Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:33 21 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

DNA angajează Anticorupţia caută electrician, lăcătuș mecanic, instalator sanitar şi tâmplar

ro

04 Jul, 2016 10:09 1585 Marime text
Direcţia Naţională Anticorupţie organizează concurs/examen în vederea ocupării a patru posturi vacante de muncitor calificat – personal contractual în cadrul Serviciului investiții, achiziții și administrativ al Departamentului economico-financiar și administrativ, astfel:

- 1 post muncitor calificat (electrician);
- 1 post muncitor calificat (lăcătuș mecanic);
- 1 post muncitor calificat (instalator sanitar);
- 1 post muncitor calificat (tâmplar).

Concursul/examenul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1 și va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, după cum urmează:

- 26 iulie 2016, ora 10,00 – proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;

- 1 august 2016, ora 10,00– interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților.

Condiții de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011,:
- cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și European și domiciliul în România;
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberare de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

precum și următoarele condiții specifice:

1. Pentru funcția de muncitor calificat - electrician:
- studii de specialitate: minim școală profesională profil instalații electrice sau 10 clase plus curs de calificare în profilul instalații electrice;
- vechime în specialitate: minim 5 ani;
- deținere certificat de calificare în meseria de electrician;
- constituie un avantaj situația în care candidații au și alte competențe sau calificări.

Candidații trebuie să aibă cunoștințe tehnice solide, să cunoască proceduri specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametrii funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, să aibă capacitatea de a sesiza defectele, îndemânare, precizie, rigurozitate, să folosească terminologia de specialitate, să dețină abilitățile fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor, imaginație tehnică și putere de concentrare.

2. Pentru funcția de muncitor calificat – lăcătuș mecanic:
- studii de specialitate: minim școală profesională profil mecanic sau 10 clase plus calificare cu profil mecanic;
- vechime în specialitate: minim 5 ani;
- deținere certificat de calificare în meseria de lăcătuș mecanic;
- constituie un avantaj situația în care candidații au și alte competențe sau calificări.

Candidații trebuie să aibă cunoștințe tehnice solide, să cunoască proceduri specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametrii funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, să aibă capacitatea de a sesiza defectele, îndemânare, precizie, rigurozitate, să folosească terminologia de specialitate, să dețină abilitățile fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor, imaginație tehnică și putere de concentrare.

Candidații trebuie să aibă cunoștințe teoretice și deprinderi practice din domeniul întreținere reparații de lăcătușărie mecanică, proceduri specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametrii funcționali ai utilajelor, mașinilor unelte din dotare și a echipamentelor de lucru-scule, dispozitive verificatoare, documentația tehnică a acestora, echipamentul de lucru; să aibă capacitatea de a sesiza defectele, îndemânare, precizie, rigurozitate, să folosească terminologia de specialitate, să dețină abilitățile fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor, imaginație tehnică și putere de concentrare.

3. Pentru funcția de muncitor calificat – instalator sanitar:
- studii de specialitate: minim școală profesională profil instalații sau 10 clase plus calificare cu profil instalații sanitare;
- vechime în specialitate: minim 5 ani;
- deținere certificat de calificare în meseria de instalator sanitar;
- constituie un avantaj situația în care candidații au și alte competențe sau calificări.

Candidații trebuie să aibă cunoștințe tehnice solide, să cunoască proceduri specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametrii funcționali ai utilajelor și instalațiilor sanitare, să aibă capacitatea de a sesiza defectele, îndemânare, precizie, rigurozitate, să folosească terminologia de specialitate, să dețină abilitățile fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor, imaginație tehnică și putere de concentrare.

4. Pentru funcția de muncitor calificat – tâmplar:
- studii de specialitate: minim școală profesională profil instalații sau 10 clase plus calificare cu profil tâmplar;
- vechime în specialitate: minim 5 ani;
- deținere certificat de calificare în meseria de tâmplar;
- constituie un avantaj situația în care candidații au și alte competențe sau calificări.

Candidații trebuie să aibă cunoștințe tehnice solide, să cunoască proceduri specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametrii funcționali ai utilajelor de tâmplărie, să aibă capacitatea de a sesiza defectele, îndemânare, precizie, rigurozitate, să folosească terminologia de specialitate, să dețină abilitățile fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor, imaginație tehnică și putere de concentrare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, și vor fi însoțite de următoarele acte:
- cerere de înscriere la concurs, adresată procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție (pusă la dispoziție de Compartimentul resurse umane, perfecționare profesională și documentare);
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a prezenta cazierul judiciar, în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată ori copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale din anul anterior.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii