Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:19 16 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi a României, nereguli găsite la 23 August, Adamclisi și Albești

ro

15 Mar, 2021 00:00 1090 Marime text
 
  • Primăriile 23 August, Albești și Adamclisi au fost vizitate de către Curtea de Conturi, în 2019
  • În rapoartele publicate recent de instituție, au fost prezentate neregulile
  • La 23 August, neîncasarea de venituri cuvenite bugetului local în valoare estimată de 262.457 lei este una din nereguli
  • La Adamclisi, neorganizarea conform prevederilor legale a sistemului de control intern managerial
  • La Albești, acordarea nelegală a unor drepturi de personal angajaților entității, în sumă totală de 6.900 lei.
 
Curtea de Conturi a României a efectuat mai multe controale în anul 2019, fiind publicate recent pe portalul instituției. Unitățile administrativ teritoriale din județul Constanța au fost și ele verificate.
 
Astăzi, prezentăm concluziile de la verificările din localitățile 23 August, Adamclisi și Albești.
 

Comuna 23 August

 
Nereguli găsite
S-a constatat neadoptarea tuturor măsurilor legale privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în sensul că nu au fost elaborate și implementate toate standardele de control intern managerial, nu a fost întocmit un Program de dezvoltare a sistemului de control intern care să cuprindă și acțiunile de pregătire profesională a persoanelor cu funcții de conducere și de execuție. De asemenea, s-a constatat că ordonatorul de credite nu a emis dispoziție în vederea organizării activităţii de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare.
 
Menținerea în soldul contului „Active fixe corporale în curs de execuție” a unor lucrări finalizate și recepționate prin procese verbale de recepție finală, în valoare totală de 548.714 lei.
 
Neîncasarea de venituri cuvenite bugetului local în valoare estimată de 262.457 lei, provenind din dividende datorate de societatea „Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August” SRL al cărei unic acționar este UATC 23 August.
Neurmărirea și neîncasarea de venituri de 622 lei cuvenite bugetului local, reprezentând taxa de firmă datorată de către unele persoane juridice.
Neîntreprinderea tuturor măsurilor legale în vederea ocupării prin concurs a postului de consilier principal în cadrul compartimentului de achiziții publice.
S-a constatat că entitatea nu a reţinut garanţii materiale/băneşti de la persoanele care au calitatea de gestionari, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare.
La Școala Gimnazială „George Coșbuc” din subordinea UATC 23 August s-a constatat efectuarea în mod necorespunzător a inventarierii patrimoniului: în listele de inventariere stocurile faptice sunt listate direct din calculator; pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul nu a menţionat dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. De asemenea, nu au fost inventariate pe liste de inventariere distincte bunurile aflate în proprietatea UATC 23 August primite în administrare.
 
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
⦁ S-a procedat la justa înregistrare a lucrărilor de investiții finalizate și recepționate.
⦁ Ordonatorul de credite al UATC 23 August a emis dispoziție de organizare a activităţii de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare și a asigurat elaborarea planului de perfecționare profesională pentru anul 2020.
⦁ S-a încasat taxa de firmă în sumă de 622 lei de la contribuabilii persoane juridice.
⦁ S-au încheiat contracte de garanție în numerar pentru gestionarii de valori materiale și bănești și a fost reținută pe statul de plată prima tranșă în vederea depunerii acesteia.
Opinia de audit/Concluzii
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC 23 August la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, organizarea evidenței contabile, a sistemului de control intern managerial și a compartimentului achiziții publice.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru urmărirea şi încasarea veniturilor bugetare.
Comuna Adamclisi
 

Nereguli găsite
Nerespectarea de către ordonatorul de credite al bugetului local al UATC Adamclisi a obligației de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent (2019) cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani a fost sub 97%.

 
Evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform Normelor metodologice, Planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, existând deficiențe la toate conturile contabile. S-a mai constatat completarea eronată a registrelor contabile precum și nestabilirea și neînregistrarea amortizării activelor fixe corporale și necorporale, conform prevederilor legale.
Liceul Tehnologic „Jean Dinu” din subordinea UATC Adamclisi nu a înregistrat în evidența contabilă terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea, în valoare de 2.402.991 lei, ce fac parte din domeniul public al comunei și pe care unitatea de învățământ le-a primit în administrare de la UATC Adamclisi.
Neorganizarea conform prevederilor legale a sistemului de control intern managerial: nu se asigură o separare corectă a funcţiilor de iniţiere, verificare, avizare şi aprobare a operaţiunilor; viza de legalitate, realitate și regularitate nu este exercitată, nefiind desemnate persoane cu aceste atribuții; nu este organizat compartiment de audit intern; nu există o securizare a aplicației informatice.
La nivelul UATC Adamclisi nu s-a efectuat inventarierea anuală la finele exercițiului financiar 2019, iar cea efectuată pentru anul 2018 și finalizată în cursul anului 2019 s-a realizat cu nerespectarea prevederilor legale aplicabile, nefiind efectuată valorificarea inventarierii.
 
Neactualizarea Inventarului bunurilor din domeniul public și privat al UATC Adamclisi, cu modificările de valoare rezultate atât din reevaluare cât și din investițiile recepționate.
Neactualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare  elaborat în anul 2007 și lipsa din organigramă a compartimentelor resurse umane și achiziții publice.
Efectuarea unor cheltuieli nelegale de 16.100 lei pentru servicii de consultanță în managementul mediului.
Deficiențe în efectuarea de cheltuieli pentru serviciul public de salubritate: delegarea acestui  serviciu  s-a realizat cu nerespectarea  prevederilor legale, tariful practicat de operatorul economic pentru colectarea separată, transportul separat și tratarea deșeurilor municipale reciclabile, nu este justificat legal iar numărul de contribuabili ai taxei de salubritate nu concordă cu numărul de persoane beneficiare ale acestui serviciu.
S-a constatat încheierea de contracte de prestări servicii cu nerespectarea principiilor bunei gestiuni financiare, având ca obiect: consultanță   privind   activități   specifice   de   post-implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, asistență și reprezentare juridică, prestare servicii de analiză și evaluare fond funciar.
Nerespectarea disciplinei de casă pentru operațiunile de încasări și plăți efectuate în numerar: registrul de casă nu a fost completat în toate zilele în care entitatea a avut încasări, borderourile de încasări pe surse de venituri nu au fost semnate de întocmit ori de verificat și nu poartă număr de înregistrare, încasările prin casierie cuvenite bugetului loca nu au fost  vărsate la  Trezorerie în termenul legal. Pentru depunerea cu întârziere la trezorerie a veniturilor bugetului local s-au calculat penalități de 752 lei.
Nestabilirea, neînregistrarea în evidența tehnico-operativă și contabilă, neurmărirea și neîncasarea de venituri din impozit pe clădiri persoane juridice în sumă de 35.954 lei.
În anul 2019 au fost înregistrate anulări de debite în valoare de 14.307 lei, deși nu îndeplineau condițiile legale pentru anulare.
Nu au fost înregistrate în evidența contabilă majorări de întârziere de 97.000 lei pentru creanțele fiscale și nefiscale restante, iar modul de calcul al acestora nu respectă prevederile legale: cuantumul majorărilor s-a limitat la valoarea debitului, în condițiile în care nu mai există această limitare.
Nestabilirea, neînregistrarea în evidența tehnico-operativă și contabilă, neurmărirea și neîncasarea de venituri nefiscale din taxa de salubritate, în sumă de 165.054 lei.
Ineficiența măsurilor întreprinse de către UATC Adamclisi în vederea recuperării creanțelor bugetului local.
 
1. Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
⦁ În timpul auditului au fost luate următoarele măsuri: s-au înregistrat rezultatele reevaluării activelor fixe din anul 2019; obiectivele de investiții finalizate și recepționate care au fost stornate din contul „Investiții în curs” și au fost înregistrate în domeniul public și privat al Comunei; s-a înregistrat consumul de combustibil și carburanți auto pentru mașini și utilaje; s-a înregistrat taxa de salubrizare restantă la 31.12.2019 în sumă de 165.054 lei; s-au înregistrat în contul „Creanțe ale bugetului local” diferențele identificate față de evidența tehnico-operativă; au fost introduse parțial în evidența analitică activele fixe care fac parte din domeniul public și privat al Comunei Adamclisi.
⦁ Ordonatorul de credite a emis dispoziție de constituire a unei comisii pentru verificarea modului de calcul a impozitelor și taxelor fiscale.
⦁ S-a procedat la repunerea cu notă contabilă a veniturilor scăzute nelegal.
⦁ Au fost înregistrate majorări de întârziere aferente creanțelor fiscale, pentru fiecare tip de venit.
⦁ Entitatea a procedat la înregistrarea în contabilitate a creanțelor restante de la 31.12.2019.
⦁ Au început demersurile de acces la aplicația PATRIMVEN.
⦁ Ordonatorul de credite a dispus întocmirea Inventarului bunurilor din domeniul public și Inventarul bunurilor din domeniul privat al Comunei Adamclisi. S-a procedat la actualizarea parțială a datelor în vederea întocmirii Inventarului.
⦁ Entitatea a procedat la actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și la modificarea organigramei, urmând a le supune Consiliului Local spre aprobare.
⦁ Ordonatorul de credite a dispus efectuarea unui recensământ cu privire la numărul de beneficiari ai serviciului de salubrizare.
 
⦁ Entitatea a început sa întocmească zilnic registrul de casă. De asemenea, au fost încasate dobânzile penalizatoare de 752 lei calculate pentru depunerea cu întârziere la trezorerie a veniturilor bugetului local.
 

Opinia de audit/Concluzii
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Adamclisi la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
 

Comuna Albești

 
Nereguli găsite
Menținerea eronată în contul „Investiții în curs” a sumei de 79.603 lei reprezentând lucrări pentru care s-au întocmit Procese verbale de recepție finală.
Neînregistrarea în evidența financiar-contabilă a creanțelor de încasat de 600.172 lei de la beneficiarii contractelor de vânzare-cumpărare terenuri cu plata în rate.
Acordarea nelegală a unor drepturi de personal angajaților entității, în sumă totală de 6.900 lei.
 
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
⦁ S-a procedat la stornarea sumei de 79.603 lei din contul „Investiții în curs” și înregistrarea corectă în conturile de active imobilizate;
⦁ S-au înregistrat în contabilitate debitele restante reprezentând sumele (rate și dobânzi) datorate de către beneficiari până la finalizarea contractelor de vânzare cumpărare cu plata în rate;
⦁ În ce privește drepturile de personal acordate nelegal, acestea au fost înregistrate în evidența contabilă și s-a început recuperarea.

Opinia de audit/Concluzii
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Albești la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii