Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:43 19 05 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Locuri de muncă Constanța Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral angajează. Detalii

ro

24 Apr, 2024 08:24 809 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de electrician auto, (cod COR 723101) din cadrul Atelierului Mecanic – Sistemul de Gospodărire al Apelor Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, cu sediul în Constanța, str Mircea cel Bătrân, nr 127, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată de ELECTRICIAN AUTO
la Atelierul Mecanic – Sistemul de Gospodărire al Apelor Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral ( 1 post).
 
Activitatea profesională a electricianului auto se va desfășura în cadrul Atelierului Mecanic – Sistemul de Gospodărire al Apelor Constanța la sediul din Mun. Constanța, Bd. Mamaia, nr. 300.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuție, precum şi calendarul desfăşurării concursului sunt:

– studii medii;
– diplomă de electrician auto sau electromecanic auto sau de electronist auto.
 
Calendar de desfăşurare al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de electrician auto din cadrul Atelierului Mecanic – Sistemul de Gospodărire al Apelor Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (1 post)
 
Concursul se va desfăşura la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral din strada Mircea cel Bătrân, nr 127 și la sediul Atelierului mecanic din Bd. Mamaia, nr. 300 după următorul calendar:

– 13.05.2024, ora 16:00 – data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 127;
– 14. 05. 2024, ora 10:00 – selecția dosarelor de concurs;
– 15.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare rezultate la selecţia dosarelor de concurs;
– 16.05.2024, ora 16:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs;
-17.05.2024, ora 14:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţiiile la selecţia dosarelor de concurs;
– 21.05.2023, ora 09:00 – desfăşurare probă practică;
– 22.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare rezultate probă practică;
– 23.05.2024, ora 16:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei practice;
– 24.05.2024, ora 14:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţiile la rezultatele probei practice;
– 27.05.2024, ora 9:00 – susţinerea interviului;
– 28.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind interviul;
– 29.05.2024, ora 16:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului;
– 30.05.2023, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele interviului;
– 31.05.2023, ora 14:00 – termen de afişare a rezultatelor finale.

Conform art.35 al Hotărârii de Guvern nr.1336 din 2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model european;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice a concursului.

Dosarele de concurs se depun la Departamentul Management Resurse Umane/ Serviciul Resurse Umane sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. dispecer@abadl-rowater.ro
Nerespectarea prevederilor referitoare la transmiterea și înregistrarea dosarului de concurs, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform art. 14 din Hotărârea de Guvern nr.1336 din 2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 
Bibliografie și tematică pentru ocuparea postului de electrician auto în cadrul Atelierului Mecanic
 
I.TEMATICĂ:

1. Sistemul de alimentare cu energie electrică caracteristici tehnice – bateria de acumulatoare, alternator și releu de tensiune
2. Utilizarea aparatelor de măsurare si testarea mărimilor electrice, utilizarea sculelor, dispozitivelor si materialelor.
3. Tehnici si metode folosite pentru repararea instalațiilor electrice la autovehicule.
4. Echipamente de gestiune și control (senzori și traductori) ale autovehiculelor moderne.
5. Tehnici si metode de diagnosticare la autovehicule moderne.
6. Norme de securitate si sănătate in muncă.
7. Norme de apărare împotriva incediilor.
 
II.BIBLIOGRAFIE:

1. Automobile. Construcții, Întreținere și Reparare – autor Gh.Frățilă, Mariana Frățilă, Sterian Samoilă, ediția revizuită.
2. Echipamentul electrical automobilelor – Editura tehnică.
3. Tehnologia meseriei electrician auto – manual pentru școli profesionale.
4. Legea 319/2006 – Securitatea si sănătatea în muncă, HG 1425/2006 – Norme metodologice.
5. Legea 307/2006 – Privind apărarea împotriva incendiilor.
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral din strada Mircea cel Bătrân, nr. 127, Constanța sau la numărul de telefon 0241/673026, interior 184, persoană de contact: Specialist resurse umane Andreea Iftimie – secretar comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor.

Email: dispecer@abadl-rowater.ro

Site: https://dobrogea-litoral.rowater.ro
 

Citește și:
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanţa angajează. Detalii
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii