Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:32 22 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

A fost republicată Legea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. Cu toate modificările și completările la zi. Text integral (document)

ro

04 Nov, 2017 02:43 10002 Marime text
A fost republicată Legea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. Cu toate modificările și completările la zi. Text integral
 
 
În Monitorul  Oficial nr. 867 din 2 noiembrie 2017 a fost republicată LEGEA nr. 346/2006*) din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 

    *) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 167/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 14 iulie 2017.

    Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006 şi a mai fost modificată şi completată prin Legea nr. 76/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 21 aprilie 2015.

 
   CAP. I
    Dispoziţii generale
   ART. 1  (1) Ministerul Apărării Naţionale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care conduce şi desfăşoară, potrivit legii, activităţile în domeniul apărării ţării.
    (2) Ministerul Apărării Naţionale este format din structuri centrale, structuri şi forţe subordonate acestora.
 
    ART. 2  Sistemul de structuri centrale, structuri şi forţe ale Ministerului Apărării Naţionale constituie Armata României, denumită în continuare armata.
 
    ART. 3 (1) Ministerul Apărării Naţionale are personalitate juridică şi reprezintă în justiţie, prin Direcţia generală juridică, structurile armatei care nu au personalitate juridică. Structurile ministerului care au personalitate juridică, potrivit legii, pot fi reprezentate în justiţie de Direcţia generală juridică a Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (2) Ministerul Apărării Naţionale are sediul în municipiul Bucureşti, str. Izvor nr. 110, sectorul 5.
    (3) Ministerul Apărării Naţionale răspunde în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru modul de aplicare, în domeniul său de activitate, a prevederilor Constituţiei, legilor, hotărârilor Guvernului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, ale celorlalte acte normative şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.
 
    ART. 4  În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Apărării Naţionale colaborează interinstituţional şi cooperează, cu prezervarea obiectivelor şi politicilor sale în domeniul apărării, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu alte instituţii şi autorităţi publice, cu structurile politico-militare şi de conducere militară ale altor state, precum şi ale organizaţiilor internaţionale la care România este parte, cu operatori economici, cu asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere, cu asociaţiile veteranilor şi cu alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale, în condiţiile legii.
 
    CAP. II     Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Apărării Naţionale
    ART. 5 (1) Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    1. realizarea şi menţinerea capacităţii operaţionale a armatei, pentru îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;
    2. înfiinţarea, desfiinţarea, transformarea, resubordonarea, reorganizarea, consolidarea, integrarea în alte structuri şi redislocarea structurilor militare ale armatei, pe timp de pace, pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război, conform legii;
    3. elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul său de competenţă;
    4. apărarea drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, prin structuri proprii;
    5. întreprinderea demersurilor necesare pentru încheierea tratatelor la nivel departamental şi a înţelegerilor tehnice în domeniul apărării;
    6. coordonarea elaborării şi implementării politicii de apărare, promovarea intereselor naţionale la nivelul organizaţiilor internaţionale la care România este parte şi creşterea gradului de integrare a structurilor proprii şi a profilului acestora în cadrul acestor organizaţii, promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare politico-militară şi asigurarea reprezentării armatei în raporturile cu ministerele de resort ale altor state şi cu organizaţii internaţionale la care România este parte;
    7. realizarea planificării integrate a apărării;
    8. realizarea mecanismului de cooperare interinstituţională în domeniul apărării;
    9. instruirea comandamentelor şi forţelor;
    10. organizarea şi conducerea educaţiei şi formării profesionale în instituţiile proprii;
    11. managementul logisticii proprii;
    12. constituirea stocurilor şi menţinerea stării de operativitate a tehnicii;
    13. organizarea şi conducerea mobilizării armatei, rechiziţionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice la prestări de servicii în interes public;
    14. managementul domeniului informaţii pentru apărare, managementul activităţii oficiale de cifru şi a sistemelor criptografice din armată, realizarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE şi a informaţiilor clasificate care fac obiectul tratatelor, înţelegerilor şi acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul apărării la care România este parte, precum şi cooperarea cu structurile similare naţionale şi ale altor state sau ale organizaţiilor internaţionale la care România este parte;
    15. participarea la dezvoltarea şi optimizarea capabilităţilor de apărare cibernetică ale României, în colaborare cu celelalte instituţii şi autorităţi naţionale stabilite prin lege;
    16. managementul activităţii financiar-contabile;
    17. gestionarea sistemului pensiilor militare de stat;
    18. managementul resurselor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în armată;
    19. managementul spectrului radio utilizat în scopul apărării, precum şi a resurselor de comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică ale Armatei României;
    20. elaborarea şi integrarea/aplicarea politicilor proprii/reglementărilor specifice în domeniile referitoare la protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă, apărarea împotriva incendiilor, metrologie specifică echipamentelor militare care nu intră în sfera metrologiei legale şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil;
    21. conducerea activităţilor de comunicare strategică la nivelul ministerului;
    22. organizarea şi conducerea activităţii de informare şi relaţii publice la nivelul ministerului;
    23. creşterea calităţii vieţii personalului, asigurarea protecţiei sociale şi a asistenţei religioase, medicale, psihologice şi juridice a personalului militar şi civil, a răniţilor, invalizilor şi urmaşilor celor decedaţi în acţiuni militare, în conformitate cu prevederile legale;
    24. înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente şi materiale specifice armatei, asigurarea relaţiei cu industria naţională de apărare şi cooperările internaţionale în domeniu;
    25. coordonarea activităţii de comerţ exterior privind importul şi exportul de produse cu destinaţie militară, în condiţiile legii;
    26. aplicarea regimului de control în domeniul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi cu dublă utilizare, potrivit legii şi normelor emise pentru aplicarea acestora, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, precum şi coordonarea activităţilor privind aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite categorii de armamente şi echipamente militare, potrivit legii;
    27. organizarea şi conducerea programelor de investiţii publice şi de reparaţii curente şi de întreţinere în domeniul imobiliar, exercitarea controlului statului în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor şi de administrare a imobilelor Ministerului Apărării Naţionale;
    28. editarea de publicaţii în domeniile proprii de activitate;
    29. cercetarea-dezvoltarea, utilizarea rezultatelor cercetării-dezvoltării şi participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale în domeniul apărării, precum şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, potrivit legii şi normelor emise pentru aplicarea acestora, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale;
    30. reglementarea şi desfăşurarea activităţilor de testare şi evaluare, analiză, audituri tehnice şi acceptanţe aferente sistemelor de armamente şi echipamente pentru apărare;
    31. reglementarea şi desfăşurarea activităţii de supraveghere a managementului calităţii la furnizorii de produse militare şi prestatorii de servicii în domeniul apărării şi de aplicare a cerinţelor NATO şi UE de asigurare a calităţii în domeniul apărării, prin evaluarea, certificarea şi supravegherea furnizorilor şi prestatorilor în legătură cu îndeplinirea acestor cerinţe;
    32. elaborarea documentelor strategice pentru pregătirea şi întrebuinţarea în luptă a forţelor armate;
    33. încheierea de contracte pentru achiziţia de produse şi servicii specifice, în condiţiile legii, direct cu structurile specializate ale NATO şi UE, în scopul asigurării interoperabilităţii;
    34. asigurarea cu informaţii geospaţiale, geografice, hidrografice şi hidrometeorologice pentru nevoi proprii, precum şi a celor necesare instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, NATO şi UE şi altor instituţii beneficiare;
    35. organizarea şi conducerea serviciului medical militar de urgenţă prespitalicească şi spitalicească;
    36. organizarea şi conducerea activităţilor de poliţie militară în ţară şi pe timpul participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
    37. elaborarea normelor pentru înzestrare, întreţinere şi reparaţii, cu respectarea prevederilor legale;
    38. coordonarea problematicii cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de război;
    39. organizarea şi conducerea activităţilor de tradiţii militare, cultură militară, de educaţie civică şi ceremonii militare;
    40. organizarea şi conducerea activităţilor de standardizare şi interoperabilitate în domeniul apărării;
    41. cooperarea, cu alte structuri din afara Ministerului Apărării Naţionale, la situaţii de urgenţă, precum şi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, conform legii;
    42. administrarea, supravegherea şi protecţia fondului arhivistic propriu, în condiţiile legii;
    43. asigurarea siguranţei aeriene, navale şi terestre, în condiţiile legii.
 
    (2) Ministerul Apărării Naţionale îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.
 
    ART. 6  (1) Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile desemnate, este:
    a) autoritate navală militară naţională;
    b) autoritate naţională în domeniul pregătirii, brevetării şi perfecţionării pregătirii scafandrilor, precum şi în domeniul autorizării şi inspectării activităţilor subacvatice;
    c) autoritate naţională în domeniul proiectării, realizării şi asigurării informaţiilor geospaţiale pentru apărare;
    d) autoritate naţională în domeniul activităţii oficiale de criptologie, pentru componentele specifice.
 
    (2) În exercitarea competenţei prevăzute la alin. (1) lit. a), structura desemnată asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional al activităţilor militare în domeniul naval, pentru stabilirea limitelor zonelor de siguranţă ale navelor militare, a perimetrelor şi regimului porturilor militare, precum şi a modului de investigare a evenimentelor de navigaţie în care sunt implicate nave militare şi guvernamentale.
    (3) În exercitarea competenţei prevăzute la alin. (1) lit. b), structura desemnată asigură:
    a) pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, formarea şi atestarea personalului tehnic de asigurare a scufundărilor şi lucrărilor în imersiune;
    b) autorizarea şi inspectarea unităţilor care execută activităţi subacvatice cu scafandri;
    c) cercetarea ştiinţifică, de inginerie tehnologică şi medicală pentru realizarea mijloacelor tehnice şi perfecţionarea procedeelor de scufundare şi de lucru sub apă;
    d) verificarea periodică a scafandrilor brevetaţi în vederea reconfirmării aptitudinilor, deprinderilor şi cunoştinţelor;
    e) formarea şi atestarea personalului medical de specialitate, potrivit legii.
 
    (4) Metodologiile, procedurile şi structura de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor Ministerului Apărării Naţionale în domeniile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naţionale.
 
    CAP. III     Organizarea şi funcţionarea structurilor centrale
    ART. 7     (1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, sunt:
    a) Statul Major al Apărării;
    b) Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale;
    c) Departamentul pentru armamente;
    d) Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului;
    e) Direcţia generală de informaţii a apărării;
    f) Secretariatul general;
    g) Direcţia generală management resurse umane;
    h) Corpul de control şi inspecţie;
    i) Direcţia generală financiar-contabilă;
    j) Direcţia generală juridică;
    k) Direcţia audit intern;
    l) Direcţia medicală;
    m) Direcţia domenii şi infrastructuri;
    n) Direcţia informare şi relaţii publice;
    o) Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor.
 
    (2) În subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale se mai regăsesc: Grupul consilierilor, Cabinetul ministrului, Direcţia instanţelor militare, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“, Purtătorul de cuvânt, precum şi alte structuri stabilite prin lege.
    (3) Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt asimilate structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, personalul acestor structuri fiind subordonat ministrului apărării naţionale numai în ceea ce priveşte aspectele de natură administrativă, stabilite prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Casa de pensii sectorială şi Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, sunt organizate potrivit reglementărilor specifice, iar nivelul de salarizare a personalului acestora este asimilat celui prevăzut pentru structuri centrale ale ministerului.
    (5) Pentru îndeplinirea misiunilor ce revin Ministerului Apărării Naţionale, prin hotărâre a Guvernului se pot înfiinţa şi organiza, în condiţiile legii, structuri ale acestuia care îşi desfăşoară activitatea în străinătate. Pentru aceasta, Ministerul Apărării Naţionale este autorizat să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile în ţările în care aceste structuri îşi desfăşoară activitatea.
    (6) Pentru executarea conducerii structurilor prevăzute la alin. (1) – (5) sunt prevăzute în statele de organizare funcţiile corespunzătoare.
    (7) În realizarea atribuţiilor ce le revin, şefii structurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt ajutaţi de locţiitori/directori/ directori adjuncţi/secretar general adjunct, după caz.
    (8) În compunerea Ministerului Apărării Naţionale mai sunt organizate şi funcţionează în subordinea ministrului apărării naţionale următoarele structuri: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, Academia Tehnică Militară, Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“ şi Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“.
    (9) Atribuţiile structurilor centrale se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin ordin al ministrului.
 
    ART. 8   (1) Structurile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2), precum şi cele care fac parte din acestea pot avea în compunere sau în subordine, după caz, direcţii, centre, oficii, agenţii, servicii, secţii, birouri, compartimente, instituţii şi unităţi de învăţământ, unităţi de cercetare-dezvoltare şi alte structuri, constituite potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (2) Statul Major al Apărării are în subordine, pe lângă structurile prevăzute la alin. (1), şi structura de forţe.
 
    CAP. IV     Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
    ART. 9     (1) Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale coordonează procesele de elaborare, implementare şi evaluare a politicii de apărare, inclusiv afaceri europene, asigură planificarea integrată a apărării, conform legii, coordonează cooperarea internaţională în domeniul apărării, activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniile politicii de apărare şi istoriei militare şi asigură legătura cu forţele armate străine.
    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale proiectează politicile instituţionale, monitorizează şi evaluează îndeplinirea obligaţiilor internaţionale, asigură întreprinderea măsurilor necesare încheierii tratatelor internaţionale în domeniul apărării şi cadrul pentru cooperarea interinstituţională, coordonează cooperarea politico-militară internaţională, monitorizează şi coordonează legătura forţelor armate străine prezente pe teritoriul României cu autorităţile publice responsabile, precum şi activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniile politicii de apărare şi istoriei militare.
    (3) Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale asigură reprezentarea Ministerului Apărării Naţionale în cadrul organizaţiilor internaţionale conform domeniilor de responsabilitate.
    (4) La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale evaluează, elaborează şi implementează sistemul de politici publice şi întocmeşte rapoarte periodice de monitorizare a acestora.
 
    ART. 10    (1) Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului asigură şi coordonează activitatea legislativă şi cea specifică în relaţia cu Parlamentul şi elaborează, promovează şi implementează politici şi programe în domeniul calităţii vieţii personalului în activitate, în rezervă şi retragere.
    (2) Prin structura de specialitate, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului este autoritatea învestită cu responsabilitatea coordonării, la nivel naţional, a problematicii veteranilor, invalizilor, văduvelor de război şi văduvelor de veterani de război.
    (3) Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului desfăşoară strategii şi programe sociale pentru veterani, răniţi, personalul cu grad de invaliditate şi pentru urmaşii celor decedaţi în acţiuni militare.
    (4) Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului coordonează relaţia ministerului cu asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale, conduce activitatea de dialog social şi pentru soluţionarea problemelor sociale ale personalului.
 
    ART. 11     (1) Departamentul pentru armamente elaborează şi coordonează implementarea politicilor de achiziţii în cadrul ministerului, fundamentează sub aspect tehnic politicile de înzestrare, elaborează, coordonează şi pune în practică strategiile de achiziţii pentru sistemele de armamente şi echipamentele majore, inclusiv prin programele specifice asistenţei de securitate acordate României de către guvernele străine şi organizaţiile internaţionale, în calitate de structură de reglementare în domeniul achiziţiilor publice la nivelul ministerului, asigură managementul programelor de achiziţie cu sisteme de armamente şi echipamente majore şi al contractelor aferente, asigură managementul activităţilor de testare şi evaluare de dezvoltare, analize, audituri tehnice şi acceptanţe aferente sistemelor de armamente şi echipamentelor majore, încheie înţelegeri tehnice, planifică şi desfăşoară activitatea de cooperare internaţională în domeniul armamentelor, gestionează relaţia cu industria naţională de apărare.
    (2) Departamentul pentru armamente coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare de protecţie a drepturilor de proprietate industrială asupra rezultatelor cercetării în domeniul apărării, precum şi participarea structurilor specializate din cadrul ministerului la proiectele şi programele de cercetare-dezvoltare iniţiate la nivelul NATO şi UE.
    (3) Departamentul pentru armamente reprezintă autoritatea naţională în domeniul activităţii de supraveghere a managementului calităţii la furnizorii de produse militare şi prestatorii de servicii în domeniul apărării şi de aplicare a cerinţelor NATO şi UE de asigurare a calităţii în domeniul apărării, prin evaluarea, certificarea şi supravegherea furnizorilor şi prestatorilor în legătură cu îndeplinirea acestor cerinţe.
    (4) Departamentul pentru armamente elaborează reglementările specifice şi coordonează activitatea de standardizare tehnică, de metrologie şi de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, realizează controlul specific domeniului de competenţă pentru exporturile, importurile şi alte operaţiuni cu produse militare şi cu dublă utilizare şi coordonează activităţile privind aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare, în condiţiile legii.
    (5) Departamentul pentru armamente coordonează activitatea de formare, specializare şi perfecţionare a ofiţerilor în domeniul tehnico-ingineresc, precum şi a altor specialişti necesari armatei, prin intermediul instituţiilor de învăţământ din subordine sau coordonare.
 
    ART. 12     Fiecare departament este condus de un secretar de stat, care este şi şef al departamentului.
 
    ART. 13     (1) Statul Major al Apărării asigură, conform legii:
    a) planificarea, organizarea, conducerea şi operaţionalizarea forţelor armatei, ridicarea graduală a capacităţii de luptă şi mobilizarea armatei, planificarea şi conducerea operaţiilor la nivel strategic, inclusiv a celor din spaţiul cibernetic, coordonarea activităţilor privind rezilienţa activităţilor în situaţii de criză în domeniul apărării şi planificarea, organizarea şi conducerea structurilor de rezistenţă armată pe teritoriul naţional, planificarea şi managementul sistemului de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, supraveghere şi cercetare a sistemului logistic, planificarea armamentelor şi implementarea mecanismului de implementare interinstituţională în domeniul apărării;
    b) instruirea comandamentelor şi forţelor, standardizarea în domeniul militar, managementul carierei individuale a personalului militar, recrutarea, selecţia şi planificarea asigurării cu resurse umane, realizarea suportului administrativ al instituţiilor din reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii, avizarea programelor de studii şi documentelor curriculare ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ militar, stabilirea necesarului de formare a personalului pentru nevoile proprii şi profilul absolventului, managementul formării personalului militar în rezervă, în sistemul militar propriu şi a activităţii de educaţie fizică şi sport în armată, asistenţa psihologică, realizarea sprijinului medical operaţional în Armata României, asistenţa religioasă şi promovarea valorilor specifice tradiţiilor militare, culturii militare şi educaţiei civice;
    c) cooperarea militară internaţională, încheierea înţelegerilor tehnice cu forţele armate ale altor state şi coordonarea asistenţei juridice în domeniul operaţional;
    d) analizarea, evaluarea şi coordonarea unitară, în structura de forţe, a măsurilor şi activităţilor de planificare, constituire, înzestrare, dezvoltare şi optimizare a capabilităţilor naţionale şi a celor dezvoltate în comun cu state membre NATO şi UE sau în alte formate de cooperare, realizarea şi conducerea asigurării cu informaţii geospaţiale, asigurarea informaţiilor geografice, hidrografice şi hidrometeorologice.
 
    (2) Statul Major al Apărării pregăteşte şi conduce structurile militare care participă la misiuni militare în afara teritoriului statului naţional.
    (3) La nivelul Statului Major al Apărării se constituie Comitetul Şefilor Statelor Majore, cu rol consultativ. Organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
 
    ART. 14     (1) Şeful Statului Major al Apărării conduce Statul Major al Apărării şi exercită comanda deplină a structurii de forţe a Armatei României.
    (2) Şeful Statului Major al Apărării exercită comanda şi controlul prin şefii Statelor Majore ale Forţelor Terestre, Aeriene şi Navale şi prin comandanţii Comandamentului Forţelor Întrunite, Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale, Comandamentului Logistic Întrunit, Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii şi Comandamentului Apărării Cibernetice, în conformitate cu Constituţia României, legile, ordinele şi instrucţiunile ministrului apărării naţionale.
    (3) Şeful Statului Major al Apărării are, ca atribuţii principale, coordonarea elaborării strategiei militare, planificarea şi conducerea operaţiilor la nivel strategic, stabilirea cerinţelor de înzestrare a forţelor armatei, planificarea strategică şi de contingenţă, elaborarea doctrinelor, instruirea forţelor şi educaţia militară.
    (4) Şeful Statului Major al Apărării răspunde de organizarea şi stabilirea misiunilor marilor unităţi şi unităţilor din structurile de forţe ale armatei.
    (5) Şeful Statului Major al Apărării reprezintă Armata României în cadrul reuniunilor NATO/UE în formatul şefilor statelor majore ale apărării şi susţine, la acest nivel, poziţia şi obiectivele naţionale pe problematica apărării colective/comune, în baza mandatului aprobat de autorităţile competente.
    (6) Şeful Statului Major al Apărării solicită şi primeşte informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor proprii şi este sprijinit de şefii structurilor centrale.
    (7) Şeful Statului Major al Apărării îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege.
 
    ART. 15     (1) Direcţia generală de informaţii a apărării asigură obţinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea şi valorificarea informaţiilor şi datelor referitoare la factorii de risc şi ameninţările interne şi externe, militare şi nonmilitare, care pot afecta securitatea naţională în domeniul militar, acţionează pentru prevenirea, descurajarea şi contracararea oricăror riscuri sau ameninţări care pot afecta securitatea naţională a României în domeniul militar, coordonează aplicarea măsurilor contrainformative şi cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale naţionale şi de informaţii, cât şi cu cele ale statelor membre ale alianţelor, coaliţiilor şi organizaţiilor internaţionale la care România este parte şi elaborează politicile, coordonează şi controlează, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, potrivit legii, activităţile referitoare la protecţia informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE şi a informaţiilor clasificate care fac obiectul tratatelor, înţelegerilor şi acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul apărării la care România este parte.
    (2) Personalul Direcţiei generale de informaţii a apărării îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securităţii naţionale în domeniul militar. Pentru culegerea de informaţii în teatrele de operaţii şi pentru lupta împotriva terorismului, Direcţia generală de informaţii a apărării poate avea în subordine structuri combatante.
    (3) Direcţia generală de informaţii a apărării este condusă de un director general, cadru militar în activitate. Directorul general este numit de către ministrul apărării naţionale, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii a apărării este asimilată funcţiei de secretar de stat.
    (4) Unele categorii de tehnică şi bunuri specifice se achiziţionează, în condiţiile legii, prin structuri specializate proprii, de la parteneri interni sau externi.
    (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice securităţii naţionale în domeniul militar, Direcţia generală de informaţii a apărării execută misiuni independente sau integrate la nivel strategic, operativ şi tactic, în ţară şi în străinătate, inclusiv cu structuri combatante proprii.
    (6) Activitatea specifică a Direcţiei generale de informaţii a apărării are caracter secret de stat.
    (7) Direcţia generală de informaţii a apărării desfăşoară acţiuni specifice în spaţiul cibernetic în scopul cunoaşterii, monitorizării şi contracarării agresiunilor cibernetice care vizează infrastructurile cibernetice critice ale Ministerului Apărării Naţionale.
    (8) Direcţia generală de informaţii a apărării elaborează strategiile, politicile şi reglementările specifice domeniului de responsabilitate, precum şi politici şi reglementări proprii în domeniul managementului resurselor umane şi educaţiei militare şi coordonează activitatea de formare, specializare şi perfecţionare a personalului militar din armată în domeniul de responsabilitate.
    (9) Direcţia generală de informaţii a apărării desfăşoară misiuni de protecţie şi pază a principalelor categorii de factori umani şi materiali din responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale, intervenţia antiteroristă şi participă, potrivit legii, la organizarea şi executarea intervenţiei contrateroriste, prin structura specializată proprie. Regulile de angajare în misiuni şi operaţii ale structurii specializate se autorizează la nivelul Direcţiei generale de informaţii a apărării, în calitate de autoritate militară competentă.
 
    ART. 16     (1) Secretariatul general asigură realizarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat, gestionează circulaţia documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister şi autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, persoanele juridice şi fizice, monitorizează elaborarea şi transmiterea principalelor raportări periodice prevăzute de reglementările în vigoare.
    (2) Secretariatul general asigură şi coordonează ansamblul relaţiilor la nivelul structurilor centrale, precum şi cel al relaţiilor între Ministerul Apărării Naţionale şi Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, structurile similare din cadrul celorlalte ministere ori autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, autorităţile administraţiei publice teritoriale şi locale.
    (3) Secretariatul general asigură implementarea, monitorizarea şi evaluarea, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, a prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă ale administraţiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum şi monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial.
    (4) Secretariatul general asigură gestionarea şi diseminarea documentelor clasificate în domeniul apărării, emise de NATO, Uniunea Europeană, statele membre ale acestora şi alte state, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.
    (5) Secretariatul general coordonează şi monitorizează structurile Ministerului Apărării Naţionale în vederea accesării de finanţare externă nerambursabilă pentru îndeplinirea obiectivelor şi priorităţilor rezultate din documentele sectoriale.
    (6) Secretariatul general coordonează ansamblul relaţiilor privind elaborarea, avizarea şi promovarea proiectelor de acte normative iniţiate/avizate de Ministerul Apărării Naţionale în vederea aprobării/adoptării de către Guvern.
    (7) Secretariatul general este condus de un secretar general care îndeplineşte, în condiţiile prevăzute de lege, atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 
    ART. 17    (1) Direcţia generală management resurse umane elaborează strategiile, politicile şi reglementările în domeniul managementului resurselor umane şi al carierei individuale şi monitorizează implementarea acestora.
    (2) Direcţia generală management resurse umane elaborează strategiile, politicile şi reglementările în domeniul educaţiei militare, asigură coordonarea şi monitorizarea implementării acestora.
    (3) Direcţia generală management resurse umane asigură cooperarea internaţională în domeniul educaţiei militare.
    (4) Direcţia generală management resurse umane asigură evidenţa unitară a personalului, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de inspecţie a muncii în privinţa raporturilor de muncă şi de serviciu la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, cu excepţia efectivelor Direcţiei generale de informaţii a apărării, precum şi executarea lucrărilor specifice necesare exercitării competenţelor ministrului apărării naţionale în domeniul resurselor umane.
    (5) Direcţia generală management resurse umane elaborează politicile şi reglementările privind asistenţa psihologică în Ministerul Apărării Naţionale, cu excepţia Direcţiei generale de informaţii a apărării, asigură evaluarea psihologică a personalului din structurile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale şi realizează investigaţiile sociologice.
    (6) Direcţia generală management resurse umane realizează evaluarea competenţelor lingvistice ale personalului armatei.
 
    ART. 18    (1) Corpul de control şi inspecţie elaborează cadrul general de reglementare a activităţilor de inspecţie şi control în Ministerul Apărării Naţionale, conduce şi execută operativ evaluarea sistemică a organismului militar prin inspecţii, asigură managementul planificării şi monitorizării activităţilor de inspecţie şi control în armată şi exercită atribuţii specifice de control în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (2) Corpul de control şi inspecţie investighează/verifică, la ordin, problematici necesare informării conducerii ministerului pentru fundamentarea deciziilor, aspecte referitoare la respectarea codurilor de conduită etică de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi petiţii/memorii/ rapoarte adresate ministerului sau ministrului apărării naţionale.
    (3) Corpul de control şi inspecţie elaborează politici şi reglementări specifice Ministerului Apărării Naţionale în domeniul protecţiei mediului şi celui al securităţii şi sănătăţii în muncă, coordonează, monitorizează şi controlează integrarea/ aplicarea acestora în armată.
 
    ART. 19    (1) Direcţia generală financiar-contabilă realizează managementul activităţii financiar-contabile, elaborează concepţia privind organizarea sistemului de ordonatori de credite în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi asigură îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării naţionale în calitate de ordonator principal de credite, precum şi execuţia bugetului propriu al acestuia.
    (2) Direcţia generală financiar-contabilă asigură coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică, verificarea şi monitorizarea modului de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naţionale a actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu.
 
    ART. 20     (1) Direcţia generală juridică asigură asistenţă juridică ministrului apărării naţionale şi, după caz, structurilor centrale, apără interesele Ministerului Apărării Naţionale în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor jurisdicţii aflate pe teritoriul statului român şi contribuie la apărarea intereselor ministerului în raporturile cu alte autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale.
    (2) La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia generală juridică elaborează, în limitele de competenţă legală, proiecte de acte normative şi asigură suport de specialitate celorlalte structuri în procesul de elaborare/avizare juridică şi asigură conformitatea actelor normative cu reglementările Uniunii Europene şi NATO, precum şi asistenţa juridică pentru încheierea înţelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forţele armate străine.
    (3) Organizarea şi desfăşurarea procedurilor interne ale ministerului aferente procesului legislativ, activităţilor de reprezentare şi asistenţă juridică se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
 
    ART. 21    Direcţia instanţelor militare asigură managementul funcţiilor militare la nivelul instanţelor militare şi acţionează, împreună cu structurile de resort din Ministerul Apărării Naţionale, pentru compatibilizarea sistemului jurisdicţional militar cu cel din statele membre NATO.
 
    ART. 22    Direcţia audit intern asigură, conform legii, organizarea auditului public intern şi execută auditarea tuturor activităţilor desfăşurate în structurile centrale, structurile şi forţele subordonate acestora din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în structurile aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestuia, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial.
 
    ART. 23    Direcţia medicală coordonează asistenţa medicală a personalului armatei şi a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, asigurarea sanitar-veterinară, implementează politica naţională de sănătate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, organizează învăţământul medico-militar, prin Institutul Medico-Militar şi structuri de specialitate, şi elaborează concepţia privind funcţionarea serviciilor medicale şi sanitar-veterinare.
 
    ART. 24    (1) Direcţia domenii şi infrastructuri asigură administrarea patrimoniului imobiliar, elaborarea şi aprobarea, în limita competenţei sale, a programelor de investiţii şi a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, urmăreşte şi coordonează executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii, în toate fazele de implementare a acestora.
    (2) Direcţia domenii şi infrastructuri exercită controlul statului în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii şi coordonează activitatea de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale.
 
    ART. 25     Direcţia informare şi relaţii publice este structura Ministerului Apărării Naţionale specializată în conducerea, organizarea şi gestionarea domeniului informării şi relaţiilor publice, pe timp de pace, în caz de agresiune armată, la instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare sau în stare de război.
 
    ART. 26     Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor asigură managementul activităţilor de prevenire, identificare şi investigare a corupţiei şi fraudelor în rândul personalului încadrat în funcţii în structurile Ministerului Apărării Naţionale şi în structurile aflate în subordinea sau, după caz, în coordonarea acestuia, execută cercetarea administrativă pentru recuperarea prejudiciilor cu implicaţii deosebite şi a celor produse prin fapte de corupţie sau fraude, desfăşoară activităţi de prevenire şi investigare şi reprezintă Ministerul Apărării Naţionale în domeniile de competenţă.
 
    ART. 27     (1) Ministrul apărării naţionale numeşte şi împuterniceşte, în condiţiile legii, şefii/directorii structurilor centrale, după caz, directorul de cabinet, consilierii şi personalul din cadrul cabinetului ministrului, şefii/directorii structurilor din subordinea şi compunerea celor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2), până la nivel de oficiu inclusiv, precum şi persoanele care sunt încadrate în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de general sau echivalent al acestora, dacă prin lege nu se prevede altfel.
    (2) Ministrul apărării naţionale numeşte membrii birourilor ataşaţilor apărării României în străinătate, la propunerea directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.
 
    CAP. V     Structura de forţe a armatei
    ART. 28
    (1) Structura de forţe ale armatei este formată din state majore, comandamente, mari unităţi şi unităţi, formaţiuni şi alte structuri stabilite potrivit legii, cuprinse, după caz, în:
    a) forţe terestre, forţe aeriene, forţe navale, denumite în continuare categorii de forţe;
    b) forţe pentru sprijin de luptă;
    c) forţe pentru sprijin logistic;
    d) forţe pentru operaţii speciale;
    e) forţe pentru apărare cibernetică;
    f) alte forţe.
 
    (2) Dimensiunea structurii de forţe ale armatei se stabileşte prin documentele de planificare a apărării, potrivit legii.
    (3) Cerinţele de constituire a structurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naţionale.
 
    ART. 29
    Categoriile de forţe au în compunere statele majore ale forţelor terestre, aeriene, navale, comandamente, mari unităţi şi unităţi de manevră, de sprijin de luptă, logistice, unităţi de instrucţie, instituţii militare de învăţământ şi alte structuri stabilite potrivit legii.
 
    ART. 30
    Sprijinul acţiunilor militare la nivel strategic se realizează prin comandamente de sprijin, care au în subordine mari unităţi şi unităţi, unităţi de instrucţie, unităţi de învăţământ militar preuniversitar şi alte structuri stabilite potrivit legii.
 
    ART. 31
    (1) Forţele pentru sprijin logistic sunt reprezentate de Comandamentul Logistic Întrunit, care are în subordine mari unităţi şi unităţi logistice, structuri de sprijin de luptă şi structuri de educaţie şi instrucţie.
    (2) În calitate de structură de sprijin logistic, Comandamentul Logistic Întrunit poate avea în subordine grădiniţe, creşe, structuri de cultură şi mass-media, structuri de refacere a capacităţii de muncă, complexuri militare de instruire, reprezentare şi tranzit, amenajări sportive şi recreative, lăcaşuri de cult, cimitire şi capele, precum şi alte entităţi organizate conform legii.
 
    ART. 32
    Forţele pentru operaţii speciale au în compunere Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri de sprijin logistic, structuri de educaţie şi instrucţie şi alte structuri stabilite potrivit legii.
 
    ART. 33
    Forţele pentru apărare cibernetică au în compunere Comandamentul Apărării Cibernetice, mari unităţi, unităţi şi alte structuri stabilite potrivit legii.
 
    ART. 34
    Misiunile şi responsabilităţile structurii de forţe ale armatei se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naţionale sau ale şefului Statului Major al Apărării, atunci când acesta este împuternicit de ministru.
 
    ART. 35
    Potrivit nivelului capacităţii de luptă, forţele armatei sunt organizate în:
    a) forţe gata de acţiune permanent;
    b) forţe cu nivel ridicat al capacităţii de luptă;
    c) forţe cu nivel redus al capacităţii de luptă, gata de acţiune după ridicarea capacităţii de luptă prin completare/mobilizare;
    d) structuri care se constituie la mobilizare, destinate generării/regenerării forţelor, precum şi pentru realizarea sistemului de rezistenţă armată pe teritoriul naţional.
 
 
    ART. 36
    (1) Structurile de poliţie militară sunt destinate să asigure respectarea şi menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare în obiectivele militare şi zonele militare restricţionate, sprijinul manevrei şi mobilităţii, controlul şi îndrumarea circulaţiei autovehiculelor şi a coloanelor militare, protecţia personalului armatei, securitatea obiectivelor militare, să contribuie la misiuni de supraveghere, escortare, pază şi escortarea prizonierilor de război, îndrumarea şi evacuarea persoanelor dislocate pe timpul desfăşurării acţiunilor militare.
    (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea poliţiei militare se stabilesc prin lege specială.
 
    ART. 37
    (1) Forţele pentru operaţii speciale constituie componenta specializată, de reacţie rapidă, de nivel strategic, cu structuri terestre, navale şi aeriene dedicate, instruită şi dotată pentru executarea misiunilor de cercetare specială, acţiuni directe, de asistenţă militară şi neconvenţionale, precum şi misiuni complementare acestora, pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, în condiţiile legii, independent sau împreună cu forţele speciale ale coaliţiilor şi alianţelor din care România este parte.
    (2) Conducerea forţelor pentru operaţii speciale, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 alin. (5), se exercită de şeful Statului Major al Apărării, prin Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale, iar în situaţia participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, potrivit înţelegerilor tehnice încheiate cu partenerii străini, în baza tratatelor la care România este parte.
 
    ART. 38
    (1) Ministerul Apărării Naţionale poate constitui structuri de conducere şi de forţe care să fie puse la dispoziţia NATO pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Acestea se integrează în structura de comandă şi control, precum şi în structura de forţe ale NATO.
    (2) Nivelul de autoritate care poate fi exercitat asupra structurilor române se stabileşte conform procedurilor NATO.
 
    CAP. VI
    Conducerea Ministerului Apărării Naţionale
    ART. 39
    (1) Ministerul Apărării Naţionale este condus şi reprezentat de ministrul apărării naţionale.
    (2) În exercitarea conducerii, ministrul apărării naţionale este ajutat de secretarii de stat, de şeful Statului Major al Apărării şi de secretarul general.
    (3) Ministrul apărării naţionale poate delega prin ordin competenţa îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea sa.
    (4) Secretarii de stat sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului apărării naţionale.
    (5) Şeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de Preşedintele României, la propunerea ministrului apărării naţionale, cu avizul prim-ministrului, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an. În funcţia de şef al Statului Major al Apărării poate fi numit locţiitorul acestuia sau unul dintre şefii categoriilor de forţe ale armatei.
    (6) Prevederile alin. (5) referitoare la durata mandatului nu se aplică în caz de mobilizare sau de război, precum şi pe timpul stării de asediu sau de urgenţă.
    (7) Secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale este înalt funcţionar public, numit potrivit legii.
    (8) În Ministerul Apărării Naţionale se constituie Colegiul Ministerului Apărării Naţionale şi Comitetul pentru Suport Managerial, cu rol consultativ, precum şi Consiliul de Planificare a Apărării, Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor, Consiliul de Achiziţii, Consiliul de Standardizare şi Interoperabilitate şi Consiliul Tehnico-Economic, ale căror hotărâri/decizii/avize sunt obligatorii. Organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naţionale.
 
    ART. 40
    (1) În exercitarea competenţelor conferite de lege, ministrul apărării naţionale emite ordine şi instrucţiuni.
    (2) Secretarii de stat, secretarul general al ministerului, directorul general şi şefii/directorii direcţiilor din structurile centrale emit dispoziţii, potrivit competenţelor specifice.
    (3) Şeful Statului Major al Apărării emite ordine cu conţinut militar şi dispoziţii, potrivit domeniilor de competenţă.
    (4) Comandanţii/Şefii unităţilor militare înscriu în ordinul de zi pe unitate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, ordinele/dispoziţiile date în exercitarea misiunilor şi atribuţiilor ce le revin, potrivit legii.
 
    ART. 41
    Pe timpul absenţei ministrului, conducerea Ministerului Apărării Naţionale se exercită de către secretarul de stat desemnat de ministru.
 
    ART. 42
    Conducerea structurilor de forţe se realizează de comandanţi/şefi ai acestora numiţi conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
 
    CAP. VII
    Personalul Ministerului Apărării Naţionale
    ART. 43
    (1) Personalul Ministerului Apărării Naţionale este format din personal militar şi personal civil.
    (2) Nomenclatorul funcţiilor de general din Armata României se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
    (3) Transformarea unei funcţii de general într-o funcţie civilă se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea ministrului apărării naţionale.
 
    ART. 44
    Evidenţa efectivelor Direcţiei generale de informaţii a apărării se ţine separat de cea a efectivelor Ministerului Apărării Naţionale. Finanţarea Direcţiei generale de informaţii a apărării se realizează din fonduri bugetare aprobate cu această destinaţie. Modul de planificare, e

Ti-a placut articolul?

Comentarii