 64. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
 
Mai citeşte şi: 

Interviu online cu colonelul Ion Frăţiman, comandantul Centrului Militar Zonal Constanţa Calitatea de rezervist voluntar nu este un job de bază. Poate fi interpretată ca un... part-time


Încep angajările. Au fost publicate Normele metodologice de aplicarea prevederilor Legii privind Statutul rezerviștilor voluntari (document)
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii