Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:09 27 06 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Posturi vacante la Consiliul Județean Constanța

ro

07 May, 2019 20:11 763 Marime text
Consiliul Județean Constanța organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante, pe perioadă determinată, în data de 29.05.2019 - proba scrisă, ora 10, la sediul din B-dul Tomis nr. 51, Constanţa, din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte, Serviciul Management Proiecte-Direcţia Generală de Proiecte:

I. Condiţii specifice:
1. Inspector de specialitate cu timp parţial–½ normă-1 post
- Studii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Inginerie Civilă;
- Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani;

2. Inspector de specialitate cu normă întreagă–2 posturi
-Studii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Inginerie Civilă sau Ingineria Instalaţiilor,
- Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani;

II. Condiţii generale:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacantpersoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

III. Dosarele de concursse pot depune până la data de 21.05.2019 inclusiv, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, cam. 241 şi vor cuprinde:

a) cerere de înscriere la concursadresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.Actele prevãzute vor fi prezentate şi în original, în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

IV. Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise, în data de 29.05.2019, ora 10 şi a unui interviu (pentru care data şi ora susţinerii se vor afişa odată cu rezultatul la proba scrisă).

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, luni -joi între orele 8 -16.30 şi vineri 8 -14, la telefon 0241/48.84.30, la cam 241. Persoană de contact: Miroiu Daniela –Inspector Superior.

Ti-a placut articolul?

Comentarii