Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:23 21 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Deficiențe constatate de Camera de Conturi la Spitalul Județean Constanța. Cum s-au cheltuit nejustificat fondurile publice (document)

ro

21 Feb, 2018 00:00 2583 Marime text
Camera de Conturi Constanța a publicat sinteza rezultatelor acțiunii de audit al performanței desfășurate la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei“ Constanța. Acțiunea de audit a fost efectuată la unitatea sanitară în perioada 6.06.2017 - 28.07.2017 și a avut ca temă „Eficiența externalizării unor servicii din domeniul sanitar de către spitalele județene din țară - servicii de pază, catering, activitatea laboratoarelor de analiză și imagistică, în perioada 2014 - 2016“.
Auditul efectuat de Camera de Conturi Constanța a scos la iveală un șir de deficiențe cum ar fi: modul în care s-a realizat concesionarea serviciilor de imagistică medicală; încheierea și derularea contractului de concesiune lucrare publică - reabilitare/renovare prosectură; externalizarea serviciilor de medicina muncii, concesionarea serviciilor de laborator de analize medicale; angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor servicii administrative prestate de fostul director administrativ al spitalului, precum și altele.
 
Deficiențele constatate sunt următoarele:
- modul în care s-a realizat concesionarea serviciilor de imagistică medicală, conform contractului de concesiune a serviciului de imagistică medicală, atât în ceea ce privește respectarea de către spital a prevederilor Ordinului nr. 886 din 19 iulie 2006 privind externalizarea serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare, cât și în privința monitorizării derulării contractului, ținând cont de interesele pacienților și de modificările intervenite în baza materială de care dispune SCJU Constanța, ca urmare a dotărilor primite în folosință de la Consiliul Județean Constanța și Academia de Științe Medicale;
 
- încheierea și derularea contractului de concesiune lucrare publică - reabilitare/renovare prosectură, în condiții dezavantajoase pentru SCJU Constanța, prin stabilirea unor condiții de reziliere împovărătoare pentru bugetul spitalului, în condițiile în care, prin contract, SCJU Constanța se obligă să asigure exclusivitatea prestării serviciilor de pompe funebre de către un agent economic privat, în schimbul realizării unor investiții, până la concurența sumei de 460.000 de euro, valoare care în fapt nu a făcut obiectul unui proces verbal de recepție de către spital;
 
- externalizarea serviciilor de medicina muncii, ca urmare a desființării postului de medic primar de medicina muncii, angajat al spitalului, și încheierea unor contracte de prestări servicii de medicina muncii, fără respectarea prevederilor Ordinului nr. 886 din 19 iulie 2006, la costuri semnificative pentru SCJU Constanța, comparativ cu cheltuielile avute cu această destinație până în anul 2010;
 
- concesionarea serviciilor de laborator de analize medicale, atât în ceea ce privește neaplicarea prevederilor Ordinului nr. 886/2006 pentru externalizarea serviciilor de laborator de analize medicale, cât și în ceea ce privește urmărirea respectării obligațiilor contractuale, pe parcursul derulării contractului și a numeroaselor sale acte adiționale;
 
- angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor servicii administrative prestate de fostul director administrativ al spitalului, care, ulterior desființării postului, în anul 2010, s-a înregistrat ca agent economic (întreprindere individuală), iar SCJU Constanța a încheiat anual cu acesta, până în prezent, contracte de prestări servicii administrative în domeniul sănătății, în condițiile în care cea mai mare parte a serviciilor din sfera activităților administrative (pază, lift, preparare hrană bolnavi, spălătorie) au fost externalizate, iar obligațiile contractuale ar fi putut fi gestionate de managementul spitalului, prin reconfigurarea fișelor de post ale personalului cu atribuții în serviciul tehnic, aprovizionare;
 
- angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata neeconomicoasă a unor servicii privind managementul calității, în condițiile în care unele obligații contractuale se suprapuneau cu atribuțiile auditului intern existent în cadrul spitalului iar în prezent, începând cu anul 2017, la nivelul entității a fost înființată o structură distinctă privind managementul calității, numai că, în paralel, este în vigoare și contractul de prestări servicii cu același obiect;
 
- angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor contracte pentru prestări servicii de organizare a sistemului informatic pentru programare pacienți la cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate al SCJU Constanța, pe fondul „externalizării“ serviciilor de registratură programare pacienți, care au condus la cheltuirea nejustificată a fondurilor publice;
 
- contractarea de prestări servicii duhovnicești, fără a se realiza o monitorizare a obiectului contractului și fără a se ține cont de faptul că salariile personalului clerical sunt finanțate în proporție de 60% de la bugetul de stat, iar serviciile duhovnicești pot fi prestate la cererea credincioșilor de orice religie, de către personalul clerical, în cadrul acțiunilor filantropice pe care le desfășoară (fără a fi nevoie de prezența obligatorie ca a oricărui angajat, pe durata a opt ore zilnic), conform obiectivelor cultelor religioase de orice fel, cu atât mai mult cu cât beneficiarii acestor servicii sunt bolnavii internați în spital;
 
- încheierea de contracte de prestări servicii cu nerespectarea condițiilor de externalizare prevăzute în OMS nr. 886/2006, neasigurarea integrității patrimoniului public cu privire la bunurile transmise și investițiilor realizate în baza contractelor încheiate pentru spațiul cu destinația Bloc alimentar (fostul Spital Municipal), neurmărirea derulării contractului cu respectarea alocațiilor de hrană prevăzute în HG nr. 429/2006 pe baza documentelor justificative;
 
- estimarea eronată și atribuirea contractelor de achiziție publică de prestări servicii pază și patrulare nerespectând prevederile OUG nr. 34/2006, neactualizarea Planului de pază aprobat la nivelul SCJU și decontarea unor prestații aferente anului 2016 care depășesc prevederile contractuale;
 
- externalizarea parțială a serviciilor de curățenie cu nerespectarea prevederilor OMS nr. 886/2006 și OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractului de achiziție publică, neconcordanța între acordul cadru încheiat și contractele subsecvente precum și neurmărirea fundamentării prețului contractului pe structura cheltuielilor componente, având în vedere că acesta a fost stabilit în baza ofertei financiare depusă la dosarul achiziției în anul 2011;
 
- externalizarea serviciilor de spălătorie cu neurmărirea derulării contractelor încheiate în baza unei oferte financiare fundamentate pe structura cheltuielilor componente și a auditării cheltuielilor anuale în vederea asigurării realității serviciilor prestate;
 
- neconstituirea și nereținerea garanțiilor de bună execuție pentru contractele încheiate și derulate la nivelul SCJU în perioada 2014 - 2016, ca instrument financiar managerial în vederea asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă și calitativă a obligațiilor contractual;
 
- externalizarea furnizării oxigenului medicinal și a serviciilor de mentenanță a rețelei de distribuție a gazelor fără a fi respectate condițiile de externalizare prevăzute în OMS nr. 886/2006, fără a se urmări încasarea cotei lunare de profit conform clauzelor contractuale, fără a se asigura o administrare eficientă a patrimoniului public;
 
- derularea contractelor de închiriere fără a se asigura o administrare eficientă a patrimoniului public în ceea ce privește aplicarea unei politici unitare de tarifare a închirierii spațiilor, organizarea procedurii de licitație conform prevederilor Legea nr. 213/1998, precum și asigurarea inventarierii bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar predate odată cu spațiul închiriat și a investițiilor efectuate prin majorarea valorii de inventar;
 
- derularea contractelor de asociere în participațiune, fără a se urmări încasarea sumelor cuvenite SCJU reprezentând cotele de participare la profit și penalități aferente, pe baza deconturilor de asociere transmise și a documentelor justificative financiar-contabile și prin aplicarea unei politici unitare de tarifare a
închirierii/concesionării/dării în folosință a spațiilor.
 

Ce măsuri a dispus Camera de Conturi Constanța

 
Camera de Conturi Constanța a dispus o serie de măsuri și recomandări, ca urmare a acțiunii de audit al performanței privind eficiența externalizării unor servicii din domeniul sanitar de către spitalele județene din țară - servicii de pază, catering, activitatea laboratoarelor de analiză și imagistică, în perioada 2014 - 2016, pentru înlăturarea deficiențelor și a vulnerabilităților identificate.
 

Recomandări cu privire la externalizarea serviciilor de imagistică medicală

 
- Analiza contractelor de imagistică medicală în vederea obținerii asigurării îndeplinirii obligațiilor contractuale de către prestatori, concomitent cu analizarea posibilității prestării respectivelor servicii de către personalul propriu al spitalului, ținând cont de dotările primite în folosință, ca urmare a derulării unor contracte cu finanțare europeană, de către Consiliul Județean Constanța și Academia de Științe Medicale București.
 
- Inventarierea și analiza menținerii tuturor investigațiilor prevăzute în contractul de concesiune și în numeroasele acte adiționale, concomitent cu nominalizarea unei persoane responsabile de derularea contractului, astfel încât să se parcurgă corespunzător faza de „lichidare“ a cheltuielilor, prin verificarea și confirmarea investigațiilor înregistrate în decontul lunar anexat facturilor emise de concesionari.
 
-  Inventarierea și înregistrarea în Registrul Mijloacelor Fixe a tuturor echipamentelor și bunurilor care au fost puse la dispoziția concesionarilor de către SCJU Constanța, verificarea stării tehnice a acestora și încheierea contractelor de închiriere echipamente, conform prevederilor contractului de concesiune.
 
- Inventarierea investițiilor efectuate de concesionari, conform obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune a serviciilor de imagistică și radiologie.
 
- Obținerea autorizațiilor de funcționare CNCAN pentru toate echipamentele de imagistică și radiologie care se află în dotarea și în folosința SCJU Constanța.
 
- Punerea în funcțiune a echipamentelor de radiologie, imagistică, laborator de analize medicale, balneologie și recuperare medicală, conform obiectivelor proiectului de investiții derulat de Consiliul Județean Constanța - pentru echipamentele din cadrul Ambulatoriului de specialitate - Policlinica 2, precum și a celui derulat de Academia de Științe Medicale București, privind laboratorul de angiografie, în scopul satisfacerii nevoilor populației de a beneficia de investigații performante.
 
- Identificarea variantei optime din punct de vedere calitate-preț în ceea ce privește achiziționarea unui echipament pentru efectuarea radioterapiei și pentru punerea acestuia în funcțiune, în cel mai scurt timp, având în vedere necesitățile crescute de tratament de specialitate pentru bolnavii de cancer.
 
- Obținerea necesarului de personal medical de specialitate prin asigurarea accesului medicilor rezidenți la laboratoarele de imagistică și radiologie medicală operate de concesionari, în vederea asigurării pregătirii necesare a personalului medical, ținând cont că secția este clinică - bază de învățământ, iar clauzele contractului de concesiune impuneau acest lucru.
 
 

Recomandări cu privire la derularea contractului de concesiune lucrare publică - reabilitare/renovare prosectură în condiții dezavantajoase pentru SCJU Constanța

 
- Reanalizarea dispozițiilor legale și contractuale aplicabile contractului de concesiune încheiat pentru reabilitarea prosecturii și dispunerea măsurilor ce se impun, astfel încât să nu se prejudicieze nici interesele aparținătorilor persoanelor decedate în spital și care solicită servicii de pompe funebre și nici să nu se creeze impact financiar în bugetul SCJU Constanța, ca urmare a asumării unor clauze contractuale abuzive cu privire la beneficii nerealizate.
 
- Inventarierea tuturor bunurilor care au făcut obiectul investiției realizată de concesionar și care se află în folosința SCJU Constanța, cu menționarea cantitativ-valorică a fiecărui obiect/mijloc fix, precum
și prezentarea certificatelor de garanție și a actelor de proveniență a bunurilor.
 
- Înregistrarea în evidența financiar-contabilă a valorii consolidate a investiției realizată de concesionar, la Compartimentul Prosectură din cadrul SCJU Constanța.
 

Recomandări cu privire la externalizarea serviciilor de medicina muncii

 
- Aplicarea măsurilor ce se impun pentru ocuparea cât mai urgentă a posturilor aferente medicilor specialiști de medicina muncii, în cadrul organigramei SCJU Constanța, cu implicații în efectuarea unor cheltuieli economicoase și eficiente, prin neadoptarea variantei externalizării serviciilor la prețuri semnificativ mai mari.
 

Recomandări cu privire la concesionarea serviciilor de laborator de analize medicale

 
- Reanalizarea contractului și a actelor adiționale încheiate cu concesionarul serviciilor, concomitent cu nominalizarea unei persoane responsabile de derularea contractului, astfel încât să se
parcurgă corespunzător faza de „lichidare“ a cheltuielilor, prin solicitarea decontului detaliat privind analizele de laborator decontate și certificarea acestuia.
 
- Inventarierea și analizarea menținerii tuturor analizelor de laborator prevăzute în contractul de concesiune și în numeroasele acte adiționale.
 
- Inventarierea investițiilor efectuate de concesionar, conform obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune a serviciilor de laborator de analize medicale.
 
- Obținerea necesarului de personal medical de specialitate prin asigurarea accesului medicilor rezidenți la laboratoarele de analize medicală operate de concesionar, în vederea asigurării pregătirii necesare a personalului medical, ținând cont că secția este clinică - bază de învățământ, iar clauzele contractului de concesiune impuneau acest lucru.
 

Recomandări cu privire la serviciile administrative efectuate de către un director administrativ angajat de SCJU pe bază de contract de prestări servicii

 
- Reanalizarea clauzelor contractuale privind obiectul, durata și prețul contractelor pentru servicii administrative, în conformitate cu prevederile legale, și identificarea posibilității efectuării unor economii la bugetul SCJU Constanța, prin transferarea atribuțiilor care au făcut obiectul contractelor încheiate cu un agent economic, către unul sau mai mulți angajați ai spitalului.
 

Recomandări cu privire la prestarea serviciilor de managementul calității

 
- Analizarea menținerii în vigoare a contractului de prestări servicii privind managementul calității, ținând cont de impactul cheltuielilor în bugetul spitalului, precum și de faptul că unele obligații5
contractuale se suprapun cu atribuțiile auditului intern existent în cadrul spitalului iar, în prezent, începând cu anul 2017, la nivelul entității a fost înființată o structură distinctă privind managementul calității.
 
- Transmiterea și însușirea procedurilor operaționale elaborate pentru activitățile desfășurate în SCJU Constanța, de către angajații spitalului.
 
- Gestionarea corespunzătoare a sesizărilor și reclamațiilor, concomitent cu monitorizarea permanentă a gradului de satisfacție al pacienților internați în SCJU Constanța, precum și a nivelului de mulțumire a angajaților spitalului, în ceea ce privește mediul organizațional și condițiile în care își desfășoară activitatea.
 

Recomandări cu privire la contractarea de prestări servicii duhovnicești

 
- Analizarea și identificarea unor oportunități în vederea asigurării serviciilor religioase pentru bolnavii aparținând tuturor cultelor religioase recunoscute în România, prin prestarea gratuită de către personalul clerical, ținând cont că salariile personalului clerical sunt finanțate în proporție de 60% de la bugetul de stat, iar serviciile duhovnicești pot fi prestate la cererea credincioșilor de orice religie, în cadrul acțiunilor filantropice pe care le desfășoară (fără a fi nevoie de prezența obligatorie ca a oricărui angajat, pe durata a opt ore zilnic), conform obiectivelor cultelor religioase, cu atât mai mult cu cât beneficiarii acestor servicii sunt bolnavii internați în spital, în regim de spitalizare continuă.
 

Recomandări cu privire la externalizarea unor servicii nemedicale

 
Cu privire la externalizarea serviciului de preparare, distribuire și servire a hranei pentru bolnavii din SCJU Constanța: având în vedere contractul de închiriere privind spațiul cu destinația Bloc alimentar din incinta fostului Spital Municipal (str. Ștefan cel Mare), valabil pe perioada derulării contractului de prestări servicii
preparare și distribuție a hranei, în care au fost prevăzute și clauze cu privire la investițiile ce trebuiau efectuate de către prestator în blocul alimentar, achitate eșalonat de către SCJU până la momentul desființării Spitalului municipal (în anul 2010), se recomandă asigurarea integrității patrimoniului public prin înregistrarea
în contabilitate atât a valorii bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar predate prestatorului odată cu spațiul - bloc alimentar din incinta fostului Spital Municipal, cât și a valorii investițiilor suportate de către SCJU în perioada 2007-2010, pe baza reconstituirii documentelor justificative care atestă îndeplinirea obligațiilor contractuale.
 
De asemenea, se recomandă supunerea spre analiza și aprobarea Comitetului Director a studiului de fezabilitate întocmit în anul 2017 pentru estimarea valorii serviciilor de preparare, distribuție si servire a hranei la nivelul SCJU, ținând cont de necesitatea includerii în valoarea totală a contractului și a valorii alocațiilor de hrană, prevăzute de HG nr. 429/2008, cu modificările si completările ulterioare, stabilite în funcție de numărul estimativ al bolnavilor internați pe secții si tipurile de regimuri prescrise.
 
La estimarea serviciilor de catering se va avea în vedere diminuarea duratei și a valorii prestațiilor de servire în situația utilizării recipientelor de unică folosință și solicitarea justificării de către expertul extern, în cadrul studiului de fezabilitate, a costurilor de personal pe oră lucrată.
 
- Dispunerea măsurilor necesare astfel încât la estimarea valorii contractului de prestări servicii să se țină cont de valoarea consumurilor și prestațiilor înregistrate în perioada precedentă, precum și de satisfacerea necesităților cantitative și calitative ale pacienților internați în SCJU Constanța și urmărirea îmbunătățirii meniurilor distribuite pacienților, cu atât mai mult cu cât, începând cu luna octombrie 2016, valoarea alocațiilor de hrană a crescut semnificativ (cu aproximativ 30%), ca urmare a modificării HG nr. 429/2008.
 
- Verificarea documentelor justificative existente la sediul prestatorului privind recepționarea și consumul alimentelor pentru bolnavii spitalizați în regim de hemodializă in vederea asigurării respectării normei de hrană prevăzute de legislația în vigoare.
 
- Întocmirea listelor zilnice de alimente de către asistentul dietetician prin completarea tuturor informațiilor obligatorii conform prevederilor legale in vigoare in vederea asigurării acordării alocațiilor de hrană la nivelul prevăzut în HG nr. 429/2008 cu modificările și completările ulterioare.
 
- Monitorizarea modului de derulare a serviciilor de preparare, distribuție și servire a meselor zilnice pentru bolnavi cu respectarea clauzelor contractuale și a prevederilor legale în vigoare, prin evaluarea și coordonarea activității Comisiei de dietetica și nutriție, precum si transmiterea de chestionare atât pacienților, cât și personalului medical, concomitent cu monitorizarea acestora, în vederea identificării și remedierii eventualelor vulnerabilități în sistem.
 

Recomandări cu privire la serviciile de pază

 
- Estimarea valorii contractelor de achiziții având in vedere totalitatea serviciilor de același fel6 care urmează a fi prestate la nivelul entității, în vederea asigurării atribuirii contractelor cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și a evitării divizării acestora.
 
- Actualizarea Planului de pază cu avizul dat de Poliție astfel încât acesta să fie în concordanță cu numărul de posturi de pază și patrulare prevăzute prin contractele de prestări servicii încheiate la nivelul SCJU.
 
- Desemnarea unor persoane cu atribuții prin fișa postului de urmărire a modului de derulare a contractelor de furnizare, prestări servicii și execuție lucrări, în vederea asigurării respectării clauzelor contractuale, a ofertei tehnice și financiare, a caietului de sarcini, anexe la contract.
 
- Reanalizarea prestațiilor decontate în anul 2016 aferente serviciilor de pază și patrulare având la bază clauzele contractuale și graficele anexate.

 
Recomandări cu privire la externalizarea parțială a serviciilor de curățenie

 
- Încheierea contractelor de prestări servicii/ subsecvente prin corelarea cu Programul anual de achiziții publice și asigurarea existenței creditelor bugetare aprobate la nivelul entității.
- Dispunerea de măsuri în vederea reanalizării prețului contractului privind serviciile de curățenie prin solicitarea detalierii de către prestator a categoriilor de cheltuieli incluse în acesta precum și justificarea cotei de cheltuieli indirecte (cu 50% mai mare decât cea a cheltuielilor directe), ținând cont că prețul prevăzut în contractele subsecvente a fost stabilit în baza ofertei financiare depusă de prestator la dosarul achiziției cu șase ani în urmă (anul 2011).
 

Recomandări cu privire la externalizarea serviciilor de spălătorie la nivelul SCJU - realizate în perioada 2011- 2016

 
- Solicitarea depunerii de către prestator a ofertei financiare detaliate pe tipuri de cheltuieli, în vederea justificării prețului ofertat și supunerea spre analiza Comitetului director a prețului în vederea finalizării renegocierii inițiate în baza procesului-verbal de negociere încheiat între reprezentanții părților.
 
- Dispunerea de măsuri în vederea auditării cheltuielilor anuale la finalizarea fiecărui contract subsecvent precum și a verificării realității serviciilor prestate și a cantităților de substanțe utilizate pentru spălare și dezinfecție, cu respectarea standardelor de calitate prevăzute în caietul de sarcini și oferta tehnică anexe la contractul încheiat.
 
- Cu privire la neconstituirea garanțiilor de bună execuție pentru contractele de prestări servicii: urmărirea respectării prevederilor contractuale prin constituirea și reținerea garanției de bună execuție ca instrument financiar managerial în vederea asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă și calitativă a obligațiilor contractuale.
 

Recomandări cu privire la furnizarea de oxigen medicinal

 
- Urmărirea derulării contractului de asociere și încasării cotei lunare de participare la profitul asocierii pe baza decontului de asociere transmis de către asociați, întocmit conform prevederilor legale precum si decontarea lunara a asociaților pe baza rezultatului asocierii înregistrat în exercițiul financiar anterior.
 
- Supunerea spre analiză a clauzelor contractuale, luând în considerare transmiterea cotelor de participare la profitul asocierii după scăderea impozitului aferent întregului profit impozabil precum și a oportunității stabilirii unei chirii pentru spațiul proprietate a Consiliului Județean Constanța, aflat în administrarea SCJU, utilizat de către asociat pentru punerea în funcțiune a instalației de producere a oxigenului medicinal, în vederea asigurării respectării prevederilor OMS nr. 866/2006.
 
- Efectuarea înregistrării în contabilitate a cotelor aferente veniturilor și cheltuielilor transmise pe bază de decont de asociere în participațiune cu respectarea prevederilor OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, modificat și completat.
 

Recomandări cu privire la modalitatea de încheiere și derulare a contractelor de închiriere/asociere în participațiune

 
Cu privire la modalitatea de urmărire a contractelor de închiriere încheiate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență se recomandă efectuarea demersurilor necesare în vederea stabilirii unei politici unitare de tarifare pentru spatiile închiriate/concesionate din cadrul SCJU, în acord cu Consiliul Județean Constanța, ținând cont de poziționarea spațiilor, activitatea desfășurată în cadrul acestora, precum și de prețurile practicate pe piața imobiliară.
 
În vederea unei administrări eficiente a domeniului public și a atragerii de venituri proprii, conducerea va dispune măsuri privind renegocierea tarifelor de închiriere, ținând cont de suprafețele reale utilizate efectiv de către prestatori (rezultate din măsurători) și avându-se în vedere o politică unitară de tarifare. Având în vedere contractele a căror valabilitate a expirat, conducerea SCJU va lua măsurile ce se impun în vederea închirierii spațiilor aflate în administrarea SCJU prin organizarea procedurii de licitație conform prevederilor Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată.
 
Urmărirea administrării eficiente a patrimoniului public prin inventarierea anuală a bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar predate odată cu spațiul închiriat și urmărirea transmiterii valorii investițiilor efectuate la aceste spații de către locatar/asociat/concesionar în vederea majorării corespunzătoare a valorii de inventar a acestora pe baza documentelor justificative.
 

Recomandări cu privire la modalitatea de urmărire a contractelor de asociere în participațiune încheiate la nivelul SCJU

 
- Desemnarea unor persoane cu atribuții în urmărirea modului de derulare a contractelor de asociere încheiate și urmărirea încasării cotei de participare la profitul asocierii pe bază de decont de asociere întocmit și transmis de către asociați în conformitate cu prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării termenelor de plată vor fi facturate penalități de întârziere pentru sumele neachitate conform clauzelor contractuale și a prevederilor legale în vigoare, urmărindu-se încasarea acestora în termenul legal de prescripție.
 
-Efectuarea înregistrării in contabilitate a cotelor aferente veniturilor și cheltuielilor transmise pe baza de decont de asociere în participațiune cu respectarea prevederilor OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, modificat și completat precum și ale Codului fiscal cu modificările și completările ulterioare.
 
- Reanalizarea contractelor de asociere încheiate la nivelul SCJU, în vederea asigurării unei bune gestiuni a patrimoniului prin abordarea unei politici unitare de tarifare stabilită la nivelul Consiliului Județean Constanța. Se va urmări renegocierea sumelor minime de plată prevăzute în contractele de asociere în participațiune care au ca obiect punerea la dispoziție a unui spațiu pentru desfășurarea unei activități economice, cel puțin la valoarea chiriei lunare practicate pe piață, obținute în situația în care s-ar fi optat pentru închirierea bunului prin licitație publică.
 
 
În secțiunea „Documente“ puteți consulta sinteza rezultatelor acțiunii de audit al performanței desfășurate la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei“ Constanța.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii