Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:31 21 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Concurs important la DNA! Se cere, printre altele, cetățenie română și vârsta de minimum 18 ani împliniți

ro

20 Oct, 2023 16:35 2089 Marime text


Direcția Națională Anticorupție organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea tehnologia informației și comunicației, la Biroul pentru tehnologia informației și comunicației din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.
 
Concursul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București și va cuprinde 3 etape:

▪ selecția dosarelor de înscriere la concurs;

▪ proba scrisă, la data de 20 noiembrie 2023, ora 10:00;

▪ interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
 
Interviul va fi înregistrat audio-video pe suport magnetic.
 
Condiții generale de participare, conform art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

cetățenie română și domiciliul în România;

cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

vârstă de minimum 18 ani împliniți;

capacitate de exercițiu deplină;

să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică.
 
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
 
îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 
îndeplinirea condițiilor specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 
nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 
nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 
nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
nu a fost lucrător a Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
 
Condiții specifice de participare:
 
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în:
- Domeniul fundamental Matematică și științe ale naturii - ramurile de știință Informatică sau Matematică;
- Domeniul fundamental Științe inginerești - ramurile de știință Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;
- Domeniul fundamental Științe sociale - ramura Științe economice – domeniile universitare Cibernetică și statistică și Informatică Economică – domeniul de licență Cibernetică, statistică și informatică economică;
 
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
○ cursuri de specializare/perfecționare în domeniul de specialitate sau al altor domenii necesare activității, atestate prin certificate/diplome/atestate specifice.
 
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 20 octombrie 2023 – 8 noiembrie 2023, între orele 9:00-15:00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008:
formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 a H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare);
curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea funcției;
copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
cazierul judiciar;
declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia în condițiile prevăzute de legislația specifică;
Adeverințele care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D a H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
 
Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
 
1. Administrarea și coordonarea utilizatorilor bazelor de date din cadrul Biroului IT;
2. Instalarea și configurarea aplicațiilor informatice necesare în desfășurarea activității personalului din cadrul DNA desemnat să utilizeze bazele de date, în limita de competență a acestora;
3. Răspunde de realizarea în termen și de bună calitate a lucrărilor;
4. Asigură funcționalitatea aplicațiilor existente;
5. Crearea, dezvoltarea, testarea de aplicații interne destinate personalului DNA în vederea eliminării redundanțelor, erorilor umane și a îmbunătățirii regăsirii eficiente a informației, asigurării publicității informației publice sau de interes intern a DNA, cu respectarea legislației în vigoare;
6. Participă la testarea unor aplicații în vederea descoperirii unor erori, face propuneri de îmbunătățire a aplicațiilor dezvoltate de terți, în vederea asigurării unui grad cât mai ridicat de securitate și ușurință în utilizarea acestora;
7. Întocmirea de rapoarte statistice din bazele de date folosite de DNA;
8. Întocmirea de note, raportări, operațiuni de gestiune a conturilor de utilizator și a parolelor asociate pentru aplicații proprii sau ale terților;
9. Asigurarea suportului tehnic utilizatorilor DNA în folosirea adecvată a aplicațiilor informatice, acordarea suportului în redactarea unor documente și prezentări;
10. Asigură derularea componentelor de investiții IT ale proiectelor europene;
11. Menține legăturile cu aplicațiile altor instituții necesare DNA;
12. Participarea la întruniri și discuții în limita mandatului și a desemnării de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție în cadrul inter instituțional;
13. Întocmirea de propuneri pentru achiziționarea produselor software de uz general, în vederea asigurării desfășurării activității în cadrul instituției în cele mai bune condiții;
14. Execută orice alte lucrări sau sarcini stabilite de conducerea unității ori de specialistul șef al Biroului IT.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Lovitură de teatru la concursul pentru șefia Serviciului Supravegheri Operative din Brigada de Operațiuni Speciale Constanța
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii