Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:33 08 05 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

S-a publicat în Monitor Ordinul ministrului apărării pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică

ro

24 Apr, 2020 06:37 4674 Marime text
În Monitorul Oficial al României Partea I nunmărul 331 din 23 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 79/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale.
 
Actul normativ, pe care îl publicăm, integral, are numărul M.79 din 15 aprilie și este semnat de ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă.
 
Art. I. - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 28 septembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:
 
1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
c) prezintă activitățile pentru care solicită fonduri, spații sau mijloace de transport auto în țară și justifică necesitatea asigurării acestora."
 
2. La articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
c) desfășoară periodic activități semnificative în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale sau în beneficiul structurilor militare și al personalului în activitate/rezervă/retragere, veteranilor de război/văduvelor de război/văduvelor de veterani de război, personalului participant la acțiuni militare și urmașilor celui decedat în astfel de acțiuni."
 
3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) În sensul prezentului ordin, activitățile semnificative sunt acele acțiuni desfășurate de asociații și fundații, individual ori în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale sau cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale, în domeniile de responsabilitate ale instituției militare, atât în plan intern, cât și internațional și care au avut ca finalitate îmbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului instituției militare, prin promovarea interesului acesteia în mass-media, prin asigurarea suportului social pentru personalul în activitate/rezervă/retragere, veteranii de război/văduvele de război/văduvele de veterani de război, personalul participant la acțiuni militare și urmașii celui decedat în astfel de acțiuni, prin stimularea motivației profesionale și prin promovarea spiritului de solidaritate și întrajutorare umană."
 
4. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) locțiitorul șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului/înlocuitorul legal - președinte;".
 
5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Secretarul comisiei este șeful microstructurii din cadrul Direcției pentru relația cu Parlamentul care asigură relația cu organizațiile neguvernamentale sau înlocuitorul legal al acestuia."
 
6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Pentru anul următor, asociațiile și fundațiile înaintează, sub semnătura președinților acestora, către Direcția pentru relația cu Parlamentul, până la data de 10 aprilie a anului în curs, o adresă, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și nr. 2a, prin care solicită analizarea îndeplinirii condițiilor și criteriilor prevăzute în prezentul ordin și punerea la dispoziție sau asigurarea fondurilor, spațiilor, a mijloacelor de transport auto în țară sau suportarea costurilor pentru utilități."
 
7. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, secretariatul comisiei o înaintează, în copie, pentru analiză și formularea de puncte de vedere, către structurile cu atribuții în asigurarea/punerea la dispoziție a fondurilor/spațiilor/mijloacelor auto, prevăzute la art. 7 alin. (2)."

8. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Comisia verifică îndeplinirea, de către asociații și fundații, a criteriilor și condițiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), analizează solicitările transmise, necesitatea asigurării fondurilor, spațiilor și mijloacelor de transport auto în țară, precum și documentele justificative anexate, iar hotărârile se iau cu cel puțin jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți în cadrul ședinței, între care se regăsesc, în mod obligatoriu, voturile membrilor structurilor cu atribuții în asigurarea fondurilor/mijloacelor/spațiilor solicitate."
 
9. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:
(51) În conținutul hotărârii se regăsește, în mod obligatoriu, motivarea votului împotrivă al membrilor comisiei.
(52) Membrii comisiei participă la ședință și votează pentru sau împotrivă, conform delegației aprobate de șeful structurii din care fac parte, care se depune în copie la secretarul comisiei, la începutul ședinței."
 
10. La articolul 4, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
(6) În situația în care solicitările asociațiilor/fundațiilor depășesc fondurile aprobate în buget, comisia stabilește structurile asociative și fundațiile care pot beneficia de prevederile ordinului, pe baza punctajului obținut în urma analizării criteriilor suplimentare, prevăzute în anexa nr. 3."

11. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
(7) Hotărârea comisiei se redactează în trei sau mai multe exemplare, după caz, dintre care un exemplar se arhivează la Direcția pentru relația cu Parlamentul, un exemplar se transmite la Secretariatul general, iar celelalte se transmit structurilor cu atribuții în soluționarea cererilor asociațiilor și fundațiilor, în vederea punerii în executare/aplicare."
 
12. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) fondurile asigurate de la bugetul Ministerului Apărării Naționale și care au ca destinație suportarea costurilor pentru utilitățile aferente imobilelor proprietate publică, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, puse gratuit la dispoziție în baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanță. Aceste fonduri se alocă de către unitățile militare utilizatoare care au în administrare imobilele, în limita normelor de consum, potrivit numărului de persoane care utilizează spațiile și a suprafeței acestora."
13. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Pentru sediile asociațiilor și fundațiilor puse gratuit la dispoziție în baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanță, aflate în imobile care nu sunt în administrarea Ministerului Apărării Naționale, costurile pentru utilități se asigură de către Direcția generală financiar-contabilă, potrivit prevederilor art. 101."
14. La articolul 5, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
(6) Punerea la dispoziția asociațiilor și fundațiilor a spațiilor necesare pentru consfătuiri și activități de promovare a imaginii, tradițiilor și valorilor istorice ale Armatei României se face de către unitățile militare care gestionează spațiile, în conformitate cu procedurile interne, după ce comisia verifică îndeplinirea, de către asociații și fundații, a criteriilor și condițiilor prevăzute în prezentul ordin și analizează necesitatea punerii la dispoziție a spațiilor respective."
 
15. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Asociațiile și fundațiile transmit anual, până la data de 10 a lunii aprilie, pentru anul anterior, structurilor cu atribuții în domeniu, rapoarte/situații cu privire la stadiul și modul de utilizare a fondurilor, spațiilor și mijloacelor auto asigurate, precum și la activitățile desfășurate în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale. După verificarea rapoartelor/situațiilor, structurile cu atribuții în domeniu le transmit Direcției pentru relația cu Parlamentul, în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea acestora. Direcția pentru relația cu Parlamentul elaborează, în luna mai, un raport de informare adresat ministrului apărării naționale."
16. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) Direcția generală financiar-contabilă pentru fondurile prevăzute la art. 63 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru cele prevăzute la art. 5 alin. (3) din prezentul ordin, conform prevederilor art. 101;".
17. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Spațiile și mijloacele de transport auto în țară, precum și suportarea costurilor pentru utilități prevăzută la art. 5 alin. (2) se asigură în baza documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare."
18. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:
(4) Pentru relațiile cu organizațiile internaționale de profil prevăzute la art. 63 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările ulterioare, asociațiile și fundațiile de utilitate publică pot efectua cheltuieli din fondurile puse la dispoziție, pentru deplasarea membrilor proprii delegați, pentru cel mult două plecări în străinătate pe an, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor legale aplicabile personalului român trimis în străinătate în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter temporar.
(5) Punerea la dispoziție a fondurilor repartizate de la bugetul de stat pentru plata cotizațiilor internaționale anuale în valută către organismele internaționale la care asociațiile și fundațiile în cauză sunt afiliate se efectuează în baza documentelor care atestă calitatea de afiliat al acestora, precum și a documentelor din care rezultă obligația de plată a cotizațiilor respective. În cazul în care aceste documente sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat."
19. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Asociațiile și fundațiile care nu mai îndeplinesc criteriile și condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) rambursează structurii de la care au fost primite fondurile rămase neutilizate, precum și cele utilizate, după caz, la data constatării neîndeplinirii criteriilor și condițiilor. În situația în care comisia prevăzută la art. 3 alin. (1) nu poate determina data de la care nu mai sunt îndeplinite criteriile și condițiile, asociațiile și fundațiile rambursează numai fondurile rămase neutilizate la data constatării neîndeplinirii criteriilor și condițiilor."
20. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:
(11) Fondurile prevăzute la alin. (1) se rambursează în cel mult 30 de zile de la data notificării, transmisă de către structura responsabilă.
(12) Asociațiile și fundațiile care au beneficiat de prevederile art. 63 alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările ulterioare, restituie, la termenul comunicat de structura responsabilă, sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului.
(13) Structura responsabilă cu asigurarea fondurilor verifică în luna ianuarie, pe baza deconturilor justificative aferente anului anterior, prevăzute la art. 102, dacă fondurile acordate sunt justificate în conformitate cu hotărârile comisiei și dispune restituirea sumelor încasate în plus."
21. La articolul 9 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
a) să asigure, dacă sunt disponibile, spații necesare pentru consfătuiri și activități de promovare a imaginii, tradițiilor și valorilor istorice ale Armatei României, mijloace de transport auto în țară, fonduri financiare pentru plata cheltuielilor curente și de capital, să suporte costurile pentru utilitățile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziție în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanță;
b) să încheie documentele necesare, conform normelor interne, privind punerea la dispoziția asociațiilor și fundațiilor a spațiilor, în care să includă clauze privind modul de predare a acestora, în situația în care nu sunt utilizate potrivit scopului pentru care au fost solicitate și aprobate sau nu au transmis documentele prevăzute, în termen de 3 luni de la data menționată la art. 6 alin. (1);".
22. După articolul 10 se introduc trei noi articole, articolele 101-103, cu următorul cuprins:
Art. 101. - (1) Asociațiile și fundațiile care primesc fonduri repartizate din bugetul ordonatorului principal de credite, în conformitate cu art. 63 alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările ulterioare, stabilesc necesarul lunar de fonduri în concordanță cu fondurile bugetare aprobate și repartizate pe trimestre și solicită Direcției generale financiar-contabile asigurarea acestora, prin formularul «Cerere de fonduri», întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4, la care anexează formularul «Notă justificativă pentru sumele solicitate», întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
(2) În vederea asigurării costurilor pentru utilitățile aferente imobilelor proprietate publică puse gratuit la dispoziție în baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanță și care nu sunt în administrarea Ministerului Apărării Naționale, asociațiile și fundațiile transmit, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și copii ale documentelor, certificate pentru conformitate cu originalul, din care să rezulte că imobilele respective sunt proprietate publică și sunt puse gratuit la dispoziția asociațiilor și fundațiilor.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se înaintează la Direcția generală financiar-contabilă până la data de 12 a fiecărei luni, pentru luna următoare.
(4) Documentele prevăzute la alin. (2) se trimit anual, concomitent cu prima cerere de fonduri sau ori de câte ori intervin modificări pe parcursul anului respectiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției acestor modificări.

Art. 102. - (1) Asociațiile și fundațiile au obligația de a transmite la Direcția generală financiar-contabilă, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, formularul «Decont justificativ» privind utilizarea tuturor sumelor primite în luna precedentă, conform modelului din anexa nr. 6, însoțit de o copie lizibilă a documentelor justificative (facturi, bonuri fiscale, chitanțe, contracte etc.), certificate pentru conformitate cu originalul.
(2) Asociațiile și fundațiile transmit anual, până la data de 31 ianuarie, pentru anul anterior, la Direcția generală financiar- contabilă deconturile anuale definitive, conform modelului prevăzut la alin. (1).
Art. 103. - În situația în care asociațiile și fundațiile nu prezintă, la termenul stabilit la art. 101 alin. (3) și (4) și la art. 102 documentele menționate în anexele nr. 4-6, asigurarea de noi fonduri se suspendă până la momentul îndeplinirii obligației de raportare."
 
23. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 11. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin."
24. La anexa nr. 1, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
d) raportul pe ultimul an de activitate, care cuprinde activitățile semnificative desfășurate și impactul acestora asupra imaginii și prestigiului instituției militare, modul de promovare a Ministerului Apărării Naționale în mass-media sau prin alte mijloace de comunicare, precum și documente care atestă desfășurarea acestor activități;
e) proiectul activităților semnificative propuse a fi desfășurate, care cuprinde denumirea acestora, persoanele participante, obiectivele propuse, finalitatea și importanța asupra prestigiului și imaginii Ministerului Apărării Naționale, estimarea costurilor asociate acestora și justificarea necesității asigurării fondurilor pentru acoperirea costurilor respective."
25. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
26. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2a, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
27. După anexa nr. 3 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 4-6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3-5 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 28 septembrie 2018, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii