Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:01 07 03 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Hotărârea Guvernului României privind acordarea compensației pentru chirie cadrelor militare active din MApN

ro

07 May, 2020 05:53 9033 Marime text
Ieri, în Monitorul Oficial al României Partea I numărul 361 din 6 mai a fost publicată Hotărârea nr. 350/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale.
 
Actul normativ este semnat de primul ministru Ludovic Orban și contrasemnat, pentru Ministrul apărării naționale, de Simona Cojocaru, secretar de stat, de ministrul afacerilor interne, Marcel Ion Vela, directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Raul Hellvig, directorul Serviciului de Informații Externe, Gabriel Vlase, directorul Serviciului de Protecție și Pază, Lucian-Silvan Pahonțu, pentru directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, de Ionel-Sorin Bălan, precum și de ministrul muncii și protecției sociale, Victoria Violeta Alexandru, și pentru ministrul finanțelor publice, de Gheorghe Pecingină, secretar de stat.
 
Iată, în continuare, actul normativ:
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 1. - (1) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale, aflate în situațiile prevăzute la art. 201 alin. 1, 2 și 21 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, calculată în raport cu solda de funcție aflată în plată corespunzătoare lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:
a) 50% din solda de funcție aflată în plată, dacă locuința închiriată/achiziționată se află în municipii, stațiuni turistice ori balneare sau în localități cu situații deosebite, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, rata lunară prevăzută în contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau rata lunară prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, după caz;
b) 40% din solda de funcție aflată în plată, dacă locuința închiriată/achiziționată se află în alte localități decât cele prevăzute la lit. a), dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, rata lunară prevăzută în contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau rata lunară prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, după caz."

2. La articolul 2, partea introductivă și literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 2. - Cadrul militar în activitate numit în prima funcție, mutat în interesul serviciului, detașat și/sau împuternicit într-o altă garnizoană/localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
b) cadrul militar în activitate ori soția/soțul acestuia nu deține o locuință proprietate personală în garnizoana/localitatea în care a fost numit în prima funcție, a fost mutat în interesul serviciului, a fost detașat și/sau împuternicit;
d) nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, nici el și nici soțul/soția, o locuință din fondul locativ de stat în garnizoana/localitatea unde a fost numit în prima funcție, a fost mutat în interesul serviciului, a fost detașat și/sau împuternicit;".

3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 3. - (1) Cadrul militar în activitate numit în prima funcție, mutat în interesul serviciului, detașat și/sau împuternicit în garnizoana/localitatea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:".

4. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) cadrul militar în activitate nu deține un spațiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu avută la data numirii în prima funcție, mutării în interesul serviciului, detașării și/sau împuternicirii sau la adresa la care deține o cotă-parte ori proprietate în devălmășie din locuința situată în garnizoana/localitatea de domiciliu avută la data numirii în prima funcție, mutării în interesul serviciului, detașării și/sau împuternicirii;".

5. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
(4) Cadrele militare în activitate, numite în prima funcție, mutate în interesul serviciului, detașate și/sau împuternicite într-o altă garnizoană/localitate decât cea în care își au domiciliul, care ulterior își stabilesc domiciliul în noua garnizoană/localitate, au dreptul la compensație lunară pentru chirie dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (1)-(3)."

6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
Art. 41. - Cadrul militar aflat în situația prevăzută la art. 201 alin. 21 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, care optează pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare- cumpărare cu plata în rate a locuinței, beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 2 lit. a), c) și d) sau art. 3 alin. (1) lit. b), b1), c) și f), precum și următoarele condiții:
a) nu deține locuință proprietate personală nici el și nici soția/soțul în garnizoana/localitatea în care a fost numit în prima funcție, a fost mutat în interesul serviciului, a fost detașat și/sau împuternicit, alta decât cea achiziționată prin creditul ipotecar/imobiliar sau prin contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se solicită acordarea compensației lunare pentru chirie;
b) prezintă, în copie, un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau un contract de vânzare- cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, încheiat în nume propriu sau împreună cu soția/soțul. Contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe va fi însoțit de contractul de vânzare-cumpărare a locuinței respective. Nu se acordă compensația lunară pentru chirie în situația în care contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare- cumpărare cu plata în rate este încheiat cu copiii/părinții cadrului militar în activitate ori ai soțului/soției acesteia/acestuia;
c) locuința achiziționată prin credit ipotecar/imobiliar sau prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate să fie astfel situată încât să îi permită cadrului militar îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Aprecierea îndeplinirii acestei condiții se face de către comisia prevăzută la art. 1 alin. (4), iar pentru comandant aprecierea se face de către comisia stabilită la eșalonul imediat superior."

7. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) numărul și data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de detașare și/sau împuternicire sau ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii instituției de învățământ ori chemării/rechemării în activitate;".

8. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
(6) Cadrele militare în activitate prevăzute la art. 201 alin. 21 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, care optează pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței, au obligația să anexeze la raportul prevăzut la alin. (1) următoarele documente:
a) declarație pe propria răspundere a solicitantului și a soției/soțului autentificată de notarul public, privitoare la situația locativă a acestora și la obligația acestuia ca, în perioada în care beneficiază de compensația lunară pentru chirie în scopul achitării unei rate sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, locuința achiziționată să nu fie închiriată sau să nu capete altă destinație. Declarația soției/soțului cadrului militar îndreptățit nu se anexează în situații temeinic justificate pe bază de documente prezentate în acest sens;
b) copie de pe contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau copie de pe contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței, încheiat în nume propriu sau împreună cu soția/soțul. Contractul de credit ipotecar/imobiliar sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței va avea anexat, obligatoriu, scadențarul de plată a ratelor sau documentul similar din care să rezulte suma și scadența ratelor;
c) copie de pe actul de identitate;
d) extras de carte funciară pentru imobilul achiziționat;
e) copie de pe alte documente la care se face referire în raport, dacă este cazul.
(7) Copiile documentelor anexate la raport se certifică pentru conformitate cu originalul, potrivit dispozițiilor alin. (31).
(8) În cazul apariției oricăror modificări în contractul de credit ipotecar/imobiliar sau în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate, inclusiv privind valoarea ratei, cadrele militare beneficiare ale compensației lunare pentru chirie au obligația de a comunica schimbările survenite, în termen de 30 de zile de la apariția modificării, prin raport scris adresat comandantului/șefului unității militare, la care se anexează noul scadențar de plată sau alte documente justificative.
(9) Cadrele militare care optează pentru utilizarea compensației lunare pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe au obligația de a dovedi, anual, efectuarea plății ratei sau a fracțiunii ratei, pe baza extraselor de cont sau documentelor de plată emise de creditor".

9. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) În situația în care compensația lunară pentru chirie se utilizează pentru plata unei rate sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate încheiat în valută, conversia în lei se face la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru prima zi bancară din luna pentru care se face plata."

10. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:
(3) În ordinul de zi pe unitate/ordinul de alocare la plata pentru compensația lunară pentru chirie se va specifica dacă această compensație se utilizează pentru plata chiriei sau a unei rate sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, după caz.
(4) Evidența cadrelor militare care au optat pentru plata unei rate sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate se ține de structura de resurse umane a unității militare la care beneficiarul este alocat la drepturi și se consemnează în memoriul original/dosarul personal sau în alte documente de evidență similare."

11. La articolul 12 alineatul (1), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
d) sunt mutate în altă unitate militară situată în aceeași garnizoană/localitate în care au fost numite în prima funcție, mutate inițial în interesul serviciului, detașate și/sau împuternicite;
 e) sunt detașate în altă localitate decât cea în care au închiriat spațiul de locuit și nu optează pentru acordarea compensației pentru chirie pentru localitatea unde au fost detașate;".

12. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Compensația lunară pentru chirie nu se acordă cadrelor militare aflate în situațiile prevăzute la art. 2 și 3, care au înstrăinat o locuință aflată în proprietatea lor sau a soției/soțului în garnizoana/localitatea în care au fost numite în prima funcție, mutate în interesul serviciului, detașate și/sau împuternicite, după caz, cu intenția vădită de a beneficia de compensația lunară pentru chirie."

13. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 14. - (1) Dreptul la compensația lunară pentru chirie, inclusiv în situația utilizării acesteia pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată, încetează în următoarele situații:
a) la data dobândirii de către cadrul militar în activitate sau de către soția/soțul acestuia, pe orice cale, a unei locuințe proprietate personală, alta decât cea achiziționată prin creditul imobiliar/ipotecar sau prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care a solicitat acordarea compensației lunare pentru chirie în vederea achitării ratei sau unei fracțiuni din rată, a cărei locație îi permite îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
b) la data încheierii căsătoriei, dacă soția/soțul deține locuință proprietate personală, a cărei locație îi permite îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
c) la data încheierii de către cadrul militar în activitate în cauză sau de către soția/soțul acestuia/acesteia a contractului de închiriere pentru locuința atribuită din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei, a cărei locație îi permite îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
d) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuința de serviciu sau de intervenție ori a acceptării în scris a cazării în căminul de garnizoană/localitate;
e) la data când se refuză atribuirea unui spațiu de locuit corespunzător potrivit lit. d);
f) la data mutării într-o altă garnizoană/localitate. Unitatea militară din care se mută militarul plătește compensația lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a funcției înscris în ordinul de zi pe unitate;
g) în cazul încetării plății drepturilor salariale cuvenite în calitate de militar;
h) la data la care soțul/soția încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituție publică beneficiază de spațiu de locuit asigurat de aceasta în aceeași garnizoană/localitate sau de compensație pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuința închiriată în aceeași garnizoană/localitate;
i) la data pierderii, potrivit legii, a dreptului de proprietate asupra locuinței achiziționate prin credit ipotecar/imobiliar sau prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensația lunară pentru chirie;
j) la data încetării obligației de plată a ratelor creditului ipotecar/imobiliar sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensația lunară pentru chirie;
k) în cazul neprezentării, anual, a dovezii efectuării plății ratei sau a unei fracțiuni din rată;
l) la data închirierii sau schimbării destinației locuinței achiziționate prin credit ipotecar/imobiliar sau contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensația lunară pentru chirie;
m) în cazul în care nu se înaintează comandantului garnizoanei dosarul cu documentele pentru repartizarea, închirierea și folosirea locuințelor de serviciu și a locuințelor de intervenție din administrarea Ministerului Apărării Naționale reglementate prin ordin al ministrului apărării naționale;
n) la data când cadrul militar în activitate refuză completarea sau actualizarea dosarului prevăzut la lit. m).
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. f), în cazul mutării într-o altă garnizoană/localitate, în situația în care îndeplinesc în continuare condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie, cadrele militare în activitate care beneficiază de compensația lunară pentru chirie în scopul achitării ratei sau unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pot opta pentru plata în continuare a compensației lunare pentru chirie în aceleași condiții sau pentru plata compensației lunare pentru chirie pentru o locuință închiriată în noua garnizoană/localitate. Unitatea militară din care se mută militarul plătește compensația lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a funcției, înscris în ordinul de zi pe unitate.
(3) În situația opțiunii pentru plata în continuare a compensației lunare pentru chirie în aceleași condiții, unitatea militară din care cadrul militar se mută transmite unității militare în care cadrul militar se mută întregul dosar de acordare a compensației lunare pentru chirie."

14. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 15. - (1) Cadrele militare în activitate trimise în misiune permanentă în străinătate nu beneficiază de plata compensației lunare pentru chirie.
(2) Cadrele militare care au avut contractat un credit ipotecar/imobiliar sau încheiat un contract de vânzare- cumpărare cu plata în rate în baza căruia le-a fost acordată compensația lunară pentru chirie înainte de plecarea în misiunea permanentă în străinătate beneficiază de plata acestui drept după finalizarea misiunii, dacă se mențin condițiile în baza cărora s-a acordat inițial compensația."

15. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) În situația prevăzută la art. 14 alin. (2), la noua unitate se analizează rapoartele cadrelor militare în activitate, potrivit regulilor prevăzute în prezenta hotărâre, cu excepția condiției prevăzute la art. 41 lit. c)."
Art. II. - Cadrele militare în activitate care au contractat un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau care au încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, după data intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative și până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri beneficiază de compensația lunară pentru chirie care poate fi utilizată pentru plata unei rate sau a unei fracțiuni din rată de la data depunerii la compartimentul documente clasificate a opțiunii prin raport, dacă la momentul încheierii contractului îndeplineau condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie.
 
Sursa foto: Arhivă ZIUA de Constanta
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii