Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:57 16 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Norme privind drepturile participanților la acțiuni militare, și acordarea unor drepturi acestuia, familiei și urmașilor celui decedat

ro

15 Jan, 2021 06:22 7325 Marime text
  • În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 41 din 14 ianuarie 2021 au fost publicate Normele din 11 ianuarie 2021 de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat.
 
Mai jos publicăm, integral, textul actului normativ așa cum a fost publicat în Monitorul oficial

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1 Prezentele norme reglementează modul de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, denumită în continuare Legea nr. 168/2020.

Articolul 2 (1) Prin misiuni cu potențial ridicat de risc, desfășurate pe teritoriul statului român, în sensul prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, se înțeleg următoarele tipuri de misiuni executate de personalul participant începând cu anul 1990:
a) misiunile executate de forțele aflate în „serviciu de luptă“, așa cum sunt ele definite în reglementările specifice privind conducerea și executarea serviciului de luptă permanent în Armata României;
b) exercițiile cu trageri de luptă, în teren, pe/sub apă și în aer, activitățile de alpinism, parașutism și scufundări;
c) misiunile executate de efectivele Ministerului Apărării Naționale pentru sprijinul autorităților centrale și locale, potrivit legii, pe timpul stării de alertă sau stării de urgență;
d) activitățile de testare și evaluare a tehnicii militare, armamentului, munițiilor, explozivilor sau a altor asemenea produse pentru apărare, cu grad ridicat de periculozitate;
e) misiuni ordonate pe timpul cărora condițiile de desfășurare a acestora se agravează, astfel încât determină producerea unor consecințe grave pentru viața și sănătatea personalului.
(2) Îndeplinirea misiunilor prevăzute la alin. (1) se stabilește de comisia special desemnată prin ordinul șefului Statului Major al Apărării, prevăzută la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020, la producerea evenimentului cu consecințe grave care a avut ca rezultat personal militar/civil rănit sau invalid ori decesul acestuia.
(3) Misiunile și operațiile desfășurate în afara teritoriului statului român la care a luat parte personalul participant începând cu anul 1990, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, se asimilează cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta, conform anexei nr. 1.
(4) Teatrele de operații/Zonele de misiuni sunt nominalizate anual în Planul de întrebuințare a forțelor Armatei României care se trimit la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.


Capitolul II Conferirea calității de „Veteran din teatrele de operații“

Articolul 3 Personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni, denumit în continuare personal participant, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) sau (4) din Legea nr. 168/2020, are calitatea de „Veteran din teatrele de operații“ care i se conferă prin ordin al ministrului apărării naționale sau prin hotărâre a Guvernului, conform art. 4 alin. (3), respectiv alin. (4) din Legea nr. 168/2020.

Articolul 4 (1) Pentru personalul participant care se află în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 168/2020 se efectuează de structura de resurse umane a unității militare în care acesta este încadrat.
(2) Pentru personalul participant care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 168/2020 se efectuează de centrul militar pe raza căruia acesta domiciliază.
(3) Structurile prevăzute la alin. (1) și (2) întocmesc și transmit ierarhic, lunar, structurilor centrale situația centralizatoare cu personalul participant care îndeplinește condițiile pentru a i se conferi calitatea de „Veteran din teatrele de operații“, tabelul centralizator cu datele necesare pentru emiterea, numerotarea și executarea legitimațiilor de „Veteran din teatrele de operații“ și fotografiile personalului participant potrivit art. 2 lit. i) din anexa nr. 2.
(4) Structurile centrale, statele majore ale categoriilor de forțe, comandamentele și structurile subordonate Statului Major al Apărării verifică și centralizează, lunar, situațiile centralizatoare cu personalul participant care îndeplinește condițiile pentru a i se conferi calitatea de „Veteran din teatrele de operații“, tabelul centralizator cu datele necesare pentru emiterea, numerotarea și executarea legitimațiilor de „Veteran din teatrele de operații“, fotografiile personalului participant, potrivit anexei nr. 2, le completează cu personalul propriu care se încadrează în prevederile art. 4 din Legea nr. 168/2020 și le transmit Direcției personal și mobilizare.
(5) Direcția personal și mobilizare verifică și centralizează, lunar, situațiile prevăzute la alin. (4) și le înaintează Direcției calitatea vieții personalului.
(6) Pentru personalul din structurile subordonate Direcției generale de informații a apărării, situațiile prevăzute la alin. (4) se transmit directorului general al Direcției generale de informații a apărării.
(7) Direcția calitatea vieții personalului și Direcția generală de informații a apărării întocmesc și promovează către ministrul apărării naționale documentele necesare conferirii calității de „Veteran din teatrele de operații“, în condițiile art. 4 din Legea nr. 168/2020.
(8) Modul de emitere, retragere și ținere a evidenței legitimațiilor prevăzute la alin. (3) este stabilit în anexa nr. 2.
(9) Modelul legitimației care atestă calitatea de „Veteran din teatrele de operații“ este prevăzut în anexa nr. 3.

Capitolul III Menținerea, încadrarea sau reîncadrarea/reintegrarea în funcții militare sau civile

Articolul 5

(1) Răniții, militarii invalizi, civilii invalizi și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acțiunile militare, misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, după caz, se mențin, se încadrează sau se reîncadrează, la cerere, în funcții militare sau civile cu atribuții în următoarele domenii de activitate:
a) resurse umane;
b) financiar-contabil;
c) asistență medicală;
d) psihologie/sociologie;
e) asistență juridică;
f) jurnalism și relații publice;
g) comunicații și informatică;
h) învățământ;
i) administrație;
j) istorie, arhivă și tradiții militare;
k) culte.
(2) În sensul prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) menținerea în funcție - continuarea serviciului militar activ în funcția în care este încadrat personalul participant/continuarea activității în funcția pe care o ocupă personalul civil care a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații;
b) încadrarea în funcție - continuarea serviciului militar activ, cu menținerea în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparține, prin numirea/încadrarea într-o altă funcție a personalului militar, respectiv încadrarea în altă funcție a personalului civil, încadrat în grad de invaliditate sau care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații;
c) reîncadrarea în funcție - numirea într-o funcție militară sau civilă/angajarea cu contract individual de muncă, corespunzătoare categoriei de personal/corpului militar căreia/căruia îi aparține, a personalului participant, încadrat în grad de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații și care nu se mai află în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale.

Articolul 6
(1) Menținerea, încadrarea sau reîncadrarea personalului participant stabilit la art. 5 alin. (1) se face prin ordin al ministrului apărării naționale, fără concurs sau examen, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 168/2020, cu respectarea următoarelor condiții:
a) din conținutul concluziilor comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020 să rezulte că evenimentul s-a produs pe timpul sau din cauza participării la acțiunile militare, misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, iar personalul în cauză nu se face vinovat de producerea acestuia;
b) deficiențele funcționale dobândite prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare să permită personalului în cauză îndeplinirea atribuțiilor postului respectiv, fără riscul agravării afecțiunii, conform avizului comisiei de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii și al medicului psihiatru sau psihologului clinician, pentru cadrele militare și soldații și gradații profesioniști, respectiv avizul medicului de medicina muncii și al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz, pentru personalul civil;
c) să obțină avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar/muncă;
d) să existe posturi vacante care pot fi ocupate de cel în cauză, conform prevederilor lit. b), în unitățile militare și garnizoanele solicitate;
e) persoanele în cauză să îndeplinească cerințele de studii, de vechime în muncă și în specialitate, menționate în fișa postului.
(2) Pentru menținerea, încadrarea sau reîncadrarea personalului participant în funcții civile, ordinul ministrului apărării naționale, menționat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 168/2020, va constitui temeiul legal care stă la baza încheierii sau modificării raporturilor de muncă/de serviciu prin contract individual de muncă între comandantul (șeful) unității militare, în calitate de „angajator“, și personalul civil.

Articolul 7
(1) Pentru menținerea în funcții militare sau civile a personalului prevăzut la art. 5 alin. (1), acesta solicită menținerea în funcție prin raport adresat comandantului/șefului unității militare în care este încadrat.
(2) Raportul se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare, de structura de resurse umane a unității în care solicitantul este încadrat comisiei de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul la care este arondată unitatea militară sau medicului expert al asigurărilor sociale, după caz, la care se anexează următoarele documente:
a) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
b) fișa postului în care este încadrat;
c) fișa de identificare a factorilor de risc profesional, întocmită de responsabilul cu sănătatea și securitatea în muncă;
d) fișa medicală.
(3) Pentru militari, comisia de expertiză medico-militară întocmește avizul medical în care se menționează dacă atribuțiile funcției sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava și emite o nouă decizie medicală, în 4 exemplare, din care un exemplar se anexează la procesul-verbal al comisiei de expertiză medico-militară, iar celelalte se transmit astfel:
a) un exemplar la unitatea militară în care este încadrat personalul militar;
b) un exemplar personalului militar evaluat medical;
c) un exemplar la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale, denumită în continuare Casa de pensii sectorială, pentru personalul militar încadrat în grad de invaliditate.
(4) Pentru personalul participant civil, medicul expert al asigurărilor sociale întocmește avizul medical în care menționează dacă atribuțiile funcției sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava și emite decizia medicală pe care o transmite și unității militare în care este încadrat personalul participant civil.
(5) În vederea emiterii ordinului ministrului apărării naționale de menținere în funcție a personalului participant militar, comandantul unității militare înaintează ierarhic Direcției generale management resurse umane, respectiv Direcției generale de informații a apărării pentru personalul propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (3), propunerea de menținere în funcție, la care anexează următoarele documente:
a) raportul personal de menținere în funcție;
b) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
c) fișa postului în care va fi încadrat;
d) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar, după caz;
e) avizul comisiei de expertiză medico-militară/avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacității de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz.
(6) În vederea obținerii aprobării ministrului apărării naționale privind menținerea în funcție a personalului participant civil, comandantul/șeful unității militare înaintează ierarhic, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (4), raport cu propunerea de menținere în funcție a personalului în cauză, la care anexează următoarele documente:
a) raportul personal de menținere în funcție;
b) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
c) fișa postului în care va fi încadrat;
d) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru muncă, după caz;
e) avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacității de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz;
f) contractul individual de muncă/ordinul de numire în funcția publică, după caz, pentru personalul civil.

Articolul 8
În situația în care personalul prevăzut la art. 5 alin. (1) nu poate fi menținut în funcție, acesta poate solicita comandantului/șefului unității militare situația cu funcțiile vacante din unitatea militară în care este încadrat, cu atribuții în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1), care se pune la dispoziție de structura de personal a unității.

Articolul 9
(1) Pentru încadrarea în funcții militare sau civile a răniților, militarilor invalizi, civililor invalizi și a personalului participant care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice, aceștia pot solicita prin raport adresat comandantului/șefului unității militare încadrarea în una dintre funcțiile vacante, cu atribuții în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1), care se pune la dispoziție de structura de resurse umane a unității.
(2) Raportul întocmit se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare, de structura de resurse umane a unității în care solicitantul este încadrat comisiei de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul la care este arondată unitatea militară sau medicului expert al asigurărilor sociale, după caz, la care se anexează următoarele documente:
a) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
b) fișa/fișele postului/posturilor corespunzătoare funcției/ funcțiilor pentru care este întocmit raportul;
c) fișa/fișele de identificare a factorilor de risc profesional, întocmită/întocmite de responsabilul cu sănătatea și securitatea în muncă;
d) fișa medicală.
(3) Pentru militari, comisia de expertiză medico-militară întocmește avizul medical în care menționează dacă atribuțiile funcției sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava și emite o nouă decizie medicală, în 4 exemplare, din care un exemplar se anexează la procesul-verbal al comisiei de expertiză medico-militară, iar celelalte se transmit astfel:
a) un exemplar la unitatea militară în care este încadrat personalul militar;
b) un exemplar personalului militar evaluat medical;
c) un exemplar la Casa de pensii sectorială, pentru personalul militar încadrat în grad de invaliditate.
(4) Pentru personalul participant civil, medicul expert al asigurărilor sociale întocmește avizul medical în care menționează dacă atribuțiile funcției sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava și emite decizia medicală pe care o transmite și unității militare în care este încadrat personalul civil.
(5) În vederea emiterii ordinului ministrului apărării naționale de încadrare în funcție a personalului participant militar, comandantul unității militare înaintează ierarhic Direcției generale management resurse umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (3) și (4), propunerea de încadrare în funcția nominalizată ca prima opțiune de către solicitant, la care anexează următoarele documente:
a) raportul personal de încadrare în funcție;
b) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
c) fișa postului în care va fi încadrat;
d) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar/muncă, după caz;
e) avizul comisiei de expertiză medico-militară/avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacității de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz.
(6) În vederea obținerii aprobării ministrului apărării naționale privind încadrarea în funcție a personalului participant civil, comandantul/șeful unității militare înaintează ierarhic, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (3) și (4), raport cu propunerea de încadrare în funcție a personalului în cauză, la care anexează următoarele documente:
a) raportul personal de încadrare în funcție;
b) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
c) fișa postului în care va fi încadrat;
d) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar/muncă, după caz;
e) avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacității de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz;
f) contractul individual de muncă/ordinul de numire în funcția publică, după caz, pentru personalul civil.

Articolul 10
(1) În situația în care în unitatea militară nu sunt posibilități de încadrare, comandantul/șeful unității militare solicită situația cu funcțiile vacante din domeniile de activitate, prevăzute la art. 5 alin. (1), unităților militare din garnizoana respectivă, indiferent de subordonarea acestora.
(2) Unitățile militare cărora li s-au solicitat funcții vacante transmit, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, lista cu funcțiile vacante și fișele posturilor aferente funcțiilor, după care se procedează conform prevederilor art. 9.
(3) Dacă în garnizoana respectivă nu se identifică funcții vacante, solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează, pe cale ierarhică, Direcției personal și mobilizare din Statul Major al Apărării, care dispune măsurile necesare analizării existenței funcțiilor vacante din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1) din garnizoanele apropiate celei solicitate, în vederea înștiințării solicitantului de către comandantul unității militare despre unitățile militare și funcțiile identificate, precum și pentru formularea de noi opțiuni privind garnizoanele în care dorește să fie încadrat, după care se procedează conform prevederilor art. 9.

Articolul 11
(1) Pentru reîncadrarea în funcții militare sau civile a personalului prevăzut la art. 5 alin. (1) care nu se mai află în raporturi de serviciu/muncă cu Ministerul Apărării Naționale, acesta solicită, prin raport/cerere adresat/adresată comandantului centrului militar pe raza căruia domiciliază, reîncadrarea într-o funcție cu atribuții în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1), cu menționarea garnizoanei în care dorește să fie încadrat. Pentru garnizoana București, solicitantul adresează raportul/cererea comandantului Centrului Militar Zonal București.
(2) Comandantul centrului militar solicită unităților militare din garnizoana pentru care a optat solicitantul situația cu funcțiile vacante din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1).
(3) După identificarea funcției/funcțiilor, unitățile militare din garnizoana pentru care a optat solicitantul transmit situația comandantului centrului militar în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea situației, comandantul centrului militar aduce la cunoștința solicitantului unitățile militare și funcțiile vacante din garnizoana pentru care a optat, precum și faptul că pentru reîncadrarea în una dintre funcții trebuie să se adreseze comandantului unității militare respective cu un raport/cerere scris/scrisă, la care se anexează următoarele documente:
a) decizia medicală a comisiei de expertiză medico-militară/ a medicului expert al asigurărilor sociale, după caz;
b) fișa de solicitare a examenului medical la angajare;
c) copia certificatului de naștere;
d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) copia cărții de identitate;
f) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii raportului pentru reîncadrare;
g) copii ale documentelor de absolvire a studiilor;
h) copia livretului militar.

Articolul 12
(1) Pentru reîncadrarea solicitantului în funcția vacantă pentru care optează, acesta solicită prin raport/cerere scris/scrisă adresat/adresată comandantului/șefului unității militare reîncadrarea în funcția vacantă identificată, la care anexează documentele prevăzute la art. 11 alin. (4).
(2) Raportul întocmit se înaintează de structura de resurse umane a unității în care este identificată funcția vacantă comisiei de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul la care este arondată unitatea militară sau medicului expert al asigurărilor sociale, după caz, la care se anexează documentele prevăzute la art. 9 alin. (2).
(3) Pentru militari, comisia de expertiză medico-militară întocmește avizul medical în care menționează dacă atribuțiile funcției sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunile fizice și/sau psihice și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava și emite o nouă decizie medicală, în 4 exemplare, din care un exemplar se anexează la procesul-verbal al comisiei de expertiză medico-militară, iar celelalte se transmit astfel:
a) un exemplar la unitatea militară care a solicitat evaluarea;
b) un exemplar personalului evaluat medical;
c) un exemplar la Casa de pensii sectorială.
(4) Pentru personalul participant civil, medicul expert al asigurărilor sociale întocmește avizul medical în care menționează dacă atribuțiile funcției sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava și emite decizia medicală pe care o transmite și unității militare care a solicitat evaluarea.
(5) În vederea emiterii ordinului ministrului apărării naționale de reîncadrare în funcție a personalului participant militar, comandantul unității militare înaintează ierarhic Direcției generale management resurse umane, respectiv Direcției generale de informații a apărării pentru personalul propriu, precum și cel din structurile subordonate propunerea de reîncadrare în funcție, la care anexează următoarele documente:
a) raportul de reîncadrare în funcție;
b) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar/muncă, după caz;
c) avizul comisiei de expertiză medico-militară/avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacității de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz;
d) decizia medicală a comisiei de expertiză medico-militară/ a medicului expert al asigurărilor sociale, după caz;
e) fișa de examinare medicală;
f) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
g) fișa postului funcției pentru care solicită reîncadrarea;
h) copia certificatului de naștere;
i) copia certificatului de căsătorie, după caz;
j) copia cărții de identitate;
k) fișa de cunoaștere;
l) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii raportului pentru reîncadrare;
m) copii ale documentelor de absolvire a studiilor;
n) copia livretului militar.
(6) În vederea obținerii aprobării ministrului apărării naționale privind reîncadrarea în funcție a personalului participant civil, comandantul/șeful unității militare înaintează ierarhic, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (3) și (4), raport cu propunerea de reîncadrare în funcție a personalului în cauză, la care anexează următoarele documente:
a) cererea personală de reîncadrare în funcție;
b) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar/muncă, după caz;
c) avizul comisiei de expertiză medico-militară/avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacității de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz;
d) decizia medicală a comisiei de expertiză medico-militară/ a medicului expert al asigurărilor sociale, după caz;
e) fișa de solicitare a examenului medical la angajare;
f) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
g) fișa postului funcției pentru care solicită reîncadrarea;
h) copia certificatului de naștere;
i) copia certificatului de căsătorie, după caz;
j) copia cărții de identitate;
k) fișa de cunoaștere;
l) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii raportului pentru reîncadrare;
m) copii ale documentelor de absolvire a studiilor;
n) copia livretului militar;
o) proiectul contractului individual de muncă/ordinului de numire în funcția publică, după caz, pentru personalul civil;
p) declarație pe propria răspundere.
(7) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (6) lit. p) conține, după caz:
a) acceptul pentru investigarea activității trecute, după regulile specifice Ministerului Apărării Naționale;
b) menționarea că nu este în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;
c) menționarea că nu face parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă face parte să se angajeze că va renunța la această calitate;
d) menționarea că nu face parte din organizații aflate în afara legii;
e) menționarea că nu aparține unor culte sau secte religioase interzise de lege.

Articolul 13
În situația în care în unitățile militare din garnizoana pentru care solicitantul a formulat cererea de reîncadrare nu sunt identificate funcții vacante în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1), comandantul centrului militar înaintează solicitarea, pe cale ierarhică, Direcției personal și mobilizare din Statul Major al Apărării, care analizează existența funcțiilor vacante în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1) din garnizoanele apropiate celei solicitate, în vederea înștiințării solicitantului de către comandantul centrului militar despre unitățile militare și funcțiile identificate, precum și pentru formularea de noi opțiuni privind garnizoanele în care dorește să fie reîncadrat, reluându-se apoi procedura prevăzută la art. 12.

Articolul 14
(1) Rapoartele adresate ministrului apărării naționale pentru menținerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcții militare sau civile, prevăzute la art. 7, 9 sau 12, după caz, se avizează de către Direcția generală management resurse umane, respectiv Direcția generală de informații a apărării pentru personalul propriu.
(2) În situația avizării favorabile, Direcția generală management resurse umane, respectiv Direcția generală de informații a apărării anexează proiectele ordinelor de menținere, încadrare sau reîncadrare în funcții militare sau civile.

Articolul 15
Personalul participant prevăzut la art. 7 alin. (1) și (6) din Legea nr. 168/2020 poate participa la formele de perfecționare a pregătirii profesionale utile pentru desfășurarea activității în funcția în care este menținut, încadrat sau reîncadrat, după caz.

Capitolul IV Drepturile personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații

Articolul 16
Militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de tratament în țară sau în străinătate, în cazul în care afecțiunile nu pot fi tratate în țară.

Articolul 17
(1) Evaluarea stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 16 în vederea trimiterii la tratament în instituții medicale publice sau private din țară sau din străinătate, în situația în care afecțiunea nu poate fi tratată în rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naționale, se face în Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“, denumit în continuare SUUMC, de către o comisie multidisciplinară, constituită prin ordin al comandantului acestuia.
(2) În situația în care se impune ca din comisia multidisciplinară să facă parte și alți membri decât cei prevăzuți la alin. (1), aceștia se solicită Direcției medicale de către comandantul SUUMC sau pot fi numiți direct de către comandantul SUUMC, după caz.
(3) Funcționarea comisiei multidisciplinare și conținutul minimal al documentelor întocmite de către aceasta se stabilesc de către comandantul SUUMC.

Articolul 18
(1) Militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice pot fi trimiși la tratament în instituții medicale publice sau private din țară, dacă în urma evaluării stării de sănătate, efectuată de comisia multidisciplinară, se stabilește că afecțiunea nu poate fi tratată în rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naționale.
(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), aflat în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale, solicitarea evaluării stării de sănătate, adresată comandantului SUUMC, se face de către:
a) comandanții spitalelor militare teritoriale pe raza cărora domiciliază personalul în cauză, în situația în care personalul este internat în aceste instituții medicale;
b) structurile centrale/statele majore ale categoriilor de forțe/comandamentele, în care personalul este încadrat și nu se află în situația prevăzută la lit. a).
(3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale, evaluarea stării de sănătate se stabilește de către comisia multidisciplinară, în baza solicitării scrise a persoanei în cauză, la care anexează recomandarea medicului de familie/de specialitate, adresată direct comandantului SUUMC sau prin comandanții spitalelor militare teritoriale pe raza cărora domiciliază.
(4) În cazul în care comisia multidisciplinară stabilește că afecțiunea nu poate fi tratată în rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, întocmește un referat medical pe care îl înaintează Direcției medicale, în care recomandă și instituția medicală publică sau privată din țară în cadrul căreia poate fi tratată afecțiunea, după analizarea situației medicale a pacientului de către respectiva instituție medicală.
(5) În baza referatului medical prevăzut la alin. (4), Direcția medicală înaintează un raport ministrului apărării naționale în vederea aprobării trimiterii pacientului la tratament în instituția medicală identificată.

Articolul 19
Militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice pot fi trimiși la tratament în străinătate, la instituții medicale de profil, astfel:
a) direct din locația de desfășurare a acțiunii militare, misiuni și operații la formațiuni medicale de tip ROL 4 sau similar, aparținând altor țări cu care România are încheiate acorduri bilaterale în conținutul cărora sunt înscrise prevederi referitoare la suportarea cheltuielilor pentru serviciile medicale efectuate;
b) după evacuarea medicală în țară/transfer la SUUMC, în urma evaluării de către comisia multidisciplinară;
c) după stabilirea situației medico-militare, pentru continuarea tratamentului ori recuperării, în urma evaluării de către comisia multidisciplinară.

Articolul 20
În situația prevăzută la art. 19 lit. b), trimiterea la tratament în străinătate se face cu parcurgerea următoarei proceduri:
a) dacă în urma efectuării tratamentului, analizelor și investigațiilor de specialitate nu se constată ameliorări ale stării de sănătate a pacientului ori situația acestuia se agravează, comandantul SUUMC ordonă constituirea comisiei multidisciplinare care să evalueze starea de sănătate a acestuia și să propună soluții adecvate pentru continuarea tratamentului ori recuperării;
b) comisia multidisciplinară evaluează starea de sănătate a pacientului și stabilește oportunitatea trimiterii la tratament în străinătate numai în condițiile în care afecțiunile nu pot fi tratate în instituții medicale publice sau private din țară sau dacă riscurile și complicațiile pe care le presupune tratamentul în țară sunt mai mari decât cele ale tratamentului în străinătate;
c) comisia multidisciplinară stabilește dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de persoane care participă la îngrijirea acestuia pe timpul tratamentului în străinătate, având la bază utilitatea aparținătorului pentru pacient, și menționează dacă personalul medical trebuie să fie de specialitatea afecțiunii pacientului;
d) în situația în care comisia multidisciplinară stabilește faptul că afecțiunea nu poate fi tratată în țară, întocmește un referat medical pe care îl înaintează Direcției medicale, în care recomandă și instituția medicală din străinătate în cadrul căreia poate fi tratată afecțiunea, după analizarea situației medicale a pacientului de către respectiva instituție medicală;
e) în baza referatului medical prevăzut la lit. d), Direcția medicală înaintează raport ministrului apărării naționale, în vederea aprobării trimiterii pacientului la tratament în instituția medicală din străinătate, identificată.

Articolul 21
În situația prevăzută la art. 19 lit. c), trimiterea la tratament în străinătate se face cu parcurgerea următoarei proceduri:
a) în baza scrisorii medicale formulate de către medicul de familie/medicul specialist, personalul prevăzut la art. 16 se internează în spitalul militar teritorial la care este arondată unitatea unde este încadrat/pe raza căreia are domiciliul, de unde va fi transferat la SUUMC;
b) comisia multidisciplinară prevăzută la art. 17 alin. (1) evaluează și stabilește trimiterea la tratament în străinătate numai în condițiile în care afecțiunile nu pot fi tratate în instituții medicale publice sau private din țară sau dacă riscurile și complicațiile pe care le presupune tratamentul în țară sunt mai mari decât cele ale tratamentului în străinătate;
c) comisia multidisciplinară stabilește dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de persoane care participă la îngrijirea acestuia pe timpul tratamentului în străinătate, având la bază utilitatea aparținătorului pentru pacient, și menționează dacă personalul medical trebuie să fie de specialitatea afecțiunii pacientului;
d) în situația în care comisia multidisciplinară stabilește faptul că afecțiunea nu poate fi tratată în țară, întocmește un referat medical pe care îl înaintează Direcției medicale, în care recomandă și instituția medicală din străinătate în cadrul căreia poate fi tratată afecțiunea, după analizarea situației medicale a pacientului de către respectiva instituție medicală;
e) în baza referatului medical prevăzut la lit. d), Direcția medicală înaintează un raport ministrului apărării naționale în vederea aprobării trimiterii pacientului la tratament în instituția medicală din străinătate identificată.

Articolul 22
Monitorizarea evoluției stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 19 pe timpul internării în instituții medicale din străinătate se realizează astfel:
a) pentru personalul aflat în situația prevăzută la art. 19 lit. a), de către personalul medical stabilit de categoria de forțe în subordinea căreia se află personalul respectiv;
b) pentru personalul aflat în situația prevăzută la art. 19 lit. b) și c), de către personalul medical stabilit de Direcția medicală.

Articolul 23
(1) Personalul participant care la examenul medical efectuat la înapoierea din acțiuni militare, misiuni și operații sau ulterior acestora, dar nu mai mult de 5 ani, este identificat, în urma evaluărilor de tip screening și a celor de psihodiagnostic și evaluare clinică, cu manifestări psihocomportamentale specifice tulburărilor relaționate cu stresul și evenimentele traumatice pentru care se stabilește legătura de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de asistență psihologică acordată de psihologul clinician la care este arondată unitatea militară în care este încadrat personalul.
(2) Monitorizarea stării de sănătate psihică și recuperare psihologică se realizează sub coordonarea Centrului național de psihologie și sănătate comportamentală din subordinea Direcției generale management resurse umane, precum și de către personalul de specialitate din cadrul Direcției generale de informații a apărării pentru personalul încadrat în această structură, respectiv de către psihologul clinician la care este arondată unitatea militară de proveniență, iar dacă situația o impune se internează în SUUMC.

Articolul 24
(1) Efectuarea analizelor și investigațiilor medicale/psihologice ale personalului prevăzut la art. 23, precum și monitorizarea evoluției stării de sănătate, recuperare medicală și psihologică a acestuia se realizează de către SUUMC, respectiv de către psihologul clinician la care este arondată unitatea militară de proveniență.
(2) În situația în care, pe timpul efectuării tratamentului de specialitate, nu se constată ameliorări ale stării de sănătate a pacientului ori situația acestuia se agravează, comandantul SUUMC ordonă constituirea unei comisii de specialitate care să evalueze starea de sănătate a acestuia și să propună soluții adecvate pentru continuarea tratamentului.
(3) În cazul în care, în urma evaluării, comisia de specialitate prevăzută la alin. (2) stabilește că afecțiunea psihică nu poate fi tratată în rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, întocmește un referat medical pe care îl înaintează Direcției medicale, în care recomandă și instituția medicală publică sau privată din țară în cadrul căreia poate fi tratată afecțiunea, după analizarea situației medicale a pacientului de către respectiva instituție medicală.
(4) În situația în care comisia de specialitate prevăzută la alin. (2) stabilește că afecțiunea psihică a pacientului nu poate fi tratată în țară, întocmește un referat medical în care recomandă și instituția medicală din străinătate în cadrul căreia poate fi tratată afecțiunea, după analizarea situației medicale a pacientului de către respectiva instituție medicală.
(5) În baza referatului medical prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz, Direcția medicală solicită prin raport ministrului apărării naționale aprobarea trimiterii pacientului la tratament în instituția medicală identificată.
(6) Comisia prevăzută la alin. (2) stabilește dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de persoane care participă la îngrijirea acestuia pe timpul tratamentului în străinătate.
(7) Funcționarea comisiei de specialitate și conținutul minimal al documentelor întocmite de către aceasta se stabilesc de către comandantul SUUMC.

Articolul 25
Monitorizarea evoluției stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 24 alin. (4) pe timpul internării în instituții medicale din străinătate se poate face de către personalul stabilit de Direcția medicală, în colaborare cu Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală/ structura de psihologie a Direcției generale de informații a apărării, după caz.

Articolul 26
(1) Pentru personalul prevăzut la art. 16, aflat la tratament în străinătate, în situația în care continuarea tratamentului și a recuperării în cadrul aceleiași structuri sau la alte instituții medicale de profil necesită cheltuieli suplimentare, în afara acordurilor bilaterale, continuarea tratamentului la instituția medicală în care se află internat sau transferul la altă instituție medicală din străinătate se efectuează numai cu avizul comisiei multidisciplinare prevăzute la art. 17 alin. (1) sau al comisiei de specialitate prevăzute la art. 24 alin. (2), după caz.
(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) analizează documentația medicală transmisă de instituția medicală din străinătate în care se află internat pacientul și stabilesc oportunitatea continuării tratamentului. În cazuri excepționale, reprezentantul/reprezentanții din cadrul comisiilor, stabilit/stabiliți de comandantul SUUMC, cu avizul șefului Direcției medicale, poate/pot efectua deplasarea la instituția medicală din străinătate unde, împreună cu specialiștii din instituția medicală respectivă, evaluează starea pacientului și stabilesc oportunitatea continuării tratamentului.
(3) În vederea aprobării deplasării reprezentantului/ reprezentanților din cadrul comisiilor prevăzute la alin. (1) la instituția medicală din străinătate, șeful Direcției medicale înaintează un raport ministrului apărării naționale.
(4) În baza referatului medical întocmit de comisiile prevăzute la alin. (1) la înapoierea în țară a reprezentantului/reprezentanților, șeful Direcției medicale înaintează un raport ministrului apărării naționale în vederea aprobării continuării tratamentului în străinătate sau evacuării pacientului și internării acestuia în instituții medicale publice sau private din țară, după caz.

Articolul 27
Monitorizarea evoluției stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 16, ulterior repatrierii/externării și/sau stabilirii situației medico-militare, se realizează astfel:
a) pentru militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, aflați în activitate, de către medicul de unitate, spitalul militar la care este arondată unitatea militară și Centrul de asistență medicală multidisciplinară pentru militarii răniți în teatrele de operații, din cadrul SUUMC, denumit în continuare Centrul de asistență medicală, sub coordonarea Direcției medicale;
b) pentru personalul participant care a dobândit afecțiuni psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, aflat în activitate, de către medicul și psihologul de unitate, precum și de către specialiștii spitalului militar și psihologul clinician la care este arondată unitatea militară, sub coordonarea Direcției medicale;
c) pentru militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații și care au încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale, de către medicul de familie, spitalul militar la care este arondat centrul militar pe raza căruia domiciliază și Centrul de asistență medicală, sub coordonarea Direcției medicale;
d) pentru personalul participant care a dobândit afecțiuni psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații și care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale, de către medicul de familie, specialiștii spitalului militar la care este arondat centrul militar pe raza căruia domiciliază și psihologul clinician la care este arondată cea mai apropiată unitate militară de localitatea în care are domiciliul stabil, sub coordonarea Direcției medicale.

Articolul 28
Dacă pe timpul monitorizării stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 16 nu se constată ameliorări ale stării de sănătate ori situația acestuia se agravează, se poate relua una din procedurile specificate la art. 18, 19, 21 sau 24, după caz.
Articolul 29
Militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază gratuit, ori de câte ori este nevoie, de repararea sau înlocuirea ortezelor, protezelor, produselor medicale ortopedice și altor produse și dispozitive medicale necesare tratamentului și recuperării, cu respectarea următoarei proceduri:
a) se internează la SUUMC, în baza recomandării medicului specialist, unde se evaluează de către personalul medical din cadrul Centrului de asistență medicală;
b) personalul medical de specialitate din cadrul Centrului de asistență medicală evaluează starea pacientului, stabilește necesitatea reparării sau înlocuirii ortezelor, protezelor, produselor medicale ortopedice și altor produse și dispozitive medicale necesare tratamentului/recuperării și recomandă tipul de dispozitiv medical necesar redobândirii capacităților fizice și autonomiei medicale a pacientului și întocmește referatul medical pe care îl înaintează Direcției medicale;
c) în baza referatului medical întocmit de personalul medical de specialitate din cadrul Centrului de asistență medicală, șeful Direcției medicale dispune inițierea procedurilor de mentenanță sau de achiziție, conform prevederilor actelor normative.
Articolul 30
(1) Programul de recuperare medicală prevăzut la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 168/2020 se întocmește de Centrul de asistență medicală, anual, pentru fiecare caz în parte, la cererea personalului participant încadrat în gradul I de invaliditate/reprezentantului legal și se aprobă de comandantul SUUMC.
(2) Programul de recuperare prevăzut la alin. (1) se întocmește în funcție de afecțiunile medicale, în colaborare cu personal medical de specialitate și este trimis, pentru informare, structurii de specialitate din cadrul Direcției medicale și Direcției calitatea vieții personalului.

Articolul 31
(1) Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020 se acordă cu aprobarea prealabilă a comandantului/șefului unității militare în care personalul participant încadrat în gradul I de invaliditate este, după caz, menținut, încadrat sau reîncadrat în funcție.
(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) constă în decontarea lunară a contravalorii a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși de personalul îndreptățit cu autoturismul personal pe traseul cel mai scurt de deplasare pentru prezentarea la programul de activitate, prețul carburantului utilizat stabilindu-se pe baza bonului fiscal eliberat de stația de alimentare cu carburanți, din care să rezulte prețul de achiziție la data alimentării.

Articolul 32
Suma forfetară lunară prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020 se acordă pe baza unui dosar personal constituit, după caz, în următoarele documente:
a) cerere scrisă;
b) decizie medicală de clasare, apt limitat sau inapt pentru serviciul militar, emisă de către comisiile de expertiză medico-militară pentru cadrele militare, precum și pentru soldații/gradații profesioniști, de la data de 23 aprilie 2010;
c) certificat medical de clasare „apt limitat“ sau „inapt pentru serviciul militar“, emis de comisiile de expertiză medico-militară, precum și decizie asupra capacității de muncă emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale pentru soldații/gradații profesioniști clasați „inapt pentru serviciul militar“, anterior datei de 23 aprilie 2010;
d) copie după actul de identitate al solicitantului;
e) adeverință eliberată de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului județeană/de sector pentru invalizii încadrați în gradul I sau II de invaliditate, din care să rezulte drepturile de care beneficiază în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 33
Transportul gratuit dus-întors la instituțiile medicale de profil din țară, precum și la activitățile necesare pentru refacerea fizică și/sau psihică, prevăzut la art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 168/2020, se asigură beneficiarilor astfel:
a) pentru personalul participant care se află în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale, de către unitatea militară în care este încadrat, cu un mijloc de transport adecvat afecțiunii medicale de care suferă, în baza raportului personal înaintat comandantului/șefului unității militare, la care se anexează programul de recuperare întocmit de medicul de unitate în baza recomandărilor formulate de medicul specialist/psihologul clinician, avizat de comisia de expertiză medico-militară a spitalului militar la care este arondată unitatea și aprobat de ordonatorul de credite care asigură unitatea din punct de vedere financiar;
b) pentru personalul care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale, de către spitalul militar la care este arondat centrul militar pe raza căruia domiciliază, cu un mijloc de transport adecvat afecțiunii medicale de care suferă, în baza solicitării formulate în nume personal, înaintată comandantului spitalului militar, la care se anexează programul de recuperare întocmit de medicul de familie în baza recomandărilor formulate de medicul specialist/psihologul clinician, avizat de comisia de expertiză medico-militară a spitalului militar și aprobat de șeful Direcției medicale.

Articolul 34
Transportul gratuit dus-întors al personalului încadrat în gradul I de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, pentru rezolvarea unor probleme administrative, prevăzut la art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 168/2020, se asigură beneficiarilor astfel:
a) pentru personalul participant care se află în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale, de către unitatea militară în care este încadrat sau de către eșalonul superior, cu un mijloc de transport adecvat afecțiunii medicale de care suferă, în baza raportului personal înaintat comandantului/șefului unității militare, la care se anexează documentele justificative din care să reiasă obligativitatea prezenței acestuia;
b) pentru personalul participant care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naționale, de către centrul militar pe raza căruia domiciliază, în baza solicitării formulate în nume personal, la care se anexează documentele justificative din care să reiasă obligativitatea prezenței acestuia.

Articolul 35
(1) Indemnizația lunară de invaliditate prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 168/2020 se acordă pe baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:
a) cerere scrisă;
b) decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate emisă de către comisiile de expertiză medico-militară, pentru cadrele militare, precum și pentru soldații/gradații profesioniști, de la data de 23 aprilie 2010;
c) certificat medical de clasare „inapt pentru serviciul militar“ emis de comisiile de expertiză medico-militară, precum și decizie asupra capacității de muncă emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale pentru soldații/gradații profesioniști clasați „inapt pentru serviciul militar“, anterior datei de 23 aprilie 2010;
d) decizie asupra capacității de muncă emisă de către medicul specialist în expertiza medicală a capacității de muncă, pentru personalul civil;
e) copie după actul de identitate al solicitantului;

În Secțiunea Documente a acestui material puteti citi integral actul normativ așa cum a fost publicat în Monitorul Oficial

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Victor - Gheorghe Codleanu 02 Jul, 2021 12:33 solicit un model de cerere pentru a mă adresa CMJ pentru obținerea calității de ,,Veteran din teatrele de operații"